Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

NEDRE SAURDAL

Oppdatert 30.4.2024
Gårdsnr. 95

N: Sourdall - 1665


1. SIVERT SURDAL n. 1613


2. ROALD ELLINGSEN n. 1591 – 1620

Kaltes også Rolf og Rolleff. skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Eide 1 pd. smør i N. Surdal 1617, eide også følgende gårdparter i Hetland i 1617, 2 pund (hele) i Hesvik, 18 mrk. i Grøsfjell og ½ pund i Skailand, Heskestad.

g.m. GUNHILD RASMUSDTR. n. 1623 d.f. 1652

Haneberg nr. 5c ?

     g.2.m. 3 ? Enken på Surdal eide i 1624 1 pnd smør i Surdal og 6 mk smør i Gauteland

Barn :

a. Ingrid gift på Ø. Barstad nr. 11

b. Tora gift med nr. 6

c. Svein Hesvik, Helleland

d. Navar Skailand, Heskestad n. 1619 – 1629

e. Omund, nevnt uten navn i 1626, nevnt i 1667 som bror til Ingrid og Tora samt far til Ola Omundsen Ø. Barstad nr. 16

     Barn : a. Ola f. 1616 Ø. Barstad nr. 16

               b. Lars f. 1647 nevnt ugift i tingbok 1665

f. ? Gunleif n. 1625

Rolf Ellingsens segl fra 1593. Foto : Stein N. Wisted


Den 21.3.1625 var det målstevne på Surdal. Åsulf Hauge hadde stevnet Ivar Bøe [g.m. Guri Rasmusdtr Haneberg], Torger [Rasmussen] Haneberg, Gullik Guddal og Gundell Surdal for et rettferdig arvebytte av noe odelsgods, som de har fordelt mellom seg. De oppga muntlig at odelen var i tre gårder, 2 pnd 6 mk smør i [N.] Surdal, 2 pnd smør i [N.] Åmodt og 2 pnd smør eller 1 hud i Haneberg.

Arvingene møtte, og svarte at Ørjan Jakobsen [Jørgen Jakobsen Tothammer] hadde 2 sønner, Pål og Erik, og en datter, Siri, som også er arvinger til nevnte gods. Siden disse tre ikke var stevnet, og heller ikke møtt, turde ikke domsmennene skifte godset mellom arvingene i dag, men ville vente til alle arvingene var lovlig stevnet og møtt.

Hanebergdelen av dette må være gods etter Rasmus Haneberg, han eide 9 vetter korn i Haneberg i 1563 som ihvertfall Torger [sønn], Gunhilde Surdal [datter] og Guri Midtbø [datter] g.m. Ivar Bøe arvet etter ham. Surdaldelen var i 1617 eid av Rolf Ellingsen Surdal med 1 pund, Tore Guddal (far til Gullik Guddal) med 6 mk og Ivar Bøe 1 pund. Hanebergs ene hud var i 1617 eid av Gunnar Haneberg og hans medeiere, sammen med de øvrige 3 huder i Haneberg.

I Heskestad bygdebok er Gundell blitt til Gunleif, en sønn til Roald Ellingsen, en person jeg ikke har kommet over i manntallene, men som kan ha dødt tidlig. Gundell kan også ha vært en skrivemåte for Gunhilde, og det kan ha vært Gunhilde Rasmusdtr., enken som eide 1 pnd 6 mk i Surdal i 1624 og som kalles Ola Omundsen Barstads bestemor i 1652, og farmor i 1667, som det er snakk om. Men med tanke på neste sak, hvor det står Gundleff, er det vel mer trolig at det faktisk er en sønn, eller i hvert fall arving etter Roald Ellingsen det er snakk om. Men hvor han ble av, eller har bodd, vet jeg ikke.


