Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

STEINBERG

Oppdatert 26.2.2024
Gårdsnr. 61

Steenberig med ødegård Eggeland - 1665


1. MARGRETE STEINBERG n. 1519 – 1521

Skattet 2 mark i 1519, hun betalte med 1 lodd 1 kvintin sølv og 12 skilling mynt.

I 1521 betalte hun 1½ lodd sølv og 1 mark mynt i skatt.


2. LARS STEINBERG n. 1563

Skattet 1 daler i 1563.


3. TARALD STEINBERG n. 1602 - 1612

Bøtet 3 daler i 1567 for "hannd hug syn grannde.", som var Torger Eik. Dette er nok snarere Tarald Steinberg i Lund, hvor Tarald po Suenberget skattet 1 daler i 1563. Men det var riktignok en Tarald Steinberg i Sokndal i 1602 - 1606, og Tarald Egeland 1610 - 1612.

"Jacob Jørgensβen for att hand hugh Tharald Steenberigh Limbster schade i Armen, Affsonid for – iiij daller" - 1607.


4. SIGBJØRN STEINBERG n. 1602 – 1603

Skattet leilendingskatt i 1603.


5. MIKKEL STEINBERG n. 1602 – 1603

Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603.

Barn :   

a. ? Guri g.m. nr. 6


6. JAKOB TORESEN n. 1606 – 1655 d.f. 1657

S. Ålgård nr. 4b, vitnet på sin fars vegne ved Stavanger rådstue i 1618, lagrettemann 1618, lensmann 1635 - 1638, hadde odel i 1641 - 1654, han skattet også av Årstad i 1633 - 1654. Skal ha hatt 2,5 pund smørs odel i Ålgård, som vel styrker at han var sønn til Tore S. Ålgård, og ikke som tidligere trodd Tore O. Bakke.

g.m. GURI MIKKELSDTR. n. 1617

nr. 5a ?

Barn :   

a. Tollak nr. 9

b. Elisabet f.ca. 1630 gift på Ø. Surdal, hm nr. 1

c. Mikkel f.ca. 1632 nr. 15

Jakob Steinbergs segl 1618. Foto : Stein N. Wisted7. TARALD DIDRIKSEN EGELAND n. 1603 d. 1622

Ref. nr. 3

"Tarill Direksøn leiitt en øde gaardt wed naffn Egelij [eg. Egeland] som skylder Aarlig xviij bmk smør - gaf ther aff ij Dlr" - 1603 (Første bygsel)

Sonet 1615 "for hand Slough Niells Løffaas en kniffstingh igienom Aarmen thog thill ingen Weennsell, Sognit formeldelst hanns Aarmod schulld for pennge - iiij daller".

Eide ½ pnd smør i Løyning i 1617 "Tarrald Eggeland for hand haffuer beliget sin festemøe før sit brøllup" – 1617

"Bleff Thord Eggilannd y Sogenndall tilkiennd att schall leffuerre enn kedill god till iij daller till Anndbiørnn Stollesdater, som hannd vdj sinn verre haffuer, och hunn vdj arffue epther sin foreldre arffued haffuer. Och Aslak Lønings arffuinnger tillforpligt verre att betalle Thord Eggillannd igienn for den reigse hannd giorde till erllig och velbyrdige mand Peder Iffuersenn om jorden Houge att leige, epterdj hannd var ombodzmand for barnid som den thiid var vdj vanmegtt och ike fich gaardenn, och dett att epter komme inndenn en halffmonitzdagh her epter." – 1617

”Tharalld Eggiland var steffnnit aff lhennsmanden for leigmaalls sag hannd haffde begaaet med Thurj Thrunndsdatter, och møtt icke.” - 1619

g.m. ? ENKEN PÅ EGELAND n. 1623 - 1625

Barn :   

a. ? Didrik Egeland n. 1640 - 1644


8. JON STEINBERG n. 1618


9. TOLLAK JAKOBSEN n. 1627 - 1650, odel i 1647 (½ pnd smør) - 1650

nr. 6a, kan være han som kaltes Tollak Birkeland og som hadde odel sammen med Mikkel Jakobsen Steinberg.

g.m. ? GRO odel i 1651


10. KNUD STEINBERG n. 1627


11. TORGER STEINBERG n. 1635 - 1637


12. JOHANNES STEINBERG n. 1654

Bøtet i 1654 for leiermål med Barbro Sivertsdtr. som han senere ektet.

g.m. BARBRO SIVERTSDTR.


