Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

BIRKELAND

Oppdatert 8.2.2016
Gårdsnr. 88

Birchelannd 1567, Bircheland - 1665


1. TORGER BIRKELAND n. 1602 – 1617

Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Eide 1 pd. smør i 1617, men er ikke nevnt i skattelisten det året.

g.m. ÅGOT d.f. 1641

Nevnt at hun eide hele Birkeland

Barn :   

a. Ola nr. 2

b. datter g.m. Gyland nr. 1

c. Lars nr. 4


2. OLA TORGERSEN n. 1602 – 1643

nr. 1a, skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Eide 2 pd. smør i Birkeland 1617. Det var en Ola Birkeland n. 1602 – 1643, men i årene 1623 – 25 var det en lille Ola. Det kan bety at Ola Torgersen hadde overlatt bruket til en annen Ola (sønn eller svigersønn ?) som kaltes Lille Ola så lenge Ola Torgersen levde (til 1626 ?)

Barn :   

a. datter g.m. nr. 8


3. RASMUS BIRKELAND n. 1624 – 1626

Var vel sønn eller svigersønn til nr. 2, men han hadde ikke odel i 1624

Barn :   

a. Ola f. 1634 nr. 13

b. Nils L. Regedal nr. 7


4. LARS TORGERSEN n. 1617 – 1639

nr. 1c, eide 1 pund 8 mk i 1639, de andre medeierne eide 1 pund.

g.m. ?,

     ant. g.2.m. nr. 5

Barn :   

a. Gunnar nr. 9

b. Rasmus Larsen hadde odel i 1671 sammen med sine søsken.

c. Ola f. 1639 utskrevet soldat i 1658, send med fenrik Anders Andersen til Fredrikstad i 1659, men registrert som syk i Tønsberg 1660, og døde sikkert der

d. datter n. 1651, uten navn, ant. g.m. nr. 14


5. ØYBRAND SIGURDSEN f.ca. 1586 n. 1627 - 1645

Er vel den Wibrand Emirstein” som i 1611 var utskrevet soldat til Kalmarkrigen. Hadde odel “paa sitt stiffbørns vegne” – 1645. Hadde kone og 1 datter i 1645, og var ant. gift med enken etter nr. 4


6. MIKKEL TOLLAKSEN n. 1651 – 1659

Gyland nr. 5b, betalte odelsskatt i 1658 – 1659


7. TORGER KNUDSEN n. 1668 - 1694

Hadde ½ pund smørs odel i 1671 – 1677. Innrullert soldat 1673, solgte i 1694 14 mk til Rasmus Isaksen Regeland


8. LARS TRONDSEN n. 1651

Jeg har bare funnet ham nevnt på Birkeland i tingboken 1651

g.m. N.N. OLSDTR.

nr. 2a, hadde 1 pnd smørs odel i Birkeland 1651

Barn :   

a. Ivar f. 1624 nr. 11


Fra tingboken 1651 :


