Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

NEDRE LØVÅS

Oppdatert 24.11.2015


 

Gårdsnr. 48

Lagaass - 1519, Leffosse - 1563, Løffaas - 1616, gården ble i en periode også brukt av prestene

 

1. LARS LØVÅS n. 1519

Skattet 4 mark i 1519 som han betalte med penger.


2. TORSTEIN LØVÅS n. 1521

Skattet 3 lodd sølv 1½ mark 2 skilling mynt i 1521


3. KARL LØVÅS n. 1563

Skattet som jordeier i 1563 for 1½ løp smør, som var halve landskylden. Han betalte med 2½ lodd sølv.


4. OLA LØVÅS n. 1563

Skattet 1 daler i 1563


6. RASMUS LØVÅS n. 1592 – 1603

Nevnt i et brev fra 1594 (Sokndal prestearkiv). Han hadde bykslet 1 løp i Løvås og ½ løp i ødegården Sletten, som var hele gården. Han hadde bykslet den av Åge [Jensen] Bjelke i 1592, men det ble dømt på Stavanger rådstue at gården tilhørte Sokndal prestebol. Skattet 2 daler og 16 lodd sølv i leilendingskatt i 1603.


7. MIKKEL LØVÅS n. 1603 - 1606

Skattet 2 daler og 16 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. Det er vel ham som kaltes Mikkel smed på Løvås og som bøtet for å ha slått Ola Rosseland i 1602, og han flyttet vel til Årstad senere, Mikkel smed er nevnt der 1610 – 1641, nevnt i tingbok i 1638 at han var fra Elvestrøm. "Mickell Smid paa Løufaaβ for hand slough Olluff Rysβeland i offuer hans hoved med ett Vrange saa dedt Blødde, och schede aff wrede - j daler"-1602. "Mickell Smedt beschyldte her Jacob [Hansen Hindsholm, sognepresten] for dj hand icke kunde hannom offuor beuiβe. Affβonnett oc gaff der fore ½ daller"–1604. "Mickell Smed hug Endrij Bielandtz [Kielland] quinde enn Lidenn schade y hendis Eene haannd och Sougnet for Pennding – ij daller" - 1612


9. GUNNAR LØVÅS n. 1603 – 1612

Skattet ½ daler i husmannsskatt i 1603. “ Biørn Jonβen for att hand skar Gunder paa LøffAas vdj haanden medt en kniuff, Affβonnett och gaff der fore - ij daller” - 1605


10. KRISTEN LØVÅS n. 1610 - 1623


11. Enken på LØVÅS n. 1610 - 1611


12. LARS LØVÅS n. 1631 - 1637

Samme som N. Surdal nr. 6


13. BJØRN LØVÅS n. 1610 – 1643

Han eide på sine barns vegne 8 mk i Haneberg i 1624, som han kanskje hadde fått med kona.

g.1.m. ?

g.2.m. MAGNHILD d. 1627

Haneberg nr. 8b ?, presten Ola Bendiksen Mandal har notert i sin dagbok at den 29.1.1626 "fikk os en guddatter Biørn Løffaasis", og 4.9.1627 "predicket ieg offuer Biørn Løffaases quinde Magnell".

Barn 1.:   

a. ? Gjermund f. 1584 Ø. Løvås nr. 5

Barn 2.:

b. datter [Magnhild?] f. 1626


Denne datteren [eller evt. en eldre søster] må være Magnhild Bjørnsdtr "fød paa Aarestad [Årstad] i Sogndal" som var stevnet 17.6.1665 for å ikke ha vært til nattverd på over 20 år etter hun hadde fartet sørvestlandet rundt sammen med sin trolovede Torkel Eriksen og fått tre barn med ham : Karen, Marit og Erik f. 1648. Erik Torkelsen var tjener på Holen i Time i 1664. Magnhild Bjørnsdtr ble dømt til å stå offentlig skrifftemål "paa de steder forargelsen er sheet", som var i Mandal, Lyngdal, Lund og Sokndal. I Sokndal hadde hun tjent Jakob Barstad et år, så Bjørn Mydland to år, deretter Peder Rødland i Heskestad i et halvt år og i 1665 tjente hun hos Sivert Håland.