13. ANNE STEINBERG n. 1659 - 1660


14. LARS LARSEN f. 1632 d.e. 1673

Står oppgitt med farsnavn i odelmanntallet 1663, eide 20 mk i S. Ålgård i 1653 - 1677, og bodde på S. Ålgård i 1676 - 1677


15. MIKKEL JAKOBSEN f.ca. 1632 d.e. 1684

nr. 6c, odel i 1652, bøtet for "fortidlig sammenlege" i 1654, eide ½ løp (hele) i Løyning i heien i 1665 - 1670, 1 pund i Årrestad sammen med Tollak Berglyd i 1675, hadde odel i Løvik på sin stedatters vegne. Eide 12 mk smør i S. Ålgård i 1680 - 1684

g.m. GRO ALFSDTR. n. 1671 - 1672

     g.1.m. I. Mydland nr. 20

(Oppgitt i tingbok 1672 at Mikkel Steinberg var gift med Gro Alfsdtr. datter til Alf Frøyland. Dette kan være enken etter Ola Bjørnsen I. Mydland, eller en søster av henne med samme navn.)

Mikkel Steinbergs segl 1666. Foto : Stein N. Wisted16. RASMUS KJERVALDSEN f. 1649 d.e. 1714

kanskje sønn til Kjervald Rasmussen Ø. Eikeland, Heskestad, kaltes Ørsland 1676 – 1682, Steinberg i 1688 - 1701, Lauland, "født i Hæstad sogn, har ingen sønner" - 1706, det kan være "Hæschestad sogn", kaltes Vinje i 1711 – 1714, hadde kone, en datter i 1711


17. JAKOB KJERVALDSEN f. 1650 n. 1728

kanskje sønn til Kjervald Rasmussen Ø. Eikeland, Heskestad, kaltes Elvestrøm i 1711 - 1720, Løtoft i 1728, hadde 3 barn i 1711. Fikk i 1696 bygsel på 1/2 løp smør i Elvestrøm, men bodde ikke der i 1701. I 1716 stevnet Peder Jonsen Elvestrøm Jakob Kjærvaldsen Elvestrøm for oppsetning av deres svigermor, Guri Larsdtr. Jakob Kjærvaldsen nektet ikke for oppsetningen, men sa at siden han var en fattig mann, og den gamle konen ikke hadde lyst til å bo i hans hus, ønsket han seg fri. Men han ble dømt til å opprettholde oppsetningen, og gi henne 3 tønner korn i året, og å fø en ku og seks sauer forsvarlig, så lenge hun levde.

g.1.m. ?

g.2.m. INGEBORG LARSDTR. f. 1696 d. 1790

Elvestrøm nr. 9f

     g.2.m. I. Evje nr. 19

Barn 1.:

a. Lars f. 1698 soldat 1717 – 1727, dimitert 1727, hadde kone og 3 barn i 1727

b. Marte gift på Stranden nr. 34

c. Jakob f. 1704 Løtoft nr. 15

d. Mikkel f. 1707 Elvestrøm nr. 16


18. ELLEF HÅVARDSEN f. 1651 d. 1735

N. Støle nr. 13a, stående soldat i 1688, bodde som gutt hos onkelen Besse Osen, Lund, var sogneprestens dreng på N. Løvås i 1682

g.1.m. TURID JAKOBSDTR. d. 1701

søster til nr. 19

g.2.m. ÅSE OLSDTR.

Moi, Lund, søster til Myrstøl nr. 17

Barn 1.:

a. Ingeborg

b. Torborg

c. Guri gift på I. Evje nr. 16

Barn 2.:

d. Omund f. 1701 Lindland nr. 23

e. Håvard f. 1702 Frøytlog nr. 24


19. WILLUM JAKOBSEN f. 1652 d. 1736

(ikke samme som Løvik nr. 11)

