Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal


EIK

Oppdatert 26.2.2024
Gårdsnr. 58

Eik 1467, Eeg med Skaaraas, N. Skaaraas, Quam og sætrene Herffueland og Toskeland, Soggnedahls prestegaard, Eeg kaldet, 1801


Det ble funnet en runestein ved den gamle Prestbru i 1972 med følgende innskrift : "Sakse gjorde denne brua for å oppnå Guds godvilje for si mors sjel, Turid." Innskriften skriver seg fra tidlig kristen tid (1000-tallet)PRESTER PÅ PRESTEGÅRDEN


D.N. = Diplomatarium Norvegicum

R.N. = Regesta Norvegica
1. TOMAS n. 1307

nevnt i D.N. IV nr. 70 og 71, og er således den første presten i Sokndal vi kjenner navnet på.


2. ORM ALVSSON n. 1322

nevnt i R.N. IV. Nr. 153 og 154


3. GUDBRAND BERDORSON n. 1322 - 1345

sokneprest i 1322

nevnt i R.N. IV nr. 153, 154 og 173, og i R.N. V nr. 806


4. STYRME BÅRDSON n. 1380 - 1418

nevnt i D.N. IV nr. 404 og 583, VII nr. 339 og XXI nr. 157, og i R.N. VII nr. 853 og 1378


5. ØRJAN BIRGERSSON n. 1454

nevnt i D.N. IV nr. 936


6. TORLEIF GUNNARSSON n. 1468

sokneprest

nevnt i D.N. XII nr. 237


7. LAVRANS er omtalt i et brev fra 1568, ellers ukjent

nevnt i D.N. XXI nr. 1134

Han skal ha flyttet en sjøbod fra Sokndal til Naps fiskeri på Hidra som fremdeles sto i 1568


8. MIKKEL FYNE er omtalt i et brev fra 1568, ellers ukjent

nevnt i D.N. XXI nr. 1134


9. NILS SVENKESON er omtalt i brev fra 1568 og 1574

I et brev fra 1574 i Sokndal prestearkiv, forteller en mann at da han var gutt, hadde hans far leiet Naps fiske på Hidra av herr Nils, sognepresten i Sokndal. Så herr Nils må ha vært sogneprest i første halvdel av 1500-talllet.

nevnt i D.N. XXI nr. 1134


10. MIKKEL JYDE er omtalt i et brev fra 1568, ellers ukjent

nevnt i D.N. XXI nr. 1134


11. MIKKEL LAURITSON n. 1530 - 1546

Omtalt i et brev i Sokndal prestearkiv datert 14.1.1574. Han kan være den samme som Mikkel Jyde, og altså vært både den siste katolske og den første protestantiske prest i Sokndal, noe som ikke var uvanlig. Også nevnt i et annet brev fra 1574 at Mikkel Skytte, sogneprest på Lista, hadde leiet Naps fiske på Hidra av herr Mikkel i Sokndal. Mikkel Skytte var prest 1546 - 1561

nevnt i D.N. XXI nr. 911


12. HALVOR er omtalt i et brev fra 1568, ellers ukjent

nevnt i D.N. XXI nr. 1134


13. MORTEN PEDERSEN nevnt 1563 d. 1600

nevnt i D.N. XXI nr. 1150 og 1152

Han gav "halffparttenn aff alle sogene presternes rentte och indkompstt aff Jerenn och Dalerne anno : 1563 xiiij daler". Nevnt i flere brev i Sokndal prestearkiv, senest 13.1.1599. I følge et senere brev "døde [han] i 1600 der Pesten Graserit".


Det skal være en ”gammel hr. JACOB” n. 1581, men jeg har ikke funnet hvor han er nevnt eller hvem han var.

 

14. JAKOB HANSEN HINDSHOLM f.ca. 1572 d. 1624

sønn til Hans Sørensen, sokneprest til Mesinge, Fyn, Danmark

Sokneprest 1600 - ca. 1624, prost 1621 - ca. 1624. Var student ved København universitet 1592.

g.m. ELISABET LAURITSDTR. LIND

datter til prest Laurits Christensen Lind, Klepp

     g.2.m. nr. 15

Barn :

a. Anne g.1.m. sorenskriver Peder Nilsen Krag d. 1626

     Barn : a. Sakarias Årstad nr. 29

               b. Jakob f. 1625

               c. Else f. 1626

            g.2.1636.m. fogd Lars Sørensen

b. Hans f.ca. 1600, dimmitert fra Herlufsholm skole i 1626, student i København i 1626, også 21. april 1632, senere prest i Helleland d. 1656

c. Laurits f.ca. 1603, nevnt i tingbok 1641 sammen med moren. I. Mehus skriver i Æ&H 1950 "Ble student fra Stavanger skole i 1629, og holdt seg vistnok senere i København". Innrullert ved København universitet 22.12.1631 - "Laurentius Iacobi Hintzholmius Norvagus". Per Seland skriver i Ætt og Heim 1967 at han ble gjestgiver på Festervoll, Hidra. Dette kommer nok fra et brev i Sokndal prestearkiv, datert 18.9.1650 hvor Jakob Jochumsen kaller Laurits Jakobsen Festervoll for "Kjære Svoger". Det er også en Karen Lauritsdatter Hindsholm som døde på Festervoll i 1743, 87 år gammel, som vel var Laurits Jakobsens datter. Laurits Jakobsen Festervoll var gift med Anne Pedersdtr. Abelsnes, og en datterdatter var gift på S. Rosseland nr. 8

d. Anders d. 1623, drept under kortspill av Ole Koch, borger i Oslo. Denne ble ikke fredløs, på grunn av selvforsvar, men måtte bøte både til arvingene og til kongen.

e. Daniel f.ca. 1605 Haneberg nr. 15

f. Jakob, sjømann med skipper Lyder Helmer, n. 1632

g. Maren "Lille Maren" n. 1626, ellers ukjent.

