Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

INDRE EVJA

Oppdatert 14.1.2016
Gårdsnr. 103

Effenn - 1563, Effuie - 1610


1. OMUND EVJE n. 1563

Skattet som jordeier i 1563 av ½ vett korn, som var halve landskylden hans. Han betalte med 1 ort


2. ERIK EVJE n. 1602 – 1605

Er antakelig samme som Erik Tjørn, Heskestad, som eide 1/2 løp smør i 1617 – 1624 sammen med sine stesønner som eide de resterende 1 1/2 løp.


3. TORGRIM EVJE n. 1638 - 1639

"En ung egte Mand ved naffn Torgrim Effuie, oc tiltallet fordj hand udj sit egteschab haffde besoffuet id løst och leddigt Quindfolch, Nemblig Gidleff Alffsdatter, Och met hende Aufflet Barn" Han møtte ikke selv, men hadde sendt Endre Elvestrøm, og måtte bøte 10 rdl til kongen og to rdl til Stavanger hospital. - lensregnskap 1638.

Betalte 1/2 Rdl 16 sk. i tredje års tage på to pund smør sammen med Jon Evje i 1639.


4. BØRILD ÅVALDSEN n. 1606 d.f. 1652

Tjørn, Heskestad, kaltes Larsen i koppskatten 1645, men det må være feil.

g.1.m. N.N. MIKKELSDTR.

Gjeitreim, Bjerkreim

g.2.m. INGEBORG EVJE n. 1655 - 1673

     g.2.m. nr. 6

Barn 1.:

a. Skule f. 1608 Eie nr. 10

b. Jon f. 1611 nr. 5

c. Ola f. 1617 nr. 7

d. Mikkel n. 1652

e. Mette eide 6 mrk i gården i 1667 - 1670


Børild Evje var ifølge Heskestad Ættesoge sønn til Åvald Tjørn som skal være død før 1606. Enken hans giftet seg om igjen med Erik Tjørn. I en sak fra 19.3.1625 nevnes enken etter Erik Tjørn, Karen Tjørn og hennes eldste sønn Børild Evje, men han nevnes ikke med farsnavn. Eneste gang han nevnes med farsnavn er i 1645-koppskatten, og da kaltes han Larsen. Det kan være at Børild var sønn til en Lars som Karen Tjørn må ha vært gift med før hun var gift med Åvald Tjørn. Det er selvsagt en mulighet for at farsnavnet Larsen er feil i 1645, og at han egentlig er Åvaldsen. Det som taler for det er at Lars ikke er et navn som går igjen på Evje på slutten av 1600-tallet, samt at han kalles for Åvaldsen i et skiftebrev som er referert i 1687. Jeg har ihvertfall ikke kommet over to Børrild'er samtidig på Evje i første halvdel av 1600-tallet.

Videre skriver P. Valand i Heskestad Ættesoge side 533: "På Evje bodde på samme tid som Børild Åvaldsen en annen Børild Evje, som var bror til Ogvald Evje". Dette skriver seg fra en rettsak i 1732, men må være en sammenblanding. Det må ha vært senere, ikke på samme tid at Børild og hans bror Åvald bodde på Evje. De som dette må gjelder, må være Børild og Åvald Olssønner nr. 9 og 10, som var barnebarn til Børild Larsen.

I en rettsak fra 1652 stevnet Ola Børildsen sine brødre Jon, Skule og Mikkel for arv etter faren Børild Evje. Dette må være den Ola som er nevnt i 1664 og 1701.

I en sak fra 9.11.1655 stevnet Jon Børildsen Evje Ingeborg Evje for åsete på to spann smørs landsskyld i Evje, som hun, hans stemor nå bruker, og som han mente at han som eldste bror, etter loven, burde tilkomme. Hennes festemann, Gullik Assersen, møtte, og mente at hun med sine tre små barn burde nyte sin helming etter loven. De ble forlikte om at Ingeborg med hennes mann og tre små barn skal få bruke ½ løp 6 mk smør hele hennes livstid, men hvis Jon kunne skaffe henne like god gård et annet sted, skulle de flytte dit. Ingeborg skulle ikke betale landskyld til Jon.

I 1657 var de tilbake, og Gullik Assersen krevde Jon Evje for landskyld for den part han bruker. Det ble vist til et byttebrev, signert av bl.a. sorenskriveren, som bekrefter at avdøde Børrild etterlevende kone skulle bruke 2 pund og 3 mk i Evje, i hele hennes livstid. De ble enige om at Jon skulle betale henne 21 mk smør i årlig landskyld.