  Den 21.4.1625 var det målstevne på Hesvik i Helleland :

"Jochell Grøtfield, Peder ibid: Joen Effuie och Suend Lomeland med voris gunstige lensherris steffningh haffde udj rette steffnt Suend Hesvigen, Naffuer Skailand och Gundleff Surdall med huis adkompst di kand haffue till Hesvigen, huilken adkompst di formener icke saa loulig at verre som det sig bør. Jtem at møde med deris loubuds breffue, at samme gotz er loubøden till neste slegt och frender at kiøbe effter lougen som det sig burde. Huilken forne gaard di formener deris foreldre icke at haffue fuld vederlagh for, huorfor di samme vloulig kiøb agter at rygge, och ville vederlegge huis adkompst eller kiøbe breffue omformelder och der med deris rette odeH igien indfrelse, med mere etc: Huilken forne tuistighed vi haffuer forfaret aff huis odels breffue som for os udj rette er fremblagt, da i blant befindis det udj et kiøbe breff, at Thollack Atzersøn haffuer solt Olle Hallorsøn Hesvigen for 3 mark udj sølffuer och kobber, huilken forne Thollack forne Jochell och Peder Grøtfield med sine arffuinger etlegger sigh. Forne Olle Hallorsøn haffuer solt forne Hesvigen til Roall Ellingsøn, och Suend Hesvigen och Naffuer Scheiland haffuer arffuit det effter deris s. fader forne Roall, och haffuer fuld mand effter mand effter deris beretningh, siden det var først kiøbt aff Thollack Atzersøn offuer go aar siden, angerløst och vamaget udj alle maader, det nocksom ærfaris kand aff vdgiffne kiøbebreffue. Satte herhos udj ald rette forne Naffuer Schailand och Suend Hesvigen, effterdi deris foreldre och forfedre haffuer fuld samme gotz offuer 30 vinters thid effter lougen amageløs, om di icke bør at nyde det angerløs effter denne dagh. Huilken sags leilighed vi haffuer optaget end thill andthiden er {u} vde, effterdi forne Peder Grotfield berraber sig at ville giørre beuisligt tit och offte at verre amaget paa samme gotz, och da parterne at steffne igien paa nye paa aastedet eller paa fierdings eller schibbretz tingh, huor dennem sielff best siunis, huor effter loulig steffningh parterne schall hende domb."


I 1626 stevnet Lars Surdal på vegne av kona og hennes bror Navar Skailand og Sven Hesvik for gods de skulle arvet etter deres foreldre, men dette er gods som er utenom det som er nevnt i 1625.


I 1667 stevnet Ola Omundsen V. Barstad sine tanter Ingrid og Tora Rolfsdøttre for odelsgods han mente ikke å ha fått når de skiftet etter sine foreldre, hans farmor og farfar. Ingrid var gift med Lars Ø. Barstad, og Tora hadde vært gift med Lars Halvorsen Ø. Barstad. Godset det dreiet seg om var 1 løp smør i N. Saurdal, som var halve gården, 6 mk smør i Åmodt, 6 mk i Gauteland og 1 pnd 2 mk i Hesvig, Helleland. Ola Omundsens foreldre var døde i hans umyndige år, og siden hans far var eldste bror, mente han at han skulle ha hatt et fullt broderlodd, ikke bare 1 pnd smør i Hesvig.


3. DAVID TORGERSEN n. 1623 – 1645

I 1626 var han tiltalt for å ha rømt fra militærtjenesten "formedelst Wanhelsen", han bøtet 16 daler, "hans Alleryderste formue"

g.m. ? kanskje med enken etter nr. 2, ref sønnens navn, eller så var han sønn til Torger Rasmussen Haneberg

Barn :

a. ? Rasmus f. 1620 S. Rosseland nr. 10


4. ÅNEN HANSEN f. 1618 d.e. 1673

L. Rosseland, bøtet 1 dlr. i 1641 "for hans quinde kom nogit for thilligh"

Barn :

a. Hans f. 1643 Åvendal nr. 10

b. Ola f. 1659 nr. 8


5. MIKKEL JENSEN f. 1642 d. 1693

Åvendal nr. 5a, innrullert soldat 1673

g.m. ELISABET JAKOBSDTR. n. 1711

Steinberg nr. 6b ?

     g.1.m. Ø. Surdal, husmenn  nr. 1

Barn :

a. Trond f. 1662 Kvievåg nr. 7

b. Jens f. 1673 Nesvåg nr. 14

c. Anne gift på Ø. Surdal nr. 4

d. Guri


6. LARS HALVORSEN n. 1618 – 1630 d.f. 1667

Samme som N. Løvås nr. 12, og kanskje samme som Ø. Barstad, husmenn nr. 2. Stevnet i 1626 Sven Hesvik på vegne av sin kone og hennes bror Navar Skailand. Nevnt 1652 som svoger til Lars Sivertsen Barstad og Ola Omundsen Barstad. Nevnt som avdød i 1667.

g.m. TORA ROALDSDTR.

nr. 2b


7. TROND HANSEN f. 1645 n. 1668

Årsvold nr. 4d ?