Bror til konen på nr. 18

Barn :

a. Jakob f. 1687 tjente på Lindland 1701

b. Gunnar f. 1691 nr. 29


20. JAKOB N.N. d.f. 1701

g.m. INGEBORG BJØRNSDTR. n. 1701 - 1721

enke, hadde 2 døtre i 1711, kaltes forarmet i 1713 - 1721

Barn :

a. Jon Jakobsen f. 1676 stående reserve i 1701 n. 1716

b. Jakob Nilsen f. 1683


Det er nevnt en Nils Steinberg i 1682 som var stevnet for gjeld på sin kones vegne. Det er vel Ingeborgs andre mann, og far til Jakob f. 1683


21. ASSER TOLLAKSEN f. 1653 n. 1714

Slottedal under Elvestrøm, husmann, kaltes Åsene i 1714


22. PEDER STEINBERG d.f. 1701

g.m. ELISABET HELGESDTR.

Ø. Surdal nr. 5b ?

Barn :

a. Sven f. 1691

b. Helge f. 1693


JON PEDERSEN n. 1711 - 1716

Antakelig samme som Ø. Barstad nr. 42

Jon Jakobsen Steinberg (nr. 20a) hadde stevnet Jon Pedersen Steinberg fordi han skal ha fragått et kjøp de hadde gjort om gården.

Jon Støle og Ellef Steinberg var innkallet, de vitnet at Jon Pedersen skal ha lovet Jon Jakobsen gården, mens Jon Pedersen på sin side sier at Tollak Hoskuldsen som nylig er hjemkommet fra kongens tjeneste påstod å være nærmest til å byksle gården, noe også gårdeierens fullmektig Sr. Smith er enig i.

Dømt :

Siden Jon Pedersen har avstått sin bykslede part i Steinberg for Tollak Hoskuldsen, som har tjent kongen som soldat, frikjennes han, og Jon Jakobsen Steinberg må betale ham domsomkostninger på 3 ort innen 15 dager, under lovens tvang.

g.m. ? [med kone og 2 barn] n. 1711


23. LARS LARSEN EGELAND f. 1657 d. 1741

Hadde 3 barn hjemme i 1711

g.m. KAREN OMUNDSDTR. d.f. 1727

Søster til S. Rosseland nr. 12

Barn :

a. ? Berte f. 1699 gift på Frøyland nr. 27

b. Lars f. 1702 d. 1755, brukte 1 pnd 12 mk i 1755

c. ? Anne Larsdtr Steinberg n. fadder i 1742


24. MIKKEL JAKOBSEN EGELAND n. 1697 d. 1701

S. Regedal nr. 5b, ref nr. 15, Mikkel Egeland oppga i tingbok i 1671 at hans mor var Guri Mysse og at hans bestefar (Goe fader) var Magnus Drange.

g.m. INGEBORG ISAKSDTR. d. 1734

Ø. Regeland nr. 6c

Barn :

a. Robert f. 1689 tv., soldat 1711 - 1715, ikke n. 1738

b. Nils f. 1689 tv. Frøytlog nr. 19

c. Jakob f. 1692 Årstad nr. 42

d. Kristine, ikke n. 1738

farbror Kornelius Hauge nr. 18


25. NILS JONSEN f. 1689 d. 1766

Murermester, kaltes Åmodt i 1760 – 1766, skattet som odelsbonde for Ø. Åmodt i 1764

g.m. MALENE JOHANNESDTR. f. 1712 d. 1784

N. Surdal nr. 10g ?

Barn :

a. Jon f. 1745 d. 1761 "som druknit i elven"

b. Anne f. 1748

c. Johannes f. 1751 d. 1760

d. Tolene f. 1753 gift på Egeli i Sireheien nr. 9


26. JOFRED LARSEN f. 1697 d. 1758

Ørsland nr. 11c, var ifølge fraværsliste 1723 i København, kaltes Fitje i 1728 – 1740, her fra 1741, brukte 1 pnd 12 mk i 1755, kaltes Rekevik i 1758, bodde vel hos eldste datter

g.m. GURI HANSDTR. f. 1702 d. 1792

Lindland nr. 17b, kaltes Todneskog i 1792

Barn :

a. Tønnes f. 1731

b. Maria f. 1733 gift på Rekevik, husmenn nr. 3

c. Ingeborg f. 1736 gift på Stranden nr. 74

d. Kristine f. 1739

e. Guri f. 1743 d. 1743

f. Guri f. 1744 gift på Stranden nr. 80

g. Tønnes f. 1749 d. 1772 Todneskog


27. OLA ASLAKSEN

Øksendal, Bakke Bodde senere på Ystebø og Vatland, Hidra

g.1754.m. MARTE JOHANNESDTR.

