Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

DRAGELAND

Oppdatert 17.3.2015
Gårdsnr. 73

Dragellannd, ødegård - 1618, 1664, Drageland - 1567, 1665, 1711

1. OLA NILSEN f. 1595 d.e. 1665

Bykslet i 1617 Drageland, ”som tillforen Laa under Houge”Sonet i 1619, for sin fattigdoms skyld, 4 daler for å ha desertert fra Svinesunds leir "udj feigdenns tiid vden pass och forloff." Det var visstnok 7 stykker fra Lund i tillegg som rømte fra Svinesundsleiren i 1619. ”Oelle drageland som har j hans Egteschab forseet sig med id løst Quindfolch wed Naffn Birgete Erichsdatter, och Aufflet barn med hende. Hand kom for Retten, och løste hans halffue Boedtzloed igien for 8 Rixdaler. Och derhoes loffuet At Renouere och forferdige weien Offuer Ougne field, Sampt och wøfflebroe, foruden widere løn. Dett Vj Offuer be/tte/ laugrettesmend bekreffter och Bekiender Att were hans Boedtzloedtz høygeste wærd” - 1641. Bøtet også 8 daler i 1641 for “hand slogs Thollach Steenberg med en kniff”

g.1.m. ?

g.2.m. ?

     g.1.m. NILS N.N.

Barn 1.:

a. datter n. 1645

b. Hans ? nr. 6

Stebarn :

c. Knud f. 1648 nr. 3

Ola Dragelands segl 1632. Foto : Stein N. Wisted


2. NILS ANDERSEN f. 1619 d.e. 1666 ikke n. 1668

“Niels drageland uar steffnt for hand haffde schieldet Asgud Imersten for en thiuff, for/ne/ Niels møtte for Retten och sagde at wilde føre sine prouff til fieringstinged, saa uit dene sag sig belanger.” – 1658. Var i 1664 stevnet for å ha gitt Hans Regedal to ørefiker en søndag utenfor kirken etter gudstjenesten.


3. KNUD NILSEN f. 1648 d.e. 1674

nr. 1c, var marinesoldat i 1674


4. TARALD OMUNDSEN f. 1634 n. 1694

Sendt med Løytnant Ole Fritzell til Christiania 30.10.1657. Løste første bygsel på 1 pund smør i 1660, som "Olle ibm. For hannem afsaad". Innrullert soldat 1673, ”har vert soldat”, lagrettemann 1681 - 1694, var stevnet i 1677 fordi "hans kone er kommen fortillig" (i barsel), så han må ha giftet seg etter 1. kona døde.

g.1.m. GYDA TORGERSDTR. sk. 1676 +

Trondvik, Lund

     g.1.m. OMUND N.N.

g.2.m. ?

Barn :   

a. Omund f.ca. 1661 soldat 1682

b. Nils

Stebarn :

c. Lars Omundsen nr. 5


På hans barns vegne (i konas skifte) Lars Fitje


Det er en Peder Taraldsen Drageland som tjente på Løvik i 1708, og som var tiltalt for leiermål med Anne Håvardsdtr Rekevik. ”at hand aldelis indtet eyede til at bøde med, og at qvindfolchet gaar omkring bøygden og bætler”. Peder Taraldsen Drageland var soldat i kaptein Heiermanns kompani 1709, innrullert 1708. Peder Taraldsen f. 1686 på Drange, Lund tjente på Årstad i 1701.


5. LARS OMUNDSEN n. 1664

nr. 4c


6. HANS OLSEN n. 1645 n. 1673 sk. 1685 +

nr. 1b ?

g.m. METTE OLSDTR.

S. Rosseland nr. 3d

Barn :   

a. Isak f. 1630 Ø. Regeland nr. 6

b. Ånen f. 1631 N. Regeland nr. 14

c. Jan ved Arendal

d. Tarald f. 1645 utenlands 1685

e. Ola, ugift, utenlands 1685

f. Ellef f. 1648 nr. 7

g. Valborg gift på Urdal nr. 16

h. Åse, ugift 1685


7. ELLEF HANSEN f. 1648 d. 1737

nr. 6f, soldat 1671 – 1676, desertert 1676. Tok borgerskap i Kristiansand som skipper i 1690 eller noe før "at Eiulf og hans sønner være Bygdeflengere og skulde dem for udsvevelse, hvorover fire hafde tient for hans sønn (Anders Netlands), nu maatte Diævelen være den femte." – 1715, han hadde altså i følge tingboken i 1715 i hvertfall fire sønner. Han hadde solgt 13 3/5 mk i Urdal til Rasmus Andersen. Lagrettemann i 1694 - 1702

g.m. GJERTRUD ENGELSDTR. f. 1646 d. 1735

Urdal nr. 9e

Barn :   

a. Hans f. 1691 Hegdal, husmenn nr. 7

b. Engel f. 1694 n. 1723 - 1733 (fadder i 1729 og 1731) nevnt i sak om vrakgods i 1723 og kassabok som husmann i 1732 - 1733, bosatt på Klafthus, Avaldsnes fra ca. 1735

c. Mette f. 1696 g.m. nr. 10


8. HÅGEN LARSEN f. 1711 d. 1776

Y. Mydland nr. 12c, brukte 7 ½ mk i 1755, skattet som odelsbonde i 1764

g.1739.m. MALENE BJØRNSDTR. f. 1717 d. 1789

Urdal nr. 20d

Barn :   

a. Malene f. 1740 gift på Birkeland nr. 28

b. Guri f. 1743 gift på N. Surdal nr. 15

c. Inger f. 1745 gift Vatland nr. 16

d. Lars f. 1748 nr. 12

e. Bjørn f. 1756 Kvam nr. 11


9. PEDER TORSTEINSEN f. 1728 d. 1779

Skjevrås nr. 27a, (sk. 1774 +) ?, kaltes Skjevrås i 1764 – 1771, skattet som odelsbonde for Skjevrås i 1764, brukte 1 pnd 4 ½ mk i 1755