h. Karen g.m. nr. 16


Jakob Hansens signatur fra 1623. Foto : Stein N. Wisted


15. OLUF BENDIKSEN MANDAL n. 1620 d. 1639

Sønn til lagmann i Agder, Bendik Olsen og Margrete Bentsdtr. Hans morfar skal være dattersønn til Gunder Jonsen Bringsvær i Aust-Agder. Student ved København universitet 1620. Kaltes også Holme [eg. Holum], sogneprest 1625 – 1639. I 1636 var det en sak på Sokndal skibrettsting : "Hæderlig och wellerd Mand Her Oelle Bendixsen Sogenprest til Sogendals prestegield vdj goed lyd, begierett den meenige Almues widnesbyrd, om nogen dem war som med en goed Sambwittighed wille heller kunde hannom effter sige, At hand Elschet Altid druchenschab Och deroffuer forsømmet sitt kald och Embedtz partter, efftersom hans wedderpartt haffde hannom for hans Øffrighed oc Bischop beklaget, Der till den meenige Almue som nu tilstede war gamel oc Vng, Rig och fattig, gaff hannom til Antsuar, vdj Hans Simensens Neruerelse At her Oelle førtte id Erligt Christeligt, och hæderlig oc Edruelige leffnet, haffde End och Aldrig formedelst hans druchenschab forsømmet nogen hans Embedtz partter j Ringeste maader. Endnu forspurde her Oelle sig, huor Hans Simensen haffde sienest weret til Alters, der til suarde hand, iche At haffue weret til Alters siden hans komb til Norge, vden en gang som war hoes Mester Detleff, i fioer winter."

Hans dagbok for perioden 1625 - 1636 er bevart, og jeg har transkriptert den.

g.1625.m. ELISABET LARSDTR. LIND n. 1642

    g.1.m. nr. 14

Ingen barn.


Oluf Bendiksen Holmes signatur 1639. Foto : Stein N. Wisted


16. JAKOB JOCHUMSEN KIRSEBOM f. 1616 d. 1694

Sønn til gullsmed og rådmann Jochum Jakobsen Kirsebom, Stavanger og Maren Willumsdtr.

Var hører ved Stavanger skole 1638 - 1639. Sokneprest i Sokndal 1640-1694. Var også prost i Dalane prosti. Den 21.3.1666 stevnet han Adrian Nicolaisen for troløshet mot sin festekvinne, prestens datter Elisabet. Han hadde vært borte fra henne i 3 år, uten å gi livstegn fra seg. Trolovelsen ble opphevet.

Navnet [og slekten] Kirsebom kommer vel fra tysk Kirschbaum, som betyr Kirsebærtre. Kanskje seglet hans viser et sterkt stilisert kirsebærtre.

g.1. m. KAREN JAKOBSDTR. d. 1666

nr. 14h, hun er tillagt etternavnet Freuches av A. E. Erichsen i Norsk Personalhistorisk tidsskrift 1897. I følge skiftet eide hun følgende jordegods; Frøyland 1 ½ løp smør 4 huder og Qui (Kvia) på Jæren 1 ½ spand korn.

g.2.1667.m. MARGRETE KARSTENSDTR. FLINTZHOLM d. 1702

København, datter til Karsten Thomsesen Flintzholm, København

Barn 1.:

a. Jakob, student ved Københavns universitet 1660 – 1665. Res. Kap. i Kristiansand 1666.

    Kaltes hr. Jakob Jakobsen medtjener udi Guds ord i Od(e)nes i skiftet etter moren.

b. Jochum n. 1666, ellers ukjent

c. Samuel n. 1666, eller ukjent

d. Elisabet gift på Stranden nr. 13

e. Anne f. 1660 gift på Kjelland nr. 9

f. Marie g.m. nr. 28

Barn 2.:

g. Karsten f. 1669 Frøyland nr. 20

h. Thomas f. 1671 Frøyland nr. 22

i. Gabriel f. 1673 Kirkebø nr. 35

j. Karen gift på Frøyland nr. 23


Jakob Jochumsen Kirseboms signatur fra 1650. Foto : Stein N. Wisted

Jakob Kirseboms segl og signatur 1659. Foto : Stein N. Wisted

Jakob Kirseboms signatur 1673. Foto : Stein N. Wisted

Jakob Kirseboms segl 1676. Foto : Stein N. Wisted


17. JONAS HENRIKSEN REIMER n. 1666 d. 1695

Student ved København universitet 1666, fra Stavanger skole. Kapellan hos Jakob Jochumsen Kirsebom 1673 – 1693. Sokneprest 1694 – 1695. Skal være sønn til Egersundpresten og senere sokneprest i Stavanger Henrik Petersen Reimer, som igjen var sønn til kirkekunsteren Peter Reimer.


Jonas Henriksen Reimers segl 1694. Foto : Stein N. Wisted


18. SØREN JØRGENSEN BRUN f. 1666 d. 1723

Fredriksborg, Danmark, sønn til slottsskriver, senere slottsfogd Jørgen Sørensen og Maren Henriksdtr. Tok baccalaur-graden ved Københavns Universitet den 23. mai 1693. Sokneprest fra 1695 – 1723, utnevnt i kongebrev av 25. mai 1695. Var en stund oppbevarer av Trane-Godtzen familiebibel (utarbeidet og transkribert av Lis Klarskov Jensen og Leif Salicath), og det finnes en del familieopplysninger i den.

g.1.1695.m. JOHANNE NILSDTR. MUNCH d. 1701

Datter til sokneprest i Torkilstrup, senere kapellan i Helsingør, Danmark Niels Hansen Munch f. 1626 d. 1682 og Karen Hansdtr Sadolin d. 1685

g.2.1702.m. HULDEBORG NILSDTR. GODTZEN f. 1684 d. 1747

Datter til Nils Kristensen Sandborg og Huldeborg Sørensdtr Godtzen, Stavanger, g.2.1734.m. Ole Henriksen Sylvius, Egersund