     g.1.m. S. Omdal nr. 14

Barn :

a. Siri f. 1755


28. HOSKULD LARSEN f. 1736

S. Egeli nr 16c, flyttet ca. 1772 til Nodland, Egersund

g.1756.m. MARIE OLSDTR. f. 1739

Brandsberg nr. 9g

Barn :

a. Lars f. 1758 Nodland, Egersund g.m. Gjertrud Sakariasdtr

b. Ingeborg f. 1761 d. 1761

c. Ola f. 1762 g.1.m. Berte Larsdtr Åse, Egersund, g.2.m. Malene Tønnesdtr Løyning, Egersund

d. Nils f. 1765 d. 1767

e. Karen Guria f. 1767 d. 1768

f. Marie f. 1769 g.m. Helge Endresen Grastveit, Egersund

g. Ingeborg f. 1772 d. 1773

h. Nils f. 1774

i. Ingeborg Katrine f. 1777 g.m. Ole Omundsen Puntervold, Egersund


innerst KAREN f. 1692 d. 1766 (gl. Karen Stenberg)

ÅSE f. 1698 n. fadder i 1729 og 1730 (kanskje gl. Åse Herveland d. 1760)


29. GUNNAR WILLUMSEN f. 1691 d.e. 1758

nr. 19b, kaltes Frøyland i 1709 – 1715, var tømmermann på Nyholm, København i 1723, brukte 1 pnd 12 mk i 1755

g.1730.m. KRISTINE KNUDSDTR. f. 1699 d. 1794

Årstad nr. 38c

Barn :

a. Willum f. 1732

b. Jakob f. 1734 nr. 31

c. Knud f. 1738

d. Knud f. 1739 nr. 32


30. ASBJØRN LARSEN f. 1734 d. 1800

L. Omdal nr. 16a, soldat 1754 - 1757, kaltes V. Barstad i 1761 - 1772, N. Mysse i 1770, "hafde taget konge Bref " da de var tremenninger

g.1761.m. GURI ALFSDTR. f. 1735 d. 1802

Sandbekk nr. 9d

Barn :

a. Lars f. 1761, ikke n. 1799

b. Guri f. 1765 gift på Toks nr. 25

c. Gunvor f. 1769 gift på Haneberg, husmenn nr. 27

d. Alf f. 1772 d. 1772

e. Anne Marie f. 1775 g.m. nr. 36


31. JAKOB GUNDERSEN EGELAND f. 1734 d. 1806

nr. 29b, soldat 1757 – 1758, kaltes Fitje i 1761, skattet som odelsbonde i 1764

g.1760.m. ELISABET SANDERSDTR. f. 1731 d. 1812

Frøyland nr. 27a

Barn :

a. Kristine f. 1761 g.m. nr. 34

b. Willum f. 1763 "halv tosset" 1801 d. 1805 ugift

c. Anne 1764 g.m. Immerstein, husmenn nr. 19

d. Gunnar f. 1766 nr. 33

e. Sander f. 1769 d. 1772

f. dødfødt sønn 1771

g. Jakob f. 1772 d. 1772

h. Berte f. 1773 d. 1860

i. Sander f. 1779

j. Ola f. 1786, ikke n. 1799


32. KNUD GUNDERSEN f. 1739 d. 1819

nr. 29d, kaltes Omundsen i 1774

g.1.1760.m. INGER OLSDTR. f. 1734 d. 1771

g.2.1773.m. KRISTINE DANIELSDTR. f. 1756 d. 1832

Hadde føderåd på Volden i 1832

Barn 1.:

a. Anne f. 1761 gift på Frøytlog nt. 27

b. Kristine f. 1765

c. Ola f. 1768 d. 1772

Barn 2.:

d. datter f. 1773 d. 1773

e. Inger f. 1774

f. Inger Guria f. 1776 gift på S. Ålgård nr. 20

g. Karen Kristine f. 1779

h. Karen Kristine f. 1781 d. 1836 på Volden, ugift

i. Anne f. 1784 d. 1784


33. GUNNAR JAKOBSEN EGELAND f. 1766 d. 1840

nr. 31d

g.1800.m. GJERTRUD TRONDSDTR. f. 1773 d. 1851

Brandsberg nr. 10f

Barn :

