Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

ÅRSTAD

Oppdatert 1.4.2015
Gårdsnr. 47

Ormstadum - 1355, Aarstad - 1665, To gårder i 1701 - Store og Lille, lille kan være Årrestad


Det er funnet en Bautastein med runer på Årstad. Teksten er trolig "Dette er Thingvins grav". Runene er fra det gamle runealfabetet og dateres til 6. århundre e. kr.1. BELEST BJØRNSEN n. 1454 - 1472

Nevnt som Lagrettemann i 1454 i D.N.

g.m. SIGRID OLSDTR. n. 1472

Barn :

a. datter g.m. Kirkebø nr. 1


2. OMUND ÅRSTAD n. 1519 – 1521

Skattet 9 mark i 1519 som han betalte i kontanter. Dette var den nest høyeste skatten i Sokndal i 1519. I 1521 betalte han 14 lodd sølv og 2 mark Penger. Omunds dreng på Årstad skattet 1 mark penger i 1519. Omunds dreng på Årstad måtte også betale ½ pund kobber i restskatt i 1521.


3. TORKEL ÅRSTAD n. 1519 – 1521

Skattet 6 mark i 1519 som ble betalt med kontanter. I 1521 måtte han ut med 1 lodd sølv og 1 mark, 5 skilling og 1 album (mynt) i penger.


4. DAVID ÅRSTAD n. 1519

Skattet 2 mark i kontanter i 1519. Samme som David Haneberg n. 1521 ?


5. JON ÅRSTAD n. 1563

Skattet 1 daler i 1563

Barn : ? datter g.m. Reier S. Sandsmark, Heskestad.


6. BRYNJEL ÅRSTAD n. 1563

Han skattet også 1 daler i 1653


7. HALVOR ÅRSTAD n. 1563

Skattet 1 daler i 1563


8.TOLLEF ÅRSTAD n. 1603 - 1610

Skattet ½ daler i husmannsskatt i 1603


9. JON REIERSEN n. 1602 - 1603 d. 1625

Lensmann i 1602 "Annammid aff Joen Reersen Lensmand tiende lax aff det Laxse fiskende Welb: Hans Persenn och Peder Iffuersen lader Bruge der samme stedz [Sogendals skibrede]" - 1602. Skattet 2 daler og 16 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. Dette er antakelig samme som Jon Reiersen Sandsmark, Heskestad som må han flyttet fra Sokndal til Sandsmark, hvor han er nevnt fra 1606 og var død før 3. november 1625. Det kan i så fall bety at han kanskje var barnebarn til nr. 5. Det virker også trolig at han var gift med en datter til forrige lensmann, Mikkel Tothammer, og Astrid Tothammer kalles da også (p.m). svigermor til Jon Reiersen Årstad i en sak som refereres i Ætt og Heim 1943, fra tingboka 1671 - 1672.

g.m. JOHANNE MIKKELSDTR.

Tothammer nr. 2a

Barn :

a. datter gift på Kirkebø nr. 21

b. datter g.m. på Asser Torgersen Sandsmark

c. Siri g.m. Torkel Nikalussen Sandsmark


10. OLA ÅRSTAD n. 1602 – 1626

" Oluff Aarstad for ett liden saar skade hand giorde hans grande Tord Kremmers quinde i hindnes hand, bleff tildømpt att giffue til Kon: May: der fore viij [?] och 13 lodd der som – x daler" - 1602. Skattet 2 daler og 16 lodd sølv i leilendingskatt i 1603.

