Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

ÅROS

Oppdatert 8.1.2016
Gårdsnr. 53

Arose 1355, Araass - 1519, Aarhuus - 1665


 

 

 


 
1. NILS ÅROS n. 1519


2. SALOMON ÅROS n. 1519 – 1521

Skattet i 1519 5 mark, han betalte med kontanter. Betalte også 1 mark i penger i 1521.


3. BJØRN OLSEN n. 1562 – 1604

Skattet 1 daler i 1563. Lagrettemann 1562-1568. "Biørnn Aaraasβ for ett lurcke sloug, hand sloug Togrier paa Amodt, med et hand spiger, affsougnid for et Reefschind saa gott som – ½ daler" - 1602

Barn : ? datter g.m. nr. 4


4. JØRGEN LARSEN n. 1602 – 1628

Betalte 2 daler 16 lodd sølv i lelindingskatt i 1603. Sonet 1615 i stevnefall (møtte ikke på Stavanger rådstue etter stevning) 11 ½ daler 1 skilling. Vitnet mot Dorte Ribland i 1623.

Kanskje gift med en datter til nr. 3

Barn :

a. Bjørn Årstad nr. 14

b. Ellen gift på Kjelland nr. 4

c. Inger g.m. nr. 5


5. JENS LARSEN n. 1616 - 1628

"Jenns Aarhus for Hand hug Mickell Smed Een lidenn Huoll i Hoffuedett med en Øxe och sognnett for penge - j daller" - 1611

"Jenns y Aarhus for hannd schlogh Olluff Mylannd paa Foedinn Att Blodett vdgick och Sognnett for penge - j daller" – 1611

"Affsognnid Jenns Aarhuus y Sogenndall for ett slag hannd haffde slagenn Naffuer Vrdall med enn kiep. Schall derfor bøde till kong: mays: j dr. hannd strax betallde." - 1618

"Jenns Aarhuuβ for hand aff Wanuahre schar Amund Hanneberg I haanden med en kniff, gaff penninge – j daller" - 1620

"Jens Løguigh och Jens Aarhus er tilldømpt, fordi di slages udj et brollup, Jens Løguigh for 8 ortuger och 13 mark sølff och Jens Aarhus dobbelt bøder. Jens Løuig haffuer betald for sin armod schyld j dlr." - 1623

g.m INGER JØRGENSDTR. n. 1623

nr. 4c


6. JAKOB BJØRNSEN f. 1604 d. 1676

Årstad nr. 14a, gjestgiver, kjøpte i 1671 1/2 løp smør i Åros og 2 pund smør i Bakke av Hr. Laurits [Berntsen Sysenvindius på Lye] som han fremdeles eide i 1675. Dette betalte han 130 Rd for.

g.m. ANNE TORGERSDTR.

Barn:

a. Bjørn f. 1629 Bakke nr. 4

b. Torger nr. 7

c. Ola nr. 9

d. Inger f. 1631 gift på Straumsland, Lista, se nr. 10, g.2.1669.m. S. Omdal nr. 6

e. Barbro gift på Løvik nr. 9

f. Aslak f.ca. 1636 utskrevet soldat i 1658, var ved Major de Crequi de la Roques kompani i Christiania, men er er meldt "bortrømbt" den 24.5.1659


7. TORGER JAKOBSEN n. hjemme 1664 d. 1697

nr. 6b Gjestgiver, fikk kongebrev 17. des. 1692, beslektet i 3. ledd med kone nr. 1

"Gastgæberen Torgius Jacobßen boende paa Aarhuus haffuer taget sin Broder Ole Jacobßen til Hielp, men ville ikke befatte sig med Gastgæberi, om de skulle giffue folkeskat, thi der er ingen fortieneste hos, men maa skatte ok udstaa anden Byegsel aff deris Gaard, oc maa ikke beholde deris Drenge fri" - 1682

g.1.m. GURI NILSDTR.

g.2.m. KRISTINE KNUDSDTR. sk. 1692 +

Tothammer nr. 10c

g.3.m. MAREN JOHANNESDTR. LANGE d.e. 1720

     g.1.m. Årstad nr. 33

Barn 2.:

a. Knud f. 1670 Årstad nr. 36

b. Anne n. 1692 – 1710


8. GUNNAR OLSEN I ÅROSSTRAND n. 1642


9. OLA JAKOBSEN f. 1650 sk. 1722 n. 1724 (fogdens kassabok)

nr. 6c, soldat 1673 – 1676 "faderen død, och Selff dødelig syg" – 1676, men han har tydeligvis kommet seg, og levde i 48 år til

g.1.m. ?

g.2.m. MAREN SAKARIASDTR. d. 1697

Årstad nr. 29f

Barn 1.:

a. Jakob f. 1680, sjømann d.f. 1722

Barn 2.:

b. Sakarias f. 1685 d. 1755 "er lahm" 1706, "og er hellers vanfør med Igt baade i hender og føder," – 1711, "vanfør" 1718 - 1722

c. Hans (kalt Jens i 1697) f. 1688 n. 1715, ikke n. 1722

d. Else g.m. nr. 11

e. Bodil g.m. Nils Pedersen Hegård, Larvik

f. Anne f. 1698 g.m. nr. 10

Ola Jakobsen Åros' signatur 1714. Foto : Stein N. Wisted10. HANS PEDERSEN n. 1725 d. 1733

