Rikmann og bråkmaker

OLA BJØRNSEN INDRE MYDLAND

Hans etterkommere i 4 generasjoner

Til min hovedside

Her har jeg lagt ut en oversikt over kjente (for meg) etterkommere i 4 genersjoner etter Ola Bjørnsen. Har du kommentarer eller tilleggsopplysninger, setter jeg pris på en mail. Ta helst med kildehenvisninger. Jeg har etterkommere i flere generasjoner, men har i denne omgang ikke lagt dem ut.

Sist oppdatert : 09.04.2010

Ola Bjørnsen Indre Mydland var antakelig født i 1580-årene på Indre Mydland. Hans far var Bjørn Berulfsen Indre Mydland. Ola Bjørnsen døde i 1656. Han var gift med Gro Alfsdtr. fra Frøyland. Hun døde etter 1670. Han var antakelig gift en gang før. De fem første barna er sikkert fra første ekteskap, mens de fire siste er fra andre. En av grunnene til å tro at han var gift før, var at Gro Alfsdtr. må ha vært født ca. 1586 for å være mor til eldste datter. I så fall ville hun vært minst 52 år da Steffen ble født. Siden Alf er kalt opp etter hennes far (lensmannen), er det sansynlig at han er hennes første barn. De er dessverre ikke bevart noe skifte etter Ola Bjørnsen I. Mydland.

I 1617 hadde Ola ½ løp smørs odel i I. Mydland
I 1624 hadde han 1 ½ løb smørs odel i I. Mydland og 7 spand korn i Hetland, Bjerkreim
I 1634 hadde Ola følgende odel :

I 1639 hadde han følgende :

Eierforhold på Mydland :

1617
Ola Bjørnsen ½ løp

1624
Ola Bjørnsen 1 ½ løb

1634
Ola Bjørnsen 2 løb

1639
Ola Bjørnsen 1 ½ løb 1 pnd
Bjørn [Ellefsen] Fitje 18 mk

1661
Sal. Bjørn [Ellefsen] Fitjes arvinger 1 pnd
Bjørn [Larsen] ½ løb 1 pnd 3 mk
Lars [Olsen] 2 ½ pnd 4 mk

1674
Bjørn [Larsen] 1 løb
Birgitte 3 ½ pnd
Salve [Hoskuldsen] Ålgård 9 mk

1675
Bjørn [Larsen] 27 mk
Ola [Bjørnsen] 27 mk
Omund [Hoskuldsen g.m. Ingeborg Bjørnsdtr.] 27 mk
Birgitte [enke etter Lars Olsen] 36 mk
Jakob [Larsen] 27 mk

Ola var en av de rikeste i bygden, og han var jevnt og trutt i klammeri med naboer og øvrigheten. Her følger det jeg har funnet i tingbøkene og i sakefallslister i lensregnskapene :

Ola holdt det altså gående like til det siste, og måtte ut med minst 38 riksdaler og 26 mark sølv i forskjellige bøter.

Var Ola Bjørnsen den kranglefanten det kan se ut som, eller var han et yndet mål for folk som ville yppe til bråk, for så å satse på å få en del av formuen hans via bøter ? Uansett bygde han antakelig opp deler av formuen på den måten som var vanlig på den tiden, nemlig å låne folk penger mot pant i gården, og når de ikke kunne betale, var gården hans. I så fall var det jo forståelig at folk bar nag til ham.

Etterkommere

1. Ola Bjørnsen I. Mydland, født ca. 1580 i I. Mydland, Sokndal, (sønn av Bjørn Berulfsen I. Mydland og Ågot ? Steffensdtr) død 1656 i I. Mydland, Sokndal.
Tok 1. bygsel på Mydland i 1604. Han var vel da ca. 25 år.
På grunn av at lensmannen Alf Frøyland ikke er oppkallt før 3. sønn, samt at Gro måtte ha vært minst født 1588 for å ha vært 20 år når hun fikk første datter (denne må ha vært født ca. 1608 for hun ble forlovet i 1629) , og ville da ha vært over 50 når Steffen ble født, har han mest sansynlig vært gift 2 ganger. Etter oppkallingen av barna, er det mest sansynlig at første kona var en Larsdatter. Petrus Valand mente at han kanskje var gift med en datter til Gunnar Hetland, Bjerkreim (ÆH1966), men har senere ment at Gunnar Hetland heller var morfar til Ola Bjørnsen.
1
Han giftet seg med (1) n.n. Larsdtr ?.
n.n.: Det er en spekulasjon om Ola var gift første gang med en Larsdtr.

Barn:

i n.n. Olsdtr., født ca. 1608 i I. Mydland, Sokndal.
Kanskje Ingeborg eller Inger. Hun ble i 1629 trolovet med Ellef Bjørnsen Fitje, født 1609 i Fitje, Sokndal, (sønn av Bjørn Ellefsen Fitje og Gunlaug Jakobsdtr) død 1669 i Fitje, Sokndal. Jeg vet ikke om de ble gift, han ble ihvertfall gift med Astrid Trondsdtr. Tothammer, og hadde barn med henne.

2. ii Bjørn Olsen I. Mydland født 1611.

3. iii Lars Olsen I. Mydland født 1612.

Han giftet seg med (2) Gro Alfsdtr, gift etter 1620, født i Frøyland, Sokndal, (datter av Alf T. Frøyland) død etter 1670.4

Barn:

4. iv Berte Olsdtr født ca. 1625.

5. v Alf Olsen Gjersdal født 1628.

6. vi Ingeborg Olsdtr født ca. 1630.

7. vii Jakob Olsen V. Barstad født 1632.

8. viii Jon Olsen Ø. Barstad født 1634.

9. ix Steffen Olsen Midtbø født 1638.

 

2. Generasjon

 

2. Bjørn Olsen I. Mydland, født 1611 i I. Mydland, Sokndal,3 død 1690 i I. Mydland, Sokndal.4
Han hadde odel i Mydland (1662-1663), Åmodt (1662-1663) og Bø (1663), eide 27 mark smør i I. Mydland i 1675.
På tinget i 1653, iforbindelse med farens stevnemål, sa han til Lars Gudal at det ikke fantes verre skjelm (kjeltring) enn ham i hele Sokndal, noe både Fogden og Lars insisterte på å få skrevet inn i tingboken. I 1654 ba han om unnskyldning, og skyldte på at han hadde vært "overflødig fuld och druchen och iche viste sielff huad hand sagde".I 1654 hadde Bjørn hatt innbrudd i matboden. Det var to landstrykere som hadde brudt seg inn i "Biørn Mylandtz Madboe i sogendal, Imod Qu[e]lden, der folchen uar Inde och fich Mad och der udtog fem smaller lemmer och en stude bog, It halfft suin, en halffønde Miel och nogen med dertil, som dj størstedeelen haffde forterit och forød, och det som uar beholden, uar hos lensmanden i sogendal foruaret." De to ble tatt og Steffen Paulsen, som sa seg villig til å bli "Mestermand" i lenet, slapp unna med å påføre seg selv et tyvemerke i høyre øre ! "och der med Var k. May: Fougd tilfredtz, effterdj her nu Ingen Mestermand paa stedet." Det var antakelig ikke kø for å få den jobben. Ole Olsen, hans stesønn, derimot , ble dømt til "at miste sin hud, effter Norges loug, och bunden sine kaaster Igien, saa meget som kand findes i beholdingh". (Tingbok).

