I Sokndal prestearkiv (Statsarkivet i Stavanger) finnes bl.a. dette brevet som sognepresten i Sokndal skrev til sin svoger på Festervold. Her har jeg lagt ut både kopi og transkripsjon. (Takk til Jan H. Trelsgård for korrektur.)

framsiden side 1 side 2

18. Sept. 1650
Erlig vellacht oc forstandig Mand
Laurits Jakob
βen, Borger i Stadanger
boende paa Festerwold i Hitterøen
min kiere Svoger och besynderlige gode
ven, gandske venligen tilskreffvett

Naade Fred och Salighed aff Gud ved Jesus Christus
Kiere Laurits Jacobβen Svoger och besynderlige gode ven for
Mange beviste velgierninger takker Jeg Eder gandske venligen
loffver endochsaa det at ville forskylde i alle tilbørlige maader.

Kiere Svoger, efftersom Nils Torckelsen for kort tid siden
er ved døden affgangen, och vaar at befrychte at nogen aff
hans børn skulde drage for i veyen til Stichtskriffueren och
faa byxel paa Nap fiskerj och det siden besverligen med stor
omkostning neppelig skulde bekommis fra den igien, haffuer
Jeg Skieked bud til Stichtskriffueren (om det det kommer i tide, staar
til forsøgelse) och sett det i betenchning hvem da er det
nest enten Præsten eller Kirchevergerne. Jeg for min person
vaar vel tilfreds i haffde det i min tid, och saa lenge i waar
kirkeværge eller lenger, men ligesaa megit som Jeg nu fortryder
at min S: formand oplod det for Nils Torchelsen saa skulde
vel mine effterkommere fortryde at Jeg icke giorde min flid at
faa det tilbage. Derforuden om Kirckens ombud bleff for-
andret, skulde de dannemend, som effter eder intraaede i
Ombudet mene sig da wille brugge det. Men dersom Jeg
Leyer denne halffuepart til den forige (som mig siunis rettist
at vere, effterdj mine formænd den ene effter den anden aff
aldris tid brugt hafte, undtagen den stund Nils Torckelsen
det brugt haffr, som er skeed for stor skienk och gaffue skyld som
Jeg icke rettere kand tenke) Da dersom och saaledes det med venlighed
begieres, skal min kiære Svoger Lauritz Jacobssen nyde det alt
sammen saa lenge vi tilsammen leffuer och det for det billigste
effter min Svogers eget tycke. Hvorfor min Svoger har icke
behouff at giøre seg videre umage eller omkostning derpaa, førend
vi faar svar tilbage.
Jeg sender min K. Svoger 6 [mark] humble, saadan som den er, at
den dog motte tages til tacke denne gang.
Videre at tales mundtligen, naar Gud vil vi findes, Och
vil imidlertid haffve Eder med eders hi[ertens] kiære hustru och børn
Gud Allermechtigste troligen befalte. Aff Eg den 18 7bris
                                                            Anno 1650
                                     Jacob Jochumssen Kirsebom
                                                            egen hand

[dette er sikkert påført av Laurits Jacobsen selv]
den 15. Oc 16. Septemb haffuer ieg
raadført mig med H. Jacob om
den halle part Udj Naps fischende
som hvem med rette till
Kom paa Kierchens vegne
oc paa same tid beloffuitt
H. Jacob mig at ville flj
mig det hoes stiftschriffueren
helle oc at fatte med min
shiøde for sanden, oc da Att
tage dett