Barn :   

a. Ingeborg omtalt i tingbok 1672 som mor til Gunnar Harveland

b. Berte Bjånes n. 1672 som datter til Ola Årstad


11. JEREMIAS ÅRSTAD n. 1602 – 1606

Skattet 2 daler og 16 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. Kaltes Ørjan i 1604 - 1605, Jørgen i 1606


12. SØREN ÅRSTAD n. 1606 – 1613


13. IVAR ÅRSTAD n. 1613


14. BJØRN JØRGENSEN n. 1603 - 1618

Åros nr. 4a, "Biørnn Aaraasβ for ett lurcke sloug, hand sloug Togrier paa Amodt, med et hand spiger, affsougnid for et Reefschind saa gott som – ½ daler” - 1602. Nevnt 1609 at han møtte på tinget på farens vegne. Nevnt på Åros 1603 - 1606, på Årstad 1609 - 1618

Barn :

a. Jakob f. 1604 Åros nr. 6

b. Berte g.m. Urdal nr. 9


15. JOHANNES ÅRSTAD n. 1628


16. JON ÅRSTAD n. 1606

Kan være samme som nr. 9 som ikke er lensmann lenger, men mest sansynlig en annen.


17. MIKKEL ÅRSTAD n. 1610 - 1612

Barn :

a. ? Pål nr. 19

b. ? Søren f. 1595 nr. 34

c. ? Jens nr. 28


18. HANS PEDERSEN n. 1629 - 1643


19. PÅL MIKKELSEN n. 1623, 1630, 1635


20. TORE ÅRSTAD n. 1606 – 1631

Skysskaffer 1613


21. SVEN ÅRSTAD n. 1604 - 1630

Barn :

a. ? Berte g.m. nr. 23


22. TOLLAK ÅRSTAD n. 1622 - 1635


23. MARKUS ÅRSTAD n. 1626 – 1632

Han hadde odelsarv etter Karen Tjørn, gift med Erik Tjørn, i Folen, Heskestad, samt i Tjørn. Dette må være Markus Åvaldsen fra Tjørn, Heskestad d.ca. 1640. Nevnt som fattig dreng på Tjørn i 1607 da han bøtet 3 daler for leiermål med Kirsten Kristensdtr. Senere nevnt i 1625 at han ikke hadde fått arven etter faren. Fra 1634 skattet han på Tjørn. I mellomtiden ser det ut til at han har bodd her, antakelig var han gift til gården. Han var ihvertfall gift med Berte Svensdtr. Skattet som arm 1626 - 1627 og som leilending 1638 - 1632

g.m. BERTE SVENSDTR. n. 1642

nr. 21a ?

Barn :

a. Håvard


24. ASTRID ÅRSTAD n. 1629 - 1632


25. NILS ÅRSTAD n. 1635


26. HALVOR ÅRSTAD n. 1629 - 1643


27. JAKOB LARSEN n. 1628, 1635

g.m. INGEBORG ÅRSTAD n. 1634, 1635

Barn :

a. Jakob Løyning


28. JENS ÅRSTAD n. 1632 - 1643

nr 17c ?, vel han som ble kallt Jens Surbekk i 1640, sonet da for "ringe slagsmaal med sin Broder Søffren Årstad."


29. SAKARIAS PEDERSEN KRAG f.ca. 1620 d. 1668 - 1671

Sønn til sorenskriver Peder Nilsen Krag, se Eik nr. 14a. Oppgitt i 1664 til 66 år, men jeg tror nok at det er noe for høyt. Hans bestefar ble student i Købenghavn 1592, og var vel da ca. 20 år. "Drev handel, hadde lidt skade af Dunkerquerne". Nevnt Sal: [= død] i tingboken fra 1671

g.m. INGEBORG sk. 1685 +

Barn :

a. Peder nr. 33

b. Petter f. 1651 Eik nr. 28

c. Henrik f. 1656 nr. 32

d. Bodil g.m. nr. 30

e. Anne

f. Maren gift på Åros nr. 9

g. Apelone

h. Elisabet nevnt gift i 1685


30. SIMON PEDERSEN d. 1684

Ikke født i Sokndal, borger til Stavanger 1657, drev handel og eide en skute, "Simon Pedersen, En gamel blind mand, Er kommen gandske til agters, haffuer ringe brug." – 1681 - 1685

g.1.m. KAREN SIMONSDTR. d. 1663

g.2.m. BODIL SAKARIASDTR. n. 1674 d. 1685

nr. 29d

Barn :

a. Birgitte f. 1667

b. Karen n. 1685

c. Pernille n. 1685

d. Peder n. 1685


Han hadde 3 små barn og en voksen datter i 1683


Han hadde følgende tjenere i 1659 :