Barn :

a. Hans f. 1683 reservesoldat i 1708 - 1709 n. 1728

b. ? Turid g.m. nr. 10


8. OLA ÅNENSEN f. 1659 n. 1705

nr. 4b, soldat 1682, klokker 1700 - 1703, en Ola Ånensen fra Sokndal, tok borgerskap i Kristiansand som skipper i 1689, det kan være ham.


9. SALVE VERMUNDSEN f. 1668 d. 1715

Ø. Regeland nr. 9a

g.m. SIRI BERNTSDTR. d.f. 1711 sk. 1714 +

Refsland nr. 5b

Barn :

a. Anne f. 1703 gift på N. Regeland nr. 22

b. Bernt f. 1705 nr. 11

c. Inger f. 1707 gift på Refsland nr. 10

d. Karen f. 1710 gift på Stapnes, Egersund


10. JOHANNES GUNDERSEN n. 1711 d. 1728

Kanskje han som bor på Hegdal i 1701, nevnt som bruker her i 1723 - 1730. I en sak fra 1735 om sønnen Johannes' død gis rekkefølgen på barna.

g.1.m. MALENE ORMSDTR.

g.2.m. TURID TRONDSDTR.

nr. 7b ?

Barn 1.:

a. Gunvor f. 1678 gift på Ø. Barstad nr. 31

b. Marte g.m. Tarald Hansen i Kristiania

c. Ingeborg f. 1694 gift på Hatleskog nr. 7

d. Kristine g.m. Kristoffer Kristoffersen i Bergen

Barn 2.:

e. Johannes f. 1703 d. 1735 ifølge fraværsliste tjente han hos en baker i Bergen i 1723, var senere sjømann og døde på reise fra Vest-India til København

f. Trond f. 1711 nr. 14

g. Malene f. 1716 g.m. Steinberg nr. 25 ?


11. BERNT SALVESEN f. 1705 n. 1725

nr. 9b

g.m. (ant.) KAREN JAKOBSDTR. n. fadder i 1751 - 1752

Barn :

a. Salve f. 1722 nr. 13

b. Jakob f. 1726 k. 1741 n. som fadder i 1743


12. HANS HANSEN n. 1728 d. 1752

var ikke bruker av N. Surdal 1723 – 1725, brukte 27 ½ mk. 1730 – 1750, Salve Berntsen er ført i kassabok fra 1751. Var fadder til Nils Mikkelsen Frøytlogs sønn i 1732. Det var også en Hans Hansen Urdal i 1717 og 1723 – 1725

g.m. KAREN (JAKOBSDTR. ?)

     g.1.m. nr. 11 ?

Barn:

a. Siri f. 1730 gift på L. Regedal nr. 11


13. SALVE BERNTSEN f. 1722 d. 1763

nr. 11a, brukte 1 pnd 3 mk i 1755

g.1749.m. ANNE OLSDTR. f. 1731

Brandsberg nr. 9d?

     g.2.m. Birkeland nr. 26

Barn :

a. Karen f. 1752

b. Ingeborg f. 1754 gift på Haneberg, husmenn nr. 24

c. Ellen f. 1757 d. 1774

d. Anne f. 1760

e. Marie f. 1762 gift på Nesvåg nr. 21

Fosterbarn:

f. Hans f. 1742


14. TROND JOHANNESSEN f. 1711 d. 1761

nr. 10f, soldat 1734 – 1742, 5 barn i 1735 – 1737, 6 barn 1739 – 1742, brukte 1 pnd 3 mk, skjøtet datert 9. juli 1751

g.1729.m. GITLAUG TOLLAKSDTR. f. 1705 d. 1778

Klungland, Helleland

Barn :

