Grensetvist i 1714

Dette er en grensetvist mellom Østre Barstad og Ørsland. Observante lesere vil se at det er starten på denne saken jeg har som bakgrunn på internettsidene mine. Ikke bare er det en artig sak, men den nevner en rekke av brukerne på de to gårdene og på nærliggende gårder. Som vanlig har jeg beholdt staving og bruk av store bokstaver som i originalen.

Denne saken viser også en interessant praksis som vistnok var utbredt i gamle dager når det gjaldt nettopp det å gå opp grensene mellom gårdene :

"ved hvilcken steen Niels Høuge sagde sig at have faaet et ørefige af sl: omund Houge, for at han skulde komme ihuue at det var endestab Imellum øritzland og Barstad"

Det var vistnok vanlig ihvertfall på sør-vestlandet at faren gav arvingen en ørefik slik at han ikke skulle glemme merkestedene.

Så over til selve saken. Lokalkjente vil sikkert kjenne igjen steder som er nevnt i teksten. Jeg kan nevne Svaletjørn, Rossekleiven, Geitebekken, Espeåsen, Duefjell og Slottedalen :

Ao 1714 dend 13 Julj Retten betient paa aastæden og dend Streng og Strechning som skulde være, Imellum gaarden østre Barstad paa dend vestre og Øritzland paa dend østre side, med effterskreffne 6 granskningsmænd, af kong: May:st fouget Sr. Olle Johannisen Brun, effter Barstadz opsi: deris paastand opnefnt, nafnlig Jofre Johannisen lille Rosseland, Peder Omundsen Rægvei, Endre Olsen Suurdall, Johannis Gundersen ibid, Jørgen Endresen Urdall, og Engelbrigt Torgiærsen Bærgliud, nærværende Velformelte kongl: may:st Coustituerit fouget Sr. Ole Brun

hvorda Barstads opsidere Torkel Laursen, Laurs Jonsen, salve osmundsen, anders andersen, Erick Tostensen, Karell Tostensen, Rasmus Omundsen, Tarald Sigbiørnsen hvis hustrue Eilufsdatter møtte, og Troen Mickellsen, Som samptlig paa det formentlige stedet Imellum Barstad og Øritsland, paa Espaasen Indfant, og Producerede en Skrifftlig Steffning Imod øritzlands Sielfeigere og opsidere naufnlig, Lauritz Jofresen, Biørn Jonnsen, Ole Joensen og Peder laursen, hvorved de var Indkaldet paa samme Streng, at møde til Svale Tiørnen, og Rossekleven Indtil Myren ved giedebecken, at være Domb undergivne ey allene for deris hyrders u-billige medhandling, men ved ogsaa at stand av til Rette och straffis effter loven, effter samme Steffnings Viidne formelding, Vidhvilcken Iligemaade var Indholdet, deris hosbond hans høgærværdighed velholdte herr Biscop Bircherod, tiligemed de paagrensede Elvestrøms opsiddere, Datert 12 Junj 1714 som befantis lovlig at være forkynt, effterudi bægge parter møtte og Vedstoed stefnemaalet, da og paa hans høgærværdigheds veigne sig Indfant hans leylændig Ole Jacobsen aarhuus

er som fuldmægtig effter anviiste Missive fra Provsten Mag: Søren Brun

derpaa fremlagte da Barstadz opsidere deris skrifftlige Indlæg under Torchild laursen og Lauritz Joensens hænder Daterit Barstad dend 11 Julj 1714 og derhos er Semie Imullum Ørisland og Barestadz opsidere at forige soreskriver sl: Rasmus Svendsen med 12. mænd forfattet dend 6. octob: 1659 som skall blive ført ad acta

derpaa blev og af Barestads opsidere forre skiild om marchesteen staaende i Espaasen som effter voris Siun Viished nord og sør hvilchen de holdt at være Endested paa dend søndre side, Imellum, Øritzland og Barestad, hvorom de fremførte til Vidnisbuird Niels Jacobsen Houge, som forklarede at sl: omund houge, som i dend gl: semie af 6. octob: 1659 for et vidnisbuird for Indførte hafde sagt for sammen, at endestavne Imellum ørisland og Barestad stod i epsaasen