Grimsby, Vanse. Hans mormor var Inger Jakobsdtr. nr. 6d, han var bruker fra 1725, og overtok svigerfarens bruk på ½ løp

g.m. ANNE OLSDTR. f. 1698 d. 1766

nr. 9f

     g.2.m. nr. 13

Barn :

a. Maren g.m. Peder Domeniksen Kjøyda, Hidra

b. Alette f. 1726 g.m. nr. 14

c. Pernille f. 1728 d. 1808 - "den ældgamle pigen"

d. Else f. 1730 d. 1734

e. Maren Lange f. 1732 gift på Skarås nr. 21


11. SAKARIAS PEDERSEN KRAG f. 1682 d. 1730

Årstad nr. 33b, kongelig los i 1718

g.1.1718.m. ELSE OLSDTR. d. 1720

nr. 9d

g.2.m. GUNHILD BØRILDSDTR. f. 1684

Nevnt i fogdens kassabok 1730 - 1733 "Zackarias Pedersens encke Gunille Børildzdatter".

     g.1.m. Lauland, husmenn nr. 7

Barn 2.:

a. Hans Petter f. 1723 d. 1738 i Amsterdam


12. TORGER KNUDSEN f. 1700 d. 1772

Årstad nr. 36a, marin soldat i 1725

g.1738.m. MARGRETE TRONDSDTR. f. 1718 d. 1794

Log nr. 17c

Barn:

a. Susanne f. 1740 gift på Årosberget nr. 5

b. Knud f. 1742 nr. 16

c. Anne f. 1745 gift på Årsvold nr. 12

d. Tønnes f. 1748 Åros, husmenn nr. 6

e. Daniel f. 1752 i Holland i 1775

f. Gabriel f. 1755, ikke n. 1770

g. Petter Sakarias f. 1759 d. 1793


13. TORE KARLSEN f. 1700 d. 1766

Konstali, Bakke, bodde på I. Mydland 1727 - 1735. I en kontrakt fra 1735 gir Lars Toresen I. Mydland avkall på datterarv i en avtale mellom ham og Tore Karlsen. Det må bety at Guri er hans datter.

g.1.m. GURI LARSDTR. f. 1700 d. 1735

I. Mydland 30a

g.2.1736.m. ANNE OLSDTR. f. 1698 d. 1766

nr. 9f

      g.1.m. nr. 10


14. LARS ASLAKSEN f. 1728 d. 1805

Bodde ikke her i 1746, kaltes Stranden i 1750 - 1762, Årstad i 1759 og 1766, "Manden har nu i 3 aar været sengeliggende" - 1770, oppgitt til 50 år i 1770

g.1749.m. ALETTE HANSDTR. f. 1726 d. 1793

nr. 10b

Barn :

a. Aslak f. 1750 nr. 15

b. Anne f. 1752, løsgjenger 1801 d. 1803

c. Hans f. 1755 d. 1759

d. Ingeborg Helene f. 1759 g.m. nr. 18

e. Else Marie f. 1761 g.m. Gulbrand Toresen i Bergen

f. Guri f. 1763

g. Guri f. 1764 g.m. Johannes Mattiassen i København

h. Barbro f. 1766 d.f.1793, ikke nevnt i morens skifte i 1793


15. ASLAK LARSEN f. 1750 d. 1786

nr. 14a, kaltes Barstad i 1773, Stranden i 1776 - 1784

g.1771.m. INGEBORG JAKOBSDTR. f. 1749 d. 1828

V. Barstad nr. 35h

Barn :

a. dødfødt sønn 1771

b. Lars f. 1773 nr. 19

c. Jakob f. 1776, ikke n. 1801 - fikk i 1799 barn med N. Mysse nr. 38g

d. Hans Bernt f. 1781 Kragerø, senere Ålborg, Danmark. Han har stor etterslekt i bl.a. Himmerland

e. Anne Helene f. 1784 Åros, husmenn nr. 7


16. KNUD TORGERSEN f. 1743 d. 1795

nr. 12b

g.1774.m. ANNE KATRINE BRUN f. 1746 d. 1809

Haneberg nr. 21b

Barn :

a. Tønnes f. 1775 nr. 17

b. Bernt Brun f. 1777, matros, flyttet til Amsterdam i 1827

c. Margrete f. 1778

d. Kornelske Veiland f. 1780

e. Barbra Smith f. 1782 d. 1782

f. Anne Katrine Brun f. 1784


17. TØNNES KNUDSEN f. 1775 d. 1811

nr. 16a

g.1798.m. MALENE MORTENSDTR. f. 1767 d. 1838

N. Surdal nr. 15b

Barn :

