SØSKENBARNA I SKIFTET
Slektsproblem i Sokndal tidlig på 1700-tallet
av Stein Norem Wisted

Oppdatert 08.07.2010

Jeg har i min slektsgransking ofte benyttet skifter for å kartlegge slektsforhold, særlig i perioden 1666 – 1750. På Statsarkivet i Stavanger har de en god avskrift som også er indeksert på for- og etternavn, samt stedsnavn.[1]I forbindelse med arbeidet med ættesoge for Sokndal[2] har jeg bl.a. gjennomgått alle skifter som omhandler personer med tilknytning til Sokndal. Kirkebøkene for Sokndal starter først i 1729, så alle tilgjengelige kilder fra tiden før må benyttes. Denne artikkelen viser hvor stor verdi skiftene kan ha i slektsgranskingen, særlig på 1600-tallet, da kildene ofte er få.

Et skifte datert 9.4.1737 fattet min interesse. For selv om skifter ofte kan fortelle mye om nære familieforhold, og da særlig barn og/eller søsken, kan et skifte etter et par uten barn ofte fortelle mye mer om litt fjernere familieforhold. Dette skiftet omtalte for det første et ektepar bosatt på Stranden (Sogndalstrand) som jeg ikke hadde i mitt manuskript og de hadde ikke livsarvinger, men til gjengjeld var konens søskenbarn listet opp, hele ni stykker.

Skiftet i O. Aurenes’ avskrift[3] ser slik ut :

Ole Pedersen Stranden (d. 1754[4] – min anm.) ønsker skifte etter sin døde hustru Turid Larsd d. 1737
Hennes søskenbarn :
a) Endre Surdal b) Jacob Refsland c) Christen ved Elven d) Willum Regeland e) Jens Urdal f) Tollach Aarestad g) Siri Bøe h) Aase Regeland i) Steinvor Køllevig

Men ved gjennomgang[5] av originalen i Skifteprotokoll nr. 6b ved Statsarkivet i Stavanger avdekket enda noen søskenbarn:

   Side 2    Side 3

Skiftet etter Turid Larsdtr Stranden. Foto : Stein N. Wisted

Anno 1737 dend 29de April var jeg tillige med Lensmanden Jacob Kirsebom og 2de Vurderingsmænd n: Jon Christophersøn og Biørn Brønildsen paa Soggendahls Stranden i ditto Schibbr. att for samme stæds/effter Begier af Olle Pedersøn ibm. Registrere og Vurdere fra   Turi Larsdatter som døde Nestleden Marty huad hund effterlot sig samt tillige Skiffte og deling mellom hendes effter latte mand Bemeldte Ole Pedersøn paa dend ene og dend Sal: Qwindes arfwinger anden side som ere hindis søskindebørn, Endre Surdal, Jacob Refsland, Christen ved Eleven, Willom Regeland, Jens Urdall og Tollach Aarestad, Siri Bøe, Aase Regeland, Siri Hetland, Anne Ueland, Stenvor Ueland, Stenvor Køllevig, Anne Skaar, Karj og Maritte Tollachs Døtter er begge i Christiania Jacob Tollachsen boer i Farsund paa Lister Jon Torson Egelien Jacob Matiason Eie i Hæskestad sogn. [Jeg tar ikke med mer av skiftet, bare fordelingen mellom arvingene]

Er ført Endre Surdal for hans Lod 18 sk.
Jacob Refsland ligs: 18 sk.
Christen ved Eleven 18 sk.
Willum Regeland 18 sk.
Jens Urdahls lod 18 sk.
Tollach Aarestad 18 sk.
Sirj Bøe encheloed 9 sk.
Sirj Hetland 9 sk.
Aase Regeland 9 sk
Anne Ueland 9 sk.
Stenvor Ueland 9 sk.
Stenvor Køllevigs Arvelod 9 sk.
Anne Skaars lod 9 sk.
Karj Tollachsdatters lod 9 sk
Marette Tollachsdatters lod 9 sk.
 

Da viste det seg at søskenbarnflokken skulle se slik ut ifølge skiftet :

Turid Larsdtr (arvlateren)
Endre Surdal
Jakob Refsland
Kristen ved Elven
Willum Regeland
Jens Urdal
Tollak Årrestad
Siri Bøe
Åse Regeland
Siri Hetland
Anne Ualand
Steinvor Ualand
Steinvor Kjøllevik
Anne Skår
Karen Tollaksdtr i Christiania
Marte Tollaksdtr i Christiania
Jakob Tollaksen i Farsund 

Jeg tenkte at jeg kunne benytte søskenbarna for å finne ut hvem denne Turid Larsdatter og kanskje også Ola Pedersen Stranden var. Da jeg begynte å nøste i disse navnene fant jeg følgende som jeg hadde i min ættesoge :

Det jeg visste, var at disse 16 var søskenbarn til Turid Larsdatter Stranden d. 1737, og at de to siste antakelig var verger. Men hvordan var de beslektet med hverandre, og hvem var foreldrene deres, som altså måtte være søsken og svogrer/svigerinner? Jeg begynte med å liste opp foreldrene, der jeg visste disse.