Anders Netteland forklarede ogsaa at hand hafde hørt sige af hands fader Peder Barestad, at dend steen i espeaasen var endestab, Imellum Barrestad og øresland hvilchet videre øreslandz opsidere forskiød, hendsende hand nu hafte sin søn anders andersen boende paa gaarden østre Barrestad, derpaa Viiste de os nordeffter til Svaletiøren, hvor vj saa en Steen, Staaende paa en fieldodde som Iligemaade af Niels Houge og anders Netteland blev forklaret, for denne Som foreskreffet staar, at Være sagt at Være j leyesteen usj strengen og Videre leffled ey opsidere sig til Hans Rægeland og Ingebrigt Urdals Vidnisbuird udj dend gl: skrift Ao 1659 Indført derfra til Rossekleven, hvorde paa dend østre side af Vejen i Kleven, foreviiste os en steen i Strengen, som ligeledis blev forklaret at være en leyesteen ; derfra længere nord til en veyr ved gieddebæchen, hvor os blev foreviist en steen som viiste øst og vest, hvilchen de holt for at være endestab Imellum øresland og Barestad og leyesteen Imellum Elvestrøm paa dend nordre og ørritzland med Barestad paa dend øster synder side, hvilchen steen Niels Høuge sagde sig at have faaet et ørefige af sl: omund Houge, for at han skulde komme ihuue at det var endestab Imellum øritzland og Barstad ; Anders Nætteland forklarede Iligemaade af sin fader at have hørt at dette var endestab, ligeledis Indfant sig ogsaa Elfvestrøms opsidere Jacob Kiervalsen og paa Peder Joensens hustrues veigne, Peder Sørvesen Lindland, som sagde som ei at konde holde dennem længer sør ved til denne steen, staaende paa Myren ved giedebechen, hvilchen de paa sin side holdet for en leydesteen, men viste iche at nogen arden endestab Imellum ørisland og Barestad, unden længere vest op paa Duefieldet, hvor os blev foreviist en steen staaende udi en globe som pegede udi sør, eller lidet meere vestlig hvilchen Øretzland opsider formaade os at besee, effterdi de holt dend somme for endestab i Imellum ørretzland og østre Barestad

hvorom de fremførte til vidnisbuird asser Tollifsen aasene, som forklarede at have hørt af sine forældre, som boede i slottedalen paa Elfvestrømbs grund, at dette var endestab, Imellum Elvestrøm og ørisland, ligeledis forklarede Rasmus Kiervaldsen Vinie, at hand hafde hørt af sin hosbond Endre Elvfestrøm, at her var endestab Imellum Elfvestrøm og ørisland sampt Barestad, derfra blev os foreviist 4. & 5. steener udi en sy-sydvestlig linie tilbagers, alle uden prov eller viidnisbuird af øreslandz opsidere, Indtill et hull vester under espaasen, som de sagde at steenen var optagen, hvilchet stæd eller hull ørretzlandz opsidere, holde for at være Endestab Imellum øritzland og østre Barestad og kaldet det sammen mit-Strengen siden de sagde sig endnu at kunde fremviise dend 3de Strechning ved mere vestlig, nemblig fra hervelands field og noreffter, hvorom de ogsaa producerede en ligelydende semie, som de Barrestadz opsider har fremlagt Daterit 6. octob: 1659 saaog er Sorenskrifverens Dom af dato 18. Aug: Ao: 73 Som og skall føris ad acta

overbemelte hull eller optagen steen, Vesten under espeaasen, holt Barestadz opsidere for at Være en leyesteen, Imellum Barestad og harveland, og møtte hellers paa provsten mag: Bruns veigne hans medhielper hans lindland og Jens Frøyland som ved denne leylighed, bad Rettens betienter tage I øyesiun en mærchesteen som lidet vesten for dette hulle paa trettestøchet Saa kaldet, var afslaget en leydesteen Imellum hærveland og Barestad, som beklages at dend 13 Junj vestlede skall have staaet ganske heell, hvilchet vj og saaledis befant paa hvilchen afslagne mærchesteen Ingen partterne enten øresland eller Barestadz opsidere, sagde sig nogen paatale at have, og sagde sig hellers om dend afslagelse at Være, ganske U-tydig, og U-skyldiglig

som dagen ved disse 2de Strechningers E x a m i n a t i o n og øyesuin, ganske Indtill soelens nedgang var forløpen, forføyede vj os hiem til Barrestad.