Tarald Ånensen f. 1635

Johannes Henriksen f. 1636

Peder Jansen f. 1639


31. KRISTEN LARSEN n. 1683 d. 1687

Var klokker i 1683 – 1684, to av barna var født før 1673

g.m. ASTRID ANDERSDTR. n. 1687

Barn :

a. Lars

b. Johan

c. Karen

d. Anne

e. Else


32. HENRIK SAKARIASSEN KRAG f. 1654 d. 1724

nr. 29c, seilte som båtsmann og drev smått kremmeri, bodde en stund på Løvås

g.1685.m. MAREN KNUDSDTR. KOCH

datter til Knud Klausen Koch, Stavanger og Anne Knudsdtr.

Barn :

a. Knud Krag f. 1689 Stranden i 1706

c. Ingeborg n. 1724

c. Anne Marie Krag f.ca. 1695 g.m. nr. 44

d. Frøchen f. 1698 g.m. Frøyland nr. 29


33. PEDER SAKARIASSEN KRAG n. 1681 d. 1694

nr. 29a, borger til Stavanger," haffuer Ringe handel, Haffuer deris beste næring af en gaard." - 1681

g.m. MAREN JOHANSDTR. LANGE d.e. 1720

Datter til Johannes Lange i Stavanger

     g.2m. Åros nr. 7

Barn :

a. Ingeborg f. 1675 gift på Frøyland nr. 21

b. Sakarias f. 1682 Åros nr. 11


34. SØREN MIKKELSEN f. 1595 n. 1668 sk. 1674 +

nr. 17b ?

g.m. MARTE SVENSDTR. sk. 1674 +

Barn :

a. Sven f. 1636 Haneberg, husmenn nr. 5 ?

b. Ingeborg

c. Kristine

d. Guri Hanebergstranden nr. 12 ?


35. TORSTEIN SALVESEN f. 1630 d. 1676

Ø. Barstad nr. 10a, kaltes Ø. Barstad i 1668 - 1676

g.m. TODNY RASMUSDTR. d. 1709

Ø. Barstad nr. 12e

     g.2.m. Ø. Barstad nr. 22

Barn :

a. Peder f.ca. 1650 d. 1679 soldat 1671 - 1679

b. Erik f. 1662 Ø. Barstad nr. 25

c. Karl f. 1667 nr. 40

d. Ingrid n. 1676 ingen arvinger i 1736

e. Ingeborg gift på Ø. Barstad nr. 14

f. Turid n. 1676 ingen arvinger i 1736

g. Tora n. 1676 ingen arvinger i 1736


36. KNUD TORGERSEN f. 1670 d. 1736

Åros nr. 7a, bodde på Åros i 1728 - 1736. Bøtet 3¼ Rd i 1704 for "fortidlig sammelege"

g.m. SUSANNE GABRIELSDTR. d. 1742

Andabeløy, Nes

Barn :

a. Torger f. 1700 Åros nr. 12

b. Gabriel f. 1707 d. 1759, bodde hos broren i 1758 soldat 1727 – 1737, ugift

c. Gjertrud f. 1708 gift på Stranden nr. 29


37. JAKOB MIKKELSEN f. 1665 d. 1730 - 1741

L. Omdal nr. 14a, kaltes Haneberg 1709 - 1711, Lauland i 1713 – 1715, husmann i 1718

Barn :

a. ? Sakarias f. 1689 Ø. Åmodt nr. 17

b. Karen gift på Haneberg, husmenn nr. 15


38. KNUD SIGBJØRNSEN f. 1677 d. 1748

Gjersdal, Lund, sønn til Sigbjørn Alfsen Gjersdal, sønn til Alf Olsen I. Mydland nr. 20e. Hadde kone og 2 barn i 1711, bodde her 1710-1721, flyttet senere til Drangeid, Nes

g.m. GUNHILD NILSDTR. d. 1757

døde på Drangeid, Nes

Barn :

a. Nils f. 1707 Reppen, Nes

b. Lars Drange, Nes

c. Kristine f. 1699 gift på Steinberg nr. 29

d. Ågot f. 1700 gift på Egeland nr. 8

e. Gjøa gift med Ola Aslaksen Gjersdal

f. Gunvor gift på Eikeland, Nes


39. TORKEL d.f. 1701

g.m. MARTE OLSDTR.