Endre Olsen Surdal måtte være sønn til den Ola Øvre Surdal som er nevnt uten alder i prestens manntall i 1664[10]. Det er eneste gang han er funnet nevnt på Surdal, og har sikkert bare bodd der en kort periode, kanskje har har brukt en part som han fikk med kona, som for øvrig var ukjent for meg.

Jakob Olsen Refsland hadde jeg ikke foreldrene til, men i og med at han var eier av 4 fåreskinn i Refsland må en kunne finne hvem han fikk dette fra. Han kan selvsagt fått dem med kona, eller han kan ha kjøpt dem. Han brukte ikke dette selv, det brukte en Kristen Larsen i 1723 – 1730. Det kan være Kristen Larsen som senere bodde på Hegdal, og som i så fall var søskenbarn til Jakob Olsen Refsland. Det bruket som Jakob Olsen brukte på Refsland eide Theophilus Bowitz i Egersund. Jakob Olsen Refsland kunne være bror til Endre Olsen Surdal.

Willum Larsen Øvre Regeland var sønn til Lars Jonsen Øvre Regeland og Gitlaug Ivarsdatter og han hadde en søster Åse, gift med Omund Pedersen Ø. Regeland og en bror Kristen som bodde som husmann under Hegdal og var gift med Ingeborg Jofredsdatter fra Lille Rosseland. Var dette Åse Regeland og Kristen i Elven, to av de ”ukjente” søskenbarna i skiftet?

Jens Halvorsen Urdal var sønn til Halvor Ivarsen Urdal f. 1649 d. 1730. Jeg vet ikke hvem som var hans mor. Tollak Halvorsen Årstads foreldre var heller ikke kjent, men han var nok bror til Jens Halvorsen Urdal. Når jeg satte opp familiene fikk jeg følgende:

Ola Surdal
g.m. ukjent

Lars Jonsen Ø. Regeland
g.m. Gitlaug Ivarsdatter

Halvor Ivarsen Urdal
g.m. ukjent

Tollak n.n.
g.m. ukjent

ukjent far
ukjent mor

Endre Olsen Surdal
Jakob Olsen Refsland

Åse Larsdatter Regeland
Kristen Larsen Hegdal
Willum Larsen Regeland

Jens Halvorsen Urdal
Tollak Halvorsen Årstad

Karen Tollaksdtr
Marte Tollaksdtr
Jakob Tollaksen

Siri Bøe
Siri Hetland
Anne Ualand
Steinvor Ualand
Steinvor Tjellesvik
Anne Skår
Turid Larsdatter Stranden

Personene på linje to skal i følge skifte av 1737 være søskenbarn. Hvordan er de da det? Det som umiddelbart synes, er at Gitlaug Ivarsdatter og Halvor Ivarsen være søsken. Er det så Ola Øvre Surdal eller kona som gjør barna til søskenbarn av de andre? Hvem kunne denne Ola på Øvre Surdal være? Og hvem var foreldre til de tre ”Tollaksbarna”. Og sist men ikke minst hvem var foreldrene til de sju med for meg ukjente foreldre ?

Det første måtte være å finne bevis for at Gitlaug Ivarsdatter og Halvor Ivarsen var søsken. Det var imidlertid et annet skifte som det så ut til at de fleste av disse kunne passe inn i:[11]

Karen Tollaksdatter sk. 1677+, enkemann Ivar Gauteland
a) Tollak
b) Halvor (ugift i 1677)
c) Asser (ugift i 1677)
d) Ingeborg Netland
e) Siri Netland død, hennes datter arver
f) GitlaugAase                                            
g) Siri
h) Marte (ugift i 1677) 

Avskrift fra skifteprotokoll BA 2 ved Statsarkivet i Stavanger : 

Den 23 September [1677] Olle Todthammer Lensmand oc Thorgier …… forsamled at holde schiffte effter Iffuer Goudelands S. quinde Karen Thollachsdater oc deris børn Thollach Halvour, Adzer, Ingebore S. Sirj Netlands dater, Giedlou Aase Sirj og Marite, og Efftersom 3 aff dennem Er U-Gifft, Nemblig Adser, Halvor og Marite. Da Agter faderen tilliges samme thrende børn en huer at Vies Lige som de giffte haffuer faaet udj hiembfølge Kleder och bryllupsgeird Nemblig til – 63 Rdr [her tar jeg ikke med mer av skiftet]

Jeg tolket det som Gitlaug og Åse var to jenter, ikke som Aurenes at det var Gitlaug bosatt på Åse. Det var ikke komma mellom alle navn i skiftet. 