"Lauertz trondsen Bircheland haffde med skrifftlig steffning Indsteffnt Tolleff Gyeland formedelst en Ringe Jordepart i for:ne Bricheland ham for Rum tid Siden er pantsatt for 10 daler och ham for miere and Aar och dag Siden igien leffueret, Men nu j Sommer hand wille Slae, kom begge hans Sønner Tollach och Michel och kaste same 10 daler ind offuer hannom j hans Stue igien, Och toeg samme Engstyche fraa ham igien, Sloeg och Afførte høiet imoed hans Vilge. Item med samme Steffning Steffnt Loedtzeigerne til for:ne Bircheland, Nemblig Tolleff Bircheland, Gunder ibidem paa hans Sødschindtz Vegene, och Hans ibidem for bøxellen huem den bør Raade j for:ne gaard, Och opregnet en huer huad de Oette j be:tte gaard, Forsch:ne Lauertz Idt Pund Smør hans quindes Oddel, Tolleff med de 6 Marchs landschyld de tretter om, och nu paasteffnt ehr, Idt Spand Smør, Gunder Med thoe hans brødere och en Søster Idt Pd Smør, Hans po Sin Quindes Vegene 6 bis mk Lauertzes Quinde er Aff Eldste broder Tolleffs quinde Søsterdatter Och Gunder med hans Sødschind Aff den Anden broder, Om for:ne 10 daler proffuet Anders Nesuoeg At hand war med j fioer dagen for S: Michels dag, der Lauertz leffueret Tolleff be:tte pantepenger igien, och saa At han den Annamet, med miere, Herom for Rette kiend først huad de 10 daler wedkommer som Tolleff Birchelandtz Søner j Somer kaste hiem paa Lauertz j hans Stue, imod hans Vilge som dieres fader Sielff haffde medtagen och deroffuer taget id Styche Eng fraa ham Slaget och Indhøstet, derudj er ham scheed Vret At de iche Søgte dieres sag med hannom wed Retten, Men toeg Sig Sielff til Rette, Och bør derfore At føre omtuistende høj tilbager igien, Och bøde 3 lodd Sølff til kongen for Vlouglig taeg, Och Sigen Søge dieres Ret effter lougen, Huad bøxellen wedkommer, daa effterdj At Alle dieres goemoeder Salig Agott Oete Ald gaarden och ingen Oddelsschiffte effter den Salig quinde er giortt, daa bør det først At schee, och saa gaaes Om bøxellen huem den bør At Raade effter lougen."


Oppsummert så nevnes hvem som eide hva i Birkeland i 1651. Lars Trondsen, hans kones odel 1 pund smør, Tollak Olsen Gyland 1 pund smør, Gunnar Larsen sammen med to brødre og en søster 1 pund smør og  Hans Birkeland, hans kones odel 6 mk. Videre fortelles det at Lars' kone var barn av eldste bror, Tollak Gylands kone var søsterdatter, og Gunnar og hans søsken av den andre bror. Avdøde Ågot var alles bestemor, og eide hele gården. På bakgrunn av dette har jeg satt opp slektsforholdene.


9. GUNNAR LARSEN n. 1651 - 1661

nr. 4a, hadde odel på 1 pd smør sammen med to brødre og en søster

g.m. JORUN

     ant. g.2.m. Gyland nr. 16

Barn :   

a. Lars f. 1645 nr. 18

b. Jakob f.ca. 1655 nr. 21

c. Sven n. 1664


10. KARL BIRKELAND f. 1643 d.e. 1679

Eide ½ pund smør i 1677


11. IVAR LARSEN f. 1624 d.e. 1675

nr. 8a, hadde ½ pund smørs odel fra 1661 - 1677

Barn :   

a. Jakob f. 1651 ? nr. 12


12. JAKOB IVARSEN f. 1651 n. 1728

nr. 11a ?

g.m. MARTE KARLSDTR. n. 1728

Ref nr. 10, dette kan være Marte Isaksdtr Ø. Regeland nr. 6e

Barn :   

a. Ivar f. 1689


13. OLA RASMUSSEN f. 1634 d.e. 1687

nr. 3a, ref. nr. 2, sonet i 1659 for fortidlig "sammenlege" med sin festepike, hadde odel i 1665 – 1670 sammen med sine medarvinger, og 1 pund smør alene i 1677. Var stevnet av Rasmus Gyland i 1687, av uviss grunn, men møtte ikke.

g.1659.m. OLAUG ENDRESDTR.

Omdal, Egersund

Barn :   

a. datter f. 1659 g.m. Jon Anbjørnsen Rodvelt, Egersund

b. ? Berte g.m. nr. 17


14. HANS BIRKELAND n. 1649 – 1651

”Hans Bircheland havde slagit Johanis ib. med it støb.” – 1649. Eide ½ pund i 1651 på sin kones vegne. Han var gift med et barnebarn til nr. 1, men jeg vet ikke hvem som var foreldrene hennes, men det var vel nr. 4

g.m. ? 

nr. 4d


15. JOHANNES BERNTSEN n. 1657 - 1675

Eide ½ pund i 1661 - 1663, bodde på gården i 1657, men ikke i 1664, eide ½ pund også i 1671 - 1677 og bodde da på gården.