a. Johannes f. 1729 i Stavanger for å lære smedhåndtverk 1754, ikke n. 1761

b. Ingeborg f. 1731 gift på Midtbø, husmenn nr. 6

c. Johanne f. 1733 gift på Stranden nr. 33

d. Anne f. 1734

e. Turid f. 1736

f. Gitlaug f. 1738 g.1769.m. N. Regeland nr. 24

g. Morten f. 1740 nr. 15

h. Karen f. 1743 skal ha giftet seg

i. Jens f. 1745 soldat 1765 – 1780, gift og hadde plass

j. Sissel f. 1748 skal ha giftet seg

k. Åse f. 1750, ikke n. 1761


15. MORTEN TRONDSEN f. 1740

nr. 14g

g.1764.m. GURI HÅGENSDTR. f. 1743 d. 1817

Drageland nr. 8b

Barn :

a. Gitlaug f. 1765 gift på Ripland nr. 14

b. Malene f. 1767 gift på Åros nr. 17

c. Trond f. 1769 nr. 16

d. Andreas f. 1770

e. Berte Guria f. 1773 gift på N. Støle nr. 27

f. Hågen f. 1775 d. 1785

g. Johannes f. 1779 d. 1785

h. Anne Marie f. 1781 gift på Ø. Surdal nr. 13

i. Hågen Johannes f. 1785 nr. 17


16. TROND MORTENSEN f. 1769 d. 1828

nr. 15c

g.1.1798.m. ELLEN JONSDTR. f 1776 d. 1815

N. Støle nr. 25c

g.2.1816.m. ANNE MALENE RASMUSDTR. f. 1786 d. 1851

Ø. Barstad nr. 54e

Barn 1.:

a. Jonas f. 1801 nr. 18

b. Morten f. 1803 d. 1803

c. Morten f. 1804 Y. Evje nr. 23

d. Gabriel f. 1806 Ø. Åmodt, husmenn nr. 6

e. Guri Gjertine f. 1809 gift på Åros nr. 19

f. Tobias f. 1812 d. 1824

Barn 2.:

g. Ellen f. 1817

h. Rasmus f. 1819 Midbrød, Egersund

i. Søren Andreas f. 1822 d. 1840

j. Johannes f. 1824 Egeli i Svaheien nr. 12

k. Tobias f. 1826 Selebø nr. 14


17. HÅGEN JOHANNES MORTENSEN f. 1785 d. 1871

nr. 15i

g.1810.m. SERINE JONSDTR. f. 1785 d. 1849

N. Støle nr. 25f

Barn :

a. Guria Gjertine f. 1811 gift på S. Rosseland nr. 28

b. Anne Regine f. 1813 gift på Ø. Surdal nr. 19

c. Morten f. 1816 nr. 21

d. Johan f. 1819 nr. 19

e. Ellen f. 1822 gift på Gauteland nr. 24

f. Serine f. 1825

g. Hans Gabriel f. 1828 Ø. Surdal nr. 21


18. JONAS TRONDSEN f. 1801

nr. 16a

g.m. HELENE EDVARDSDTR. f. 1787

Barn :

a. Tønnes Elias f. 1828

b. Ellen f. 1830 gift på Ø. Barstad, husmenn nr. 7

c. Eliasbet f. 1834


19. JONAS HÅGENSEN f. 1819

nr. 17d

g.1843.m. MARIE ANDREASDTR. f. 1822 d. 1892

Nesvåg nr. 29c

Barn :

a. Serine f. 1845

b. Andreas f. 1848 d. 1848

c. dødfødt barn 1848

d. Anne Elisabet f. 1850 d. 1852

e. Anne Elisabet f. 1853

f. Hans Jakob f. 1856 nr. 27

g. Johanne Marie f. 1860

h. Engel (dtr) f. 1864 gift på Gauteland nr. 30


20. LARS BERNT LARSEN f. 1813 d. 1891

Sandbekk nr. 13g, kaltes N. Mysse i 1847

g.1847.m. TOLENE GJERTINE TORKELSDTR. f. 1824 d. 1871

N. Mysse nr. 47e

Barn :