a. Knud f. 1799 nr. 25

b. Guri Malene f. 1801

c. Morten f. 1804 Stranden nr. 107

d. Anne Katrine f. 1808 d. 1827

e. Tønnes f. 1810 nr. 28


18. TOLLAK TOLLAKSEN f. 1764 d. 1804

Y. Evje nr. 10g

g.1791.m. INGEBORG HELENE LARSDTR. f. 1759 d. 1816

nr. 14d, var døpt Sille Marie

Barn :

a. Ellen f. 1792 gift i Bergen

b. Lorentz Andreas f. 1795 nr. 23

c. Tollak f. 1799 nr. 24

d. Anne f. 1803


19. LARS ASLAKSEN f. 1773 d. 1848

nr. 15b

g.1.m. SERINE TORKELSDTR. f. 1768 d. 1818

Bakke nr. 9c, kaltes Tønnesdtr. i 1799

g.2.1819.m. RAKEL GURIA MATHIASDTR. f. 1780 d. 1849

Sollie nr. 11a, bodde på L. Omdal i 1849

Barn 1.:

a. dødfødt sønn 1797

b. Anne Sofie f. 1799 d. 1808 "druknede i Elven"

c. Aslak f. 1802 nr. 27

d. Tobias f. 1804 Åros, husmenn nr. 11

e. Engel Sesilie f. 1808 gift på Ø. Barstad nr. 69

f. Lars f. 1810 Åros, husmenn nr. 18

h. Elisabet Sofie f. 1813 gift på Y. Evje nr. 20

Barn 2.:

i. Serine Rebekka f. 1819 gift på L. Omdal nr. 24


20. LARS KNUDSEN f. 1754 d. 1831

Midtbø, husmenn nr. 3d, kaltes Årosberget 1784 – 1831

g.1.1783.m. MARGRETE ELLINGSDTR. f. 1752 d. 1798

Åros, husmenn nr. 1c

g.2.1799.m. INGEBORG JAKOBSDTR. f. 1761 d. 1828

Barn 1.:

a. Anne Marie f. 1784

b. Elling Johannes f. 1788 Åros, husmenn nr. 8

c. Lars f. 1796 tv. Åros, husmenn nr. 9

d. Konrad f. 1796 tv. 1797

Barn 2.:

f. dødfødt sønn 1799


21. OLA ANDREAS OMUNDSEN MØLLER f. 1763 d. 1842

Åros, husmenn nr. 4a, Styrmann

g.1.1785.m. ELISABET MARIE OLSDTR. f. 1765 sk. 1796 +

Løyning i elven nr. 13f

g.2.1798.m. SOFIE KATRINE RUMOHR f. 1767 d. 1836

     g.1.m. Stranden nr. 69

Barn 1.:

a. Ingeborg Kristine f. 1787

b. Ola Andreas f. 1790 d. 1790

c. Ola Andreas f. 1792 n. 1803

d. Marie Elisabet f. 1794

e. Anne Sofie f. 1802 d. 1839

f. Omund Møller f. 1805 Åros, husmenn nr. 10

g. Nils Bowitz f. 1808 Åros, husmenn nr. 12


22. OMUND OMUNDSEN MØLLER f. 1766 d. 1832

Åros, husmenn nr. 4b, skipper, borger til Tønsberg, kaltes Stranden i 1791

g.1788.m. INGER TOLLAKSDTR. f. 1769 d. 1815

Barn :

a. Tollak f. 1791 d. 1791

b. Ingeborg Kristine f. 1790 gift på Stranden nr. 83

c. Maren Bowitz f. 1792 d. 1820

d. Guri f. 1795 gift på Stranden nr. 85

e. Tollak f. 1797 d. 1798

f. Omund Møller f. 1800 Åros, husmenn nr. 13

g. Engel (dtr) f. 1802 g.m. Mål nr. 22

h. Hans Jakob Smith f. 1805 d. 1805

i. Tolene Lavrense f. 1807 d. 1811

j. Helene Gjertine f. 1811 g.m. Nordnes, husmenn nr. 11

k. Eilert


23. LORENTZ ANDREAS TOLLAKSEN f. 1795 d. 1877

nr. 18b

g.1816.m. ANNE GURIA JONSDTR. f. 1795 d.e. 1856

Barn :

a. Tollak f. 1817 d. 1827 "fald ned af Masten paa et Skib, hvoraf hand 1½ dag effter døde"

b. Ingeborg f. 1819 g.m. Johannes Pedersen, Bergen

c. Jon f. 1821 Åros, husmenn nr. 16

d. Gabriel f. 1824

e. Anniken f. 1827 d. 1831

f. Tollak f. 1829 d. 1830

g. Anton f. 1832 Åros, husmenn nr. 27

h. Tobias f. 1836 d. 1861 ugift


24. TOLLAK TOLLAKSEN f. 1799

nr. 18c, matros, senere båtfører, kaltes Stranden i 1824 - 1845

g.1821.m. JOHANNE JONSDTR. BIE f. 1798 d. 1860

Stranden nr. 55f

Barn :