Det er en lagtingsdom av 15.9.1687 mellom Åvald og Torstein Evje. Dette er Åvald Jonsen nr. 8. Her nevnes et odelsskiftebrev mellom Karen Tjørn og hennes sønner, Børild, Markus og Ola Åvaldsønner, datert 16.4.1632, og skiftebrev mellom Ingeborg Indre Evje og hennes barn, Åvald, Ågot, Guri, Gjertrud og Ågot, datert 16.2.1680. Her blir Torstein Eie tildømt den parten i gården som Åvald Jonsen hadde brukt, og Åvald har vel flyttet fra gården etter det.


5. JON BØRILDSEN f. 1611 d. 1668

nr. 4b, bodde på Grøssareid, Heskestad 1634 – 1645, eide 1 løp i gården I. Evje i 1667 - 1668. Hadde ifølge skiftet 6 hester, 18 kyr og kalver, totalt i skifte 243 Rd, og 90 Rd i gjeld.

g.m. INGEBORG HALVORSDTR. sk. 1680 d.e. 1680

Eide som enke 2 pnd 13 mrk i 1671

Barn :

a. Einar f. 1641 d. 1659 - 1668 "liden af wext"

b. Halvor f. 1643 n. gift 1668 d.f. 1680

c. Åvald f.ca. 1645 nr. 8

d. Sivert f. 1650, soldat 1665, d.f. 1668

e. Ågot g.m. nr. 11

f. Guri, nenvt i farens skifte i 1668 og morens skifte i 1680, ellers ukjent

g. Gjertrud, nevnt i farens skifte i 1668 og morens skifte i 1680, ellers ukjent

h. Ågot, nevnt i farens skifte 1668 og morens skifte i 1680, kanskje g.m. Omund Andreassen Rapstad, Helleland


6. GULLIK ASSERSEN n. 1655 - 1657

Kona fikk i 1655 lov til å bruke sitt "enkesete" på Evje så lenge hun levde, eller til ste-sønnen Jon Børildsen kunne finne et like bra bruk et annet sted.

g.m. INGEBORG EVJE n. 1655

     g.1.m. nr. 4

Hun hadde tre små barn fra første ekteskap i 1655. Ut fra alderen på de kjente sønnene, var vel det døtre.


7. OLA BØRILDSEN f. 1617 n. 1701

nr. 4c

Barn :

a. Børild f. 1651 nr. 9

b. Åvald d. 1738 Polland, Hidra "100 aar"

c. Inger ? f. 1668 i 1758 i oppsettning hos nr. 17

d. Åvald f. 1671 ? nr. 10


8. ÅVALD JONSEN f.ca. 1645 n. 1673 - 1687

nr. 5c, eide 1 løb 6 mk smør i 1677 sammen med sine søsken. Han må være født i midten av 1640-årene, og død eller fraflyttet før 1701, antakelig uten arvinger, da det er Ola Torsteinsen som sitter med gården senere.  I tingboken 7.3.1685 er han stevnet av Bjørn Kjetilsen og Torstein Eie for bla. 6½ daler han skyldte Bjørn Kjetilsen i renter. Han måtte beltale innen 14 dager, ellers ville de søke pengene i boet hans. Torstein Eie ble også i en annen sak fra 1686 tildømt Åvalds part i Evje, som arv etter Torsteins kone. Denne saken ble anket til Lagretten, men anken ble avvist, så Åvald har vel flyttet fra gården etter det.


9. BØRILD OLSEN f. 1651 n. 1701

nr. 7a


10. ÅVALD OLSEN f. 1671 d. 1751

nr. 7d, kaltes Åvald Olsen i 1701, 1711, 1718 og i 1751, men Åvald Åvaldsen i 1713, 1717-1721 og 1730.

g.m. INGER ELLEFSDTR. f.ca. 1677 d. 1765 "97 aar"

Ø. Barstad nr. 15a

Barn :

a. Ellen g.1738.m. Didrik Tollaksen Kvamvik, Hidra

b. Gunhild f. 1713 g.m. nr. 17

c. Tora f.ca. 1720 k. 1737 "påminte om at forbedre sig i læsningen" d.f. 1751


11. TORKEL ASLAKSEN f. 1651 d. 1728

S. Egeli nr. 7c, hadde 1 fosterdatter i 1711, bodde på N. Regeland ihvertfall 1723 - 1728

g.1.m. ÅGOT JONSDTR.

