I Stavanger Lensarkiv, boks 32, mappe nr. 22 (Statsarkivet i Stavanger) finnes bl.a. denne supplikken som Jakob Olsen V. Barstad skrev til Lensherren 15. mai 1662

framsiden side 1 side 2

Jacob Barrestadtz
Suplication aff
den 15 may 1662

Gunstige Welb:the Her LensHerre Gud
Allermegtigste spare och bruare Eders Wellhed med deres
Welb: huβtrue och Adelige børn, lenge och wel paa
Ald vløche for Christj  schiuld.
Fromme Her Lensherre her Jeg Vnderschreffne Jacob Olβen
Barestad J Sogendals schibbred vnderdanigen wed denne
min Ringe Supplication at bruøde och ded vdj effterfølgende
maade, i forledes Aar 1661 haffde Jeg stefffnt mine
medeigere paa Aastede Westre Barestad desligeste Lejlendin
gene Peder, Olle och Od Som derpaa boer, thil Jt ret
ferdig schiffte och bytte paa gaarden os Jmellum, Effterβom
Jeg Eyede halffpartten derudj, och min part haffe Altid
Weret brugene wed som diris, och da bleff Aff soren
Schriffueren och Sex Mend paa Aastede dømbt och Affsagt
"At for:ne Peder, Olle och Od schulle lade vdbytte deris hallue
part Jnden Maadnidtz dag dereffter, och huis de det iche
wille giøre, da maatte Jeg faffue fundmagt At Bytte
bem:tte Westre Barestad J thou lige parter, och sijden maatte
Peder, Olle och Od thage huilchen hallue part dennom
Løsted, huis de det iche wille vøyes wed, maatte Jeg be
Holde huilchen halffue part Jeg wilde som dennen vijdere
Vduijsβee, Mend Effterβom de wilde iche bytte gaarden J
Thou, da haffr Jeg ladet schiffte den J thou lige partter
Och bødet dennem thil med dannemends vidne Att de maatte
Thage huilchen hallfue part de Løstede, Saa wilde de huerchen
Thage den Eene halffue part ey heller den Anden, Men Vilde
Thage noget J den Eene halffue gaard och noget J den
Anden, Men Efftersom de iche wilde thage och bruge den
Halffue part rigtig Vd, da haffe Jeg ladet Vdbytte dend
Saa vel J det Ringeste Som J ded beste, som Jeg formentte
mig At haffue Rett hil, Effter Vijdere dommens Lydel
βe, Hoursom Jeg paa det ydmygeligste och Vnder
danigste Aff Eders Frombhed er begierende At Jeg
maatte niude och beholde den hallfue part Jeg haffuer
Ladet mig thilbiutte, och Peder, olle och Od, Sig Jnttet
Med den At befatte, vden dj leffuerer mig den Anden
Halffue gaard igien, med huis der thilhører, da vil Jeg
Gierne Lade mig med den benøye, och goeduilligen Leffuere
Dennen min part igien, Formoder herpaa Jt Milt
Gienβuar, huilchet Gud Rigeligen Vil belønne
Vnder huis beschyttelβe, Jeg Eders frombhed throligen
Vil haffue for Ønschet, Actum Staffuenger den
15 Maij Anno A 1662
E: Ydmyge och Altid Vnderdanig Thiener
Jachob Olleβen
Egen hand

Resolution
Efftersom Supplicanten schal haffue tilbødes Peder, Oele och Od
at tage udj Vestre Barrestad som epter dannemends anledning schall
verre Rettelige schifft och delt, huilchen hallfue part de Løstende, och saa
dan tilbud iche ville sambtøcht, Huor for:ne Peder, Oele och Od
hermed paa Ko: Ma: Min Allernaadigste Herris Wegne behacht, at
de epter denne daug udi Ringeste maader sig ej befatte med
dj thuende parter som kaldiβ parag och St: Aasβe eller neget,
aff huiβ Jacob Olsen er tilbrutt, Vde dend anden halffue part de imod
for hannem igien affstaars, huor epter J haffe Eder Jndtill
J ded ved loug och Ret annerledes Vinche, at Rett och
For schade tage vehre, Actum Staffuanger Kongβgard dend
15 maij 1662
Vdj Lehn
βherres Welb Henrich Billouvs
Frawerelβe, som fuldmegtig
Johan Didrichsen
L.M.