a. Elisabet f. 1800 gift på Ørsland nr. 23

b. Karen f. 1803 gift på Elvestrøm nr. 24

c. Jakob f. 1806 nr. 39

d. Tønnes f. 1808 d. 1808

e. Tønnes f. 1809 d. 1811

f. Sofie f. 1813 g.m. Omund Omundsen Øyestad, Heskestad

g. Tønnes f. 1817 nr. 40


34. ANDREAS BERNTSEN EGELAND f. 1774 d. 1804

Bakke nr. 11f

g.1799.m. KRISTINE JAKOBSDTR. f. 1761 d. 1846

nr. 31a

Barn :

a. Sofie Henrikke f. 1810 gift på Løtoft nr. 26


35. JONAS JONSEN f. 1776 d. 1857

Håland nr. 22d

g.1799.m. KRISTINE KNUDSDTR. f. 1765 d. 1849

Barn :

a. Johannes f. 1800 tv. Rekevik nr. 20

b. dødfødt sønn 1800 tv.

c. dødfødt sønn 1802

d. dødfødt sønn 1804


36. ELLEF JAKOBSEN f. 1773 d. 1822

Toks nr. 24c, gevorben soldat i 1801

g.1798.m. ANNE MARIE ASBJØRNSDTR. f. 1775 d. 1837

nr. 30e

Barn :

a. Jakob Andreas f. 1799 d. 1803

b. Guri f. 1802

c. Jakob f. 1806 d. 1806

d. Karen Elisabet f. 1807 d. 1826 Haneberg

e. Jakob Andreas f. 1818 nr. 44


37. ANDERS LARSEN f. 1784 d. 1864

Ørsland nr. 20f, snekker-smed

g.1807.m. BIRTE ELISABET HENRIKSDTR. f. 1780 d. 1856

Bergen

Barn :

a. Lars f. 1808 nr. 42

b. Elisabet f. 1813 gift på Elvestrøm, husmenn nr. 6

c. Henrik Meier f. 1815 nr. 43

d. Peder Andreas f. 1819 L. Regedal nr. 17

e. Johan Mysse f. 1822 reiste i 1848 til New York, USA


OLA TORGERSEN f. 1797

Birkeland, Konsmo, bodde på Steinberg, og Blåmannshaug u/ Haneberg, flyttet i 1835 til Homen, Hidra

g.1.1829.m. ANNE SERINE HANSDTR. f. 1803

Brambo nr. 14f

g.2.1851.m. GURI PEDERSDTR. f. 1802

Bakke nr. 16a


38. REIDAR LARSEN f. 1802 d. 1849

Tufte, Opdal i Rollaug, kaltes N. Åmodt i 1830 - 1849

g.1.1826.m. GURI ELLEFSDTR. f. 1802 d. 1827

nr. 36b

g.2.1829.m. ELISABET MARIE OLSDTR. f. 1807

     g.1.m. N. Åmodt nr. 22, bodde i 1865 som enke hos sønnen Kristian i Vatle, Haus

Barn 1.:

a. Kristine f. 1826 d. 1828

Barn 2.:

b. Tønnes f. 1830 d. 1853

c. Gurine Kristine f. 1833 d. 1839

d. Lars f. 1835

e. Ola Andreas f. 1838

f. Kristian f. 1842 smed i Vatle, Haus

g. dødfødt sønn 1845

h. Hans Olaus f. 1845


39. JAKOB GUNDERSEN EGELAND f. 1806 d. 1888

nr. 33c, døde i føderåd på Drageland

g.1.1831.m. ANNE PEDERSDTR. f. 1795 d. 1832

Årsvold nr. 13i

"Død paa barselseng 3 timer efter at hun fødte et levende Drengebarn"

g.2.1834.m. PERNILLE ELLEFSDTR. f. 1800 d. 1846

Ø. Regeland nr. 25c

g.3.1848.m. ELLEN GURIA TORKELSDTR. f. 1814 d. 1879

     g.1.m. nr. 40

Barn 1.:

a. Jakob Andreas f. 1832 nr. 41

Barn 2.:

