Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

GUDDAL

Oppdatert 2.5.2024
Gårdsnr. 13

Gudall 1610, Gudall - 1665 JON PYTTEN FRA GUDAL skal ha levd i tiden rundt reformasjonen (1537), men er nok bare en sagnfigur. Han er ikke funnet i kilder, verken samtidige kilder eller omtalt i kilder. Kan det være Jon Torgersen nr 3 som er opphavet til Jon Pytten ?


1. TORE GUDDAL n. 1617

Eide 6 mk. smør i N. Surdal og 1 pnd i N. Åmodt i 1617, er kun funnet nevnt i Odelsmanntallet, ikke i skattelister, så han var vel en gammel mann i 1617

Barn :   

a. datter g.m. nr. 2


2. GULLIK GUDDAL n. 1602 – 1625

Ga 12 skilling i landskyld av ½ løb smør i 1603. Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Ga ½ daler og 10 skilling i tredje års byksel av 2 pund smør i 1612, eide på sine barns vegne 1 pnd smør i Åmodt og 6 mk i Surdal i 1624, det kom vel fra nr. 1 via datteren

g.m. TORESDTR.

nr. 1a

Barn :   

a. Johannes Stensland nr. 1


3. JON TORGERSEN n. 1626 - 1645 d. 1646

Tiltalt 1633 for å ha drept Peder Adamsen i 1632, men han påberopte seg selvforsvar. Omstreiferen (Offuerdadige skach) Peder Adamsen og Barbra Tomasdtr hadde overnattet hos Jon, og Barbra hadde forsvunnet med en skinnveske som tilhørte Peder. Han beskylte Jon for å stå i ledtog med henne, og det kom til håndgemeng, og Peder stakk Jon i armen med kniven. Etter å ha blitt jaget rundt på gården, endte det med at Jon stakk Peder banesåret, og han døde dagen etter. Det kan se ut til at alle vitnene mente at Jon handlet i nødverge, og det står ingen dom i 1633.

Den må imidlertid ha blitt anket, eller så må han ha begått en ny alvorlig forbrytelse, for han ble henrettet i 1646, i sakefall det året står følgende : "Optagen effter Jon Gudall som for sine missgierninger effter dommens widere indhold bleff Reffsit, hans Boesloed Som effter hoes følgende vidner Beløber sig till - xiij Rdr."

I lensregnskapet 1646 finnes følgende attest :

"Wij efftersch.ne Lauritz Bøe, Lensmand udj Sogendals skibred, Samuel Aamoed, Jacob Ahrhuus, Olle Drageland, och Hans Aarsuold Laugrettesmend her sammestedtz Giør witterligt Att Anno 1646 den 10 Julij wahr wij paa Gudal Logligen thilkaldet att registrere och wurdere Huis formue der fanttes effter Afftagen Jon Gudal, Som for hans missgierning ehr henRettet Offueruerende kong: May: fouget Velagt och for Standig Mand Bentt Suendsen Effter adt alt Louglig och witterlig skyld och gield Som bleff kreffued wahr wdtagen, bleff iche Miere til offers, Ehn koe til threij Rixdaler thoe Tiurer god til femb Rixdaler, Eeh Børse til ehn Rixdaler och fire tx:ne hoffuert kare [?] for fire Rixdaler, huilchet ehr hans offuer bleffuen formue. Som kong: May: tilfaldt, och iche videre dett vidtner och bekreffter vijmed vores Zignetter her under trycht Actum"

Den 1.12.1646 bekrefter to mann å ha hentet 13 rdl for fogden etter "en Misdeder ved naffn Joen Gudall".

g.m. INGER SIGVALDSDTR. n. 1633

Barn :

a. datter n. 1645


4. LARS AUKJELLSEN f. 1610 d.e. 1693

Frøytlog nr. 13b Tok 1st bygsel på Brambo i 1634, fikk i 1638 12 daler av Ola Bjørnsen Mydland for "hug och slag" samt den skade Olas hund gjorde da den "beed baeg j hans tycheste laer". Bykslet Guddal rundt 1646-årene, men brukte antakelig begge gårdene en stund. I 1653 han hadde stevnet Ola Bjørnsen Mydland for beskyldninger om to stuter som Ola hadde mistet, "Daa sagde Oelle At Lauertz Guedall haffde Entten Thøget dem Op, heller dreffuen dem dieffuelen j wold vdj Vføer". Eide vistnok Kvelland, Lund i 1673

