Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

TOTHAMMER

Oppdatert 14.10.2021
Gårdsnr. 78

Thutthammer - 1563, Tothammer - 1665


1. OMUND TOTHAMMER n. 1563

Skattet 1 daler i 1563


2. MIKKEL TOTHAMMER n. 1591

Nevnes ved kongehyllingen for Christian IV i Oslo, 15. april 1591 som lensmann i Sokndals skiprede, og er den første lensmannen vi kjenner.

g.m. ASTRID (NIKLAUSDTR. ?)

Visstnok fra Røydland, Helleland.

Antakelig enken på Tothammer n. 1603 – 1613. Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Omtalt [p.m.] i en sak fra tingboken 1671 som svigermor til Jon Reiersen Årstad (Ætt og Heim 1943)

Barn :

a. Johanne gift på Årstad nr. 9

b. datter gift på S. Rosseland nr. 1

c. Kirsti g.m. Peder Toresen Heskestad

d. ? datter g.m. nr. 3

e. ? Marit n. 1641 som søsterdatter til Isak Niklaussen L. Rosseland


3. KNUD TOTHAMMER n. 1602 – 1613

Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603.

g.m. ? N.N. MIKKELSDTR.

nr. 2d ?

Barn :

a. ? Trond f. 1584 nr. 7


4. TORE TOTHAMMER n. 1603

Skattet ½ daler i husmannsskatt i 1603.


5. INGEBRET TOTHAMMER n. 1614


6. JØRGEN JAKOBSEN TOTHAMMER n. 1609 – 1625

Hadde I I i bumerket sitt. Bumerket var det samme som Tarald Regeland hadde, og han er kanskje bror av ham. Han var legdsmann i knektemanntallet fra 1611. Kaltes også Ørjan og Ørjens

Barn :

a. Pål n. 1625

b. Erik n. 1625

c. Siri n. 1625


Disse tre er arvinger til gods i Surdal, Åmodt og Haneberg sammen med Ivar Bøe, Torger Haneberg, Gullik Guddal, Gundell Surdal og Åsulf Hauge, ifølge målstevne på Saurdal 21.3.1625 :


''Osell Houge med voris gunstige lensherris velb. Hendrick Billis steffningh haffde udj rette steffnt Jffuer Bøe, Torgius Hanebergh, Gulek Gudall och Gundell Surdall for et retferdigt arffuebytte udj noget odellsgotz, som dennem samptligen tillfalden er och imellem dennem er at schiffte och bytte, med mere samme steffnings indhold. Forregaff och muntligen der hos samme deris odell at verre udj trende gaarder, udj Surdall ij pund och 6 mark smørs aarlig landschyld, udj Ommot ij pund smør och udj Hanebergh ij pund smør eller j hud, som en part aff arffuingene beretter.

Herimod at suare udj rette møtte forne arffuinger och forregaff, at Øriens Jacobsøn haffuer tuende sønner, Pouell och Erick Øriensøn, och j datter ved nauffn Ziri Øriensdatter, som ochsaa erre arffuinger till dette forne gotz och icke erre her till nu steffnt och kaldet, huorfor di formente i dagh ingen endelig schiffte kunde schee, førend di her till bliffuer louligen steffnt och kaldet.

Er der om saa for rette affsagt, effterdi forne Øriensis børn, som och er medarffuinger till samme gotz, icke her till erre steffnt och kaldet, tørde vi icke vnderstaa os at schiffte gotzet arffuingerne imellem udj deris frauerelse, mens haffuer optaget sagen endthill di bliffuer louligen steffnt och kaldet, och dersom di icke da ville møde, da parterne at vederfaris effter loulig steffningh huis lou och ret er.''

Jørgen Tothammers segl 1609. Foto : Stein N. Wisted7. TROND KNUDSEN f. 1584 d.f. 1675 skifte 1677

nr. 3a ?, nevnt på Tothammer fra 1618. Hadde ½ løp (hele) odel i 1648 – 1671. Ved skiftet var det odelsgods i Tothammer, Gyland (1/3) og Stapnes, Egersund. Sonet 8 daler i 1638, "for Tomis Jansens [Rekevik] Quæg hand Merckitt". 1638 krevet han Ola Mydland 20 daler, de var begge fulle og sto og skrek og bar seg på tinget, noe som fikk tinget til å si at, "de bøer At miste dieres rett denne gangh." I 1639 var han på plass igjen. Denne gang ble de enige.

g.m. KRISTINE OLSDTR.