a. Lars f. 1847 ugift 1900 bodde på Ribland

b. Ingeborg Marie f. 1849

c. Helene f. 1852 ugift 1900 bodde på Ribland

d. Tolene f. 1854

e. Bertine f. 1858 gift på Stranden nr. 172

f. Kristine f. 1861 gift på Stranden nr. 259

g. Line Tobine f. 1865 gift på S. Regedal nr. 20


21. MORTEN HÅGENSEN f. 1816 d. 1861

nr. 17c

g.1842.m. MARTINE LARSDTR. f. 1823 d.e. 1900

Ø. Surdal nr. 13j

Barn :

a. Hans Jakob f. 1844

b. Lars f. 1846

c. Serine f. 1849 g.m. nr. 26

d. Anton Lasenius f. 1851 Selebø nr. 15

e. Martine f. 1855

f. Marie Elisabet f. 1858


22. MAURITS ASLAKSEN BRUBAKKEN f. 1815 d.e. 1900

Skailand, Egersund, kaltes Mong u/ Gyland i 1835 - 1839

g.1835.m. GURI GULLIKSDTR. f. 1802 d. 1891

     g.1.m. Gyland, husmenn nr. 19

Barn :

a. Inger Tonette

     Barn : a. dødfødt sønn 1867

b. Karen Oline f. 1830

c. Ingeborg Sofie f. 1836 tv. d. 1836

d. Anne Gurie f. 1836 tv. d. 1836

e. Ingeborg Sofie f. 1837 Skailand, Heskestad

f. Anne Guria f. 1839 Immerstein, husmenn nr. 69

g. Martine f. 1846 g.1873.m. Olaus Olausen, Egersund


23. HANS TOBIAS HANSEN f. 1826

Skogenes nr. 9d, kaltes Berglyd i 1852, Skogenes i 1855, hele familen dro med båten Urania til Quebec, Canada i 1867

g.1848.m. GJERTRUD OMUNDSDTR. f. 1824

Ø. Øyestad, Heskestad

Barn :

a. Gjertine f. 1849

b. Anton Hansinius f. 1852 bosatt i Viroqua, Vernon, Wisconsin, USA. Gift der med Lindland nr. 44b

c. Ola Gabriel f. 1855


24. JAKOB JOHANSEN f. 1826

Innflyttet fra Kydland, Egersund i 1869

g.m. ANNE REIDARSDTR. f. 1833

Kydland, Egersund

Barn :

a. Siri f. 1854

b. Reidar f. 1866

c. Jakob f. 1871 d. 1871


25. LUDVIG AUGUST LARSEN BRUBAKKEN f. 1873

Immerstein, husmenn nr. 69e, skomaker

g.1895.m. JOHANNE KRISTINE PEDERSDTR. f. 1855

     g.1.m. Vatland nr. 27

Barn :

a. Martin Ludvig Johan f. 1896

b. Anne Gurine f. 1897

c. Peder Lasinius f. 1899

d. Marie Bertine f. 1901


26. HANS SAKARIAS HANSEN f. 1851

Ø. Surdal nr. 19b, skomaker

g.1877.m. SERINE MORTENSDTR. f. 1849

nr. 21c

Barn :

a. Anne Matilde f. 1878

b. Marie f. 1880

c. Sine f. 1883

c. Helene f. 1888

e. Hans f. 1890


27. HANS JAKOB JONASSEN f. 1856

nr. 19f

g.1888.m. ANNE HELENE HANSDTR. f. 1860

Ø. Surdal nr. 19d

Barn :

a. Marie f. 1890

b. Johan f. 1891

c. Hanna Alette f. 1893


28. ANTON LARSINIUS HANSEN f. 1853

Ø. Surdal nr. 19c, snekker

g.1883.m. ELISABET GURIE LARSDTR. f. 1856

Urdal nr. 43e

Barn :

a. Hans August f. 1883 d. 1884

b. Hans August f. 1884 dro til USA og kalte seg der Hans August Sordal, har etterkommere.

c. Lars Elinius f. 1886

d. Adolf Lasinius f. 1888

e. Severin Bernhard f. 1889

f. Eline Gesine f. 1891

g. Josefine Jørgine f. 1894

h. Anne f. 1896

i. Marie f. 1898 d. 1898

j. August Marselius f. 1900