Barn 1.:

a. Anne Katrine f.ca. 1696 gift på Haneberg nr. 19

Barn 2.:

b. Johanne Munch f. 1703 g.m. Morten Leigh, Elverum

c. Nils f. 1704 d. 1706

d. Jørgen f. 1705 Stavanger g.1731.m. datter til Urdal nr. 9c

e. Huldeborg Godtzen f. 1706 g.m. nr. 19

f. Elisabet Marie f. 1707 ugift 1747

g. Karen f. 1709 d. 1747 g.1733.m. kaptein Christopher Hals, Elverum

h. datter f. 1711 d. 1716 "6 aar ringere 8 uger"

i. datter f. 1716 d. 1719 "3 ½ aar"


Søren Jørgensen Bruns segl fra 1720. Foto : Stein N. Wisted


19. CHRISTEN CHRISTIANSEN BLOCH f. 1695 d. 1770

Nes i Hallingdal, Buskerud, sønn til sokneprest på Nes i Hallingdal, Christian Christensen Bloch og Anne Ottesdatter.

Sokneprest 1725 – 1743 [1741], ble avsatt, først og fremst pga drukkenskap, men kanskje også at Guri Larsdtr Kjelland nr. 9g, anga ham som barnefar til sitt uekte barn i 1739, i alle fall begynte Hr. Prahl å "Opvarte" Sokndal kald fra april 1739. Avsettelsesdommen av 1. desember 1741 ble stadfestet i juli 1742 og endelig godkjent av kongen i november 1743. Skal etter avsettelsen ha livnært seg som huslærer i Akershus stift, og søkte i 1749 om å få bli prest igjen, og sa at han hadde forbedret seg. Dette ble imidlertid ikke innvilget, han døde i Levanger, Nord-Trøndelag. Han hadde Johan Seehuusen som huslærer for barna, og denne ga et omfattende og detaljert vitnesbryd om Blochs drukkenskap i saken mot ham.

g.1.1723.m. AMALIE ERIKSDTR. KNAP f. 1699 d. 1732

Nysted, Maribo, Danmark, datter til Erik Jørgensen Knap og Maren Johansdtr Solberg som var fra Drammen (Bragernes). "Død af verden uforløst med det 8dne barn."

g.2.1733.m. HULDEBORG GODTZEN BRUN f. 1706 d. 1738

nr. 18e

g.3.1740.m. MAGDALENA LARSDTR. n. 1740 – 1741

gift i Heggen kirke, Modum, Buskerud, datter til kapellan i Lier, senere sokneprest i Modum Lars Eskildsen f. 1667 i Trondhjem d. 1734 i Modum og Bodil Marie Nilsdtr. Tulle født i Bragnes d. 1748

Barn 1.:

a. Kristian f. 1725 k. 1742

b. Anne f. 1726 n. 1733

c. Erik f. 1727 n. 1733

d. Marie f. 1728 n. 1740

e. Hans Jørgen Solberg f. 1730 n. 1733

f. Otto f. 1731 d. 1731

g. dødfødt barn 1732

Barn 2.:

h. dødfødt datter 1733

i. Huldeborg f. 1734 n. 1739 "Herre lad henne trives for dig !" skrev faren i kirkeboken ved hennes dåp

j. Amalie f. 1735 d. 1735

k. Marte Kristine f. 1736 n. 1739

l. Søren Brun f. 1737 d. 1742 "min egen minste sønn"

m. Johanne Munk f. 1738 d. 1738


Christen Blochs signatur 1729. Foto : Stein N. Wisted

Christen Blochs segl 1737. Foto : Stein N. Wisted


20. NILS BROSTORPH PRAHL f. 1702 d. 1748

sønn av sokneprest Jørgen Nilsen Prahl og Mette Jensdtr. Godtzen, Skudenes, Karmøy

Sogneprest 1743 – 1748 "Præd i Sogg: af Hr. Prahl, som fra dend tiid begynte at Opvarte Soggendals kald" – 26. april 1739. Den 2. november 1743 står det i kirkeboken : "NB udgik dend Kongl: allernaadigste Resulution, at Ieg [Nils Prahl] uværdige Skulde være Sogenpræst til Sogendals kald, og forrige Præst Christen Bloch removeret fra Embet, som dog efter Høy Kongl: Naade er tillagt Naadens Aar fra 2 Novembr 1743 og til 2de Nov: 1744"

g.1737.m. DOROTEA JUDITA DIURHUUS f. 1717 d. 1756

datter av sorenskriver Bendix Bendixsen Diurhuus og Judita Marie Christiansdtr. Jæger, Stavanger

Barn :

a. Jørgen f. 1738 døpt i Stavanger, sogneprest i Haus

b. Johanna de Crequi f. 1740 døpt i Stavanger, ugift

c. Bendix Diurhuus f. 1742 d. 1742

d. Mette Sophia f. 1743 ugift

e. Juditte Marie f. 1745

f. Bendix Diurhuus f. 1747 n. 1749

g. Nille Brosstine Dortea f. 1749 g.m. sogneprest i Hå, Søren Michael Kastrup


Nils Brostorph Prahls signatur 1740. Foto : Stein N. Wisted

Nils Brostorph Prahls signatur 1743. Foto : Stein N. Wisted


21. JENS KRISTENSEN FOG f. 1718 d. 1764

Kristiansand, sønn til Kristen Jensen Fog og Johanne Marie Jakobsdtr Rasch

Res. kap. innsatt 28. juni 1744, og bodde på Festervoll, Hidra

g.m. BIRGITTE SALVESDTR. 1703 d. 1775

Skeime, Vanse, datter til Salve Larsen og Malene Jakobsdtr.