b. dødfødt datter 1835

c. Gunnar f. 1836 Drageland nr. 18

d. Berte f. 1839 d. 1846

e. Ellef f. 1842

Barn 3.:

f. Tønnes f. 1849 nr. 51

g. Peder f. 1852

h. Elias f. 1855 d. 1878 ugift

i. Anne Gjertine f. 1859 d. 1880


40. TØNNES GUNDERSEN EGELAND f. 1817 d. 1847

nr. 33g, døde av nervefeber

g.1837.m. ELLEN GURIA TORKELSDTR. f. 1814

Sollie nr. 13a

     g.2.m. nr. 39

Barn :

a. Gunder f. 1839 nr. 48

b. Sofie f. 1840 g.m. nr. 45

c. Gjertine f. 1844 ugift 1900

d. Tolene f. 1846 gift på Frøyland, husmenn nr. 27


41. JAKOB ANDREAS JAKOBSEN EGELAND f. 1832 d. 1881

nr. 39a

g.1859.m. BERTINE LARSDTR. f. 1843

Bakke nr. 19b, reiste etter mannens død til USA

Barn :

a. Jakob f. 1860

b. Larsinius f. 1862

c. Anton Olai f. 1864 Grand Forks, North Dakota, USA

d. Anne Elisabet f. 1867

e. Gjerdine Bertine f. 1869

f. Pauline f. 1872 d. 1885

g. Josefine Eline f. 1875

h. Elias f. 1879


42. LARS ANDERSEN f. 1808 d. 1885

nr. 37a, snekker

g.1836.m. ANNE OLINE OLSDTR. f. 1813 d.e. 1900

Ø. Åmodt nr. 26e

Barn :

a. Karoline f. 1837

b. Anders f. 1840 nr. 49

c. Anne Elisabet f. 1846 gift på Netland nr. 22

d. Bertine Elisabet f. 1843

e. Olaus f. 1849 snekker

f. Ola Andreas f. 1851

g. Johannes f. 1854 tv.

h. dødfødt sønn 1854 tv.

i. Kristine f. 1856


43. HENRIK MEIER ANDERSEN f. 1815 d. 1885

nr. 37c

g.1839.m. GRETE ELISABET OMUNDSDTR. f. 1816 d. 1880

Hauge nr. 33b

Barn :

a. Andreas f. 1840 nr. 47

b. Omund Andreas f. 1843 nr. 50

c. Berte Elisabet f. 1845 gift på Sel nr. 23

d. Hans Lasinius f. 1849 d. 1856

e. Martinius f. 1852 d. 1852

f. Martinius f. 1854 d. 1877 ugift, sjømann


44. JAKOB ANDREAS ELLEFSEN f. 1818 d.e. 1900

nr. 36e, bodde på Fitje i 1865, på Lindland i 1900

g.1.1840.m. ANNE MALENE LARSDTR. f. 1814 d. 1842

Sunde, Nes, døde i barselseng

g.2.1844.m. GURI TORGERSDTR. f. 1802 d. 1892

     g.1.m. Vatland nr. 18

Barn 1.:

a. Anne Kristine f. 1840 gift på Stranden nr. 110

b. Jakob Andreas f. 1842 tv. d. 1842

c. dødfødt sønn tv. 1842

Barn 2.:

d. Anne Elisabet f. 1845 d. 1849

e. Edvard Tobias f. 1848


45. GJERMUND GJERMUNDSEN f. 1832 d.e. 1900

Sel nr. 18f, blind i 1900 "mistet synet i senere tid", bodde på Bakke 1871, Åmodt i 1874, Kirkebø i 1877 - 1900

g.1871.m. SOFIE TØNNESDTR. f. 1840

nr. 40b

Barn :

a. Gerhard f. 1871

b. Tønnes f. 1874

c. Jakob f. 1877

d. Gjertine f. 1881

e. Eline f. 1883

Sofies barn :

f. Sivert f. 1865 UE – far Ola Isaksen Myre, Lesja


46. LARS PEDERSEN f. 1827

Sel nr. 17g, kaltes Ørsland i 1868 – 1872, S. Ålgård i 1875, Toks i 1881

g.1858.m. INGEBORG KRISTINE LARSDTR. f. 1842

Vatland nr. 18h

Barn :