Han giftet seg med Siri Bjørnsdtr.

Barn:

i Guri Bjørnsdtr, død i Dybing, Heskestad.4
Hun var ifølge farens skifte gift på Dybing, Heskestad, men det er usikkert med hvem. Det er 4-5 aktuelle brukere i perioden, men det er ikke registrert barn etter noen av dem.

10. ii Marte Bjørnsdtr.

11. iii Ingeborg Bjørnsdtr.

12. iv Ola Bjørnsen Orstad født 1650.

v Bjørn Bjørnsen, død etter 1691.4
Nevnt i farens skifte, eller ukjent.

3. Lars Olsen I. Mydland, født 1612 i I. Mydland, Sokndal,3 død 1670 i I. Mydland, Sokndal.4

Barn:

13. i Jakob Larsen I. Mydland født 1641.

14. ii Tore Larsen I. Mydland født 1651.

15. iii Ola Larsen I. Mydland født nevnt 1675.

16. iv Helga Larsdtr.

4. Berte Olsdtr, født ca. 1625 i I. Mydland, Sokndal.
Hun er sikkert fra 2. ekteskap, siden hun har en datter som heter Gro.
Hun giftet seg med Knud Torkelsen Kolestrand, gift 1645, født 1614 i Hellesmark, Heskestad.
5

Barn:

17. i Peder Knudsen Kolestrand født 1649.

18. ii Ola Knudsen Kolestrand født 1655.

19. iii Gro Knudsdtr født 1661.

5. Alf Olsen Gjersdal, født 1628 i I. Mydland, Sokndal.

Barn:

20. i Gunvor Alfsdtr født 1645.

21. ii Sigbjørn Alfsen Gjersdal født 1652.

22. iii Ola Alfsen Gjersdal født 1653.

iv Ingeborg Alfsdtr.
Hun giftet seg med Torger Tollaksen Gursli, født 1642 i Gursli, Lund, (sønn av Tollak Torgersen Gursli og Gitlaug Sveinungsdtr) død etter 1718 i Gursli, Lund.
7

23. v Didrik Alfsen Skailand født 1654.

6. Ingeborg Olsdtr, født ca. 1630 i I. Mydland, Sokndal, død 1693 i Kjelland, Sokndal.4
Petrus Valand plasserer henne i første ekteskap for å være jevngamel med mannen, samt siden det ikke er en Gro i skiftet. For å være mor til Lars d.y. hvis han er født i 1672, må hun være født tidligst 1625. Randi Rostrup (Personlig kontakt) har påpekt at hun sansynligvis er født mellom Alf og Jakob, og derfor i andre ekteskap.
Hun giftet seg med Nils Larsen Kjelland, født 1618 i Ø. Åmodt, Sokndal,3 (sønn av Lars Bjørnsen Ø. Åmodt og Guri Kjetilsdtr) død 1673 i Kjelland, Sokndal.
4

Barn:

24. i Lars Nilsen Kjelland født 1652.

25. ii Ola Nilsen Nesvåg.

iii Ellef Nilsen Stranden, død 1695 i Sokndalstrand.4
Han giftet seg med Elisabet Jakobsdtr Kirsebom, født i N. Løvås, Sokndal,4 (datter av Jakob Jochumsen Kirsebom og Karen Jakobsdtr) død 1694 i Sokndalstrand.4

26. iv Jakob Nilsen Kjelland født 1665.

v Kjetil Nilsen, død før 1695.4
Nevnt i foreldrenes skifter, ellers ukjent.

vi Guri Nilsdtr, født før 1673 i Kjelland, Sokndal.4
Nevnt i foreldrenes skifter, ellers ukjent.

vii N.N. Nilsdtr, født før 1673 i Kjelland, Sokndal.4
Nevnt i foreldrenes skifter, ellers ukjent.

viii Lars d.y. Nilsen, født 1672 i Kjelland, Sokndal.4
Nevnt i foreldrenes skifter, ellers ukjent.

7. Jakob Olsen V. Barstad, født 1632 i I. Mydland, Sokndal,3 død 1709 i V. Barstad, Sokndal.4
Eide ½ løp (hele) i Netland i 1671 og ½ løp i Hatleskog i 1671 (konens arv).
I 1659 var han stevnet for å ha gjort motstand mot lensmannen (Daniel Jakobsen Haneberg) og fogdens hjelper da de kom for å kreve inn kongens restskatt, og " gaff denem mange wbequems ord, Och tog i lomen effter kniffuen", noe som var et dårlig eksempel i denne farlige tid. "Och hand Var en Aff dj Rigeste bønder i Sognitt." Det nyttet ikke at han unskyldte seg det beste han kunne, han måtte ut med 8 ørtuger og 13 mark sølv, som eksempel til andre motvillige, som det står.
I 1664 bøtet han 2 daler for knivslagsmål med drengen sin.
1,2
Han giftet seg med Ingeborg Taraldsdtr, født i V. Barstad, (datter av Tarald Bessesen V. Barstad og Gunlaug Torsteinsdtr) død 1696 i V. Barstad.4

Barn:

27. i Ola Jakobsen Netland.

28. ii Tarald Jakobsen V. Barstad født 1661.

29. iii Torstein Jakobsen V. Barstad.

30. iv Lars Jakobsen V. Barstad født 1663.

31. v Gro Jakobsdtr.

8. Jon Olsen Ø. Barstad, født 1634 i I. Mydland, Sokndal,3 død 1710 i Ø. Barstad, Sokndal.4
Han hadde odel i Østbø i 1662 - 1675. Ellers er lite kjent om ham.
Han giftet seg med Gunlaug Knudsdtr.
Gunlaug: Gift 1. med Omund Andersen Ø. Barstad, ellers ukjent.

Barn:

32. i Omund Jonsen Ø. Barstad født 1651.

33. ii Ola Jonsen Østbø født 1653.

34. iii Jakob Jonsen Ø. Barstad født 1655.

iv Nils Jonsen S. Rosland, født 1658 i Ø. Barstad, Sokndal, død 1713 i S. Rosland, Sokndal.4
Han giftet seg med Kristine Gundersdtr, født i Urdal, Sokndal.4
Kristine: Gift først med Rasmus Davidsen S. Rosland.

35. v Lars Jonsen Ø. Barstad født 1663.

36. vi Guri Jonsdtr.

37. vii Tora Jonsdtr.

viii Gro Jonsdtr, død før 1710.4
Antakelig ugift.