16. KNUD BIRKELAND f. 1637 d.e. 1664


17. RASMUS ISAKSEN f. 1650 d. 1724

Ø. Regeland nr. 6a, soldat 1682, kjøpte i 1694 14 mk av Torger Knudsen Birkeland

g.m. BERTE OLSDTR. d.f. 1711 sk. 1711

nr. 13b ?

Barn :   

a. Kristen f. 1695 nr. 24

b. Isak f. 1704 Østbø nr. 10


18. LARS GUNDERSEN f. 1645 d. 1715

nr. 9a, bodde først på Håland, Egersund, senere på Tengsareid, Egersund, så fra ca. 1694 her.

g.1.1684.m. ANNE ERIKSDTR. f. 1646 d. 1692

Håland, Egersund

g.2.1692.m. BERTE TORGERSDTR. n. 1717 - 1718

Tengsareid, Egersund

Barn 2.:   

a. Anne f. 1694 g.m. nr. 22

b. Gunnar f. 1697 nr. 19


19. GUNNAR LARSEN f. 1697 d. 1743

nr. 18b

g.m. KAREN MIKKELSDTR. f. 1695 d. 1761

Rodvelt, Egersund

Barn :   

a. Ellen f. 1720 k. 1737

b. Jakob f. 1722 nr. 23

c. Anne f. 1725 d. 1803 fattiglem

d. Berte f. 1729 gift på Gyland nr. 24

e. Ragnhild f. 1731 gift på Gyland nr. 25

f. Elisabet f. 1734

g. Gunnar f. 1738 Gyland nr. 22


20. ERIK GULLIKSEN f. 1703 d. 1743

L. Eike, Egersund, "druknet i Juvaagsgabet". Barna er født på Rodvelt, Egersund

g.1724.m. SISSEL MIKKELSDTR. f. 1697 d. 1765

Rodvelt, Egersund, bodde her som enke i 1744

Barn :   

a. Siri f. 1730 gift på Nesvåg nr. 22

b. Mikkel f. 1726

c. Gullik f. 1732 d. 1732

d. Gullik f. 1733 Stranden nr. 28

e. Mikkel f. 1736 d. 1736

f. Mikkel f. 1737 Rodvelt, Egersund g.1763. m. Mål nr. 10i

g. Ellen gift på Svabroen, Egersund

h. Sissel f. 1743 gift på Egeland nr. 8


21. JAKOB GUNDERSEN f.ca. 1655 d.f. 1701

nr. 9b, soldat 1677 - 1680

g.m. GITLAUG TOLLAKSDTR. n. 1701 – 1713

ant. Gyland nr. 16d, fraflyttet her i 1713

Barn :   

a. Hans f. 1691


22. ANBJØRN JONSEN f. 1692 d. 1760

Sønn til Jon Asbjørnsen Rodvelt, Egersund, fikk skjøte på 9 mk i 1720. Brukte 1 pnd 4 mk i 1755

g.1.m. ANNE LARSDTR. f. 1694 d. 1724

nr. 18a

g.2.1725.m. SIRI BJØRNSDTR. f. 1682

Ø. Barstad nr. 24b

Barn 1.:

a. Lars f. 1720 n. 1744

b. Ola f. 1722 nr. 25

Barn 2.:

c. Anne f. 1726 g.m. Johannes Larsen Skievoll, Egersund

d. Rasmus f. 1729 nr. 27

e. Gunlaug f. 1733


23. JAKOB GUNDERSEN f. 1722 d. 1782

nr. 19b, brukte 1 pnd 4 mk i 1755

g.1.1746.m. TORBORG JONSDTR. f. 1718 d. 1761

Hegdal, husmenn nr. 1b

g.2.1762.m. GURI SIGBJØRNSDTR. f. 1734 d. 1814

Y. Evje nr. 11b

     g.2.m. Åvendal nr. 18

Barn 1.:     

a. Helga f. 1747 g.m. nr. 29

b. Karen f. 1749 gift på Ø. Løvås nr. 17

c. Inger f. 1752 d. 1759

Barn 2.:

d. Torborg f. 1767 d. 1772

e. Karen Guria f. 1771 d. 1772

f. Jakob f. 1773 nr. 32


24. KRISTEN RASMUSSEN f. 1695 d. 1773

nr. 17a, reservesoldat i 1715, brukte 1 pnd 4 mk i 1755

g.1.m. ANNE GUNDERSDTR. f. 1700 d. 1741

Berglyd nr. 13b

g.2.1744.m. HELGA ROALDSDTR. f. 1698 d. 1771

Barn 1.: 

a. Berte f. 1727

b. Guri f. 1729, ikke n. 1742

c. Rasmus f. 1733 nr. 29

d. Jon f. 1737 nr. 28

e. Tora f. 1740 d. 1741


25. OLA ANBJØRNSEN f. 1722 d. 1749

nr. 22b

g.1748.m. SIRI HELGESDTR. f. 1720

ant. Røysland, Heskestad


26. STEFFEN MIKKELSEN f. 1736 d. 1782

Årrestad nr. 20f, kaltes N. Surdal i 1766 - 1776

g.1764.m. ANNE OLSDTR. f. 1731 d. 1814

     g.1.m. N. Surdal nr. 13, kaltes Salvesdtr. Nesvåg i 1814

Barn :   

a. Salve f. 1766 d. 1766

b. Turid f. 1768 gift på Immerstein, husmenn nr. 37

c. Sara f. 1771 d. 1850 Nesvåg

     Barn : a. Tolene Torgersdtr. f. 1800 ue - far Hegdal, husmenn nr. 20

                   Tolene gift på Nesvåg nr. 35

d. Salve Mikkel f. 1776 Nesvåg nr. 27


27. RASMUS ANBJØRNSEN f. 1729

nr. 22d

g.1752.m. KAREN TORGERSDTR. f. 1734

Barn :   

a. Siri f. 1752

b. Guri f. 1754

c. Ola f. 1757

d. Torger f. 1759 d. 1760

e. Tønnes f. 1761


28. JON KRISTENSEN f. 1737 d. 1807

nr. 24d, soldat 1757 - 1758

g.1768.m. MALENE HÅGENSDTR. f. 1740 d. 1815

Drageland nr. 8a

Barn :   

a. Kristen f. 1768 d. 1783

b. Anne Guria f. 1771 d. 1772

c. Hågen f. 1773 nr. 30

d. Anne Guria f. 1775 g.m. nr. 33

e. Malene f. 1779 d. 1791

f. Kristen f. 1783 d. 1797


29. RASMUS KRISTENSEN f. 1733

nr. 24c

g.1.1767.m. HELGA JAKOBSDTR.  f. 1747 d. 1775

nr. 23a, døde som pasient ved radesykehuset i Stavanger hvor hun var fra 4.10.1774

g.2.1777.m. GURI RASMUSDTR.

Rodvelt, Egersund

Barn 1.:   

a. Inger f. 1768 d. 1768

b. Jakob f. 1770 d. 1772

Barn 2:

c. Anne Helene f. 1781 d. 1781


30. HÅGEN JONSEN f. 1773 d. 1827

nr. 28c

g.1.1795.m. KRISTINE JAKOBSDTR. f. 1773 d. 1809

Kaltes Åse, Egersund i 1795

g.2.1810.m. ANNE MARGRETE ELLEFSDTR. f. 1781 d. 1844

Y. Mydland nr. 22d, kaltes Frøytlog i 1844

Barn 1.:

a. Jonas f. 1795 nr. 34

b. Jakob f. 1797 d. 1797

c. Jakob f. 1798 nr. 35

d. Tønnes f. 1801 g.1826.m. enke Anne Marie Jødelsdtr. f. 1792, gift i Egersund, senere bosatt i Vik, Skudenes

e. Hans Kristian f. 1803 nr. 36

f. Marie f. 1806 g.1828.m. Ole Tollefsen, Egersund

g. Gabriel f. 1808 Rekevik nr. 42

Barn 2.:

h. Konrad f. 1811 d. 1820 “druknet i Isen”