nr. 5e

g.2.m. MAGNHILD ÅNENSDTR. f. 1678 d. 1741

N. Regeland nr. 14b

     g.2.m. Løtoft nr. 14


12. OLA TORSTEINSEN f. 1667 n. 1745 d.f. 1749

Eie nr. 13a, eide ½ løb i 1711, 1 løb i 1726 - 1733, hadde 3 barn i 1711. I 1745 inngikk de kontrakt med datteren, Kristine og mannen hennes, om oppsett på Strømstad.

g.m. ÅGOT SIGBJØRNSDTR.

Y. Evje nr. 5a

Barn :

a. Inger gift på Immerstein nr. 20

b. Kristine gift på Strømstad, Helleland, enke 1749

c. Steinvor f. 1701 d. 1732 ugift


13. IVAR EVJE n. 1690 d.e. 1690

Ikke n. på Evje 1664 – 1675

Kan være Ivar Sivertsen Dybing, Heskestad nevnt på Dybing 1668 til 1685. Han var fra Ø. Øyestad og var gift med enken Turid Larsdtr. Dybing, hun var g.1.m med en bror (med ukjent navn) til Tollak Eriksen Bilstad (kanskje Erik Eriksen). Ivar er nok også samme som Ivar Sivertsen Støla, Helleland n. 1701 f. 1630. Han hadde to sønner i 1701, Erik f. 1681 og Tollak f. 1687. Da kan han ha bodd på Dybing 1668 – 1685, Evje fra 1686 – 1690, og Støla fra 1691 – 1701. Han kan ha vært gift 3 ganger.

g.1.m. ? (TURID LARSDTR.) sk. 1676+ (ingen barn !)

Dybing, Heskestad

g.2.m. SIRI OLSDTR. n. enke på Evje i 1669 sk. 1690 +

     g.1.m. Tollak Tollaksen Grøsfjell, Heskestad

Barn 2.:

b. Erik n. 1690

c. Tollak n. 1690


Ivars stebarn Anne Tollaksdtr. og Margrete Tollaksdtr.


14. TOLLAK HOSKULDSEN f. 1684 d. 1755

Lindland, Lund. Tjente på S. Omdal i 1701. Ført på Steinberg i 1718, festet for 3 år siden, ikke ført i 1713 (det er ingen Tollak Hoskuldsen i 1713), ikke ført på Steinberg i 1728, men på Elvestrøm. Var ført som bruker av 10 mk i Steinberg i 1730, men overstrøket. Ført på I. Evje i 1749 som bruker av 1 bp 12 mk. Det er en "gamle Tollak Evje d. 1755", det kan være han som har oppsett hos sønnesønnen.

Barn :

a. Hoskuld f. 1704 nr. 19


15. TORSTEIN LARSEN f. 1701 d. 1732

Født i følge hovedlegdsliste fra 1727 på Evje [kanskje Eie, han ble kallt Eya af Sogendahl i 1729], brukte gård fra 1720, soldat 1724 – 1732, var gift med 2 barn i 1727, 3 barn i 1729 - 1731

g.1729.m. INGER SIVERTSDTR. f. 1701 d. 1760

Grov nr. 4d, g.2.m. L. Rosseland nr. 13

Barn :

a. Anne f. 1729 døpt i Heskestad

b. Jakob f. 1730 død som liten

c. Jakob f. 1731 i Holland i 1760


16. OLA OLSEN f. 1677 n. 1739

Tothammer nr. 11c, marin soldat i 1725, bodde her 1723 – 1739

g.1.1730.m. GURI KNUDSDTR. f. 1699 d. 1732

Y. Evje nr. 8c

g.2.1733.m. GURI ELLEFSDTR.