Barn :

a. Hans f. 1700


40. KARL TORSTEINSEN f. 1667 d 1730

nr. 35c, kaltes Ø. Barstad i 1687, 1713 – 1716. Sonet 1 daler i 1687 for "hans quinde kom fortillig"

g.1.m. ?

g.2.m. INGEBORG BJØRNSDTR. f. 1678 d. 1760

Ø. Barstad nr. 24a

Barn 2.:

a. Todny f. 1712 g.m. nr. 43

b. Gunhild f. 1714 gift på Midtbø, husmenn nr. 8

c. Berte f. 1724 gift på S. Ålgård, husmenn nr. 3


41. TROND TRONDSEN f. 1737 d. 1808

Log nr. 17h

g.1767.m. ELKEN TORGERSDTR. f. 1735 d. 1802

     g.1.m. nr. 45

Barn :

a. Anne Elisabet f. 1769 d. 1775

b. Jakob Tobias f. 1770 d. 1772

c. Anne Marie f. 1773, København, ugift

d. Jakob Tobias f. 1777 nr. 55

e. Anne Elisabet f. 1781 d. 1816 ugift i Kristiansand


42. JAKOB MIKKELSEN f. 1692 d. 1763

Steinberg nr. 24c, brukte 2 pnd 6 mk i 1755

g.m. ELISABET JAKOBSDTR. f. 1697 d. 1781

S. Rosseland nr. 8d

Barn :

a. Ingeborg f. 1719 g.m. nr. 49

b. Jakob f. 1721 Tothammer nr. 20

c. Mikkel f. 1728 Hauge nr. 24

d. Kristine f. 1728 gift på N. Regeland nr. 23

e. Robert f. 1731 d. 1754

f. Anders Bendix f. 1734 nr. 52


43. TOLLAK HALVORSEN f. 1699 d. 1779

Urdal nr. 17c, overtok Karl Torsteinsens bruk i 1730, brukte 2 pnd 6 mk i 1755

g.1730.m. TODNY KARLSDTR. f. 1712 d. 1770

nr. 40a

Barn :

a. Karl f. 1731 nr. 47

b. Halvor f. 1732

c. Håvard f. 1734 d. 1765

d. Lars f. 1737

e. Erik f. 1740

f. Trine f. 1743 gift på Eik nr. 39

g. Anne f. 1745, ikke n. 1758


44. TORGER JONSEN f. 1692 d. 1745

Antakelig fra Åvedal, Lund, i 1701 finnes det på Åvedal Jon Torgersen med sønner Torstein 8 år og Torger 6 år

g.m. ANNE MARIE HENRIKSDTR. KRAG f. 1695 d. 1753

nr. 32c

Barn :

a. Marie f. 1726 n. 1745

b. Ellen f. 1728 gift 1787 (ifølge formynderrulle)

c. Frøchen f. 1731 d. 1814 bodde i 1801 hos søsteren Elken, var "dårlig"

d. Elken f. 1735 g.m. nr. 45

e. Henrik f. 1738 d.f. 1745

f. Jan Henrik f. 1740 Stavanger, senere København


I skiftet nevnes følgende slektninger av Torger Jonsen :

hans bror Torstein Jonsen I. Veisdal, Hidra

hans morbror Jens Nilsen Hellesmark, Lund

hans søskenbarn Jon Sigbjørnsen Solberg, Lund

hans søskenbarns mann Lars Larsen Egeland, Sokndal

hans søskenbarns mann Tord Tollaksen Eie, Nes


45. JENS JENSEN f. 1726 d. 1766

Brukte 2 pnd 6 mk i 1755

g.1753.m. ELKEN TORGERSDTR. f. 1735

nr. 44d, g.2.m. nr. 41

Barn :