a. Pauline f. 1860

b. Lars Johan f. 1862

c. Peder Lassinius f. 1865 d. 1885 "idiot"

d. Ingeborg Elisabet f. 1868

e. Jon Gabriel f. 1872

f. Johan Kristian f. 1875

g. Lovise Kristine f. 1881


47. ANDREAS HENRIKSEN f. 1840

nr. 43a, snekker, bodde på Barstad i 1865, bodde på Stranden i 1870 – 1879, handelsborger

g.1862.m. PAULINE PEDERSDTR. f. 1842

Ø. Barstad nr. 65d

Barn :

a. Gine Elisabet f. 1863

b. Martine f. 1865

c. Henrik Emil f. 1866

d. Petre Josefine f. 1869

e. Hansine f. 1870

f. Adolfine f. 1873 d. 1880

g. Cartus Alexander f. 1875

h. Peter Meier f. 1879


48. GUNNAR TØNNESSEN EGELAND f. 1839 d.e. 1900

nr. 40a

g.1861.m. GJERTINE PEDERSDTR. f. 1836 d.e. 1900

Skjevrås nr. 34g

Barn :

a. Tobine Elisabet f. 1862 d. 1881

b. Kristine Gjørgine f. 1864 d. 1877

c. Tønnes f. 1868 ugift 1900

d. Poul Gerhard f. 1871

e. Jakob Gabriel f. 1875

f. Kristian Gerhard f. 1878 g.1902.m. Haneberg nr. 33c. De var bosatt på Ådland, Åkra, Karmøy


49. ANDERS LARSEN f. 1840

nr. 42b, snekker

g.1872.m. GJERTINE TØNNESDTR. f. 1841

Y. Mydland nr. 32f

Barn :

a. Tomine Pernille f. 1873

b. Olava f. 1875 d. 1883

c. Anne Gjertine f. 1877 d. 1878

d. Anne Gjertine f. 1879

e. Lars f. 1881 d. 1882

f. Lars f. 1883

g. Johan Kristian f. 1886


50. OMUND ANDREAS HENRIKSEN f. 1843

nr. 43b

g.1870.m. ENGEL SIGBJØRNSDTR. f. 1849

V. Barstad nr. 53d

Barn :

a. Hansine f. 1872 d. 1892 ugift

b. Henrik Marius f. 1874

c. Sivert f. 1877

d. Gine Elisabet f. 1880

e. Ida Helene f. 1883

f. Anton Elinius f. 1885 d. 1885

g. Elida Amalie f. 1886

h. Anton Elinius f. 1890

i. Hansine f. 1893


51. TØNNES JAKOBSEN EGELAND f. 1849 d. 1884

nr. 39f, kaltes Steinberg i 1879, Drageland i 1881 - 1884

g.1872.m. ANNE LARSDTR. f. 1844

I. Mydland nr. 52j

     g.2.m. Drageland nr. 18

Barn :

a. Jakob f. 1873

b. Anne Katrine f. 1876 d. 1894 ugift

c. Lasinius f. 1879

d. Ellen f. 1881 d. 1881

e. Eline f. 1882 d. 1884


52. ELIAS OLSEN f. 1867

Fitje nr. 25i

g.1894.m. JOHANNE ELINE SØRENSDTR. f. 1865

Bilstad, Heskestad

Barn :

a. Ola Andreas f. 1895 d. 1895

b. Olava f. 1896

c. Anne f. 1898

d. Sebulon f. 1900 d. 1900


53. HENRIK OLSEN f. 1865

Fitje nr. 25h

g.m. INGEBORG GABRIELSDTR. f. 1864

Lund

Barn :

a. Eline Bertine f. 1892

b. Hanna Inga f. 1893

c. Ola Andreas f. 1895

d. Gabriel Haukland f. 1896

e. Bjarne Gabriel f. 1899HUSMENN1. KNUD PEDERSEN STIGEN f. 1752 d. 1811

Ø. Surdal nr. 9d, bodde på (Siri)Holmen under Lindland i 1811

g.1784.m. ANNE KATRINE SAKARIASDTR. f. 1739 d. 1800

Ø. Åmodt nr. 17f

g.2.1801.m. SIRI TRONDSDTR. f. 1735 d. 1812

     g.2.m. Lindland, husmenn nr. 2