om morgenen dereffter dend 14 Julj blev sagen Igien foretagit af os, da partterne sig til sammen Indfant paa gaarden Barrestad, da Eeden for samptlige vidner blev oplæst og formanede at sige sin sandhed og nægte sig for meenhed

fremstoed da Niels Jacobsen Houge, og Vidnede de samme ord, som hand i gaard paa strechningen forklarede, nemblig at sl: omund Houge for en Rom tiid siden memblig er 60 aar omtrent, Viiste hannem dend steen udi myren ved geiddebechen som hand sagde at være endestab Imellum Barrestad og øresland og leyesteen Imellum Elvestrøm og Barestad og at Barestad Strechningen med Øritzland gick derfra i Rossekleven, derfra till svalletiøren og vedlig til espeaasen hvor endesteenen skulde Staae og dette steede da de kiørte tømmer til korskirchens bygning udi sogendall, viidere viste hand iche i denne sag at viden og derpaa aflagde sin eed med opragte fingrer effter loven

Niels Jacobsen Rafsland vidnede at hand for 40 ad: 50 aar siden gick i selskab med lauertz møsse og ole øresland, nu begge ved døden afgangen, og da spurte Lauritz Møsse, om skiffte Imellum Barestad og oritzland hvortil ole oritzland svarede, at steenen stoed i espeaasen, men de gick iche op at besee dend. Viidere viste hand icke hvorpaa hand aflagde sin eed

Flere vidner sagde de Barestadz opsidere ej at have Indsteffnt

Øritzlandz opsidere begiærende sine Vidner at blive e x a m i n e r t , fremstod da først, asser tolleifsen aasene som blev foreholdet hvad hand i gaar hafde sagt paa strechningen, da hand svarede, at hand icke veed om øritzland og Elvestrøm følges ad udi Strechningen sammen, fra dend steen udi myren og ved giedebechen, til dend i skifftningsdalen paa Duefieldet, men at Barstad møder der memblig i skifftningsdalen med Elvestrømbs opsidere, det siger hand at have hørt af gl: endre elvestrømb, det samme vidner og Rasmus Tiervaldsen Vinie hvorpaa de bægge aflagde deris eed, med opragde fingre effter loven

ovall ovalsen Mydland vidned at hand fader sl: oval Løtoft som var en meget gl: mand, havde vist ham dend steen som staar i myren ved giedebechen og sagt, at det var skiffte Imellum Elvestrøm og Oritzland viidere viste hand iche hvorpaa hand ligeledis aflagde sin eed

Peder Gunders hærveland vidnede at hands fader gl: Gunder hærveland havde sagd for hannem, dend tiid forrige sorenskriver sl: michell gundersen havde været paa aastede, at om de hafde søgt Inden i Enden af Sletlig da skulde de hafde fundet dend steen, som viiste mitstechning Imellum Øritzland og Barestad, men viiste hannem iche steenen, thj hand da var en gl: mand og krybling, dog meener vidnet, at det er dend som nu fantes optagen og hullet tilsuin, viidere viste hand iche til oplysning, hvorpaa hand aflagte sin eed

ole Bentsen frøtløv viidned at hand tiente paa øritzland hos sl: ole ibm. for 41 aar siden og da stod der en træhave som skiffte Imellum øritzland og østre Barestad hvilchen Stræchede sig fra bechemyren ved hærvelandz fieldet, til Rossedalen i Duefieldet, hvor der nu findes det steengiære, som harr alle er till sinne, Sagde hand sig iche at viide, om Steener streng eller strechning i nogen maade og derpaa aflagde hand sin eed

videre sagde øretzlandz opsidere ej paa denne tiid at have Ind teignet

Opsiderne paa østre-Barrestad med hans høyærværdighed Biscopens fuldmægtig ole Jacobsen aarhuus begiærede herpaa at sagen maatte opsættig paa aar og dag, Paa det de Jmidlertiid kand Raadføre sig med deris gode hosbond om Imidlertiid forventis hid til eignen, hvilche D i l a t i o n contra parttene ørislandz opsiddere bevilgede, Paa dend C o n d e t i o n at det opsatte steengierde vedholdes, hvorimod de lovede Barestads opsiddere U-behindret fæding opad Rossedalen til Duefieldet, og ligeledis opad dend nærmeste buerey ved steengierdet til hvidfieldet, Indtill en endelig domb bliver foreenit, hvoreffter der denne sag til om aff Partternis egne advarsell og tilsigelse hviidner.