9. Steffen Olsen Midtbø, født 1638 i I. Mydland, Sokndal,3 død 1695 i Midtbø, Sokndal.4
Han hadde odel i Midtbø og Mysse i 1662 - 1883, eide Midtbø på 2 1/3 løp smør i 1675.
Bodde først på I. Mydland , fra 1669 på Midtbø, da huset hans brant ned like etter han hadde flyttet dit (Tingbok). I 1665, mens han bodde på Mydland, ble han dømt for å ha slått Torstein Mydland og hans kone med en staur.
I 1675 ble han stevnet av "forpakteren" for å ha mishandlet dennes datter Asgerd og gitt henne "3 blodige sår og 3 kuler i hodet".
Han giftet seg med Malene Trondsdtr, født i Narvestad, Lund,4 død 1719 i Midtbø, Sokndal.
4

Barn:

38. i Ola Steffensen Midtbø født 1661.

39. ii Trond Steffensen Midtbø født 1665.

iii Lars Steffensen, født 1681 i Midtbø, Sokndal.8
"Reist til Kiøbenhafn i Aar, og sis aa være i Kongens tieniste paa Holmen." (Manntall 1701). "Som ej viides hvor hand nu er at finde" (skifte 1709).

40. iv Gro Steffensdtr.

 

3. Generasjon

 

10. Marte Bjørnsdtr, født i I. Mydland, Sokndal,4 død 1680 i Langhus, Heskestad.4
Nevnt i farens skifte som Marte Langhus, og var vel derfor gift med Peder Bergesen Langhus.
Hun giftet seg med Peder Bergesen Langhus, født 1636,3 død etter 1687 i Langhus, Heskestad.
4

Barn:

i Berg Pedersen, født før 1680 i Langhus, Heskestad.4
Nevnt i morens skifte, ellers ukjent.

ii Rasmus Pedersen, født før 1680 i Langhus, Heskestad.4
Nevnt i morens skifte, ellers ukjent.

iii Ingeborg Pedersdtr, født før 1680 i Langhus, Heskestad.4
Nevnt i morens skifte, ellers ukjent.

11. Ingeborg Bjørnsdtr, født i I. Mydland, Sokndal.4
Hun giftet seg med Omund Hoskuldsen I. Mydland, født 1637 i Hamre, Lund,6 død etter 1721 i I. Mydland, Sokndal.2

Barn:

i Lars Omundsen I. Mydland, født 1669 i I. Mydland, Sokndal,8 død etter 1718 i I. Mydland, Sokndal.
Han giftet seg med Ellen Ellefsdtr, (datter av Ellef Larsen Y. Mydland) død 1721 i I. Mydland, Sokndal.
4

ii Hoskuld Omundsen Løvik, født 1673 i I. Mydland, Sokndal,8 død 1755 10 i Løvik, Sokndal.
Var stående soldat i 1699 - 1710. Senere skipper og handelsmann, ble kalt "velagtbare og fornemme".
Han ble først trolovet 1711 med Margrete Kirsebom f. 1696 d. 1712 (datter til Gabriel Jakobsen Kirsebom og Guri Bjørnsdtr), men hun døde før bryluppet.
Han giftet seg med (1) Cornelske Pedersdtr Weiland, født i Bergen, (datter av Peder Karstensen Weiland og Kirsten Clemmetsdtr) død 1721 i Sokndal, Rogland.
4
Han giftet seg med (2) Barbro Willumsdtr Smith, født 1689 i Løvik, Sokndal,4 (datter av Willum Jakobsen Smith og Gjertrud Larsdtr) død 1789 i Løvik, Sokndal.10

iii Siri Omundsdtr. d. 1713
Hun giftet seg med Jakob Jakobsen Lindland f. 1693 d. 1747 (Sønn til Jakob Jakobsen Lindland og Astrid Jonsdtr.)
Ingen barn.

iv Salve Omundsen, født 1691 i I. Mydland, Sokndal.8
Nevnt i manntall 1701, og ifølge militær fraværsliste 1723 "Er ved sin Broder Hoskoll Aamonsen blefven ført til Bergen Ao 1712. Skall nu effter sidste kundskaber fra fam fare fra Amsterdam dog ey nogen skrifft fra ham der om, om hand sig der har ned sat eller agter sig frem, vides icke".

v Ola Omundsen Midtbø, født 1694 i I. Mydland, Sokndal,8 død etter 1732 i Midtbø, Sokndal.10
Bodde på Midtbø 1724 - 1732 (ihvertfall).
Han giftet seg med Malene Olsdtr, gift 1722 i Sokndal (med kongl: bevilling), (datter av Ola Steffensen Midtbø og Mette Jakobsdtr).

12. Ola Bjørnsen Orstad, nevnt 1673 i I. Mydland; Sokndal,8 død etter 1725 i Orstad, Klepp.4
Det kan være han som bodde på Ualand, Heskestad i 1701, f.ca. 1653, med en sønn Ellef 3 år (hvis det er feil-lest/feilskrevet for 13 år stemmer det bedre)
Han giftet (1) seg med Randi Hoskuldsdtr. d. 1688 (datter til Hoskuld Salvesen Hamre, Lund og Marit Svensdtr)

Barn:

i Bjørn Olsen, født før 1688.4
Nevnt i skifte i 1688, eller ukjent.

ii Salve Olsen f.ca. 1655, stående soldat 1677 - 1680. d.f. 1688.

iii Siri Olsdtr.
Ellers ukjent.
Hun giftet seg med Torger Knudsen I. Mydland, født i Konstali, Bakke.
4

iv Marte Olsdtr, født før 1688 i I. Mydland, Sokndal.4
Nevnt i skifte i 1688, ellers ukjent.

v Marte Olsdtr, født før 1688 i I. Mydland, Sokndal.4
Nevnt i skifte i 1688, ellers ukjent.

Han giftet (2) seg med Gro Ellefsdtr.

Barn:

vi Ellef Olsen Ø. Sørbø, født 1687 i Orstad, Klepp,8 død 1770 i Ø. Sørbø, Klepp.
Han giftet seg med Anna Rasmusdtr, født 1697 i Kopervik.
11

vii Ranveig Olsdtr, født i Orstad, Klepp 11 d. 1741 på Orstad, Klepp
Hun giftet seg med Gullik Gulliksen Orstad, født 1694 i Åsen, Time,8 (sønn av Gullik Olsen Åsen) død 1741 i Orstad, Klepp.11

13. Jakob Larsen I. Mydland, født 1641 i I. Mydland, Sokndal,3 død etter 1711 i I. Mydland, Sokndal.

Barn:

i Lars Jakobsen I. Mydland, født 1671 i I. Mydland, Sokndal,8 død etter 1718.9
Han giftet seg med Astrid Larsdtr, død 1721 i I. Mydland, Sokndal.4

14. Tore Larsen I. Mydland, født 1651 i I. Mydland, Sokndal,8 død etter 1711 i I. Mydland, Sokndal.12

Barn:

i Lars Toresen Urdal, født 1675 i I. Mydland, Sokndal,8 død 1759 i Urdal, Sokndal.10
Omtalt som "Dannemann". Nodde på Mysse 1701 - 1718.
Han giftet seg med Guri Torgersdtr, gift 1695,4 født 1691,10 død 1751 i Urdal, Sokndal.
10

15. Ola Larsen I. Mydland, født nevnt 1675,1 død 1693 i I. Mydland, Sokndal.4
Ellers ukjent.
Han giftet seg med Guri Torsteinsdtr, død etter 1693.
4
Guri: Nevnt i skifte etter mannen, ellers ukjent, kanskje fra Ø. Støle, Sokndal.