Barn :

a. Kristiane Marie f. 1745 "Hr Foghs hustrue, der hafde lagt i Barselseng paa Lister,

    og der Barnet døpt, men vad tiid er mig ikke tilkiende giort" - 1745

b. Sofie Magdalena f. 1746 g.m. Andreas Homme, Festervoll, Hidra


22. KONRAD FREDRIK RUMOHR f. 1704 d. 1767

Skjeberg, sogneprest til Tvede (i Århus stift, Danmark) 1736 – 1748, sogneprest i Sokndal 1748 - 1767

g.1.m. MAREN THODBERG f. 1715 d. 1738

datter til Jens Thodberg til Knudseie og Dybvad og Margrete Foss

g.2.1740.m. SOFIE KATRINA COPMAND f. 1716 d. 1785

datter til Oluf Copmand og Anne Pallesdtr Sindalin, Hjørring, Danmark

Barn :

a. Maren Elisabet f. 1740 d. 1760


23. JOHAN FRITZNER f. 1733 d. 1803

Eik, Nannestad. Student ved København Universitet 1756. Sokneprest 1767 - 1788, var fra 1785 også Prost over Dalane. Var fra 1788 sokneprest i Fana, Hordaland, hvor de to siste barna er født.

g.m. ADEL CHRISTIE f. 1752 d. 1838

Tysnes, datter til Prost Edvard Christie og Malene Margrete Koren

Barn :

a. Magdalena Margreta Koren f. 1771

b. Margrete Heide f. 1772

c. Magnus Kristian f. 1774

d. Edvard Kristian f. 1775

e. Werner Andreas f. 1776 gift i Bergen i 1828

f. Otto Thott f. 1778 d. 1779

g. Otto Thott f. 1779

h. Edvardine Magdalena Margreta f. 1781

i. Anne Margrete f. 1782

j. Else Ulrikke f. 1784

k. Eilert Hagerup f. 1785 d. 1785

l. Eilert Hagerup f. 1787

m. Nils Dorf f. 1788

n. Helene Margrete f. 1790

o. Hans Ulrik Kristian f. 1791


24. KRISTOFFER JENSEN MUNTHE f. 1755 d. 1798

Kvale, Luster. Sønn til Hr. Jens Munthe og Ingeborg Maria Juel. Sokneprest 1789 - 1798, Prost i Dalene Prosti

g.1787.m. KRISTIANE FREDRIKKE BARTH f. 1763 d. 1840

Hjelmeland, bodde på Bø i 1840

Barn :

a. Jens f. 1788 Kviteseid, Telemark

b. Georg Daniel Barth f. 1790 Bergen

c. Ingeborg Marie f. 1791 g.1813.m. Jens Kristoffer Holth fra Danmark, bodde i Stavanger

d. Karen Sybile Rødder f. 1793 d. 1839 ugift på Bøe

e. Marie Katrine Wiby f. 1795 tv. d. 1799

f. Peder Juul f. 1795 tv. d. 1824


25. EPHRAIM HANSEN JÆGER f. 1737 d. 1799

Elmelunde eller Stege, Danmark. Sønn til prost Nicolai Jørgensen Jæger og Cathrine Sophie Ørbech.

Ble i 1757 dimittert fra Herlufsholms lærde Skole til studier ved Københavns Universitet. Ryktet, som vil ha det til at han var svarteboksprest fra Wittenberg, tar således feil, men poenget i sagnet var at det nettopp ved dette universitetet ble plukket ut de sju dyktigste studentene i hvert kull, som fikk tilbud om å bli elever ved nedgangsskolen for å lære svartekunster av djevelen selv. Jæger kom som nyutdannet prest til Evje og Moland. Her ble han i 1774 gift med Birgitte Topdal. De store mengden anekdoter og sagn som oppsto omkring hans person, skriver seg fra denne tiden og perioden 1783-1798, da han tjenestegjorde som sokneprest til Bygland i Setesdal, og som prost over Råbyggelaget prosti. 28. februar 1799 ble han kalt som prest til Sokndal, men døde allerede 1. mai samme år. Av utseende skal Jæger ha vært en kortvokst og sortmusket mann, men det var de kvasse øynene hans som gjorde dypest inntrykk på folk. På sine eldre dager ble han svært krumrygget og led sterkt under tuberkulose. Jæger skrev en bok, Menneskevennen, til advarsel mot alkoholmissbruk. Tittelen ble senere lånt til avholdsbevegelsens tidsskrift ved samme navn. Hans preken til "Takke- og Bede-Fæst den 1. Dec. 1773" og diktet han skrev i anledning Christian VIIs fødsel 29. januar 1774 ble også begge publisert.

g.1774.m. BIRGITTE TOPDAL


26. GEORG KRISTIAN BERNHOFT f. 1749 d. 1833

Sandnes, Drangedal, Telemark. Sønn til Løytnant Lassenius Jensen Rye og Olava Bernhoft.

Sokneprest 1799 - 1825

g.1788.m. CHRISTENCE MUNCH f. 1757 d. 1809

Botne (Holmestrand), Vestfold. Datter til toller Hans Jørgen Munch og Anne Kristine Andersdtr Styr

Barn :

a. Hans Lassenius f. 1793

b. Olavus Christian f. 1794

c. Carine Friderica f. 1795 g.1821.m. Lossenius Kristen Rye

Georg Kristian Bernhofts segl. Foto : Stein N. Wisted


27. JOHAN MARIUS HARTMANN f. 1788 d. 1867

sønn til Hans Kristoffersen Hartmann og Anne Bøchman, sokneprest 1826 – 1843, senere sokneprest i Ullensaker

g.m. JOHANNE KRISTINE EDVARDINE FOUGNER f. 1796

Fron, Gudbrandsdal

Barn :

a. Ida f. 1823 i Lye, Time

b. Maria Aleksandra Kristine f. 1826

c. Hansine Simone Helene f. 1828

d. Hanibal Tomas Antonius f. 1830

e. Gustav Adolf Emilius f. 1834 kappellan i Sørum i 1865

f. Simon Fougner f. 1836 kappellan i Frogner, Lier i 1865

g. Johanne Marie Edvardine f. 1839 g.m. Jan Collett Muller, Oslo


Johan Marius Hartmann. Foto fra boken Norske Teologer

av Gunnar Johannessen Stendal, digital utgave ved Digitalarkivet.