Barn :   

a. Lars f. 1648 nr. 5


TORGER GUDDAL n. 1649 - 1652

Betalte tredje års byksel av i 1649 – 1652, i 1649 sammen med Lars Gudal


5. LARS LARSEN f. 1648 d.e. 1673

nr. 4a, innrullert soldat 1673, kaltes ”Ung Lauridz”, var ikke her i 1693

g.m. SIRI SALVESDTR. d. 1673

S. Ålgård nr. 7f

Barn :   

a. Lars n. 1673


6. OMUND GULLIKSEN f. 1666 d. 1730

Kaltes Brambo i 1713, 1723 – 1730

g.m. ? (INGEBORG ?) d. 1757 "gl. Ingeborg Brambo"

Bodde vel hos sønnen i 1757

Barn : 

a. Gullik f. 1698 Brambo nr. 10

b. Jakob f. 1707 n. 1739 g.1734.m. Kristine Knudsdtr f. 1705 Immerstein nr. 16e

    bøtker, soldat 1729 – 1739 ugift 1731 – 1734, gift 1 barn 1735 – 1739

    Barn : Nils f. 1734

c. Steffen f. 1722 soldat 1745 – 1754 for legd nr. 87, Egersund


7. HALVOR PEDERSEN n. 1711 - 1715

Hadde kone og 1 barn i 1711

Barn :   

a. Peder f. 1682 nr. 8


8. PEDER HALVORSEN f. 1682 n. 1715

nr. 7a, fikk skjøte 1715

g.1.m. ?

g.2.1750.m. GURI GUNDERSDTR.

Barn 2.:   

a. ? Guri f. 1760 d. 1796


9. RASMUS SIGBJØRNSEN f. 1695 d. 1732

Stensland nr. 4d, kaltes Toks i 1715 - 1720

g.m. ELISABET ANDERSDTR. f.ca. 1690 d. 1767

Barn :   

a. Anders f. 1719 nr. 10

b. Sigbjørn f. 1722 nr. 11

c. Elisabet f. 1730

d. ? Gjertrud f. 1732 gift på Tjellesvik, Lund


10. ANDERS RASMUSSEN f. 1719 d. 1799

nr. 9a, soldat 1742 – 1751, kaltes Barstad i 1763, Åmodt i 1767 – 1799, brukte 1 pnd

g.1.1750.m. METTE BORGERSDTR. f. 1724 d. 1768

Årsvold nr. 9b

g.2.1774.m. ÅSE OMUNDSDTR. f. 1729 d. 1800

Lindland nr. 23a, kaltes Bøe i 1767 - 1774

Barn 1.:           

a. Elisabet f. 1753 gift på Ørsland nr. 20

b. Ingeborg f. 1757 d. 1757

c. Ingeborg f. 1760 gift på Bakke nr. 12

d. Rasmus f. 1763 N. Åmodt nr. 17

e. Borger f. 1767 Kristiansand


11. SIGBJØRN RASMUSSEN f. 1722 d.e. 1770 sk. 1773 +

nr. 9b, brukte 1 pnd

g.1.1749.m. BERTE ÅVALDSDTR.  f. 1724 d. 1761

S. Omdal nr. 13d

g.2.1762.m. GITLAUG SVENSDTR. f. 1736 d. 1780

Litlehei, Lund

Barn 1.:   

a. Berte f. 1752 d. 1753

b. Elisabet f. 1753 d. 1818

c. Rasmus f. 1754 nr. 12

d. Tore f. 1754 ikke n. 1761

e. Tønnes f. 1757 Stensland nr. 7

f. Berte f. 1760 gift på Brambo nr. 13

Barn 2.:     

g. Gunvor f. 1765 gift på Årstad nr. 51

h. Sven f. 1767 d. 1768

i. Sven f. 1769

j. Sigbjørn f. 1771 d. 1785


Sigbjørn Guddals datter d. 1761


12. RASMUS SIGBJØRNSEN f. 1754 d. 1841

nr. 11c, innrullert reservesoldat i 1780

g.1778.m. MALENE OLSDTR. f. 1746 d. 1824

Åvendal, Lund

Barn :   

a. Sigbjørn f. 1779 nr. 13

b. Ola f. 1782 nr. 14

c. Bernt Matias f. 1784 d. 1802

d. Berte Malene f. 1787 gift på Håland nr. 28

e. Andreas f. 1790 Fitje nr. 24


13. SIGBJØRN RASMUSSEN f. 1779 d. 1822

nr. 12a, “druknit i Gudal Vand”

g.1804.m. KRISTINE BJØRNSDTR. f. 1776 d. 1850

Røyland, Lund, søster til konen på nr. 14

Barn : 