Barn:

i Lars Olsen Wintersø, født 1693 i I. Mydland, Sokndal,10 død 1762 i Winterstø under Lie, Sokndal.10
Han giftet seg med Guri Olsdtr, født 1696,10 død 1775 i Winterstø under Lie, Sokndal.10

ii Astrid Olsdtr, død 1760 i Lauland, Sokndal.10
Hun giftet seg med Jakob Nilsen Lauland, født 1688 i Lauland, Sokndal,10 (sønn av Nils Jakobsen Hauge) død 1740 i Lauland, Sokndal.10

iii Berte Olsdtr, født før 1692 i I. Mydland, Sokndal.4
Nevnt i farens skifte, ellers ukjent.

16. Helga Larsdtr, født i I. Mydland, Sokndal,4 død etter 1711.12
Helga var Mikkels andre kone.
Hun giftet seg med Mikkel Navarsen N. Mysse, født 1632 i N. Mysse, Sokndal,3 (sønn av Navar Fredriksen N. Mysse og Åse Sigbjørnsdtr) død etter 1675 i N. Mysse, Sokndal.
1
Mikkel: Eide 12 mrk i N. Mysse i 1665 - 1675, ½ pund i N. Åmodt i 1673 - 1675 og 9 mrk smør i N. Åmodt i 1690-1693.

Barn:

i Abel Mikkelsdtr, født i N. Mysse, Sokndal,4 død 1717 i N. Mysse, Sokndal.4
Hun giftet seg med Asbjørn Larsen L. Omdal, født 1681,8 død 1732 i L. Omdal, Sokndal.10
Asbjørn: Bodde på N. Mysse i 1711. I manntall 1718 står han på L. Omdal "bøxlit Mysse 18 aar men Omdal 1 aar".

ii Mikkel Mikkelsen Skogestad, født 1693 i N. Mysse, Sokndal,8 død 1749 i Skogestad, Sokndal.10
Han giftet seg med Inger Knudsdtr, født 1688 i Skogestad, Sokndal,10 (datter av Knut Olsen Skogestad og Helga Akselsdtr) død 1763 i Skogestad, Sokndal.10

17. Peder Knudsen Kolestrand, født 1649 i Kolestrand, Heskestad,5 død 1724 i Kolestrand, Heskestad.5
Han giftet seg med (1) ? (Astrid) Jonsdtr.
(Astrid): Peder Knudsen var kanskje gift førstegang med en datter til Jon Assersen Sandsmark, Heskestad. Hun het kanskje Astrid, ref oppkalling i 2. ekteskap.

Barn:

i Guri Pedersdtr, født 1675 i Kolestrand, Heksestad,5 død 1727 i Kolestrand, Heskestad.5
Ugift "krøbling".

ii Jon Pedersen Kolestrand, født 1686 i Kolestrand, Heskestad,5,8 død 1740 i Kolestrand, Heskestad.5
Han giftet seg med Berte Danielsdtr, født 1702 i Heskestad, Heskestad,5 (datter av Daniel Mikkelsen Heskestad og Ingrid Tollaksdtr) død etter 1745.5

iii Knud Pedersen Barstad, født 1689 i Kolestrand, Heskestad.8
Tjente kapellanen på Heskestad i 1701, skal senere ha bodd på Barstad, Sokndal, ellers ukjent.

iv Asser Pedersen Refsland, født 1695 i Kolestrand, Heskestad.8
Skal ha bodd på Refsland, ellers ukjent.

v Berte Pedersdtr, død 1753 i Kolestrand, Heskestad.5
Hun giftet seg med Jakob Kjervaldsen Kolestrand, født 1698 i Eikeland, Heskestad,5,8 (sønn av Kjervald Jonsen Eikeland) død 1774 i Kolestrand, Heskestad.5

vi Gunhild Pedersdtr, født 1680 i Kolestrand, Heskestad,4 død etter 1724.4
Nevnt i farens skifte i 1724, ellers ukjent.

Han giftet seg med (2) Siri Torsteinsdtr, død 1709 i Kolestrand, Heskestad.5

Barn:

vii Astrid Pedersdtr, født 1700 i Kolestrand, Heskestad,4 død etter 1724.4
Nenvt i farens skifte i 1724, ellers ukjent.

viii Torstein Pedersen, født 1706 i Kolestrand, Heskestad,4 død 1724 i Kolestrand, Heskestad.4,

ix Guri Pedersdtr, født 1707 i Kolestrand, Heskestad,4 død etter 1724.4

18. Ola Knudsen Kolestrand, født 1655 i Kolestrand, Heskestad,5 død etter 1717 i Kolestrand, Heskestad.5
Solgte sin part i Kolestrand i 1717. Flyttet kanskje til Sokndal. Kanskje gift med en Torsteinsdtr., ref barna.

Barn:

i Knud Olsen, født 1695 i Kolestrand, Heskestad.8
Nevnt i manntall 1701, ellers ukjent.

ii Torstein Olsen, født 1698 i Kolestrand, Heskestad.8
Nevnt i manntall 1701, ellers ukjent.

19. Gro Knudsdtr, født 1661 i Kolestrand, Sokndal,5 død 1714 i Dybing, Heskestad.5
Hun giftet seg med Asser Jonsen Dybing, født 1655 i Sandsmark, Heskestad,5,8 (sønn av Jon Assersen Sandsmark) død 1727 i Dybing, Heskestad.5

Barn:

i Jon Assersen Dybing, født 1688 i Dybing, Heskestad,8 død 1723 i Dybing, Heskestad.5
Han giftet seg med Marta Olsdtr, gift 1718 i Heskestad,13 født 1700 i Sandsmark, Heskestad,13 (datter av Ola Mikkelsen Sandsmark og Guri Asbjørnsdtr).

ii Omund Assersen Refsland, født 1690 i Dybing, Heskestad,8 død 1767 i Refsland, Heskestad.13
Han giftet seg med Guri Ellingsdtr, gift 1717 i Heskestad,13 født 1698 i Refsland, Heskestad,13 død 1760 i Refsland, Heskestad.13

iii Ingeborg Assersdtr, født 1705 i Dybing, Heskestad,13 død 1764 i Terland, Heskestad.13

Hun giftet seg med (1) Sigvald Gulliksen Terland, gift 1720 i Heskestad,13 født 1694 i Terland, Heskestad,8 (sønn av Gullik Sigvaldsen Terland) død 1733 i Terland, Heskestad.13
Hun giftet seg med (2) Ståle Omundsen Terland, gift 1735 i Heskestad,13 født 1706 i Espetveit, Sirdal,5 død 1781 i Terland, Heskestad.13

iv Anne Assersdtr, født 1697 i Dybing, Heskestad,4 død etter 1727.4
Nevnt i farens skifte i 1727, ellers ukjent.

v Berte Assersdtr, født 1699 i Dybing, Heskestad,4 død etter 1727.4
Nevnt i farens skifte i 1727, ellers ukjent.