i. Anne Elisabet f. 1813 gift på Hegdal, husmenn nr. 28

j. Kristian f. 1815

k. Hans Lassenius f. 1818

l. Anne Malene f. 1820 gift på N. Støle nr. 35

m. Konrad f. 1824 Kirkebø, husmenn nr. 22


31. JON SIVERTSEN f. 1765 d. 1848

Berglyd nr. 24a

g.1791.m. SERINE GUNDERSDTR. f. 1766 d. 1848

L. Regedal nr. 11i

Barn :   

a. Barbro f. 1792 d. 1813 ugift

b. Gunnar f. 1796 Egersund, losoldermann

c. Sivert f. 1798 d. 1799

d. Serine f. 1800 gift på Nesvåg nr. 35

e. Sivert f. 1803

f. Jonas f. 1808 nr. 38


32. JAKOB JAKOBSEN f. 1773 d. 1848

nr. 23f

g.1790.m. INGEBORG SVENSDTR. f. 1761 d. 1846

Barn :

a. Jakob f. 1791 g.1812.m. Marte Tønnesdtr. Hadland, Egersund

b. Sven f. 1792 nr. 43

c. Torstein f. 1795 d. 1797

d. Simon f. 1797 d. 1823

e. Gunnar f. 1799 Egersund

f. Ola f. 1801 d. 1802

g. Karen Guria f. 1803 d. 1806


33. HANS OMUNDSEN f. 1780 d. 1858

Skogestad nr. 24c, kaltes Skjevrås i 1805 – 1838, døde på Stranden

g.1804.m. ANNE GURIA JONSDTR. f. 1775 d. 1839

nr. 28d

Barn :   

a. Oline f. 1805 d. 1805

b. Helene Birgitte f. 1806 gift på Y. Evje nr. 23

c. Jonas f. 1809 Skjevrås nr. 35

d. Ola Andreas f. 1812 Fitje nr. 25

e. Mikkel f. 1815 Stranden nr. 129


34. JONAS HÅGENSEN f. 1795 d. 1861

nr. 30a, gift i Egersund

g.1827.m. OLINE KRISTINE JOHANNESDTR. f. 1798 d. 1851

Mål, husmenn nr. 7g

Barn :

a. dødfødt datter 1828

b. dødfødt sønn 1832


35. JAKOB HÅGENSEN f. 1798 d. 1871

nr. 30c, gift i Egersund, flyttet hit i 1831

g.1825.m. BERTE GURIA NILSDTR. f. 1802 d. 1888

Friestad, Egersund

Barn :   

a. Hans Kristian f. 1826 nr. 46

b. Nils Andreas f. 1829 nr. 48


36. HANS KRISTIAN HÅGENSEN f. 1803

nr. 30e, gift i Egersund

g.1826.m. BARBRO KRISTINE TØNNESDTR. f. 1807

Barn : 

a. Hans Kristian f. 1826 nr. 37


37. HANS KRISTIAN HANSEN f. 1826 d.e. 1900

nr. 36a, snekker i Egersund i 1844

g.1845.m. SIRI TORKELSDTR. f. 1821 d. 1896

Eikelandsdal, Heskestad

Barn : 

a. Hanna Kristine f. 1845 gift på Stranden nr. 166

b. Oline Kristine f. 1847

c. Teodor Severin f. 1850 Gyland nr. 39

d. Ingeborg Bertine f. 1852 d. 1856

e. Jonas f. 1854 nr. 50

f. Hans Severin Kristian f. 1858 Åvendal nr. 29

g. Ingeborg Bertine f. 1862 g.m. Åvendal nr. 28


38. JONAS JONSEN f. 1808 d. 1856

nr. 31f

g.1832.m. ANNE SALVESDTR. f. 1811

Nesvåg nr. 27e

Barn : 

a. Berte Sofie f. 1833 gift på Nesvåg, husmenn nr. 10

b. Elisabet f. 1835 d. 1837

c. Sofie Elisabet f. 1838

d. Jonas f. 1841 nr. 39

e. Johanne f. 1844

f. Sivert Tobias f. 1847 d. 1866 matros

g. Salve f. 1851

h. Andreas f. 1855


39. JONAS JONASSEN f. 1841

nr. 38d, kaltes Refsland i 1866, Berglyd i 1868 - 1872

g.1863.m. ANNE ELISABET RASMUSDTR. f. 1842

Refsland nr. 21a

Barn :   