a. Ingeborg Oline f. 1822 d. 1877 ugift

b. Tobias f. 1824 d. 1838

c. Grete Gjertine f. 1826 gift på Stranden nr. 127

d. Tonette Johanne f. 1828 d. 1838

e. Guri f. 1831 gift på Stranden nr. 142

f. Johan f. 1833

g. Jonas f. 1835 Åros, husmenn nr. 22

h. Anton Elias f. 1837

i. Tonette Johanne f. 1839

j. Tomine f. 1842 gift på Stranden nr. 102

k. Tobias f. 1845


25. KNUD TØNNESSEN f. 1799 d. 1865

nr. 17a, fikk i 1818 barn med Kirkebø, husmenn nr. 8d

g.1.1825.m. ELISABET GJERTINE BOWITZ f. 1797 d. 1832

Stranden nr. 69a, "døde i barselseng, uden at blive forløst".

g.2.1835.m. TURID LARSDTR. f. 1802 d. 1886

Sandbekk nr. 13b

Barn 1.:

a. dødfødt sønn 1825

b. Tønnes f. 1826 nr. 31

c. dødfødt sønn 1829

d. Nils Bowitz f. 1830 d. 1831

Barn 2.:

e. Elias f. 1835 nr. 30

f. Lars Bernt f. 1837 nr. 29

g. Anton Kristian f. 1839 d. 1861

h. Hans f. 1841 nr. 32

i. Tomine f. 1843

     Barn : a. Emilie f. 1868 UE – far – Stranden nr. 172

j. Karl f. 1846


26. NILS NILSEN f. 1805 d. 1849

Sjoa, Fjelberg, skipskaptein og handelsmann på Stranden

g.1831.m. BERTINE GJERTINE SMITH f. 1813 d. 1876

Stranden nr. 58i

Barn :

a. Johanne Gjertine f. 1833 d. 1833

b. Nikolai Bernhard Teodor f. 1834 d. 1910 Haugesund

c. Gerhard Severin f. 1836 d. 1849 "druknet under skøiteløping i Kryptevik"

d. Johan Alfred f. 1839 d. 1914 Stavanger

e. Bernt Tomas Smith f. 1841 d. 1841 tv.

f. Hans Olai f. 1841 tv. d. 1886 ugift

g. Nilseus Baltasar f. 1844 nr. 33

h. Ida Eline Bernhardine f. 1847 gift på Stranden nr. 239


27. ASLAK LARSEN f. 1802 d. 1849

nr. 19c, ble innlagt på Kolerahospitalet på Espevær, Finnås den 14. februar 1849, og døde der den 16. februar.

g.1838.m. GJERTINE BIRGITTE IVARSDTR. f. 1811 d. 1895

Frøyland nr. 38d

Barn :

a. Karen Johanne f. 1839 flyttet til Egersund i 1869

b. Serine f. 1841

c. Lars f. 1843

d. Elias f. 1846 d. 1848

e. Anne Gjertine f. 1849 nr. 37


28. TØNNES TØNNESSEN f. 1810

nr. 17e

g.1838.m. HELENE HANSDTR. f. 1795 d. 1863

Brambo nr. 14a


29. LARS BERNT KNUDSEN f. 1837 d. 1862

nr. 25f

g.1859.m. INGER ELISABET EILERTSDTR. f. 1837

Krone nr. 19c, enke i Stavanger i 1865

Barn :

a. Katrine Tomine f. 1860 d. 1860

b. Eline Sofie f. 1861


30. ELIAS KNUDSEN f. 1835 d.e. 1900

nr. 25e

g.1861.m. MARIANNE PEDERSDTR. f. 1837 d.e. 1900

Ø. Barstad nr. 65c

Barn :

a. Anne Kristine f. 1862 d. 1863

b. Kristine Tobine f. 1864 gift på Stranden nr. 205

c. Karl f. 1866 d. 1868

d. Peder Marselius f. 1869

e. Marie f. 1871

f. Karl f. 1874 d. 1893 ugift matros "døde ombord i skib Ramona, capt. Johns, paa reise fra Galveston til Yarworth, ligger i søen"

g. Elise Matilde f. 1877

h. Josefine Margrete f. 1880 d. 1889


31. TØNNES KNUDSEN f. 1826 d.e. 1900

nr. 25b

g.1857.m. SEVERINE KATRINE OMUNDSDTR. f. 1830 d.e. 1900

Åros, husmenn nr. 10a

Barn :

a. Konrad Elias f. 1858 d. 1887 ugift

b. Marie Sofie f. 1861 d. 1861

c. Omund Møller f. 1863

d. Martin Severin f. 1866 nr. 36

e. Teodor Severin f. 1869 nr. 34


32. HANS KNUDSEN f. 1841 d.e. 1900

nr. 25h, fisker

g.1866.m. GOTFREDA MARIE BIRKELAND f. 1849 d.e. 1900

Rekevik nr. 42d

Barn :