a. Jens Henrik f. 1756


46. KNUD JONSEN f. 1701 d. 1771

Brukte 2 pnd 6 mk i 1755

g.1.1730.m. TURID NILSDTR. n. 1740 d. 1749

(Knud Bøes k: Torry) må være henne

g.2.1750.m. ANNE JØRGENSDTR. f. 1710 d. 1760

     g.1.m. nr. 48

g.3.1766.m. GUNVOR OLSDTR.

     g.2.gang

Barn 1.:

a. Ellen f. 1732 g.m. nr. 50

b. Trine f. 1743 d. 1762

Barn 2.:

c. Turid f. 1751

d. Alf Jakob f. 1753 d. 1753

e. Ingeborg Kristine f. 1755 "syg og sengeliggende" - 1760


47. KARL TOLLAKSEN f. 1731 d. 1816

nr. 43a, soldat 1751 - 1754

g.1756.m. GURI MALENE PEDERSDTR. f. 1731 d. 1805

S. Omdal nr. 14e

Barn :

a. Ingeborg Kristine f. 1755 d. 1797

b. Ingeborg f. 1757 gift på Lie, husmenn nr. 2

c. Jakob f. 1759 Stranden nr. 53

d. Sara Guria f. 1762 d. 1821 ugift

e. Tollak f. 1766, ikke n. 1818

f. Tolene f. 1769 d. 1772

g. Tollak f. 1773 nr. 54


48. ALF JAKOBSEN f. 1704 d. 1746

S. Rosseland nr. 8f, soldat 1729 - 1739, 1 barn i 1735, 2 barn i 1737, 3 barn i 1739, overtok her i 1731, kaltes Barstad i 1740, kaltes Åmodt i 1746

g.1731.m. ANNE JØRGENSDTR. f. 1710 d. 1760

Urdal nr. 19d

     g.2.m. nr. 46

Barn :

a. Jakob f. 1733 d. 1752

b. Ingeborg f. 1735 d. 1753

c. Jørgen f. 1738 nr. 50

d. Kristine f. 1740, ikke n. 1760

e. Alf f. 1743 d. 1752

f. Katrine f. 1746 d. 1802


49. JAKOB ANDREAS JAKOBSEN f. 1737 d. 1759

N. Regeland nr. 22h, soldat 1757 - 1758

g.1759.m. INGEBORG JAKOBSDTR. f. 1719

nr. 42a

Barn :

a. Ingeborg f. 1760 ant. g.m. nr. 53

b. dødfødt sønn 1760


50. JØRGEN ALFSEN f. 1738 d. 1799

nr. 48c

g.1761.m. ELLEN KNUDSDTR. f. 1732

nr. 46a

Barn :

a. Alf f. 1761

b. Anne f. 1764 d. 1765

c. Anne f. 1766 d. 1773

d. Turid f. 1769

e. Jørgen f. 1774 nr. 51

f. Anne f. 1778 gift på Tellenes nr. 11


51. JØRGEN JØRGENSEN f. 1774 d. 1846

nr. 50e

g.1801.m. GUNVOR SIGBJØRNSDTR. f. 1765 d. 1841

Guddal nr. 11g, kaltes Haneberg ved bryluppet

Barn :

a. Ellen Gjertine f. 1802 g.m. nr. 58

b. Jørgen f. 1805 d. 1826

c. Gunhild Katrine f. 1809 d. 1826


52. ANDERS BENDIX JAKOBSEN f. 1734 d. 1802

nr. 42d, soldat 1754 – 1758, prestens medhjelper, kaltes Hauge i 1759

g.1.1757.m. MARTE LARSDTR. f. 1726 d.e. 1771

g.2.1798.m. TRUDE KARLSDTR. f. 1759

Lund

Barn 1.:

a. Jakob Mikkel f. 1759 d. 1762

b. Jakob Mikkel f. 1762

c. Andreas f. 1766


53. ROBERT MIKKELSEN f. 1754 d. 1835

Hauge nr. 24b, kaltes Skarås 1776 - 1796

g.1.1775.m. INGEBORG PEDERSDTR. f. 1744 d. 1792

S. Omdal nr. 13i

g.2.1792.m. INGEBORG ELISABET JAKOBSDTR. f. 1759 d. 1801

ant. nr. 49a

g.3.1805.m. KAREN ELLEFSDTR. f. 1767 d. 1848

Ørsland nr. 18d

Barn 1.:

a. Gjertrud Marie f. 1776 g.m. nr. 54

b. Marte f. 1780 d. 1780

c. Ingeborg Elisabet f. 1782

d. Marte f. 1785 g.m. nr. 56

Barn 2.:

e. Ingeborg f. 1793 d. 1793

f. Jakob Andreas f. 1795 d. 1795

g. Andrea Elisabet f. 1796 d. 1800

h. Ingeborg f. 1798 d. 1800

i. Anne Elisabet f. 1801 d. 1847 ugift

j. dødfødt datter 1806

k. Anne Birgitte f. 1807 gift på Stranden nr. 93

l. Karen f. 1810 d. 1811

m. dødtfødt datter 1815


54. TOLLAK KARLSEN f. 1773 d. 1803

nr. 47g

g.1796.m. GJERTRUD MARIE ROBERTSDTR. f. 1776 d. 1848

nr. 53a

     g.2.m. Lindland nr. 31

Barn :

a. Ingeborg f. 1799 d. 1800

b. Karl Tobias f. 1800 d. 1801

c. Karl Tobias f. 1802 d. 1803


55. JAKOB TOBIAS TRONDSEN f. 1777 d. 1837

nr. 41d, styrmann

g.1802.m. HELENE BERNTSDTR. f. 1781 d. 1841

S. Rosseland nr. 17g

Barn :

a. Hans Jakob f. 1803 nr. 60

b. Anne Elisabet f. 1805 gift på Nesvåg nr. 34

c. Bertine f. 1811 d. 1813

d. Bernt Tobias f. 1814 Lie, husmenn nr. 17


56. JAKOB LORENTZ JAKOBSEN f. 1796

Fitje nr. 20j

g.1819.m. MARTE ROBERTSDTR. f. 1785 d. 1845

nr. 53d

     g.1.1805.m. Søren Klaussen, Kristiansand, de var foreldre til Stranden nr. 99

Barn :

a. Ingeborg Sofie f. 1819 g.m. nr. 62

b. Jakob f. 1821 d. 1822

c. Gjertrud Elisabeth f. 1823

d. Jakob Matias f. 1826 d. 1826


57. MIKKEL JENSEN f. 1794 d. 1852

Eik nr. 38b, bodde på Bøe i 1852

g.1820.m. GJERTRUD MALENE JAKOBSDTR. f. 1792 d. 1826

Stranden nr. 53c, "døde av epidemisk Syge"

g.1827.m. KAREN GJERTINE JONSDTR. f. 1803 d. 1863

Haneberg, husmenn nr. nr. 22d, døde på Mydland

Barn 1.:

a. dødfødt sønn 1822

b. dødfødt datter 1823

c. dødfødt datter 1826

Barn 2.:

d. Johanne f. 1827 d. 1862 "sindssyg"

e. Grete Malene f. 1829 g.1858.m. Syvert Samuelsen, Stavanger

f. dødfødt sønn 1832

g. Jonas f. 1833

h. Johan Kristian f. 1835 skredder, Stavanger

i. Elias f. 1838

j. dødfødt datter 1841


58. HANS STEFFENSEN f. 1790 d. 1846

S. Omdal nr. 18b, kalltes Kjelland i 1832 - 1835

g.1.1832.m. GURIA KATRINE GUNLEIFSDTR. f. 1801 d. 1833

Tothammer nr. 22a, "døde i barselseng uden at blive forløst"