28. NIKOLAI BENJAMIN AALL f. 1805 d. 1873

Bjørntvedt, Porsgrunn. Sønn til Nikolai Benjamin Aall og Anne Katrine Iversen. Sokneprest 1842 – 1861, bodde senere i Kristiania (Oslo)

g.1837.m. ANNE SOFIE KRÜGER f. 1806 d. 1899

Roskilde, Danmark

Barn :

a. Anne Katrine Emilie Laura Torstensen f. 1839

b. Louise Jakobine Kristiane Sophie Nicoline f. 1841

c. Nikolai Benjamin Hans Nils Fredrik f. 1846


Nikolai Benjamin Aall. Foto fra boken Sokndal

kirke og dens klenodier, utgitt 1953


29. PETER CHRISTIAN BECK LUND f. 1810 d. 1905

Sokneprest 1862 - 1872, født i Brønnøy, Nordland. Sokneprest i Vega, Nordland 1851, Fjell, Hordaland 1856

g.m. MARIE HELENE EILERTSEN f. 1823

Kristiansand

Barn :

a. Laura Kristine f. 1839 d. 1862

b. Nilsine Erika Johanne f. 1842 gift på Stranden nr. 140

c. Kristian Lund f. 1844 i Fredrikstad, styrmann

d. Karl Martin f. 1851 i Vega, Nordland

e. Petra Marie f. 1856 i Fjell, Hordaland

Fosterbarn :

f. Trine Eilertsdtr. f. 1855 i Halden


Peter Christian Beck Lund. Foto fra boken Norske

Teologer av Gunnar Johannessen Stendal, digital

utgave ved Digitalarkivet.


30. SAMUEL LEGANGER f. 1822 d. 1897

Eid, Nordfjord, Sogn of Fjordane, bodde i 1855 i Ålesund, 1857 i Hammerfest og 1864 – 1865 i Strand, sokneprest i Sokndal 1873 - 1881

g.1853.m. OTILIE MARTINE JOHANNE FARUP f. 1833 d. 1911

Hurum, datter til Ole Farup og Marta Christine Trane

Barn :

a. Marte f. 1855

b. Ola f. 1857

c. Hansine f. 1864

d. Oltilie f. 1873 d. 1877

e. Ansgar f. 1875

f. Hans Thiis f. 1876

g. Otilie f. 1877


Samuel Leganger. Foto fra boken Sokndal

kirke og dens klenodier, utgitt 1953


31. FREDRIK MØLLERUP LIED f. 1831 d. 1884

Kverud, sokneprest i Alta 1865, sokneprest i Sokndal 1881 – 1884

g.1859.m. HANNA THYRHOLM HOLTERMANN f. 1830

Kverud


Fredrik Møllerup Lied. Foto fra boken Sokndal

kirke og dens klenodier, utgitt 1953


32. GUSTAV AMBROSIUS SELMER f. 1846 d. 1911

født i Sokndal. Sønn til personlig kapellan Christian Selmer. Sokneprest 1885 – 1895, senere sokneprest i St. Petri, Stavanger

g.m. HELGA LOVISE BORDOE f. 1850

Kristiania

Barn :

a. Georg f. 1876 på Sandnes n. 1900

b. Margrete f. 1878 på Sandnes n. 1900

c. Katarina f. 1884 i Suldal n. 1900

d. Torvald Nikolai f. 1886 n. 1900

e. Ingeborg Katinka f. 1888 n. 1900

f. Johannes f. 1889 n. 1900

g. Trygve f. 1891 n. 1900

h. Sigurd f. 1894 n. 1900


Gustav Ambrosius Selmer. Foto fra boken Norske

Teologer av Gunnar Johannessen Stendal, digital

utgave ved Digitalarkivet.


33. GUNNAR OLSEN f. 1843 d. 1908

Sokneprest 1896 - 1908, født i Østre Moland, Aust-Agder, bodde i North Shields, England i 1880, Florø 1886 – 1892

g.m. AGNES MARIE MUNTHE-KAAS f. 1853

Halden, Østfold

Barn :

a. Gunda Agnete Olsen f. 1880

b. Finn Hartvig Munthe-Kaas Olsen f. 1886

c. Elisa Katinka Munthe-Kaas Olsen f. 1889

d. Audun Munthe-Kaas Olsen f. 1892


Gunnar Olsen. Foto fra boken Norske

Teologer av Gunnar Johannessen Stendal,

digital utgave ved Digitalarkivet.LEILENDINGER PÅ EIK


 


27. TORGER EIK sonet 6 daler 1567 "for hand hug syn grannde och wor fred", som var Tarald Steinberg.

Dette er nok snarere Torger Eik i Lund, hvor Thorgier po Egh skattet 1 daler i 1563.


28. PETTER SAKARIASEN KRAG f. 1651 d. 1725

Årstad nr. 29b, borger til Stavanger fra 1681

g.m. MARIE JAKOBSDTR. KIRSEBOM d. 1729

nr. 16f

Barn :

a. Turid f. 1678 d. 1777 Stranden

b. Sakarias f. 1683 Stranden nr. 29

c. Jakob f. 1686 n. 1712, bodde senere i Skudeneshavn, g.1713.m. Gjertrud Kaspersdtr. Wesling, Stavanger

d. Ingeborg f. 1687 ekteskapsbevilling av 3.10.1718 for å gifte seg med Nils Larsen Kjelland nr. 9a. Han døde vistnok før bryluppet, og hun ble

    mest sansynlig senere gift i Bergen med overtollbetjent Johan Peter Guldager, og døde i Bergen 1773.