a. Karoline f. 1867

b. Gabriel f. 1868

c. Anton Kristian f. 1869

d. Kristine Marie f. 1871

e. Tarald f. 1873 d. 1899

f. Hanna f. 1875

g. Konrad f. 1881

h. Harald f. 1884

i. Emma f. 1892


33. NILSEUS BALTASAR NILSEN f. 1844 d. 1928

nr. 26g, skipsfører, senere kemner, havnefogd og losformann

g.1873.m. INGER MARGRETE SYVERTSDTR. f. 1849 d. 1878

Barn :

a. Nikoline Gerhardine f. 1873

b. Synnøva Elisabet f. 1875

c. Nils f. 1877 d. 1877


34. TEODOR SEVERIN TØNNESSEN f. 1869

nr. 31e

g.1894.m. MARTINE SALVESDTR. f. 1870

Nesvåg nr. 42b

Barn :

a. Sofie Katrine f. 1895

b. Tønnes f. 1896

c. Salve Martin f. 1898


35. KARL KNUDSEN f. 1846

nr. 25j

g.1879.m. SEVERINE TEODORA UDLAND f. 1855

Hauge, husmenn nr. 19b

Barn :

a. Kristian Tulin f. 1880 d. 1883

b. Henrik Emil f. 1881

c. Lars Bernt f. 1883

d. Kristian Tulin f. 1885

e. Amalie f. 1887

f. Karl Severin f. 1888 d. 1889

g. Sine f. 1891

h. Karl Severin f. 1892 tv.

i. Anton Kristian f. 1892 tv.

j. Fredrik f. 1895


36. MARTIN SEVERIN KNUDSEN f. 1866

nr. 31d, skomaker, bodde på Stranden i 1893

g.1887.m. ANNE KRISTINE TORKELSDTR. f. 1865

Hauge, husmenn nr. 20a, kaltes Larsen i 1893

Barn :

a. Teodor Severin f. 1888

b. Inga Marie f. 1893

c. Torvald Johan Leonor f. 1896

d. Konradine Emilie f. 1898

e. Matilde Sesilie f. 1900


37. ELIAS SAKARIAS JAKOBSEN f. 1857 d. 1901

Knubbedal, husmenn nr. 3g, sjømann

g.1880.m. ANNE GJERTINE ASLAKSDTR. f. 1849

nr. 27e

Barn :

a. Jakob f. 1881

b. Gjertine Birgitte f. 1884

c. Oline Serine f. 1891


38. N.N. KNUDSEN d.f. 1900

Bodde i USA i 1893

g.m. BENEDIKTE KNUDSEN f. 1876

Lund

Barn :

a. Telma f. 1893HUSMENN

 

 

1. ELLING TJÆRANDSEN ÅROSBERGET f. 1718 d. 1760

N. Sira, Bakke, bror til Stranden nr. 40, kaltes Storhuus i 1748

g.1746.m. HELGA ANDERSDTR. f. 1722 d. 1799

Tjellesvig, Lund

Barn :

a. Anders f. 1748 d. 1749

b. Guri f. 1750

c. Margrete f. 1752 gift på Åros nr. 20

d. Marie f. 1755 d. 1761

e. Anders f. 1757 d. 1763


2. MARTE ÅROSBERGET f. 1688 d. 1770


3. MALENE ANDERSDTR. f. 1724 d. 1802

Er vel den fattigkonen Malene Andersdatter f. 1717 som bodde hos Anne Ellefsdatter på Stranden i 1801, og som stod offentlig skrifftemål i 1758

Barn :

a. Ellef f. 1758 UE d. 1759 – far Stranden nr. 36


4. OMUND OLSEN ÅROSBERGET f.ca. 1727 d. 1765

Y. Mydland nr. 18c

g.m. INGEBORG KRISTINE KARLSDTR. f. 1743

N. Løvås nr. 16b

     g.2.m. Løvik nr. 17

Barn :

a. Ola Andreas f. 1763 Åros nr. 21

b. Omund f. 1766 Åros nr. 22


5. OLA OLSEN ÅROSBERGET f. 1745 d. 1780

Stranden nr. 27c, kaltes Stranden i 1765 -1767

g.1765.m. SUSANNE TORGERSDTR. f. 1740 d. 1790

Åros nr. 12a

Barn :

a. Gabriel f. 1766 d. 1766

b. Tønnes f. 1767 d. 1773

c. Ola f. 1770 d. 1786

d. Margrete f. 1772 d. 1779

e. Kjetil f. 1775 d. 1779

f. Jakob Log f. 1777

g. Ola Tobias f. 1779 d. 1787


6. TØNNES TORGERSEN f. 1748 d. 1828

Åros nr. 12c, sjømann, oppgitt i sesjonsliste fra 1779 som fullbefaren

Ugift


7. JON JONSEN ALVESTAD f. 1770

g.1803.m. ANNE HELENE (ALENE) ASLAKSDTR. f. 1784

Åros nr. 15e

Barn :