g.2.1835.m. ELLEN GJERTINE JØRGENSDTR. f. 1802

nr. 51a

Barn 2.:

a. Jørgen f. 1836 nr. 65

b. Guri Karine f. 1838 g.m. Immerstein, husmenn nr. 35

c. Sivert f. 1840 losjerende matros i Grimstad i 1865 fikk i 1865 barn med Stranden nr. 212

d. Gurine Elisabet f. 1842

e. Hansine f. 1846 gift på Stranden nr. 246


59. TOBIAS TORGERSEN f. 1812 d. 1874

Lindland nr. 31e

g.1836.m. TEODORA TORGERSDTR. f. 1816 d. 1872

Tengs, Egersund

Barn :

a. Jakob Tobias f. 1838

b. Ingeborg Malene f. 1840 gift på Skarås, husmenn nr. 27

c. Torger f. 1843 d. 1843

d. Terine f. 1844 d. 1847

e. Torger Årstad f. 1847 Hauge nr. 23

f. Terine f. 1850 g.m. nr. 66

g. Tobias f. 1852 d. 1873 ugift sjømann

h. Teodora f. 1855 d. 1855

i. Teodor f. 1856 d. 1856

j. Teodor f. 1858 Kirkebø nr. 58


60. HANS JAKOB JAKOBSEN f. 1803 d. 1885

nr. 55a, skipper, flyttet til Stavanger i 1829, men var tilbake her i 1839

g.1837.m. RANDI OLSDTR. f. 1802 d. 1865 - 1885

Birkeland, Bakke prestegjeld, kaltes Rakel i 1865

Barn :

a. Helene Bertine f. 1839 g.m. nr. 64

b. Regine f. 1843 gift på Stranden nr. 167


61. ANDERS TORGERSEN f. 1819 d.e. 1900

Lindland nr. 31i

g.1840.m. INGEBORG HANSDTR. f. 1814 d. 1873

Haneberg nr. 26a

g.2.1883.m. SOFIE MATIASDTR. f. 1845 d.e. 1900

Sollie nr. 16b

Barn 1.:

a. Tomine Gjertine f. 1840 gift på Frøyland nr. 54

b. Hansine Severine f. 1843 g.m. nr. 70

c. Anders f. 1846 fikk i 1878 barn med Kjelland nr. 24d

d. Ingeborg f. 1849 gift på Fitje nr. 29

e. Tollak f. 1853 Stranden nr. 201

f. Gjertine Marie f. 1859 gift på Helleren nr. 10

Barn 2.:

g. Anders f. 1885


62. DANIEL EIVINDSEN f. 1820 d. 1883

Kirkebø nr. 14a, kaltes Stranden i 1854, Hauge i 1858

g.1845.m. INGEBORG SOFIE JAKOBSDTR. f. 1819 d. 1895

nr. 56a

Barn :

a. Jacob Lorentz f. 1845 d. 1846

b. Marte f. 1847 g.m. nr. 65

c. Gjertine Severine f. 1850 d. 1852

d. Gjertine Severine f. 1852 d. 1852

e. Jakob f. 1854 tv. nr. 67

f. Gjertine f. 1854 tv. d. 1857

g. Gjertine Elisabet f. 1858 d. 1865

h. Daniel Severin f. 1860

i. Laura f. 1863 d. 1885


63. NILS NILSEN f. 1831 d.e. 1900

Dydland nr. 12h, fisker, bodde på Stranden i 1879 - 1900

g.1866.m. KAREN ELISABET JONASDTR. f. 1840 d.e. 1900

Toks nr. 27e

Barn :

a. Helene f. 1868 gift på Stranden nr. 263

b. Johanne f. 1873

c. Nilsine f. 1879 d. 1898 ugift

d. Karen Elisabet f. 1879

e. Matias f. 1883 d. 1884


64. SVANTE JOHANSEN MELGREN f. 1842 d. 1893

Hools sogn, Elfbergs län, Sverige, verksarbeider

g.1870.m. HELENE BERTINE HANSDTR. f. 1839 d.f. 1893

Årstad nr. 60a

Barn :