20. Gunvor Alfsdtr, født 1645 i Gjersdal, Lund,4 død 1719 i S. Ålgård, Sokndal.4
Hun giftet seg med Hoskuld Salvesen S. Ålgård, født 1648 i S. Ålgård, Sokndal,6 (sønn av Salve Torkelsen S. Ålgård og Anne Bjørnsdtr) død 1709 i S. Ålgård, Sokndal.4

Barn:

i Salve Hoskuldsen S. Ålgård, født 1677 i S. Ålgård, Sokndal,8 død etter 1718.9
Han giftet seg med (1) Inger Hansdtr, født 1679,10 død 1838 i S. Ålgård, Sokndal.10
Han giftet seg med (2) Anne Alfsdtr, gift 1739 i Sokndal,10 født i ? Ø. Åmodt, Sokndal, (datter av Alf Jakobsen Ø. Åmodt og Anne Torkelsdtr).

ii Anne Hoskuldsdtr, født i S. Ålgård, Sokndal,4 død 1752 i N. Mysse, Sokndal.10
Hun giftet seg med Torkel Torgersen N. Mysse, født 1661 i N. Mysse, Sokndal,8 (sønn av Torger Larsen N. Mysse) død 1733 i N. Mysse, Sokndal.10

iii Peder Hoskuldsen S. Ålgård, født 1689 i S. Ålgård, Sokndal,8 død 1768 i S. Ålgård, Sokndal.10
Han giftet seg med Anne Olsdtr, født 1678,10 død 1768 i S. Ålgård, Sokndal.10

iv Gjøa Hoskuldsdtr, født i S. Ålgård, Sokndal,4 død 1725 i Løtoft, Sokndal.4
Hun giftet seg med Sivert Åvaldsen Løtoft, født 1692 i Løtoft, Sokndal,8 (sønn av Åvald Sivertsen Løtoft og Signe Jakobsdtr) død 1741 i Løtoft, Sokndal.10

v Alf Hoskuldsen, født 1695 i S. Ålgård, Sokndal,8 død etter 1711.12
Registrert hjemme hos sin mor i skoskatten 1711, ellers ukjent.

21. Sigbjørn Alfsen Gjersdal, født 1652 i Gjersdal, Lund,7 død ca. 1695 i Gjersdal, Lund.7
Han giftet seg med Anne Olsdtr, født i Finsnes, Sirdal,7 (datter av Ola Kjetilsen Finsnes).
Anne: Enke etter Atlak Pedersen Steinberg, Lund.

Barn:

i Knud Sigbjørnsen Gjersdal, født 1677 i Gjersdal, Lund,8 død etter 1712.2
Flyttet til Årstad, Sokndal, hvor han er nevnt 1710 - 1712.

ii Bjørn Sigbjørnsen Røyland, født 1681 i Gjersdal, Lund,8 død 1714.7
Han ble drept som utskrevet soldat i Den store nordiske krig (1700 - 1721).
Han giftet seg med Bodil Larsdtr, født 1683,7 død 1768 i Røyland, Lund.
7

iii Tollak Sigbjørnsen Y. Mydland, født 1686 i Gjersdal, Lund.8
Han giftet seg med (1) ? Karen Larsdtr, født i Y. Mydland, Sokndal,4 (datter av Lars Ellefsen Y. Mydland og Gunlaug Torsteinsdtr) død før 1727 i Y. Mydland, Sokndal.
Han giftet seg med (2) Helga Rolfsdtr, født i Steinberg, Lund.

iv N.N. Sigbjørnsdtr.
Hun giftet seg med Aslak Brynjelsen Omdal.
Aslak: Bodde på Omdal, Bakke.

v Berit Sigbjørnsdtr.
Ellers ukjent.

22. Ola Alfsen Gjersdal, født 1653 i Gjersdal, Lund,7 død etter 1701 i Gjersdal, Lund.7
Han kom ofte i klammeri med øvrigheten for unnlatelse av "comsumptions skatter".
Han giftet seg med Ågot Aslaksdtr.
Ågot: Enke etter Skule Sveinungsen Haukland, Lund.

Barn:

i Skule Olsen Gjersdal, født 1681 i Gjersdal, Lund,8 død 1728 i Gjersdal, Lund.7
Han giftet seg med Siri Aslaksdtr, født i Steinberg, Lund, (datter av Aslak Pedersen Steinberg og Anne Olsdtr).

23. Didrik Alfsen Skailand, født 1654 i Gjersdal, Lund,7 død etter 1723 i Skailand, Nes.7
Bodde på Skailand, Nes fra 1682.
Han giftet seg med Birgitte Hansdtr, gift 1718.
Birgitte: Enke etter Hans Stålesen Skailand, Nes.

Barn:

i Hans Didriksen Skailand, født i Skailand, Nes.7
De ble skilt etter at han hadde rømt hjemmefra i raseri i 1718. I skiftet hans kalles hun likevel hans enke.
Han giftet seg med Anne Stålesdtr.

ii Gjøa Didriksdtr, født i Skailand, Nes, død 1769 i Bakke, Bakke.
Hun giftet seg med Ola Omundsen Bakke, født 1702 i Bakke, Bakke,14 (sønn av Omund Olsen Bakke og Ingrid Svensdtr) død etter 1772.

24. Lars Nilsen Kjelland, født 1652 i Kjelland, Sokndal,8 død 1723 i Kjelland, Sokndal.4
Han giftet seg med (1) Anne Jakobsdtr Kirsebom, født i N. Løvås, Sokndal,4 (datter av Jakob Jochumsen Kirsebom og Karen Jakobsdtr) død 1692 i Kjelland, Sokndal.4

Barn:

i Nils Larsen Kjelland, født 1688 i Kjelland, Sokndal.8
Ellers lite kjent om ham.
Han giftet seg med Ingeborg Pettersdtr Krag, født 1687 i N. Løvås, Sokndal,4 (datter av Petter Sakariassen Krag og Marie Jakobsdtr Kirsebom).

Han giftet seg med (2) Guri Larsdtr, født 1677 i Løvik, Soknda,4 (datter av Lars Matiassen Løvik og Barbro Jakobsdtr) død 1762 i Kjelland, Sokndal.10