a. Johanne Alette f. 1864

b. Reinhard Elinius f. 1866

c. Omund f. 1868

d. Gjertine Elisabet f. 1872


40. SIMON JOHANNES SVENSEN f. 1819 d. 1887

nr. 43b, skredder, eldste datter født i Egersund, døde på Rodvelt, Egersund

g.1844.m. RAKEL OLSDTR. f. 1815

Stavanger

Barn : 

a. Else Marie f. 1845 g.m. nr. 52

b. Ingeborg f. 1847 tv. d. 1847

c. Ola f. 1847 tv. d. 1847

d. Ola f. 1848 d. 1865

e. dødfødt sønn 1850

f. Simon f. 1852 tv.

g. Sven f. 1852 tv.


41. EILERT SIVERTSEN MONG f. 1836

Gyland nr. 32a

g.1864.m. ANNE SEVERINE TOLLAKSDTR. f. 1839

Mong, Egersund

Barn :   

a. Anne Severine f. 1865


42. OMUND SIVERTSEN MONG f. 1838

Gyland nr. 34b

g.1866.m. MARIE OLSDTR. f. 1837

Gyland nr. 33d

Barn :   

a. Martine f. 1867


43. SVEN JAKOBSEN f. 1792 d. 1862

nr. 32b

g.1.1816.m. ELSE SIMONSDTR. f. 1791 d. 1837

Svånes, Egersund

g.2.1839.m. MARIE BERNTSDTR. f. 1798 d. 1845

N. Regeland nr. 25d

g.3.1847.m. ANNE BERNTSDTR. f. 1804 d. 1860

N. Regeland nr. 25g

Barn 1.:

a. Jakob Tobias f. 1816 d. 1825

b. Simon Johannes f. 1819 nr. 40

c. Severine Gurie f. 1821 gift i Kristiansand

d. Willum f. 1824 d. 1824

e. Ingeborg Wildine f. 1825 gift i Egersund

f. Jakob f. 1827

g. Ellen f. 1830 gift i Egersund

h. Ola Tobias f. 1832


44. PEDER JOHANNES PEDERSEN MONG f. 1794 d. 1833

Død på sjøen, kaltes Mong i 1818, Mong u/ Gyland i 184

g.1818.m. ELSE JAKOBSDTR. f. 1791

Stapnes, Egersund

Barn :   

a. Teodora f. 1819 gift på Svanes, Egersund

b. Kristine f. 1821 g.m. nr. 45

c. Peder f. 1824 d. 1841 på sjøen

d. Ellen Serine f. 1826

e. Gjertine f. 1829 gift på Løyning, Egersund

f. Rakel Marie f. 1832 gift på Hovland, Egersund


45. JAKOB JAKOBSEN MONG f. 1822

Egersund

g.1846.m. KRISTINE PEDERSDTR. f. 1821

nr. 44b

Barn : 

a. Berte Malene f. 1847 gift på Kydland, Egersund

b. Peder f. 1849

c. Hans f. 1851

d. Engel (dtr) f. 1853

e. Jakob f. 1856

f. Kristine Petrea f. 1858

g. Johanne Elisabet f. 1862


46. HANS KRISTIAN JAKOBSEN f. 1826 d. 1892

nr. 35a

g.1867.m. INGEBORG OLSDTR. f. 1838 d.e. 1900

Skarås, husmenn nr. 8f

Barn :   

a. Berte Gurine f. 1868 gift på Nesvåg nr. 49

b. Birgitte f. 1870 gift på Fitje nr. 27

c. Jørgine f. 1872

d. Jakob f. 1878 nr. 49


47. OLA TOBIAS LARSEN f. 1813 d. 1893

Stapnes, Egersund, og bodde der til ca. 1868, Los

g.m. KAREN TEODORA TOLLAKSDTR. f. 1823

Egersund, bodde som enke i Elvegaten 24 på Stranden i 1900

Barn :   