a. Ingeborg Gjertine f. 1804 gift på Haneberg, husmenn nr. 28

b. Karen f. 1808

c. Jon f. 1811


8. ELLING JOHANNES LARSEN f. 1788 d.f. 1865

Åros nr. 20b, kaltes Stranden 1814 – 1841, matros, senere los

g.1814.m. SERINE GURIA GUNDERSDTR. f. 1788 d. 1873

Stranden nr. 62b

Barn :

a. Margrete Elisabet f. 1816 gift på Stranden nr. 132

b. Ellen Serine f. 1826 d. 1834


9. LARS LARSEN f. 1796

Åros nr. 20c, kaltes Åros i 1823 - 1827

g.1823.m. INGER SOLAND KRISTOFFERSDTR. f. 1793 d. 1875

Kirkebø, husmenn nr. 8d

Hennes barn :

a. Karen f. 1818 UE d. 1818 – far Åros nr. 25

Deres barn :

b. Konrad f. 1823 d. 1839 ugift "druknede ved at bade sig i Soggendals Elven"

c. Margrete Gjertine f. 1827 g.m. Erik Larsen, Stavanger

d. Kristoffer f. 1830


10. OMUND OLSEN MØLLER f. 1805 d. 1876

Åros nr. 21f, styrmann, fikk i 1833 barn med Lindland nr. 28e

g.1830.m. MARTE CECILIE SALVESDTR. f. 1803 d. 1869

Bu nr. 3d

Barn :

a. Severine Katrine f. 1831 gift på Åros nr. 31

b. Sivert f. 1834 Stranden nr. 163

c. Anne Elisabet f. 1837 g.m. nr. 34

d. Anne Marie f. 1840 d. 1840

e. Anne Marie f. 1842 d. 1844

f. Ola Andreas Møller f. 1846 matros i 1865


11. TOBIAS LARSEN f. 1804 d. 1849

Åros nr. 19d, matros

g.1832.m. KAREN BERNTSDTR. f. 1808 d. 1882

Li, husmenn nr. 8j

Barn :

a. Serine f. 1833 g.m. nr. 20

b. Bertine f. 1835 g.1869.m. Bernt Gabrielsen Midbø, Hidra

c. Elisabet Regine f. 1837 gift på Stranden nr. 103

d. Tobias Kornelius f. 1840 sjømann, ugift i 1865

e. Berte Helene f. 1843 d. 1848

f. Anne Sofie f. 1846 d. 1848


12. NILS BOWITZ f. 1808

Åros nr. 21g, skipper, kaltes Stranden i 1834 - 1845, bodde fra ca. 1850 i Kopervik, Karmøy

g.1833.m. ANNE SEVERINE JANSEN f. 1814

Egvåg

Barn :

a. Peder Jansen f. 1834 d. 1834

b. Birgitte Elisabet f. 1836

c. Olava Sofie f. 1839

d. Peder Jansen f. 1842

e. Nils Bowitz f. 1845


13. OMUND OMUNDSEN MØLLER f. 1800 d. 1854

Åros nr. 22f, skipper og kjøpmann

g.1837.m. JOHANNE BIRGITTE KRISTINE WATLAND f. 1807 d. 1862

Lauland nr. 15j

Barn :

a. Omund Møller f. 1839 nr. 33

b. Johan f. 1841 d. 1905 ugift

c. Amalie Johanne f. 1843 gift på Stranden nr. 162

d. Hans Bertrand Kristian f. 1844 d. 1845

e. Teodor Lauritz Kristian f. 1846

f. Julius f. 1849 d. 1849


14. JOHAN WILHELM WIBERG f. 1800 d. 1884

Herøya, Porsgrunn, skomakermester, flyttet hit fra Bergen i 1836. Flyttet til Ålesund i 1838, bodde i 1865 i Kristiansund

g.m. KAREN SMITH f. 1801 d. 1884

Stranden nr. 58a

Barn :

a. Johan Wilhelm f. 1829, ikke med til Sokndal

b. Bernt Tomas f. 1830 ugift 1865

c. Petter Reinert f. 1833

d. Karen Elisabet f. 1835

e. Jakob Hermann f. 1837

f. Haraldine Henrikke Loennechen f. 1841


15. OMUND PEDERSEN f. 1817 d. 1898

Bakke nr. 16f, snekker

g.1.1848.m. ANNE SOFIE STEFFENSDTR. f. 1815 d. 1856

Fitje nr. 22b, bodde på Lindland i 1856

g.2.1863.m. ANNE MALENE JAKOBSDTR. f. 1816 d. 1896

     g.1.m. nr. 26, kaltes Anne Mål i 1865

Barn 1.:

a. Anne Severine f. 1849

b. Peder Brun f. 1852 d. 1893 ugift


16. JON LORENTZSEN f. 1821

Åros nr. 23c, kaltes Tothammer i 1853, Årstad i 1858 - 1869

g.1849.m. NELIKEN MARIE NILSDTR. f. 1823

Nordberg, Lista, Vest-Agder

Barn :