Barn :

a. Knud f. 1616 nr. 10

b. Karen f. 1626 d.f. 1677

c. Henrik f. 1628 Gyland nr. 12

d. Mikkel f. 1629 Stapnes, Egersund

e. Astrid gift på Fitje nr. 6

f. Ingeborg f. 1637, gift på L. Rosseland nr. 8


8. LARS TOTHAMMER n. 1654, for tidlig sammenlege


9. NIKOLAUS JAKOBSEN f.ca. 1635

Kanskje Ø. Surdal nr. 3b, soldat 1658 – 1660, kaltes også Nikolai


10. KNUD TRONDSEN f. 1616 d. 1674

nr. 7a, lagrettemann i 1668

g.m. MARIT LARSDTR. f. 1618 n. 1679

Kirkebø nr. 22b, Eide 18 mark smør i Gyland i 1675 - 1688

"Knud Tothammers quinde, som haffde slaget Daniel Hanebergs pige tildømt at bøde ½ rdl." - 1665

Barn:

a. Ola f. 1644 nr. 11

b. Trond f. 1654 nr. 12

c. Kristine gift på Åros nr. 7

Knud Tothammers segl 1666. Foto : Stein N. Wisted11. OLA KNUDSEN f. 1644 n. 1727

nr. 10a, Lensmann 1674 – 1685, eide 1676 1 løb smør i Egeland u/ Sandsmark, Heskestad. Eide 2 pnd smør i N. Regeland 1673 - 1688, og senere 1 1/2 pnd, samt 2 pnd i Myrstøl 1673 - 1787. Myrstøl hadde han fått med kona.

g.m. SIRI OLSDTR. f. 1646 d. 1730

Tjørn, Heskestad

Barn :

a. Lars f. 1667 Gauteland nr. 11

b. Hans f. 1670 nr. 14

c. Ola f. 1677 I. Evje nr. 16


12. TROND KNUDSEN f. 1654 d. 1709

nr. 10b, lagrettemann i 1702

g.1.m. ?

g.2.m. GURI SIGBJØRNSDTR. n. 1710

S. Hogstad, Helleland

Barn :

a. Knud f. 1681 Ø. Regeland, husmenn nr. 1

b. Maren f. 1691

c. Barbro f. 1695


13.


14. HANS OLSEN f. 1670 d. 1732

nr. 11b, marin reservesoldat i 1700. "Berettes af almuen at haffe tarmeløp, og giort u-døgtig til kongens tieniste, er icke gifft og har ingen Vilchor i nogen maade Consumptionen at betale." - 1711

g.m. MARTE SØRENSDTR. f. 1697 d. 1771

Tekse, Heskestad

     g.2.m. nr. 15

Barn :

a. barn f. 1728

b. Søren f. 1731 d. 1741

c. Ola f. 1736 n. 1744

d. Lars f. 1739 n. 1744


15. TORKEL OMUNDSEN f. 1709 d. 1753

Sletthei, Sola

g.1735.m. MARTE SØRENSDTR. f. 1697 d. 1771

     g.1.m. nr. 14

Barn :

a. Hans f. 1736

b. Omund f. 1737

c. Enok f. 1739

d. Ingeborg f. 1740 d. 1740

e. Ingeborg f. 1742


16. LARS TORKELSEN f. 1721 d. 1749

N. Mysse nr. 23e, skipper, soldat 1742 - 1745

g.1746.m. INGEBORG ASLAKSDTR. f. 1729 d. 1807

Stene, Heskestad

     g.2.m. nr. 18

Barn :

a. Tønnes f. 1748 d. 1760

b. Lars f. 1750, utenlands i 1777


Lars eide hukkerten "Fortuna" som han hadde kjøpt av Jakob Kjelland for 180 rd i 1746. Han solgte senere halvparten til Besse Kristoffersen Regedal