14. JAKOB HALVORSEN f. 1686 d. 1749

Årrestad nr. 16b

g.1.m ELISABET BJØRNSDTR. f. 1688 d. 1732

Frøyland nr. 19a

g.2.1735.m. ANNE LARSDTR. f. 1697 d. 1771

Kjelland nr. 9b

Barn 1.:           

a. Anne f. 1710 gift på Knubbedal, husmenn nr. 1

b. Anne Kristine f. 1716 g.m. Ø. Løvås nr. 16

c. Bernt f. 1719 nr. 15

Jakob Halvorsens segl. Foto : Stein N. Wisted15. BERNT JAKOBSEN f. 1719 d. 1800

nr. 14c, soldat 1742 – 1745, brukte 2 pnd 6 mk i 1755

g.m. GURI TOLLAKSDTR. f. 1721 d. 1798

Log nr. 13h

Barn :   

a. dødfødt sønn 1750

b. Jakob f. 1751 d. 1753

c. Elisabet Guria f. 1753 gift på Frøyland, hm nr. 11

d. Jakob f. 1755

e. Tollak f. 1757

f. Anne f. 1759 d. 1760

g. Bernt f. 1761 Løvik nr. 19

h. Hans f. 1763 Løyning i elven nr. 15


16. KARL JENSEN f. 1718 d. 1797

Ø. Løvås nr. 12b, brukte 2 pnd 6 mk i 1755, skattet som odelsbonde i 1764

g.1742.m. GJERTRUD SVEINUNGSDTR. f. 1718 d. 1768

Marstad, Hidra

Barn :   

a. en datter d. 1743

b. Ingeborg Kristine f. 1743 gift på Åros, husmenn nr. 4

c. Andreas f. 1745 nr. 16

d. Gunhild f. 1748 gift på Knubbedal nr. 16

e. Maren f. 1751 "dårlig 1798"d. 1808 "Afsindig", ugift

f. Gjertrud f. 1754 g.m. nr. 19

g. Serine f. 1756 Bergen g.1785.m. Anders Andersen Hiort

h. Jens f. 1759 d. 1760


På høsten 1768 mistet Karl galeasen Ebenezer ved forlis, og ble således ikke istand til å utbetale arven etter konen.


17. ANDREAS KARLSEN f. 1745 d.f. 1798

nr. 16c, skipper

g. 1766.m. ANNE SOFIE LARSDTR. f. 1743

Østbø nr. 14b, g.2.m. Matias Watnemoholmene, Egersund

Barn :   

a. Gjertine f. 1765 gift på Lahammer, Høynes, Skudenes

b. Anne Sofie, ugift i Bergen

c. Ingeborg Elisabet, ugift


18. ANDREAS SIVERTSEN f. 1748 d. 1829

Log nr. 18e, kaltes Løyning 1773 – 1806, skipseier, eide 1810 galeasen ”Enigheden” på 28 kommerslester sammen med Hans Hansen, og sjaluppen ”Haabet” på 4 lester sammen med Søren Østbø

g.1772.m. MARTE SIVERTSDTR. f. 1730 d. 1810

     g.1.m. Løyning i elven nr. 13

Barn :   

a. Kristine f. 1773 gift på Løyning i elven nr. 15

b. Ingeborg f. 1775 gift på Østbø, Hidra


19. TORGER JAKOBSEN f. 1751 d. 1786

N. Regeland nr. 23c, omkom i en åpen båt ved "Egersundsøen" på reise til Skudesnes

g.1777.m. GJERTRUD KARLSDTR. f. 1754 d. 1850

nr. 16f

     g.2.m. nr. 20

Barn :   

a. Jakob f. 1777 d. 1777

b. Gjertrud f. 1778 gift på Mål nr. 20

c. Berte Kristine f. 1781 gift på Lauland nr. 15

d. Karl Jens f. 1786


Torger eide i 1785 en skuta "Gotlieb" på 19 ½ kommerslester og et mannskap på 5


20. SVEN SIVERTSEN f. 1748 d. 1836

Veisdal, Hidra. Bodde på Marstad, Hidra, skipper, hadde kongelig bevilling ved andre ekteskap, så de var vel 3-menninger

g.1.1771.m. INGEBORG OLSDTR. f. 1751 d.f. 1801

g.2.1803.m. GJERTRUD KARLSDTR. f. 1754 d. 1850

     g.1.m. nr. 19


21. SØREN JONSEN f. 1789 d. 1868

Elvestrøm nr. 19g

g.1819.m. BERTE TØNNESDTR. f. 1789 d. 1854

Y. Mydland nr. 23d, kaltes Løvås i 1819

Barn : 