a. Hans Jakob f. 1871

b. Johan f. 1873

c. Eline Regine f. 1877

d. Severin f. 1878

e. Henrik f. 1882


65. JØRGEN HANSEN f. 1836

nr. 58a, bonde og sparebankkasserer

g.1877.m. MARTE DANIELSDTR. f. 1847

nr. 62b

Barn :

a. Hans f. 1878

b. dødfødt datter 1880

c. Daniel Severin f. 1881

d. Jørgen Martin f. 1883

e. Ellen Gjertine f. 1886

f. Sivert f. 1891

g. Alf Ingebret f. 1894


66. KARL OLSSON FRØDIN f. 1842

Frøbøhl, Elgå, Wärmlands len, Sverige, jernbanearbeider, innflyttet i 1868

g.1873.m. TERINE TOBIASDTR. f. 1850

nr. 59f

Barn :

a. Karoline f. 1874 d. 1887

b. Teodora f. 1875 g.m. nr. 68

c. Olaf f. 1878 d. 1879

d. Olava f. 1881

e. Teodor f. 1884

f. Karl f. 1886

g. Ole f. 1888

h. Karoline f. 1890

i. Trine f. 1892


67. JAKOB DANIELSEN f. 1854

nr. 62e

g.1886.m. JOHANNE KRISTINE TØNNESDTR. f. 1856

Reg nr. 13e

Barn :

a. Daniel f. 1887

b. Anne Tonette f. 1888

c. Ingebret Severin f. 1895

d. Tønnes f. 1897

e. Jakob Emil  f. 1900


68. KARL OLOF SUNDEN f. 1867

Grinstad, Elfsborg Län, Sverige

g.1898.m. TEODORA KARLSDTR. FRØDIN f. 1875

nr. 66b, "forsørges av hennes Mand der bor i Quensland, Ny Seland" – 1900. Hun og datteren utvandret til Philadelphia, USA i 1904

Barn :

a. Margit Karoline Sundin f. 1899 født i Kristiania


69. NIKOLAI JONSEN f. 1869

Åros, husmenn nr. 16g, snekker

g.1878.m. TEA HENRIKKE HERMANSDTR. f. 1871

Sand, Suldal

Barn :

a. Joakim Marselius f. 1898 d. 1994 g.m. Kirkebø nr. 55h, dro til Mt. Vernon, Skagit, Washington, USA. Har etterkommere.

b. Herman Emil f. 1900


70. REINERT TOBIAS RASMUSSEN f. 1844

Guddal nr. 16e, snekker

g.1873.m. HANSINE SEVERINE ANDERSDTR. f. 1843

nr. 61b

Barn :

a. Serine f. 1873 gift på Kjelland nr. 28

b. Anders f. 1876

c. Tobias f. 1880

d. Ingeborg f. 1883


71. OLA ANDREAS BERNTSEN f. 1841

Haneberg, husmenn nr. 29g, husmann

g.1886.m. AMALIE SIVERTSDTR. f. 1853

Immerstein, husmenn nr. 65d

Barn :

a. Bernt Tobias f. 1887


72. ANTON GERHARD JONSEN f. 1858 d. 1887

Åros, husmenn nr. 16c, druknet under fiske

g.1886.m. ELISABET TØNNESDTR. f. 1859 d. 1893

Krone nr. 21e

Barn :

a. Johan f. 1887

 


HUSMENN


 

1. SØREN HÅVARDSEN f. 1631 n. 1706

Tønsberg, bodde som borger på Årstad ihvertfall 1673 - 1679, i 1706 bodde han på Narrevik, Karmøy. Sønnen Hans er oppgitt å være født på Årstad, Sokndal, men Håvard er født på Narrevik.

Barn :

a. Hans f. 1679 n. 1706 halvbefaren sjømann

b. Håvard f. 1687 n. 1706 sjøvant