Skiftet etter Karen Tollaksdtr Gauteland 1677. Foto : Stein N. Wisted

Ivar Jakobsen Gauteland var f.ca. 1606 og døde etter 1677. Han er sønn til Jakob Halvorsen Gauteland nevnt 1603, død 1645. Ivar Jakobsen Gauteland var gift med Karen Tollaksdatter som det altså var skifte etter i 1677. Hun var trolig fra Dybing i Heskestad.

Her ser vi at Halvor (ugift i 1677) og Gitlaug er søsken. Jeg fikk se om jeg kunne finne ut hvor det ble av de andre i søskenflokken, og se om de kunne passe inn i puslespillet mitt.

Tollak bodde på Gauteland og var gift første gang med Steinvor Jonsdatter fra Store Rosseland, som det var skifte etter i 1675[12] Hans andre kone var Inger Ellefsdatter av ukjent opphav, men med typisk Sokndal-navn, fra Mydland/Fitje. Tollak døde i 1700, og i skiftet hans listes barna[13] ; Jens og Anne av første ekteskap, Ivar, Jakob, Steinvor, Karen, Marit og Astrid var av andre. Videre står det i skiftet : ”børnene var smaa, det mindste ichun et fierdingaar”. Her var flere kjente navn, Jakob, Steinvor, Karen og Marit.

Asser Ivarsen Gauteland fant jeg igjen i militærruller i perioden 1677 – 1680, og i en rulle fra 1680[14] oppgis det at ”Aadßer Jffversen Gaudeland, er død paa Kiøren”, som må bety at han døde på øya Tjörn i Båhuslen, hvor det Norske marineinfanteri utskrevet fra det Vesterlenske regiment lå i årene 1676/79. Regimentet deltok i 1677 i slag både ved Oddevald (Uddevalla) og ved Marstand. Tjörn ligger rett nord for Marstrand[15]. Han må være født ca. 1657 og døde antakelig ugift og barnløs rett før 1680, han falt i den Skånske krig 1675 – 1679, som forklarer hvorfor han ikke har etterlatt seg barn som er nevnt blant søskenbarna.

Ingeborg Ivarsdatter Netland søkte jeg i skifteprotokollene etter. Hun fant jeg i skiftet etter mannen[16]

Ole Netland sk. 1675+  e. Ingeborg Ivarsdatter
a) Endre
b) Kristine (ved gjennomgang av originalen, kom jeg til at det skal være Kristen)
[17]
c) Jakob
d) Siri
e) Siri

Dette passet jo godt. En Ola med sønner Endre og Jakob, og ikke mindre enn to Siri’er. Dette var kjente navn. Ola var ifølge fogdemanntallet[18] født i 1628, og han er nevnt som oppsitter på Netland i et soldatmanntall fra 1673. Dette måtte vel være Ola Øvre Surdal som ellers kun var nevnt i 1664, og far til Endre Olsen Surdal og Jakob Olsen Refsland. Det ville gjøre de to til søskenbarn til de andre i skiftet fra 1737. I Heskestad bygdebok[19] refereres det til en rettsak hvor Ola Netland er bror til Omund Netland. I en annen sak kalte Ingrid Pedersdtr Skogen, gift med Peder Endresen Skogen, Ola Netland for hennes manns bror, så han må ha hett Ola Endresen Netland, noe som også samsvarer med eldste sønns navn.


Skiftet etter Ola Netland fra 1675. Foto : Stein N. Wisted 

Dette gir følgende utfylling i puslespillet, etter å også ha fylt inn kjente barn av Halvor Ivarsen Urdal og Tollak Ivarsen Gauteland, samt at jeg antar at Halvor Ivarsen Urdal var gift med Turid Jensdatter fra Urdal, siden han bodde på Urdal og hadde en sønn som het Jens. Dessuten døde det en Turid Årstad i 1755, det kan ha vært Turid Jensdtr som døde hos sønnen Tollak som bodde på Årstad. Videre hadde jeg funnet at Anne Tollaksdtr Gauteland var blitt gift til Skåra, Egersund, så det måtte være Anne Skaar. Den 15.4.1699 ble det gitt kongebrev for ekteskap mellom Lars Olsen Tothammer og Anne Tollaksdtr. som var beslektet i 3. ledd. Dette må være Anne Tollaksdtr Gauteland da begges oldeforeldre var Lars Larsen Kirkebø og Steinvor Olsdtr., noe som gjør dem beslektet i 3. ledd. De flyttet da også til Skåra i Egersund rundt 1712.Steinvor Tjellesvik være Steinvor Tollaksdtr Gauteland.