17. HANS ELLEFSEN f. 1737 d. 1817

I. Mydland nr. 35f

g.1.1757.m. KAREN GUNDERSDTR. f. 1737 d. 1795

Røysland, Heskestad, kaltes Vermundsdtr. i 1777

g.2.1802.m. SIGNE NILSDTR. f. 1754 d. 1807

Barn :

a. Anne f. 1758 g.m. nr. 23

b. Ellef f. 1760 nr. 21

c. Johanne f. 1763

d. Gabriel f. 1767 d.f. 1817 Kristiansand

e. Lars f. 1770, sjømann 1817, Bergen

f. Inger f. 1774, ikke n. 1796

g. Johannes f. 1777 tr. N. Åmodt nr. 19

h. Hans f. 1777 tr. d. 1777

i. Peder Willum f. 1777 tr. d. 1777

j. Inger gift i Bergen

k. Karen f. 1780 tv. gift på Ø. Åmodt nr. 26

l. Hans f. 1780 tv. skipskaptein, Trondheim, g.m. Anne Marie Holgersen, har etterkommere.


18. HOSKULD OLSEN f. 1720 d. 1761

N. Regeland nr. 18a, skipper

g.1752.m. INGEBORG ASLAKSDTR. f. 1729 d.e. 1776

     g.1.m. nr. 16

Barn :

a. Malene f. 1753 d. 1753

b. Ola f. 1755 d. 1777, marin soldat

c. Malene f. 1758 d. 1759

d. Aslak f. 1760 d. 1763


19. HALVOR MATIASSEN f. 1722

Eide, Heskestad, bodde på Heskestad, Heskestad i 1750 - 1756

g.1750.m. ÅSE TJÆRANDSDTR. f. 1720 d. 1773

Heskestad, Heskestad

Barn :

a. Gunlaug f. 1750

b. Barbro f. 1752

c. Karen f. 1756

d. Matias f. 1759


20. JAKOB JAKOBSEN f. 1721

Årstad nr. 42b, soldat 1742 - 1751, kaltes Lindland i 1749 – 1755, bodde senere på Skåra, Egersund, og døde der, kaltes enkemann i ekstraskatten 1770 (?), men var gift med Guri i 1771

g.1747.m. KORNELSKE JAKOBSDTR. f. 1721 d. 1769

Lindland nr. 20b

g.1769.m. GURI ELLEFSDTR.

     g.2.gang

Barn 1.:

a. Elisabet f. 1749 d. 1749

b. Elisabet f. 1750 d. 1758

c. Jakob f. 1752 i Holland i 1770

d. Lars f. 1755 d. 1755

e. Lars f. 1756 var halvbefaren sjømann i sesjonsliste i 1779

f. Robert f. 1759 d. 1760

g. Jakob f. 1761 Håland, Egersund, g.m. Løtoft nr. 18f


21. ELLEF HANSEN f. 1760 d. 1823

nr. 17b, kaltes Bøe i 1789 - 1792, tok borgerskap i Bergen 1792, kaptein og bonde, senere medlem av det overordentlige storting i 1814

g.1787.m. BERTE WILLUMSDTR. f. 1751

Midbrød, Egersund, kaltes Bøe i 1787

Barn :

a. Berte Vibekke f. 1787 g.m. nr. 24

b. Karen f. 1789 gift på Rekevik nr. 18

c. Hans Tothammer f. 1792 d. 1798


22. GUNLEIF GUNLEIFSEN f. 1774 d. 1841

Løyning i heien nr. 12q, los, bruker for skipperen, kaltes Li i 1803-1804, 1809 - 1810, Liholmen i 1814, 1829 og 1831 - 1841, Regeland i 1806

g.1800.m. BERTE TOLLAKSDTR. f. 1775

S. Omdal nr. 16c

Barn :

a. Guria Katrine f. 1801 gift på Årstad nr. 58

b. Gabriel Tobias f. 1804 Knubbedal nr. 20

c. Serine f. 1806

d. Tollak f. 1807 Lie, husmenn nr. 16

e. Turid f. 1810 gift på Hegdal nr. 14

f. Birgitte f. 1814 gift i Kopervik, Karmøy

g. Gjertrud f. 1818 g.m. Isak Olsen, Bergen


23. HANS WILLUM JAKOBSEN f. 1746 d. 1797

Åvendal nr. 14a

g.1778.m. ANNE HANSDTR. f. 1758 d. 1831

nr. 17a

Barn :

a. Berte f. 1780 gift på S. Omdal nr. 19

b. Sivert f. 1782 d.f. 1856 "fører Skib fra Troendhiem" - 1808, bosatt i Kristiansund og hadde barn.