a. Ingeborg f. 1847

b. Teodor f. 1851 d. 1873

c. Johanne f. 1853

d. Lars f. 1857

e. Olida f. 1864

f. Lovise Katrine f. 1868 g.1895.m. Karl Martin Ludvigsen, Egersund


48. NILS ANDREAS JAKOBSEN f. 1829 d. 1888

nr. 35b

g.1869.m. BERTE SOFIE OLSDTR. f. 1845

Skarås, husmenn nr. 8h

Barn :   

a. Bertine Guria f. 1870 g.m. nr. 51

b. Oline f. 1871

c. Anne Sofie f. 1872

d. Jakob f. 1874 g.m. Gyland nr. 37a

e. Bernt f. 1877 d. 1877

f. Birgitte f. 1878

g. Ola f. 1880

h. Elisabet f. 1884 tv.

i. Berte Sofie f. 1884 tv.


49. JAKOB HANSEN f. 1878

nr. 46d

g.1900.m. ELINE MARIE KRISTIANSDTR. f. 1881

Gyland nr. 37b

Barn :   

a. Hanna Kristine f. 1901


50. JONAS HANSEN f. 1854

nr. 37e

g.1885.m. INGER SOFIE KRISTIANSDTR. f. 1863

Toks nr. 30f

Barn :   

a. Hanna Selma f. 1885

b. Kristian f. 1887

c. Anne Elisabet f. 1890

d. Hans Severin Kristian f. 1894

e. Johan Severin f. 1897

f. Johan Sofus f. 1898

g. Emil Ingebret f. 1900


51. JAKOB SALVESEN f. 1858

Nesvåg nr. 33h

g.1889.m. BERTINE GURINE NILSDTR. f. 1870

nr. 48a

Barn :   

a. Nilsine f. 1889

b. Matilde f. 1891

c. Berte Sofie f. 1893 d. 1893

d. Berte Sofie f. 1894


52. PEDER PEDERSEN f. 1842

Ribland nr. 17g, bodde på Ribland i 1871 - 1872

g.1.1871.m. ELSE MARIE SIMONSDTR. f. 1845 d. 1882

Birkeland nr. 40a

g.2.1888.m. KAREN GJERTINE TØNNESDTR. f. 1865

Helleren, Egersund

Barn 1.:     

a. dødfødt barn 1872

b. Regine Petrea f. 1873

c. Simon Reginius f. 1874 d. 1883

d. Karoline f. 1876

e. Petra Marie f. 1879 d. 1898

f. Peter Gerhard f. 1880

g. dødfødt datter 1882

Barn 2.:           

h. Else Marie Kristine f. 1888

i. Gjertine f. 1890

j. Simon Reginius f. 1893

k. Torvald Kornelius f. 1894

l. Teodor Engelhard f. 1898HUSMENN1. MIKKEL OLSEN f. 1759

Gyland, husmenn nr. 4c

g.m. ANNE ANDERSDTR. f. 1765

Barn :   

a. Ågot f. 1799 i Egersund


2. OLA OLSEN MONG f. 1759 d. 1799

g.1783.m. MARIT PEDERSDTR. f. 1739 d. 1805

Sel nr. 9d


3. DANIEL TOBIAS PEDERSEN MONG f. 1791 d. 1839

Ø. Surdal nr. 12d, født på Rodvelt, Egersund, fast los, ”død af de naturlige Børnekopper”

g.m. MARIE HELGESDTR. f. 1793 d. 1863

Barn :   

a. Tolene f. 1818

b. Petter f. 1821 d. 1841 på sjøen

c. Maren Helene f. 1826

d. Hans f. 1828 nr. 4


4. HANS DANIELSEN MONG f. 1828

nr. 3d, registrert under Mong, Egersund i 1865

g.m. ANNE JOHANNESDTR. f. 1835

Lindland nr. 39d

Barn :   

a. Teodora Petra f. 1856

b. Anne Kristine f. 1857

c. Dine Marie f. 1859

d. dødfødt datter 1861

e. Johan f. 1862