Barn:

ii Anne Larsdtr, født 1697 i Kjelland, Sokndal,10 død 1771 i Ø. Løvås, Sokndal.10
Hun giftet seg med Jakob Halvorsen Ø. Løvås, gift 1735 i Sokndal,10 født 1686 i Årrestad, Sokndal,8 (sønn av Halvor Steffensen Årrestad og Anna Torsteinsdtr) død 1749 i Ø. Løvås, Sokndal.10

iii Ingeborg Larsdtr, født 1698 i Kjelland, Sokndal,10 død 1782 i Hauge, Sokndal.10
Hun giftet seg med Jakob Jensen Smith, gift 1732 i Sokndal,10 født 1699 i Frøyland, Sokndal,8 (sønn av Jens Korneliussen Smith og Karen Jakobsdtr Kirsebom) død 1750 i Hauge, Sokndal.10

iv Jakob Larsen Kjelland, født 1701 i Kjelland, Sokndal,9 død 1754 i Kjelland, Sokndal.10
Han giftet seg med Margrete Jensdtr Smith, født 1704 i Frøyland, Sokndal,4 (datter av Jens Korneliussen Smith og Karen Jakobsdtr Kirsebom) død 1795 i Kjelland, Sokndal.10

v Barbro Larsdtr, født 1704 i Kjelland, Sokndal,10, død 1784 i Hauge, Sokndal.10
Hun giftet seg med Hans Steffensen Åve, gift 1738 i Sokndal, født 1711,15 død 1766 i Hauge, Sokndal.10

vi Elken Larsdtr, født 1706 i Kjelland, Sokndal, død 1767.
Hun giftet seg med Jens Jensen Smith, gift 1741 i Sokndal,10 født 1716 i Frøyland, Sokndal,15 (sønn av Jens Korneliussen Smith og Karen Jakobsdtr Kirsebom) død 1793 i Frøyland, Sokndal.
10

vii Guri Larsdtr, født 1709 i Kjelland, Sokndal,15 død 1771 i Kjelland, Sokndal.10
Hun giftet seg med Eilert Jakobsen Kjelland, gift 1744 i Sokndal,10 født 1698 i Kjelland, Sokndal,8 (sønn av Jakob Nilsen Kjelland og Elken Jansdtr) død etter 1771.10
Eilert: I 1731 sto han "public absolverit Eilert Jacobsen Kielland, som hafer besvangret Helchie Anderdatter, og af hende udlagt til barnefader."
Bodde på Stranden i 1758.

viii Lars Larsen Kjelland, født 1712 i Kjelland, Sokndal, død 1753 i Bergen, gravlagt 25.4.1753 i Nykirken, "I Kircken under stolene, ringet med alle klovkene.".16
Han giftet seg med Katarina Hiort, gift 1745 i Nykirken, Bergen,16 født 14.8.1707 i Korskirken, Bergen, (datter av Jens Jensen Hiort og Divert van Høven) død 1768 i Bergen,16 gravlagt 31.8.1768 i Nykirken, kl. 12, ringet.16

ix Ola Larsen Kjelland, født 1714 i Kjelland, Sokndal,15 død 1776 i Kjelland, Sokndal.10

x Karen Larsdtr, født 1717 i Kjelland, Sokndal, død før 1746.4
Nevnt i farens skifte, ellers ukjent.

xi Anne Marie Larsdtr, død før 1746.4
Nevnt i farens skifte, ellers ukjent.

25. Ola Nilsen Nesvåg, født i Kjelland, Sokndal,4 død 1699 i Nesvåg, Sokndal.4

Båtsmann, senere skipper.

Han giftet seg med Bodil Hansdtr, død etter 1711.

Bodil: Hun ble senere gift med Klaus Svensen Nesvåg, men han reiste fra landet ca. 1705. Hun flyttet til Lista i 1711. Tiltalt 1710 for leiermål "udi hennes ekteschab og mands fraværelse"; Kasper Jensen fra Risør "ofverfald hende udi hendis sæng" (Tingbok).

Barn:

i N.N. Olsdtr.
gift på Lista, ellers ukjent.

ii N.N. Olsdtr.
gift på Lista, ellers ukjent.

26. Jakob Nilsen Kjelland, født 1665 i Kjelland, Sokndal,4 død 1726 i Kjelland, Sokndal.4
Borger til Kristiansand, "Seiler med een liden Fahrkost Øster paa" (Manntall 1701).
Han giftet seg med Elken Jansdtr, født 1672 i Sokndalstrand,4 (datter av Jan Henriksen Stranden og Elisabet Jakobsdtr Kirsebom) død 1701 i Kjelland, Sokndal.
4

Barn:

i Jan Jakobsen Kjelland, født 1693 i Kjelland, Sokndal,8 død 1765 i Haneberg, Sokndal.10
Han giftet seg med (1) Frøchen Gabrielsdtr Kirsebom, gift 1721 i Sokndal,10 født 1699 i Kirkebø, Sokndal,10 (datter av Gabriel Jakobsen Kirsebom og Guri Bjørnsdtr) død 1742 i Haneberg, Sokndal.10
Han giftet seg med (2) Guri, født 1707,15 død etter 1758 i Haneberg.15
Guri: Både farsnavn og fødested er ukjent.

ii Eilert Jakobsen Kjelland, født 1698 i Kjelland, Sokndal,8 død etter 1771.10
I 1731 sto han "public absolverit Eilert Jacobsen Kielland, som hafer besvangret Helchie Anderdatter, og af hende udlagt til barnefader."
Bodde på Stranden i 1758.
Han giftet seg med Guri Larsdtr, gift 1744 i Sokndal,10 født 1709 i Kjelland, Sokndal,15 (datter av Lars Nilsen Kjelland og Guri Larsdtr) død 1771 i Kjelland, Sokndal.
10

iii Elisabet Jakobsdtr, født 1699 i Kjelland, Sokndal,10 død 1729 i Frøyland, Sokndal.10
De kan ikke ha hatt noe lykkelig ekteskap, for broren Jan Jakobsen Kjelland skriver om henne : "Anno 1729 d. 22 Februarj hendkaldede Gud min nu Sl. i Herren hensaaude kiære Søster, efter hun havde levet udj et suært Egteskab udj 8te aar 2 maaneder og 11 uger aflede med sin strenge Mand 4 børn, 3 med Moderen er slupne sit fengsel og slaverj, den 4 en Søn maa proue hans Skiebne bliuer bedre end sin Sl. kiere Moders."
Hun giftet seg med Jakob Karstensen Kirsebom, gift 1721 i Sokndal,10 født 1694 i Frøyland, Sokndal,10 (sønn av Karsten Jakobsen Kirsebom og Maren Hansdtr Winter) død 1750 i Frøyland, Sokndal.
10

27. Ola Jakobsen Netland, født i V. Barstad, Sokndal,4 død 1696 i Netland, Sokndal.4

Han giftet seg med Inger Larsdtr, født i Ø. Barstad, Sokndal,4 (datter av Lars Endresen Ø. Barstad og Helga Bjørnsdtr).

Barn:

i Borgny Olsdtr, født 1688 i Netland, Sokndal,4 død etter 1716.4
Nevnt i farens skifte i 1716, ellers ukjent.

ii Alf Olsen Særheim, født 1690 i Netland, Sokndal,15 død etter 1760 i Særheim.
Han giftet seg med Steinvor Syvertsdtr, født 1691 i Gjeitreim,15 (datter av Sivert Johannessen Gjeitreim og Jorun Knutsdtr).

iii Ingeborg Olsdtr, født 1696 i Netland, Sokndal,4 død etter 1716.4
Nevnt i farens skifte i 1716, ellers ukjent.