a. Malene Birgitte f. 1805 g.m. nr. 15

b. Rasmus f. 1808 nr. 16

c. Sigbjørn f. 1810 nr. 17

d. Sara f. 1812 d. 1865 ugift

e. Dortea Kristine f. 1815 g.1841.m. Ola Konradsen Gjersdal, Lund

f. Sofie f. 1817 gift på Log nr. 28

g. Hans Kristian f. 1821 nr. 20


14. OLA RASMUSSEN f. 1782 d. 1848

nr. 12b

g.1811.m. BERTE BJØRNSDTR. f. 1779 d. 1863

Røyland, Lund, g.2.m. Kristian Kjellsen, Tjellesvik, Lund

Barn : 

a. Mikkel Reinert f. 1817 nr. 18

b. Bernt Sakarias f. 1820 nr. 19

c. Berte Sofie f. 1825

d. Villats f. 1828 d. 1828


15. JENS KRISTIANSEN f. 1801

Solbjørg, Lund, flyttet hit fra Drivdal, Lund i 1829 men bodde fra 1833 på Solbjørg

g.m. MALENE BIRGITTE SIGBJØRNSDTR. f. 1805 d. 1874

nr. 13a

Barn :   

a. Katrine f. 1828

b. Kristian f. 1831

c. Kristine Sofie f. 1833


16. RASMUS SIGBJØRNSEN f. 1808 d. 1891

nr. 13b, bodde på Ålgård i 1887, døde på Mydland

g.1.1833.m. SERINE ABRAHAMSDTR. f. 1810 d. 1848

Lindland nr. 33a

g.2.1849.m. BERTE MARIE TØNNESDTR. f. 1801 d. 1868

Toks nr. nr. 26b

g.3.1876.m. ANNE SERINE WILLUMSDTR. f. 1829 d. 1887

Stene, Heskestad

Barn 1.:           

a. Kristine f. 1834

b. Ingeborg Helene f. 1836 gift 1860 i Haugesund med Rasmus Jakobsen f. 1825

c. Sigbjørn f. 1839 Stranden nr. 102

d. Abraham f. 1840

e. Reinert Tobias f. 1844 Årstad nr. 70

f. Anne Sofie f. 1847 gift på Y. Mydland nr. 47


17. SIGBJØRN SIGBJØRNSEN f. 1810 d. 1889

nr. 13c

g.1840.m. MARI ELISABET ENDRESDTR. f. 1811 d. 1887

V. Barstad nr. 45d


18. MIKKEL REINERT OLSEN f. 1817

nr. 14a, reiste visstnok til USA

g.1.1850.m. ANNE TONETTE KRISTIANSDTR. f. 1815 d. 1855

Tjellesvik, Lund

g.2.1860.m. KAREN SOFIE TØNNESDTR. f. 1826

Bakke, Bakke

Barn 1.:           

a. Anne Bertine f. 1851

b. Anne Sofie f. 1852

c. Kristine Marie f. 1853

Barn 2.:

d. Ola f. 1861

e. Anne Tonette f. 1864

f. Tønnes Beer f. 1867

g. Reinert Kristian f. 1871


19. BERNT SAKARIAS OLSEN f. 1820

nr. 14b, kaltes Årstad 1854 – 1856, hele familien reiste til Wisconsin, USA i 1857

g.1.1846.m. MARTE GJERTINE TORKELSDTR. f. 1821 d. 1850

N. Åmodt nr. 20e

g.1852.m. RAKEL BRUN HANSDTR. f. 1817

Haneberg nr. 26b

Barn 1.:     

a. Ola f. 1847

b. Reinert Tobias f. 1849

Barn 2.:       

c. Martin Johan f. 1854

d. Hans Kristian f. 1856

e. Berte Severine


20. HANS KRISTIAN SIGBJØRNSEN f. 1821

nr. 13g

g.1854.m. ELISABET DOROTEA KONRADSDTR. f. 1830

Gjersdal, Lund

Barn :   

a. Sivert f. 1855 Stensland nr. 12

b. Konrad f. 1857 Brambo nr. 22


21. HALVOR TJØSTELSEN f. 1827 d.ca. 1910

Nissedal, Telemark, bodde på Y. Borøy, Dybvåg, Aust-Agder i 1865, senere på Drivdal, Lund før de kom til Guddal. Han vasket visstnok pengene han fikk i lønn på Stranden for å unngå smitte

g.m. ANNE HELENE TØNNESDTR. f. 1849 d.e. 1900

Drivdal, Lund

Barn :   

a. Karoline Julie f. 1868 g.m. nr. 22


22. BERULD ANDREAS HALVORSEN f. 1862

A. Moland, Aust-Agder

g.m. KAROLINE HALVORSDTR. f. 1868

nr. 21a

Barn :   

a. Hulda f. 1894

b. Anne Elene Henriette f. 1895

c. Halvor Nikolai Holm f. 1897

d. Helmer August f. 1900