Ingeborg Ivarsdtr
g.m. Ola Endresen Netland

Gitlaug Ivarsdatter g.m. Lars Jonsen Ø. Regeland

Halvor Ivarsen Urdal
g.m. ukjent
(Turid Jensdatter)

Tollak Ivarsen Gauteland
g.1.m. Steinvor Jonsdtr.
g.2.m. Inger Ellefsdtr

Siri Ivarsdtr
g.m. Peder Olsen Ualand

Lars n.n.
ukjent mor

Endre Olsen Saurdal
Kristen Olsen
Jakob Olsen Refsland
Siri Olsdtr Bøe
Siri Olsdtr Stranden

Åse Larsdatter Regeland
Kristen Larsen Hegdal
Willum Larsen Regeland

Jens Halvorsen Urdal
Tollak Halvorsen Årstad
Lars Halvorsen Urdal

Jens Tollaksen
Anne Tollaksdtr Skåre
Ivar Tollaksen Gauteland
Steinvor Tollaksdtr Tjellesvik
Karen Tollaksdtr
Marte Tollaksdtr
Jakob Tollaksen
Astrid Tollaksdtr

Siri Pedersdtr Hetland
Anne Pedersdtr Ualand
Steinvor Pedersdtr Ualand

Turid Larsdatter Stranden

Det betyr at Siri Bøe må være en Olsdatter. Den andre Siri nevnt i Ola Jakobsen Netlands skifte, er vel den Siri Olsdtr. Stranden som døde i 1733, og derfor ikke er nevnt som et av søskenbarna.

Siri Hetland er nok av Siri Ivarsdtr Ualands barneflokk, sammen med Anne Ualand og Steinvor Ualand, som jeg tilfeldigvis fant på Ualand, Heskestad. De kunne tas bort fra ukjentlisten. Tollak Ivarsen Gauteland hadde en Anne og en Steinvor, og det må være Anne Tollaksdtr gift på Skåra, Egersund og Steinvor Tjellesvik.

Som vanlig på den tiden ble mennene listet før kvinnene, og de eldste før de yngre, med unntak av de som var fraværende, som ser ut til å begynne med Karen Tollaksdtr.

La oss se om det stemmer i skiftet med søskenbarna:

Det stemmer for mennenes del. Når det gjelder kvinnene hadde jeg bare et fødselsår, så det er ikke så lett å sjekke.

Da har jeg trolig faktisk løst problemet med hvem søskenbarna i skiftet var, men uten å løse det opprinnelige problemet, nemlig å finne ut hvem arvlateren i skiftet og mannen hennes var. 

Gjenstående problemer :

Jeg mener likevel at det er så mange indisier, at det kan ikke være andre enn barnebarna til Ivar Jakobsen Gauteland som er søskenbarna i skiftet fra 1737.

Hvis noen har kommentarer eller innspill til denne saken, tar jeg gjerne imot disse på mail.

Kilder

[1] O. Aurenes, avskrifter av skifteprotokoll for Jæren og Dalane 1666 – 1825 ved Statsarkivet i Stavanger
[2] Stein N. Wisteds ættesoge for Sokndal
[3] Aurenes, skifteprotokoller
[4] Sokndal Kirkebok A3
[5] Skifteprotokoll for Jæren og Dalane nr. 6B ved Statsarkivet i Stavanger, digitalt bilde i forfatterens arkiv
[6] Odelsmanntall 1723 - 1733, Fogdearkivet ved Statsarkivet i Stavanger, digitale bilder i forfatterens arkiv
[7] Sokndal kirkebok A1
[8] Sokndal kirkebok A2
[9] P. Valand og O. Heskestad 1971 : Hetland Skipreide i 450 år, bind I, Heskestad sogn
[10] Prestemanntall for Stavanger amt 1664
[11] Aurenes, skifteprotokoller
[12] Aurenes, skifteprotokoller
[13] Aurenes, skifteprotokoller
[14] Rulle over de dimitrede 1680, Amtmannsarkivet ved Statsarkivet i Stavanger, digitalbilde i forfatterens arkiv
[15] Svar fra Tore H. Vigerust i en debatt på digitalarkivets nettsider.
[16] Aurenes, skifteprotokoller
[17] Skifteprotokoll for Jæren og Dalane nr. 2 ved Statsarkivet i Stavanger
[18] Fogdens manntall – Stavanger amt 1666
[19]P. Valand og O. Heskestad 1971 : Hetland Skipreide i 450 år, bind I, Heskestad sogn