28. Tarald Jakobsen V. Barstad, født 1661 i V. Barstad, Sokndal,8 død 1722 i V. Barstad, Sokndal.4
Han giftet seg med Karen (Kirsten) Andersdtr, født 1689 i Netland, Sokndal,4 (datter av Anders Pedersen Netland og Anbjørg Rasmusdtr) død 1757 i V. Barstad, Sokndal.10

Barn:

i Ola Taraldsen, født 1700 i V. Barstad, Sokndal,4 død etter 1722.4
Nevnt hjemme i manntall 1718, "ey tient for Svaghed i fødderne".

ii Jakob Taraldsen V. Barstad, født 1712 i V. Barstad, Sokndal,15 død 1788 i V. Barstad.10
Han giftet seg med Torborg Jensdtr, født ca. 1711 i Frøyland, Sokndal,15 (datter av Jens Korneliussen Smith og Karen Jakobsdtr Kirsebom) død 1801 i V. Barstad, Sokndal.10

iii Tarald Taraldsen V. Barstad, født nevnt 1729, død etter 1757.

iv Kristine Taraldsdtr, født i V. Barstad, Sokndal,4 død i Eie, Heskestad.5
Hun giftet seg med Jakob Torgersen Eie, født 1704 i Eie, Heskestad,13 død 1757 i Eie, Heskestad.13

29. Torstein Jakobsen V. Barstad, født i V. Barstad, Sokndal,4 død 1696 - 1701 i V. Barstad, Sokndal.4,8
Han giftet seg med (1) Guri Karlsdtr, født i Hove, Lund.4

Barn:

i Gitlaug Torsteinsdtr, født i V. Barstad, Sokndal,4 død etter 1711.
Hun giftet seg med Peder Andersen V. Barstad, født 1675 i Netland, Sokndal,10 (sønn av Anders Pedersen Netland og Anbjørg Rasmusdtr) død 1741 i V. Barstad, Sokndal.
10

Han giftet seg med (2) Kristine Larsdtr.

Kristine: Søster til Omund Hauge, giftet seg etter mannens død med Knud Jakobsen Smith, Immerstein.

Barn:

ii Jakob Torsteinsen Immerstein, født 1691 i V. Barstad, Sokndal,10 død 1771 i Immerstein, Sokndal.10
Han giftet seg med Guri Knudsdtr, født 1678 i Immerstein, Sokndal,10 (datter av Knud Jakobsen Smith og Anne Andersdtr) død 1760 i Immerstein, Sokndal.10

30. Lars Jakobsen V. Barstad, født 1663 i V. Barstad, Sokndal.8
Bodde også på Netland og Hauge (1718).
Han giftet seg med Anne Gundersdtr, død etter 1728.
10
Anne: Ellers ukjent.

Barn:

i Torstein Larsen, født 1698 i V. Barstad, Sokndal,8 død 1728 - 1738.4
Ellers ukjent.

ii Peder Larsen Øgrei, født 1702 i V. Barstad, Sokndal.4

iii Ingeborg Larsdtr, født 1703 i V. Barstad, Sokndal.4
Hun giftet seg med Sven Jakobsen Bakke, født 1707 i Bakke, Sokndal,15 (sønn av Jakob Bjørnsen Bakke og Anne Svensdtr).
Sven: Bodde på Fitje i 1727, fikk sjøte på Bakke i 1728.

31. Gro Jakobsdtr.

Hun giftet seg med Torkel Larsen Ø. Barstad, født 1658 i Ø. Barstad, Sokndal,8 (sønn av Lars Endresen Ø. Barstad og Helga Bjørnsdtr) død etter 1720 i Ø. Barstad, Sokndal.2

Barn:

i Helga Torkelsdtr, født 1689 i Ø. Barstad, Sokndal,10 død 1769 i Bakke, Sokndal.10
Hun giftet seg med Sven Torkelsen Bakke, født 1689 i Bakke, Sokndal,8 (sønn av Torkel Bjørnsen Bakke og Else Svensdtr) død 1766 i Bakke, Sokndal.10

ii Ingeborg Torkelsdtr, født i Ø. Barstad, Sokndal, død etter 1782.
Hun giftet seg med Anders Andersen Netland, født 1691 i Netland, Sokndal,8 (sønn av Anders Pedersen Netland og Anbjørg Rasmusdtr) død 1764 i Netland, Sokndal.
10

iii Jakob Torkelsen Hatleskog, født 1702 i Ø. Barstad, Sokndal,10 død 1741 i Hatleskog, Sokndal.10
Bodde på Barstad i 1718 - 1728 og i 1735.
Han giftet seg med Guri Jakobsdtr, født 1695 i Bakke, Sokndal,10 (datter av Jakob Bjørnsen Bakke og Anne Svensdtr) død 1773 i Hatleskog, Sokndal.
10

32. Omund Jonsen Ø. Barstad, født 1651 i Ø. Barstad, Sokndal,8 død etter 1711 i Ø. Barstad, Sokndal.12
Han giftet seg med Guri Salvesdtr, født i Hamre, Lund,4 (datter av Salve Hoskuldsen Hamre).

Barn:

i Jon Omundsen, født 1689 i Ø. Barstad, Sokndal.8
Nevnt i manntall i 1701, ellers ukjent.

ii Salve Omundsen Ø. Barstad, født 1691 i Ø. Barstad, Sokndal,8 død 1753 i Ø. Barstad, Sokndal.10
Han giftet seg med Malene Omundsdtr, født i Svindland, Sokndal,4 (datter av Omund Gundersen Svindland og Berit Larsdtr) død 1750 i Ø. Barstad, Sokndal.10

iii Håvard Omundsen Ø. Barstad, født 1700 i Ø. Barstad, Sokndal,8 død 1762 i Ø. Barstad, Sokndal.10
Bodde på Ørsland i 1718.
Han giftet seg med Malene, født 1688, død etter 1729.
10

33. Ola Jonsen Østbø, født 1653 i B. Barstad, Sokndal,8 død 1714 i Østbø, Sokndal.4
Konen ukjent, hadde to barn (uten navn) i 1711 (Skoskatten).

Barn:

i barn.
Nevnt i manntall 1711, uten kjønn, ellers ukjent.

ii barn.
Nevnt i manntall i 1711, uten kjønn, ellers ukjent.

34. Jakob Jonsen Ø. Barstad, født 1655 i Ø. Barstad, Sokndal,8 død 1732 i Ø. Barstad, Sokndal.4
Bodde på Eie, Sokndal i perioden 1710 - 1732.

Barn:

i Gunnar Jakobsen Ø. Barstad, født 1689 i Ø. Barstad, Sokndal,8 død etter 1718 i Ø. Barstad, Sokndal.9
Ellers ukjent.

35. Lars Jonsen Ø. Barstad, født 1663 i Ø. Barstad, Sokndal,8 død 1744 i Ø. Barstad, Sokndal.10
Han giftet seg med Ingeborg Torsteinsdtr, født i Årstad, Sokndal,4 (datter av Torstein Årstad og Todny Rasmusdtr).