e. Gabriel f. 1706 d. 1758 Åros


29. JOHANNES PEDERSEN d.f. 1801

København

g.m. BERTE MARKUSDTR. f. 1760 d. 1821

Nesvåg nr. 18g, strandsitter uten jord,

     g.1.1784.m. Anders Jakobsen fra Fredrikshald

Barn :

a. Sofie Pauline f. 1794 g.m. Dydland nr. 13

b. Gjerte Birgitte f. 1798


30. HANS HOLTERMAN SCHIELDRUP f. 1760 d. 1831

Molde, Kongelig tolloppsynsmann uten jord, kaltes Inspectus i 1802

"I den tanke at det var Øl drak han af en flaske "Victriololin", hvoraf han uagtet av anvendte midler døde efter omtrent 8 timers forløp."

g.1800.m. GJERTINE JÜRGENS f. 1775

Jørgensdtr. eller Irgens

Barn :

a. dødfødt sønn 1801

b. Fredrik f. 1802

c. Margrete Kristine f. 1804 g.m. sorenskriver Fredrik    Christian Trane Abel i Farsund.

d. Marianne Olava f. 1805 ugift 1865, Farsund

e. Georg Daniel f. 1808

f. Anne Katrine f. 1810

g. Johan Kristian Dajon f. 1812 d. 1813

h. Jakob Andreas Eeg f. 1814

i. Henriette Jürgens f. 1818 d. 1884


31. PEDER HANSEN JUEL f. 1739 d. 1830

Rødskebølle, Hvidkilde, Danmark. Tolloppebørselsbetjent, hadde plass med jord

g.1.1767.m. MARTINE DORTEA BAGGE f. 1740 d. 1788

g.2.1789.m. JOHANNE CHRISTINE JOCHUMSDTR. BESS f. 1745 d. 1815

Grøndokka, Ø. Berge, Lyngdal

Barn 1.:

a. Peder f. 1768, sjømann Holland

b. Hans f. 1769, sjømann Holland

c. Ellen Sofie f. 1770 d. 1779

d. Jens Bugge f. 1772

e. Nils f. 1774 g.1804.m. Kristina Dahl. "Mester" Nils Juel bodde i Stavanger i 1801

f. Regice f. 1775 d. 1808 ugift

g. Kristian f. 1777

h. Johan f. 1780 Skarås, husmenn nr. 14

i. Efraim f. 1782 tv. "farer fra Bergen" - 1808

j. Margrete f. 1782 tv. d. 1782

k. Manerse f. 1782 d. 1784

l. Peder Maritn f. 1785 n. 1803

m. Jens Severin Hvid f. 1788 d. 1801 "som faldt over borde i Skotland, blev optagen og der begraven." - 1801


32. GJERMUND NILSEN f. 1755 d.f. 1801

Krone nr. 10b, kaltes Nesvåg i 1776, Skaråshagen 1780 - 1794

g.1776.m. KAREN MARKUSDTR. f. 1755 d. 1830

Nesvåg nr. 18f

Barn :

a. Markus f. 1776

b. Anne Malene f. 1780 d. 1780

c. Nils f. 1782 nr. 41

d. Tønnes Lorentz f. 1786 "i Glyckstad" - 1808

e. Jeremias f. 1795 nr. 44


33. SIVERT NIKOLAI WINTER SMITH LARSEN f. 1748

Skarås nr. 20b, fisker

g.1776.m. TORBORG TØNNESDTR. f. 1741 d. 1818

Kaltes Torgersdtr. 1801 - 1816

"som der og er lyst 3de gang etter loven, blev etter sogen præsten Hr. Schovlands skriftlig tilladelse copuleret her i Sognet." Ola Schavland var kapellan i Strand i 1801, kanskje er Torborg derfra

Barn :

a. Ingeborg Malene f. 1777 g.m. nr. 34

Innerst MARTE OLSDTR. f. 1741 d. 1817


34. LARS INGVARDSEN f. 1768 d.f. 1822

Hegdal, husmenn nr. 12d, matros, strandsitter uten jord, kaltes Åve i 1799-1809

g.1.m. ? f. 1758 d. 1794

g.2.m. INGEBORG MALENE SIVERTSDTR. f. 1777 d. 1855

nr. 33a, kaltes Åve i 1855

Barn 2.:

a. Ellen Marie f. 1797 d. 1799

b. Sivert Tobias f. 1799

c. Ingeborg Elisabeth f. 1799 g.m. Skarås, husmenn nr. 20

d. Sivert Tobias f. 1803 Lauland, husmenn nr. 16

e. Lars Evald f. 1806 nr. 45


35. OLA MIKKELSEN f. 1768 d. 1839

Vinje nr. 13b, matros, plass med jord, kaltes , Urdal i 1803, Skarås, Netland i 1806, Kalvehagen u /Y. Evje i 1827 - 1839

g.1793.m. KAREN KNUDSDTR. f. 1764 d. 1830

Y. Evje nr. 12a

Barn :

a. Knud f. 1793 Y. Evje, husmenn nr. 2

b. sønn f. 1794 d. 1795

c. dødfødt sønn 1797

d. Gunhild f. 1797

e. dødfødt sønn 1799

f. Mikkel f. 1800 Y. Evje, husmenn nr. 1

g. Sivert Gabriel f. 1803 d. 1827

h. Jonas f. 1806


36. SALVE TRONDSEN f. 1762 d. 1800

Brandsberg nr. 10c, var i Bergen 1783, kaltes Skarås i 1800, forliste sammen med Jakob Pedersen Rekevik nr. 15, "han var en av dem som druknede Mikkelsdag." - 1800

g.1791.m. ANNE MARIE OLSDTR. f. 1769

g.2..m. Skarås nr. 29

Barn :