a. Laseus Andreas f. 1850 d. 1873 ugift sjømann

b. Martine Kristine f. 1853 gift på N. Løvås nr. 27

c. Anton Gerhard f. 1858 Årstad nr. 72

d. Alfred Tobias f. 1862

e. Johan Maruis f. 1864

f. Johanne Marie f. 1866 gift på Hegdal, husmenn nr. 43

g. Nikolai f. 1869 Årstad nr. 69

h. Lasine Andrine f. 1872 ugift 1900


17. OLA JENSEN KJELLESVIK f. 1803

Tjellesvik, Lund, bøtker, flyttet hit i 1836

g.1835.m. SIRI PEDERSDTR. f. 1814 d. 1847

Eike, Lund, "død på Barselseng"

Barn :

a. dødfødt sønn 1839

b. Johanne Sofie f. 1840 g.m. nr. 31

c. Jens f. 1844 d. 1858

d. Sivert Olaus f. 1847 d. 1849


18. LARS LARSEN ÅROSBERGET f. 1810

Åros nr. 19f, styrmann

g.1836.m. BIRGITTE SOFIE OUMNDSDTR. d. 1813 d. 1855

S. Rosseland nr. 22e

Barn :

a. Serine f. 1836 Stranden nr. 212

b. Omund f. 1840 d. 1841

c. Omund f. 1842 sjømann i 1865

d. dødfødt datter 1844

e. Birgitte Elisabet f. 1845

f. Josef f. 1848 styrmann, Stavanger

g. Lars Antonius f. 1850 d. 1851

h. Susanne Laurentze f. 1852

i. Lars Antonius f. 1855 tv.

j. dødfødt 1855 tv.


19. EMANUEL KRISTOFFERSEN f. 1801 d. 1884

Kirkebø, husmenn nr. 8f

g.1.1835.m. GURI JONSDTR. f. 1799 d. 1842

Toks nr. 25b

g.2.1843.m. GURI GURIE TRONDSDTR. f. 1809 d. 1874

N. Surdal nr. 16e


20. ANTON FREDRIK EDVARDSEN f. 1838 d. 1887

S. Ålgård nr. 25g, fisker

g.1864.m. OLINE ABRAHAMSDTR. f. 1825

Fidje, Hidra


21. OLA ENGEL EDVARDSEN f. 1827

S. Ålgård nr. 25b, forpakter og fisker, bodde på Stranden i 1875 - 1900

g.1856.m. SERINE TOBIASDTR. f. 1833

nr. 11a

Barn :

a. Elisabet Gurine f. 1857 tv.

b. Tobine Karoline f. 1857 tv. gift på Stranden nr. 273

c. Olai Severin f. 1860 Stranden nr. 253

d. dødfødt datter 1862

e. Anne Sofie f. 1863

f. Bertine Severine f. 1866 g.1887.m. Thelaus August Tønnessen, Harveland, skomaker fra Stavanger

     Barn : a. Kristine f. 1887

g. Karen f. 1869

h. Edvard f. 1871 bosatt i Nord Dakota, USA

i. Tobias f. 1875


22. JONAS TOLLAKSEN f. 1836 d. 1864

Åros nr. 24g

g.1.1860.m. ENGEL SIGBJØRNSDTR. f. 1834 d. 1863

I. Mydland nr. 55h

g.2.1864.m. SARA TONETTE SALVESDTR. f. 1841

I. Mydland nr. 50f

     g.2.m. nr. 32

Barn 1.:

a. Tollak Johan f. 1861

b. Anne Margrete f. 1862 d. 1863

Barn 2.:

c. Engel (dtr) f. 1864


23. OLA WINTER PEDERSEN f. 1811 d. 1852

S. Ålgård nr. 18f , kaltes Håland i 1840, N. Mysse i 1844 - 1852

g.1839.m. BERTE BERNTSDTR. f. 1813 d.e. 1900

Lie, husmenn nr. 8m, bodde på Skarås i 1900

Barn :

a. Peder f. 1840 Skarås, husmenn nr. 25

b. Bernt Tobias f. 1844 fisker, ugift i 1865

c. dødfødt sønn 1847

d. Oalus f. 1848 fisker

e. Jens Beer f. 1851 d. 1873 ugift sjømann


24. HANS SEVERIN JOHANNESSEN f. 1829 d. 1901

Rekevik nr. 20a, kaltes Rekevik i 1859 – 1860, Stranden i 1862 - 1900

g.1859.m. ANNE REGINE GABRIELSDTR. f. 1839 d.e. 1900

Stranden nr. 96c

Barn :

a. Jensine Kristine f. 1860 d. 1860

b. Johan Kristian f. 1862

c. Grete f. 1865 g.m. Stranden nr. 224

d. Gabriel Adolf f. 1867 d. 1867

e. Gabrielle Amalie f. 1868

f. Asser f. 1871 g.m. Mål, husmenn nr. 33b, familien reiste til New York, USA i 1926