Steinberg nr. 18c

Barn 2.:

a. Ellef f. 1737 Eik nr. 39


17. ÅVALD BESSESEN f. 1708 d. 1773

Ø. Øyestad, Heskestad

g.1738.m. GUNHILD ÅVALDSDTR. f. 1713 d. 1796

nr. 10b

Barn :

a. Steinvor f. 1739 d. 1789 ugift fattiglem

b. Ellen f. 1742 tv. d. 1760

c. Ingeborg f. 1742 tv. d. 1743

d. Ingeborg f. 1744 gift med nr. 21

e. Eleonora f. 1747 gift på Refsland nr. 15

f. Inger f. 1751, ikke n. 1754

g. Åvald f. 1752 d. 1754

h. Inger f. 1755 død ung

i. Inger f. 1758 d. 1759


18. OMUND OMUNDSEN f. 1731 d. 1760

Refsland, Heskestad

g.1756.m. GITLAUG JONSDTR. f. 1721 d. 1760

Sandsmark, Heskestad

Barn :

a. Guri f. 1757 d. 1758

b. Jon f. 1759 "farer til sjøs fra Bergen" – 1781, tok borgerskap i Bergen som skipper i 1784


19. HOSKULD TOLLAKSEN f. 1704 d. 1741

nr. 14a, født på Steinberg, gift med 1 barn i 1729, med 2 barn i 1731, 3 barn i 1734, bykslet gård i 1721, soldat 1726 – 1734, bodde på Steinberg i 1728, V. Barstad i 1730, Ø. Barstad i 1733 og 1738, Hatleskog i 1735

g.m. INGEBORG LARSDTR. f. 1696 d. 1790

     g.1.m. Steinberg nr. 17, g.3.1745.m. Aslak Abjørnsen Heskestad, Heskestad, og de bodde her 1745 - 1749

Barn :

a. Torborg f. 1728 k. 1744

b. Elken f. 1729 k. 1745

c. Tollak f. 1733 nr. 20

d. Gullik f. 1735

e. Karen f. 1738 tjener hos broren Tollak i 1754


JAKOB OMUNDSEN n. 1768 - 1771

g.2.m. GURI n. 1770 - 1771

Barn :

a. datter d. 1768 "Jakob Omundsen Indre Evjes lille datter"


20. TOLLAK HOSKULDSEN f. 1733 d. 1807

nr. 19c, kaltes Barstad i 1766, kaltes Refsland i 1807

g.1752.m. GUNHILD JONSDTR. f. 1730

Sandsmark, Heskestad

Barn :

a. Hoskuld f. 1752 Y. Evje nr. 14

b. Gitlaug f. 1755 d. 1758

c. Tollak f. 1755

d. Ingeborg f. 1757 d. 1759

e. Jon f. 1759 tv. fikk i 1784 barn med Hatleskog nr. 8c

f. Ingeborg f. 1759 tv. d. 1760

g. Peder f. 1762 Refsland nr. 15

h. Tollak f. 1766

i. Jakob f. 1767 Smed i Egersund

j. Tollak f. 1771 d. 1771


21. ENOK SIGBJØRNSEN f. 1748 d. 1809

Y. Evje nr. 11e

g.1767.m. INGEBORG ÅVALDSDTR. f. 1744 d. 1822

nr. 17d

Barn :

a. Karen f. 1770 gift på Svindland nr. 11

b. guttebarn f. 1774 død 3 dager gammel

c. Gunhild f. 1775 gift på Ø. Regeland nr. 24

d. Andreas f. 1778 d. 1779

e. Inger f. 1780 d. 1791

f. Sivert f. 1783 nr. 26

g. Ola Andreas f. 1787 d. 1788


22. VILLATS PEDERSEN f. 1745 d. 1824

Kvievåg nr. 11a, kaltes Kvievåg i 1770 - 1771

g.1767.m. KAREN JONSDTR. f. 1748 d. 1809

Eie, Hetland

Barn :

a. Gunhild f. 1769 g.m. David Ellingsen, Bergen

b. Ingeborg f. 1771 g.m. Tønnes Tønnessen Øgrei

c. Peder f. 1772 Bergen. I skifte 1807 er "Peder, myndig, fører skip fra Bergen", nevnt.

d. Berte f. 1774 d. 1835 ugift

e. Ingeborg f. 1777

f. Johannes f. 1780 Bergen, sjømann

g. Ola f. 1782 nr. 27

h. Jakob f. 1786 Ø. Løvås nr. 20

i. Karen Guria f. 1789 d. 1789

j. Karen Guria f. 1790


23. JAKOB JONSEN f. 1738 d. 1806

Sandsmark, Heskestad

g.m. GURI JAKOBSDTR. f. 1741 d. 1822

Barn :