a. Ingeborg f. 1792, ikke n. 1801

b. Mette Marie f. 1794 g.1812.m. Tollak Omundsen Skarås

c. Tønnes f. 1795 d. 1796

d. Tønnes f. 1797 d. 1799

e. Tønnes f. 1800 d. 1800


37. KARL JAKOBSEN f. 1764 d. 1848

S. Ålgård, husmenn nr. 3c, kaltes Todneskog i 1794 - 1839, Hagen i 1808, Evje i 1848

g.1793.m. GJERTRUD ANDERSDTR. f. 1760 d. 1837

Urdal nr. 22h

Barn :

a. Andreas f. 1794 d. 1794

b. Andreas f. 1795 Skarås, husmenn nr. 7

c. Jakob f. 1799

d. Bernt f. 1802 Skarås, husmenn nr. 16

e. Anne Oline f. 1806 d. 1807

f. dødfødt datter 1808


38. JENS MIKKELSEN f. 1763 d. 1844

S. Rosseland nr. 14c, kaltes Birkeland i 1792, Vatland i 1794 – 1799 og 1844, Nesvåg i 1794, Tollefsodden i 1802 - 1835

g.1791.m. ELLEN SALVESDTR. f. 1767 d. 1847

I. Mydland nr. 39e, død som fattiglem på Nesvåg

Barn :

a. Berte Katrine f. 1792 gift på Immerstein, husmenn nr. 39

b. Mikkel f. 1794 Årstad nr. 57

c. Petter Samuel f. 1796 Vatland nr. 19

d. Anne Kristine f. 1799 gift på Lindland nr. 39

e. Elken f. 1802 g.m. nr. 46

f. Gjertine f. 1805 gift på Frøyland nr. 48

g. Ellen Serine f. 1807

h. Inger f. 1809 d. 1888 som enke på L. Omdal


39. ELLEF OLSEN f. 1737 d. 1810

I. Evje nr. 16a, soldat 1758 – 1758, kaltes Urdal i 1769, Harveland i 1772 - 1810, "Aabenbar skrifte fordi deris barn fandtes dødt i Sengen hos dem" - 1775

g.1.1765.m. SILLE MARIE PEDERSDTR. f. 1741 d. 1774

S. Omdal nr. 14h

g.2.1774.m. TRINE TOLLAKSDTR. f. 1743 d. 1794

Årstad nr. 43f

Barn 1.:

a. Ola f. 1766, ikke n. 1803

b. Guri f. 1769 g.m. S. Ålgård nr. 19

c. Ingeborg f. 1772 d. 1785

Barn 2.:

d. Tollak f. 1775 d. 1775

e. Tollak f. 1776 d. 1776

f. Sille Marie f. 1777 d. 1857 ugift

g. Tollak f. 1779 nr. 42

h. Tolene f. 1783 gift på Harveland nr. 5

i. Ellef f. 1785 d. 1785

j. Ingeborg f. 1786 d. 1791

k. Ola f. 1789 nr. 43


40. RASMUS TOMASSEN f. 1758

Innerst og arbeidsmann

g.m. KAREN SVENSDTR. f. 1761

Barn :

a. Anne Marie f. 1797

b. Kristine f. 1799


41. NILS GJERMUNDSEN HAGEN f. 1782 d. 1864

nr. 32c, døde på Ribland

g.1803.m. INGEBORG BERNTSDTR. f. 1786 d. 1853

Skarås nr. 26a

Barn :

a. Karen f. 1805 d. 1805

b. Bertine f. 1806 g.m. nr. 45


42. TOLLAK ELLEFSEN f. 1779

nr. 39g, skipper, Stavanger

g.1806.m. BARBRA JANSDTR.

Egeland


43. OLA ELLEFSEN LEGEN f. 1789 d. 1868

nr. 39k, kaltes Harveland i 1820 - 1868

g.1816.m. ELISABET LARSDTR. f. 1789 d. 1872

Ørsland nr. 20h

Barn :

a. Ellen Katrine f. 1818 gift på Lie, husmenn nr. 21

b. Lars f. 1820 Kjelland nr. 24

c. Elisabet f. 1822 gift på Lindland nr. 44

d. Karl Tobias f. 1825 d. 1826

e. Tollak f. 1827

f. Turid Guria f. 1829

g. Ingeborg Elisabet f. 1836 gift på Lindland nr. 46


44. JEREMIAS GJERMUNDSEN HAGEN f. 1795 d. 1871

nr. 32e, bodde i 1865 hos sønnen Gjermunds famile i Rekefjord

g.1.1821.m. GUNHILD ELISABET JAKOBSDTR. f. 1792 d. 1852

Reg nr. 7e

g.2.1852.m. SISSEL TORKELSDTR. f. 1809 d. 1854

Undals prestegjeld

Barn 1.:

a. Gjermund f. 1821 Rekevik nr. 35

b. Jakob f. 1824

c. Marinius f. 1826

d. Georg Gabriel f. 1829 Rekevik nr. 36

e. Jakob Andreas f. 1831 d. 1832

f. Gjertine Elisabet f 1833

g. Karen f. 1836 d. 1836

Barn 2.:

h. dødfødt sønn 1854


45. LARS EVALD DAHL LARSEN f. 1806 d. 1862

nr. 34e, snekker og skipstømmermann, kaltes Skaråshagen i 1837, Bodde i Riska, Høyland 1841 - 1846, på Åve i 1855

g.1828.m. BERTINE NILSDTR. f. 1806 d. 1855

nr. 41b

Barn :

a. Lene Marie f. 1829 g.m. Immerstein, husmenn nr. 56

b. Nikoline f. 1831 d. 1832

c. Edvardine Severine f. 1833

d. Ludvig Bertel Dahl f. 1836 d. 1836

e. Ludvig Bertel Dahl f. 1837 sjømann i Stavanger

f. Jon Engel f. 1841 d. 1842

g. Johan Anton f. 1844

h. Elen Laurine Larsdtr f. 1846 i Riska - mor Eliana Ådnesdtr. på Lauvås, Riska


46. LARS DAVIDSEN f. 1791 d. 1856

Omdal, Egersund, kaltes Frøyland i 1831 - 1837

g.1827.m. ELKEN JENSDTR. f. 1802 d. 1839

nr. 38e, døde av kopper

Barn :

a. Elling f. 1828 Stang, Rennesøy

b. Daniel f. 1831 d. 1831

c. Martine f. 1832 d. 1881 ugift

d. Jens f. 1835 sjømann i Stavanger 1870 – 1892, kaltes Hvidingsø

e. Daniel f. 1837 skomaker i Kristiansand i 1865

     g.m. Barbro Tønnesdtr f. 1839 fra "Grennem sogn"