g.1753.m. MARTE JAKOBSDTR. f. 1731 d. 1793

Skjevrås nr. 25c

Barn :   

a. Anne Guria f. 1754 d. 1795 Skjevrås

b. Jakob f. 1756 d. 1760

c. Torstein f. 1758 Skjevrås, husmenn nr. 1

d. Mette Marie f. 1760 gift på Stensland nr. 7

e. Jakob f. 1763 d. 1764

f. Ågot f. 1765 d. 1765

g. Ågot f. 1767 d. 1772


enke, MARTE ASLAKSDTR. f. 1721 d. 1787

Kaltes Skjevrås i 1787


10. JAKOB GUNDERSEN f. 1695 sk. 1750 +

Kvam nr. 7b

g.m. METTE ELLEFSDTR. f. 1696 d. 1770

nr. 7c, hadde oppsett hos nr. 9

Barn :   

a. Ellef, myndig 1750, antakelig bosatt på Klafthus, Avaldsnes

b. Siri f. 1724, gift på Åvendal nr. 17

c. Marte, ugift 1750 trol med Jakob Jakobsen d. 1753

d. Gunnar f. 1726 Rekevik, husmenn nr. 4

e. Lars f. 1730, ikke n. 1759

f. Gjertrud f. 1731 g.m. Bjørn Olsen N. Regeland

g. Marie f. 1735 g.m. nr. 11

h. Berte Guria f. 1737

i. Lars f. 1741, ikke n. 1750


11. OLA PEDERSEN f. 1739 d. 1799

Kaltes Kvam i 1764, Drageland senere i 1764 – 1799, skattet som odelsbonde i 1764

g.1763.m. MARIE JAKOBSDTR. f. 1735 d. 1808

nr. 10g

Barn :   

a. Jakob f. 1764 d. 1764

b. Peder f. 1765 nr. 13

c. Anne Malene f. 1768

d. Jakob f. 1770, styrmann 1801

e. Mette Kristine f. 1773 d. 1775


12. LARS HÅGENSEN f. 1749 d. 1831

nr. 8d

g.1790.m. GJERTRUD JAKOBSDTR. f. 1757 d. 1826

Åvendal nr. 14f

Barn :   

a. Marie f. 1790 gift på Gyland nr. 29

b. Jakob f. 1793 Kirkebø nr. 47

c. Berte Guria f. 1795 gift på Østbø nr. 16

d. Hans Lorentz f. 1797 nr. 16

e. Kristine Gjertine f. 1799 gift på L. Regedal nr. 13


13. PEDER OLSEN f. 1765

nr. 11b, bodde på Klafthus, Avaldsnes, skipper og bonde, tok borgerskap i Bergen i 1806 "efter kongl. tilladelse at Corpuleres hiemme i huset" - 1796

g.1796.m. TORBORG MARIE EILEFSDTR. f. 1776

Klafthus, Avaldsnes

Barn :   

a. Gjertrud Marie f. 1796 d. 1796

b. Ola Engel f. 1797 d. 1798

c. Gjertrud Marie f. 1799

d. Ola f. 1802


14. OLA ENGEL ENOKSEN f. 1817

Ø. Regeland nr. 24h

g.1.1848.m. SEVERINE PEDERSDTR. f. 1826 d. 1851

Kirkebø, husmenn nr. 15f

g.2.1853.m. KAREN ASLAKSDTR. f. 1828

Ø. Støle nr. 12d, kaltes Karen Tolene i 1854 - 1870

Barn 1.:   

a. Gabriel f. 1849

b. Grete f. 1851 d. 1851

Barn 2.:       

c. Severin Gustav f. 1854

d. Grete Malene f. 1855 d. 1880 ugift

e. Jakob Brun f. 1861 tv.

f. Anne Tomine f. 1861 tv. d. 1881

g. Eline Kristine f. 1870 gift på Ø. Åmodt, husmenn nr. 17


15. BERNT ANDREAS SALVESEN f. 1804 d. 1873

Rannestad, Bakke, flyttet hit fra Rannestad i 1833

g.1827.m. ANNE ASLAKSDTR. f. 1815 d. 1883

Y. Sandsmark, Bakke

Barn :

a. Salve f. 1827 ungkar og sjømann i 1849, fikk i 1849 barn med Toks nr. 27a

b. Aslak f. 1830 nr. 17

c. Sivert f. 1833 Hogstad, Helleland

d. Gabriel f. 1836 sjømann i 1865

e. Andreas f. 1840 Rekevik nr. 28

f. Anton f. 1842 sjømann i 1865

g. Bernt f. 1848 Skarås, husmenn nr. 29


16. HANS LORENTZ LARSEN f. 1797 d. 1863

nr. 12d

g.1822.m. ANNE GJERTINE HELSING f. 1801

Østbø nr. 15e


17. ASLAK BERNTSEN f. 1830 d.e. 1900

nr. 15b

g.1855.m. KAREN SØRENSDTR. f. 1832 d. 1891

N. Løvås nr. 21f

Barn :   

a. Bernt f. 1856 d. 1859

b. Bernt Anton f. 1860

c. Bine f. 1863 gift på Skarås, husmenn nr. 35

d. Severin f. 1865

e. Adolf Kristian f. 1869

f. Sesilie Tomine f. 1872


18. GUNNAR JAKOBSEN f. 1836 d.f. 1900

Steinberg nr. 39c

g.1887.m. ANNE LARSDTR. f. 1844

     g.1.m. Steinberg nr. 51