g. Berte Gurine f. 1874 d. 1894

h. Hansine Regine f. 1877

i. Reinert f. 1883 d. 1905 ugift


25. SIVERT LØYNING KRISTOFFERSEN f. 1788 d. 1849

Kirkebø, husmenn nr. 8b

g.1835.m. INGER OMUNDSDTR. f. 1807 d. 1884

Knubbedal nr. 14d

Barn :

a. Kristine f. 1836

b. Ingeborg f. 1839 Stranden nr. 122

c. Kristian f. 1843 tv. fisker i 1865

d. Anne f. 1843 tv. d. 1843


26. ANDREAS OLSEN ÅROSBERGET f. 1817 d. 1857

Mål, husmenn nr. 11a

g.1845.m. ANNE MALENE JAKOBSDTR. f. 1816

Ø. Åmodt nr. 27f

     g.2.m. nr. 15


27. ANTON LORENTZSEN f. 1832 d. 1861

Åros nr. 23g, kaltes Stranden i 1859

g.1857.m. KRISTINE MARIE LARSDTR. f. 1833

S. Ålgård nr. 22e

     g.2.m. nr. 28

Barn :

a. Lauritz Gerhard f. 1857

b. Ludvig Kristian f. 1859


28. LORENTZ TØNNESSEN MYDLAND f. 1838

Y. Mydland nr. 32d, maler, bodde på Stranden i 1871 - 1873

g.1863.m. KRISTINE MARIE LARSDTR. f. 1833

     g.1.m. nr. 27

Barn :

a. Petrine f. 1864

b. Laura Kristine f. 1865

c. Tønnes f. 1868

d. Hanna Kristine Agaedia f. 1871

e. Tobine Elisabet f. 1873

f. Kristine Marie f. 1875


29. BERNT TOBIAS SIVERTSEN f. 1834 d.e. 1900

Bu nr. 4d

g.1863.m. SEVERINE JAKOBSDTR. f. 1840 d.e. 1900

Ø. Åmodt nr. 30d

Barn :

a. Sivert f. 1864 d. 1896 ugift

b. Johan f. 1867 d. 1891 ugift

c. Bine f. 1870

d. Ida f. 1872

e. Bernt Severin f. 1875

f. Benjamin f. 1877

g. Salve f. 1880

h. Sofie f. 1883 d. 1883

i. Sigvald f. 1886

j. Sofie f. 1888


30. HANS GABRIEL MØLLER f. 1809 d. 1869

I. Mydland nr. 42h, skipper, bodde på Stranden

g.1863.m. BERTE KRISTINE ANDREASDTR. f. 1838

Elvestrøm nr. 24g

Barn :

a. Amalie Kristine f. 1864 reiste til Brooklyn, New York, USA gift der med Andres Andreasen fra Egersund, har etterslekt

b. Enevald Adolf f. 1866 reiste til Brooklyn, New York, USA, ugift

c. Hanne Betsi f. 1869 reiste til Brooklyn, New York, USA
   g.1.m. Tonnes Pederson fra Søgne.

   g.2.m. Samuel Lasseson Erdahl fra Sogn og Fjordane, har etterslekt 


31. GABRIEL TOLLEFSEN SCHEIE f. 1835 d.e. 1900

Skeie, Klepp, oppsynsmann i 1867 – 1869, handelsmann i 1870

g.1867.m. JOHANNE SOFIE OLSDTR. f. 1840 d.e. 1900

nr. 17b

Barn :

a. Sine f. 1869

b. Serine f. 1870 g.m. nr. 33

c. Gabriel Johan f. 1873


32. OLA IVARSEN HOVDE f. 1834

Søndre Frons prestegjeld, verksarbeider, bodde på Brambo i 1875

g.m. SARA TONETTE SALVESDTR. f. 1841

     g.1.m. nr. 22

Barn :

a. Josefine f. 1869

b. Berte Sofie f. 1871

c. Karoline f. 1873

d. Ivar f. 1875

e. Selma f. 1877

f. Oline Severine f. 1880


33. OMUND MØLLER f. 1839 d. 1902

nr. 13a, fisker, separert i 1900, bodde på Stranden

g.1894.m. SERINE SCHEIE f. 1870

nr. 31b

Barn :

a. Amund Sigurd Scheie f. 1894


34. JAKOB IVARSEN f. 1838

Hetland, Helleland

g.1871.m. ANNE ELISABET MØLLER f. 1837

nr. 10c

Barn :

a. Marte Sesilie f. 1871

b. Inga f. 1873


35. OLA GABRIEL JAKOBSEN f. 1850

Knubbedal, husmenn nr. 3e, bodde på Stranden i 1879 - 1883

g.1876.m. OLENE OLSDTR. f. 1853

Guland nr. 13e

Barn :

a. Oline Sofie f. 1877

b. Jakob f. 1879

c. Anne Sofie f. 1880 d. 1881

d. Anne Olava f. 1883 d. 1889g