          Barn : a. Ludvig Emil f. 1865


47. KNUD TORGERSEN f. 1813 d. 1894

Birkeland, Konsmo, prestens forpakter, kaltes I. Mydland i 1852 - 1862

g.1852.m. INGER SOFIE BERNTSDTR. f. 1827 d. 1887

g.1.m. I. Mydland nr. 70

Barn :

a. Johan Kristian f. 1852 d. 1930 gift i Borre, Vestfold, har etterkommere

b. Severine f. 1854 d. 1855

c. Sivert Tobias f. 1856

d. Jakob Elias f. 1859 reiste til Robinson, Brown, Kansas, USA, har etterkommere

e. Abraham f. 1862 reiste til Robinson, Brown, Kansas, USA, har etterkommere

f. Ingeborg Kristine f. 1864 gift på I. Mydland nr. 82

g. Severine f. 1866 reiste til Everest, Brown, Kansas, USA, har etterkommere

h. Inger Sofie f. 1869 reiste til Horton, Brown, Kansas, USA, har etterkommere

i. Knud f. 1871 reiste til Everest, Brown, Kansas, USA


48. TOLLAK PEDERSEN f. 1827 d. 1897

Skjevrås nr. 34d, kaltes Y. Mydland i 1861, Bakke i 1864, forpakter i 1865, Steinberg i 1866 - 1869

g.m. JOHANNE ELISABET JONASDTR. f. 1838 d. 1900

Frøyland nr. 46e

Barn :

a. Peder Johan f. 1861

b. Anne Elisabet f. 1864

c. Jonas f. 1866

d. Johan Teodor f. 1869

e. Jørgine f. 1872 d. 1892

f. dødfødt barn 1875

g. dødfødt barn 1876

h. Kristian Gerhard f. 1877 d. 1889

i. Kristine Elisabet f. 1881

j. Olaf Rosenius f. 1884


49. KRISTIAN BEER MANDIUS LEGEN f. 1865

L. Rosland nr. 24l, ugift 1900, kaltes Mandius Lægen i 1900, bodde på Skjevrås i 1910

g.1904.m. KRISTINE ELISABET TOLLAKSDTR. f. 1881

nr. 48i

Barn :

a. Maria f. 1904

b. Tora f. 1906

c. Nikolai f. 1909HUSMENN1. GUNNAR HARVELAND n. 1672

Nevnt i tingboken at hans sal. goefader var Ole Årstad nr. 10 og hans sal. moder var Ingeborg Årstad.


2. PEDER GUNDERSEN HARVELAND f. 1656 d. 1733

Husmann i 1701

Barn :

a. Gunnar f. 1689 nr. 3

b. Ola f. 1690 d.e. 1727 soldat 1717 – 1727 dimitert 1727, gift uten barn 1727


3. GUNNAR PEDERSEN HARVELAND f. 1689 n. 1714

nr. 2a

g.m. BERTE JAKOBSDTR. f. 1690 d. 1760

Åvendal nr. 7b, kaltes Barstad i 1760

Barn :

a. Torborg g.m. Peder Østensen, Egersund

b. Kristine f. 1728 d. 1802 ugift, Barstad

c. Ingeborg f. 1729 d. 1792 Barstad

d. Peder f. 1732 nr. 4

e. Jakob f. 1734


4. PEDER GUNDERSEN HARVELAND f. 1732

nr. 3d, kaltes Nodland i 1787

g.1756.m. GURI LARSDTR. f. 1726

Barn :

a. Berte f. 1756

b. Lars f. 1760 Stranden nr. 78

c. Gunnar f. 1762 d. 1837 som enkemann på Ø. Barstad

d. Karen Guria f. 1768

e. Ingeborg Kristine f. 1772 gift på Ø. Barstad, hm nr. 5


5. ABRAHAM TORKELSEN HARVELAND f. 1797 d. 1883

S. Ålgård nr. 17j, skoleholder

g.1819.m. TOLENE ELLEFSDTR. f. 1783 d. 1849

Eik nr. 39h

Barn :

a. Kristine Marie f. 1820 g.m. nr. 6

b. Ellen Katrine f. 1826 gift på S. Ålgård nr. 27


6. TØNNES TØNNESSEN HARVELAND f. 1819 d. 1892

Gursli, Lund

g.1843.m. KRISTINE MARIE ABRAHAMSDTR. f. 1820 d. 1895

nr. 5a

Barn :

a. Tonette Dorotea f. 1844 Selebø nr. 16

b. Anne Tolene f. 1847 Bodde i 1900 hos søsteren på Selebø

c. Tønnes Olaus f. 1850 d. 1853

d. Gurine Martine f. 1852 d. 1855

e. Tobias f. 1854 d. 1857

f. Kristian f. 1857 d. 1858

g. Abraham f. 1858

h. Tobine Oline f. 1861 d. 1863

i. Theoulous Gustav f. 1864

j. Tønnes f. 1866 d. 1893 ugift


7. KRISTIAN BERNTSEN f. 1844

N. Mysse nr. 52h, Kaltes Årstad i 1878, Haneberg i 1880 - 1882

g.1876.m. ELISABET NILSDTR. f. 1841

Mathaug, Vikedal

Barn :

a. Nils f. 1878

b. Karl f. 1880

c. Martin f. 1882