a. Grete Helene f. 1820 gift på Stranden nr. 94

b. Tønnes f. 1822 d. 1849 ugift

c. Marte f. 1824

d. Johannes f. 1826

e. Serine Birgitte f. 1829 gift på Log nr. 32

f. Karen f. 1832 gift på Drageland nr. 17

g. Omund f. 1834 nr. 23


22. TORKEL TØNNESSEN f. 1804 d. 1890

Y. Mydland nr. 23k

g.1825.m. ANNE BERTINE JONASDTR. f. 1805 d. 1882

S. Rosseland nr. 21a

Barn :   

a. Tønnes f. 1829 d. 1831

b. Tønnes f. 1832 ugift 1900

c. Jonas f. 1836 sjømann i 1865

d. Jakob f. 1839 d. 1863

e. Martine f. 1842 gift på Stranden nr. 189


23. OMUND SØRENSEN f. 1834 d. 1900

nr. 21g

g.1858.m. OLINE TOBIASDTR. f. 1833 d. 1895

Log nr. 27e

Barn :   

a. Sofie Bertine f. 1859

b. Tobias f. 1861 d. 1883 skipstømmermann

c. Josefine f. 1862

d. Teodor f. 1864 Stranden nr. 192

e. Simon f. 1866

f. Tønnes Severin f. 1872 d. 1891 ugift

g. Johan Marius f. 1875 d. 1876


24. LARS ROLFSEN f. 1815 d. 1876

Årrestad nr. 31d, bodde på Årrestad i 1840 – 1841, Y. Mydland i 1842 - 1851

g.1838.m. KAREN SOFIE DIDRIKSDTR. f. 1817 d. 1897

Y. Mydland nr. 30d

Barn :   

a. Reinert f. 1840 d. 1841

b. Anne Bertine f. 1842

c. Reinert f. 1845 d. 1870 ugift sjømann

d. Didrik f. 1848 nr. 27

e. Karl Johan f. 1851

f. Lars Kristian f. 1855 d. 1872 ugift sjømann

g. Kristine Sofie f. 1860 gift på Bu, husmenn nr. 4


25. OLA JOHANNES OLSEN f. 1816 d.e. 1900

Kirkebø, husmenn nr. 11b

g.1.1845.m. KAREN GJERTINE LARSDTR. f. 1818 d. 1857

Sandbekk nr. 13l

g.2.1858.m. HELENE HALVORSDTR. f. 1827 d.e. 1900

I. Mydland nr. 56c

Barn 1.:     

a. Olaus f. 1846 nr. 26

b. Helene f. 1849 gift på Stranden nr. 176

c. Ellen Johanne Kristine f. 1852 gift på Stranden nr. 245

d. Elisabet Birgitte f. 1854 d. 1867

Barn 2.:       

e. Karen Gjertine f. 1858 gift på Stranden nr. 272

f. Hans Kristian f. 1861

g. Bine f. 1863

h. Olene f. 1867

i. Henrik f. 1870 d. 1876

j. Elisabet Bergitte f. 1873 g.m. nr. 28


26. OLAUS OLSEN f. 1846

nr. 25a

g.m. MARIE LUDVIGSDTR. f. 1871

Indre Holmedal, Sunnfjord


27. DIDRIK LARSEN f. 1848

nr. 24d

g.1877.m. MARTINE KRISTINE JONSDTR. f. 1853

Åros, husmenn nr. 16b

Barn :   

a. Lars f. 1878

b. Marie f. 1879 g.12.11.1904.m. Peder Berselius Pedersen, Kvalavåg, Avaldsnes, bosatt der.

c. Johan f. 1881

d. Klara Sofie f. 1883

e. Dina f. 1884

f. Matilde Kristine f. 1887

g. Kristian Rosenius f. 1889

h. Anton Lasinius f. 1892

i. Lovise Katrine f. 1894 d. 1895


28. TØNNES KRISTIANSEN f. 1872

Sel nr. 22e

g.1895.m. ELISABET BIRGITTE OLSDTR. f. 1873

nr. 25j

Barn :   

a. Kristian f. 1895

b. Ola Johannes f. 1897

c. Georg f. 1900


29. ANTON NILSEN f. 1851

g.m. KRISTIANE TOLLAKSDTR. f. 1847

Lund