a. Jakob f. 1765 nr. 24

b. Ola f. 1770 Bergen

c. Guri f. 1774 tv. gift på Vinje nr. 14

d. Peder f. 1774 tv. Skogenes nr. 7

e. Tollak f. 1777 nr. 25


24. JAKOB JAKOBSEN f. 1765 d. 1850

nr. 23a

g.1802.m. HELGA OMUNDSDTR. f. 1776 d. 1875

Osen, Lund

Barn :

a. Guri Sofie f. 1803 gift på Stene, Heskestad

b. Birgitte f. 1804

c. Jakob f. 1806 nr. 33

d. Omund f. 1808 nr. 28

e. Serine f. 1810 d. 1810

f. Serine f. 1813

     Barn : a. Berte f. 1839 UE d. 1839 – "som Barnefader blev angiven enkemann far Brynjel Omundsen Osen af Lunde Sogn, for hvem hun

                   tjente."

g. Peder f. 1816 nr. 29

h. Anne Berte f. 1819 d. 1823


25. TOLLAK JAKOBSEN f. 1777 d. 1853

nr. 23e, soldat 1798, kaltes Bromfjell i 1809, Tothammer i 1811, Lønningshullet u/ I. Evje i 1829 – 1850, L. Refsland i 1853

g.1807.m. KAREN GURIA RASMUSDTR. f. 1790 d. 1842

Hegdal, husmenn nr. 9e

Barn :

a. Jakob f. 1809 d. 1826

b. Rakel f. 1811 gift på Ribland nr. 17

c. Guria Kristine f. 1814 gift på Refsland nr. 24

d. Rasmus f. 1817 Refsland nr. 21

e. Pernille f. 1821 tv. gift på Elvestrøm nr. 30

f. Grete Serine f. 1821 tv. gift på L. Efteland, Helleland

g. dødfødt datter 1823

h. Marte f. 1825 Stavanger "er haremynt og har aaben himmel"

i. Gjertine f. 1826

j. Jakob f. 1829 nr. 32


Guria Kirstine Tollaksdtr Evje døde 20.3.1818 3,5 år gammel

pigen INGEBORG GURIA BROMFJELL f. 1780 d. 1811

SIGRID STÅLESDTR. BROMFIELD f. 1732 d. 1802


26. SIVERT ENOKSEN f. 1783 d. 1859

nr. 21f

g.1811.m. BERTE JAKOBSDTR. f. 1787 d. 1855

Hatleskog nr. 9a

Barn :

a. Ingeborg f. 1812

b. Enok f. 1814 nr. 30

c. Jakob f. 1816 Hatleskog nr. 15

d. Ola Andreas f. 1819 Y. Evje nr. 21

e. Siri f. 1820 d. 1824

f. Jonas Tobias f. 1823 nr. 34

g. Sivert f. 1826 d. 1887 ugift

h. Bernt f. 1828

i. Gabriel f. 1830 Stranden nr. 137

j. Peder f. 1833 ugift i 1900


27. OLA VILLATSEN f. 1782 d. 1837

nr. 22f

g.1.1814.m. BERTE KRISTINE BERNTSDTR. f. 1785 d. 1815

S. Rosseland nr. 17h

g.2.1818.m. KAREN TØNNESDTR. f. 1791 d. 1844

Y. Mydland nr. 23e, kaltes Løvås i 1818

Barn 1.:

a. dødfødt datter 1815

Barn 2.:

b. Bernt Kristian f. 1819 nr. 31

c. Karen Gjertine f. 1821 d. 1853 på Bøe, ugift

d. Marit f. 1824 d. 1824 tv.

e. Karen f. 1824 d. 1824 tv.

f. Marte f. 1825 gift på Ø. Barstad nr. 66

g. Pauline f. 1827 gift på Tjørn, Heskestad

h. Willum f. 1830 Stranden nr. 110

i. Teodora f. 1833

j. Olaus Kristian f. 1836


28. OMUND JAKOBSEN f. 1808 d. 1848

nr. 24d, skoleholder i 1848

g.1841.m. GURI KRISTINE TOLLAKSDTR. f. 1819

Y. Evje nr. 16e, g.2.m. nr. 29

Barn :

a. Jonas f. 1843 Stene, Heskestad

b. Ingeborg Kristine f. 1845 gift på Toks nr. 31

c. Omund f. 1848 nr. 35


29. PEDER JAKOBSEN f. 1816 d.e. 1900

nr. 24g

g.1850.m. GURI KRISTINE TOLLEFSDTR. f. 1819 d. 1891

     g.1.m. nr. 28

Barn :