Barn:

i Torstein Larsen V. Barstad, født 1697 i Ø. Barstad, Sokndal,8 død 1768 i V. Barstad, Sokndal.10
Han giftet seg med Anne Kristensdtr, født 1692 i Øgrei, Lund,10 (datter av Kristen Øgrei) død 1760 i V. Barstad, Sokndal.10

ii Ola Larsen Ø. Barstad, født 1708 i Ø. Barstad, Sokndal,9 død 1786 i Ø. Barstad, Sokndal.10
Han giftet seg med Malene Gundersdtr, gift 1737 i Sokndal,10 født 1709,10 død 1785 i Ø. Barstad, Sokndal.10

iii Nils Larsen Krone, død 1752 i Krone, Sokndal.10
Bodde på Egeli i 1742, Eie i 1744.
Han giftet seg med Inger Gjermundsdtr, gift 1740 i Sokndal,10 født 1711 i Ø. Løvås, Sokndal,10 (datter av Gjermund Torsteinsen Ø. Løvås og Ellen Nilsdtr) død 1789 i Krone, Sokndal.
10

iv Gunlaug Larsdtr, født før 1744.4
Nevnt i farens skifte i 1744, ellers ukjent.

36. Guri Jonsdtr, født i Ø. Barstad, Sokndal,4 død 1696 i Østbø, Sokndal.4
Hun giftet seg med Lars Mikkelsen Østbø, født 1653 i Østbø, Sokndal,8 (sønn av Mikkel Pedersen Østbø) død 1731 i Østbø, Sokndal.4
Lars: Bodde på Ø. Regeland i 1701, Hegdal i 1710 - 1718. Kaltes "uvederheftig" i skiftet etter konen i 1696.

Barn:

i Mikkel Larsen L. Regedal, født 1684 i Østbø, Sokndal,8 død 1782 i L. Regedal, Sokndal.10
Oppgitt i kirkeboken til 105 år og 10 måneder.
Han giftet seg med Randi Gunleifsdtr, født 1697 i L. Regedal, Sokndal,10 død 1760 i L. Regedal, Sokndal.
10

ii Gunhild Larsdtr, født i Østbø, Sokndal.
Ellers ukjent.
Hun giftet seg med Lars Rasmussen.

iii Peder Larsen Immerstein, født 1690 i Østbø, Sokndal,8 død 1763 i Immerstein, Sokndal.10
Bodde på Åvendal i 1727, med 3 barn.
Han giftet seg med Anne Knudsdtr, født 1696,10 død 1763 i Immerstein, Sokndal.
10

37. Tora Jonsdtr, født i Ø. Barstad, Sokndal.4
Hun giftet seg med (1) Gunnar Jonsen Berglyd, født 1668 i Berglyd, Sokndal,8 (sønn av Jon Jakobsen Berglyd og Anne Andersdtr) død ca. 1705 i Berglyd, Sokndal.
2

Barn:

i Jon Gundersen Berglyd, født 1692 i Berglyd, Sokndal,8 død etter 1727.
Bodde på Årstad med kone og 1 barn i 1727 (militært manntall 1727).

ii Jon Gundersen Berglyd, født 1697 i Berglyd, Sokndal,8 død etter 1718.9

iii Anne Gundersdtr, født 1700 i Berglyd, Sokndal,10 død 1741 i Birkeland, Sokndal.10
Hun giftet seg med Kristen Rasmussen Birkeland, født 1695 i Birkeland, Sokndal,8 død 1773 i Birkeland, Sokndal.10

Hun giftet seg med (2) Sven Torgersen Berglyd, født 1676,8 død etter 1722 i Berglyd, Sokndal.2
Sven: Ellers ukjent.

38. Ola Steffensen Midtbø, født 1661 i I. Mydland, Sokndal,8 død etter 1727 i Midtbø, Sokndal.2
Han giftet seg med (1) Malene Jochumsdtr Roptke, født i Stavanger, død før 1710 i Midtbø, Sokndal.2
Han giftet seg med (2) Mette Jakobsdtr, født 1662 i Ø. Åmodt, Sokndal,4 (datter av Jakob Danielsen Ø. Åmodt og Elisabet Samuelsdtr) død 1730 i Midtbø, Sokndal.
2

Barn:

i Malene Olsdtr.
Hun giftet seg med Ola Omundsen Midtbø, gift 1722 i Sokndal (med kongl: bevilling), født 1694 i I. Mydland, Sokndal,8 (sønn av Omund Hoskuldsen I. Mydland og Ingeborg Bjørnsdtr) død etter 1732 i Midtbø, Sokndal.
10
Ola: Bodde på Midtbø 1724 - 1732 (ihvertfall).

39. Trond Steffensen Midtbø, født 1665 i Midtbø, Sokndal,8 død 1724 - 1748.2
Han giftet seg med (1) Barbro Larsdtr, født 1682 i Løvik, Sokndal,4 (datter av Lars Matiassen Løvik og Barbro Jakobsdtr) død 1731 i Midtbø, Sokndal.4

Barn:

i Steffen Trondsen Midtbø, født 1711 i Midtbø, Sokndal,9 død 1780 i Midtbø, Sokndal.10
"Dette var den salgiste mand jeg nogensiden har kiendt" - skrev soknepresten om ham ved begravelsen.
Han giftet seg med Ingeborg Jensdtr, født 1713 i Skåland, Lund,10 død 1776 i Midtbø, Sokndal.
10

Han giftet seg med (2) Ingeborg Larsdtr, født 1701 i Gursli, Lund,4 (datter av Lars Gursli) død 1791 i Midtbø, Sokndal.10

Barn:

ii Barbro Trondsdtr, født 1735 i Midtbø, Sokndal.10
Hun giftet seg med Erik Gundersen Kirkebø, gift 1764 i Sokndal,10 født 1725,15 død 1808 i Kirkebø, Sokndal.10

40. Gro Steffensdtr, født i Midtbø, Sokndal,4 død etter 1719 i Midtbø, Sokndal.4
Bodde i 1719 som enke hos broren Ola på Midtbø. Hadde da en datter.
Hun giftet seg med Kristen Knudsen, død 1705 - 1711.
2,12

Barn:

i N.N. Kristensdtr.
Nevnt uten navn i 1719, ellers ukjent.


Kilder :

1. Skattelister Jæren og Dalane 1602 - 1679 (Norske lensregnskaper fra 1600-tallet).
2. Tingbøker Jæren og Dalane.
3. Digitalarkivet, Fogdens mantall for Stavanger Amt 1663 - 66.
4. O.Aurenes (avskrift), Skifteprotokoll Jæren og Dalane 1667 - 1838.
5. P.Valand & O.Heskestad, Gård og Ættesoge for Helleland og Heskestad (1971).
6. Digitalarkivet, Prestens manntall 1664 - Stavanger amt.
7. Ingjald Mehus, Lunds historie I (Lund bygdeboklag 1961).
8. Manntall 1701.
9. Manskapsrulle 1718.
10. Kirkebok - Sokndal.
11. Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år, 1519-1900 (Klepp Kommune, 1963).
12. Skoskatten 1711.
13. Kirkebok Heskestad.
14. Lars Ramsli, Bakke bygdebok (Flekkefjord historielag 2002).
15. Sjælemantall 1758 - Stavanger Amt.
16. Kirkebok - Nykirken - Bergen.
17. Kirkebok Korskirken - Bergen.