c. Hans f. 1784 d. 1830 "paa Nordlandet" "er i Frankrig" - 1808, kaltes seg Hans Wilhelm, bosatt i Kristiansund g.m. Ane Marta Wærchland og hadde barn.

d. Jakob f. 1786 d.f. 1856 "opbragt i Engeland" - 1808

e. Karen f. 1788 d. 1800

f. Hans Willum f. 1790 d. 1856 ugift

g. Andreas f. 1793 d. 1865 ugift på Tothammer

h. Guri f. 1795 d. 1859 ugift på Tothammer


24. MIKKEL HANSEN f. 1786 d. 1871

L. Regedal nr. 12a, styrmann, døde på Ø. Løvås

g.1812.m. BERTE VIBEKKE ELLEFSDTR. f. 1787 d. 1841

nr. 21a

Barn :

a. Birgitte f. 1813 gift på Kjelland nr. 21

b. Gjertine f. 1815 g.m. nr. 25

c. Hans f. 1826 Ø. Løvås nr. 23


25. LARS JONSEN f. 1811 d. 1873

Ørsland nr. 22h, bodde på Bakke i 1835 – 1838, Drageland i 1845

g.m. GJERTINE MIKKELSDTR. f. 1815 d. 1878

nr. 24b

Barn :

a. Birgitte f. 1836 gift på Rekevik nr. 30

b. Jon f. 1838 nr. 29

c. Vibekke Birgitte f. 1842

d. Elling f. 1845 S. Omdal nr. 32

e. Elisabet Gjørgine f. 1849

f. Gabriel Ludvig f. 1856


26. LARS TOBIAS LARSEN f. 1823

L. Ålgård nr. 10ga, kaltes Kjelland i 1853 – 1856, bodde på Stranden i 1900

g.1852.m. ANNE BERTINE KONRADSDTR. f. 1829 d. 1892

Dydland nr. 16c

Barn :

a. Konrad f. 1853 Løvik nr. 31

b. Ludvig f. 1856 d. 1873

c. Bernt Tobias f. 1859 nr. 30

d. Ingeborg f. 1863

e. Anne Kristine f. 1866

f. Lydia f. 1869

g. Bertine f. 1872

h. Hansine f. 1871 Stranden nr. 221


27. GJERT TOBIAS JAKOBSEN SKÅRDAL f. 1829

N. Støle nr. 29h, skipstømmermann, kaltes Volden i 1866 – 1868, bodde på ladestedet i 1876 - 1878

g.1863.m. VIBEKKE BIRGITTE LARSDTR. f. 1842

nr. 25c

Barn :

a. Josefine Gjertine f. 1863

b. Elisabet Georgine f. 1866 d. 1867

c. Elisabet Georgine f. 1868

d. Toni Wilhelm f. 1872

e. Johanne f. 1875

f. Jakob f. 1878 d. 1900


28. ELIAS PEDERSEN f. 1830

Elvestrøm nr. 26c, kaltes Ørsland i 1860 – 1861, Barstad i 1867 - 1877

g.1860.m. INGEBORG MARIE GABRIELSDTR. f. 1838

Kaltes Ørsland, datter til Gabriel Jakobsen i 1860, fødested oppgitt til Egersund i 1865

Barn :

a. Anne Kristine f. 1861

b. Peder f. 1865

c. Gabriel f. 1867 d. 1870

d. Karen Sofie f. 1869 d. 1871

e. Karen Sofie f. 1872

f. Eline Marie f. 1874 d. 1875

g. Eline Marie f. 1875 d. 1876

h. Ida Gurine f. 1877


29. JON LARSEN f. 1839 d.e. 1900

nr. 25b, fisker

g.1865.m. GURI JONASDTR. f. 1842 d.e. 1900

S. Ålgård nr. 24e

Barn :

a. Gjertine f. 1866

b. Karen f. 1868

c. Johan Tothammer f. 1872 d. 1875

d. Lars f. 1875

e. Johan f. 1877

f. Jørgine f. 1879

g. Kaia

h. Gabriel f. 1883

i. datter


30. BERNT TOBIAS LARSEN f. 1859

nr. 26c, bodde i USA i 1889

g.1.m ?

g.2.1898.m. IDA MARIE ANTONSDTR. f. 1880

Lindland nr. 49e

Barn 1.:

a. Annie f. 1889

Barn 2.:

b. Kamilla Konstanse f. 1899 d. 1899

c. Bernt Tobias f. 1900 d. 1900