a. Helene f. 1852 d. 1879

b. dødfødt datter 1858


30. ENOK SIVERTSEN f. 1814 d. 1875

nr. 26b

g.1843.m. ELSE MARIE OMUNDSDTR. f. 1820 d.e. 1900

Bjelland nr. 22a

     først gift på Skailand, Heskestad

Barn :

a. Sivert Bertinius f. 1844 d. 1846

b. Berte Marie f. 1847 gift på Y. Mydland nr. 42

c. Helene f. 1849 gift på Eie nr. 47

d. Abigal f. 1852 g.1873.m. Nils Jakobsen Vasshus, Heskestad

e. Sivert f. 1855 nr. 37


31. BERNT KRISTIAN OLSEN f. 1819 d. 1899

nr. 27b

g.1845.m. INGEBORG MARIE HANSDTR. f. 1823 d.e. 1900

Tjørn, Heskestad

Barn :

a. Ola f. 1846

b. Anne f. 1848 d. 1854

c. Kristine f. 1849 d. 1877 ugift

d. Hans f. 1851 nr. 36

e. Anne f. 1855 gift på Refsland nr. 29

f. Karen Gjertine f. 1857 d. 1857

g. Jonas f. 1858


32. JAKOB TOLLAKSEN f. 1829

nr. 25h, han og kona reiste i 1854 til USA

g.1852.m. RAKEL GUNDERSDTR. f. 1817

Nesvåg nr. 30a


33. JAKOB JAKOBSEN f. 1806 d. 1904

nr. 24c, kalltes "junior" i 1842, bodde senere på Stene, Heskestad

g.1832.m. KAREN ELISABET LARSDTR. f. 1816 d. 1884

Stene, Heskestad

Barn :

a. Severine f. 1833 gift på S. Egeli nr. 27

b. Lars f. 1836 d. 1836

c. Anne Gjertine f. 1837 gift på Elvestrøm nr. 34

d. Lars f. 1841 d. 1841

e. Lars f. 1842 Stene, Heskestad

f. Johan Kristian f. 1847


34. JONAS TOBIAS SIVERTSEN f. 1823

nr. 26f, bodde senere på Langhus, Heskestad

g.1862.m. INGEBORG OLSDTR. f. 1839

Eie nr. 34f


35. OMUND OMUNDSEN f. 1848 d. 1912

nr. 28c

g.1883.m. MARIE GUNDERSDTR. f. 1861 d. 1946

Eie nr. 35j

Barn :

a. Helene Petra f. 1884 g.m. Lauland nr. 23a

b. Omund f. 1885 d. 1973 Noonan, North Dakota, USA

c. Ingeborg f. 1887 Noonan, North Dakota, USA g.m. Martin Benson

d. Gunnar f. 1888 California, USA g.m. Minnie Eng

e. Gabriel f. 1890 USA

f. Abigael f. 1892 g.m. Peder Olsen

g. Peder f. 1893 g.m. Johanna Bergine Gyland

h. Martin f. 1895 g.m. Cora Jørgine Øistad

i. Kristine f. 1897 g.m. Johan Pedersen Ørsland, Montana, USA

j. Ingeborg Bergine f. 1898 g.m. Bernt Høyland

k. Tollef Georg f. 1900 Butte, Montana, USA

l. Johan f. 1902 g.m. Ruth Larsen

m. Karl Marselius f. 1904 d. 1912

n. Olav f. 1907 g.m. Gerda Mikkelsen


36. HANS BERNTSEN f. 1851

nr. 31d

g.1886.m. MARIANNE OLSDTR. f. 1864

Netland nr. 20c

Barn :

a. Ingeborg Marie f. 1887

b. Severine f. 1888

c. Bernt f. 1890

d. Olava f. 1893

e. Kristine f. 1895

f. Hanna f. 1897

g. Ola f. 1900


37. SIVERT ENOKSEN f. 1855 d. 1918

nr. 30e

g.1883.m. INGEBORG GURIE JOHANSDTR. f. 1864 d. 1934

Eie nr. 44a

Barn :

a. Enok f. 1884

b. Else Marie f. 1886

c. Johan f. 1888

d. Kristine f. 1890

e. Sofie f. 1892 g.m. Netland nr. 22j

f. Arne f. 1896 g.m. Helene Larsdtr Netland

g. Ingvald f. 1898 g.m. Birgit Breivik