Stavanger domkapittels jordebok 1620

Biskopens inntekt

Aff Aarstads fiischende                     7 spege lax er 1 vog
J Barestad                                      1 løb smør 1 hudt
    [Gi]ffuer nu 11/2 løb sm(ør) och 18 mk.
Store Røszeland                               11/2 løber smør
Huszetoffte øde herunder                  1 bockschindt
Lille Røszeland                                 2 pundt smør
    [Gi]ffuer nu 1 l(øb) smør
J Aarhuus                                       1/2 løb smør
J Dyllandt                                       18 b.mk. smør
Reg                                               6 mk. smør

Stavanger sokneprests inntekt

Orstad                                           3 løber smør
                                                   3 hudder

Stavanger skolemesters inntekt

Eyede                                            11/2 løb smør
                                                   2 huder
J Fiddie                                          2 pd. 6 b.mk. smør
J Aarstads fiiskedt                            4 spege lax ehr. 1/2 waagh

Kapellanens (medtjenerens) inntekt

Aff Aarstads fiiskedt                         3 t(ønde)r salt lax
                                                   4 tall spege lax
                                                   1 løb smør

 

Stiftets jordebok 1620

Sogendals hoffued kierchis aarlige jndkomst

J Neszwaag                                      1 sp. smør
    Er nu 1/2 løb
Sourdall                                           1 pd. smør
    Er nu 1/2 løb
Bustølle herunder                               9 mk. smør
J Aamdall                                         1/2 løb smør
J Sæll wnder Skeverlandt och Støle      9 mk. smør
    Er forbedret 9 mk.
J Watlannd                                       1 pd. smør
    Er nu 1/2 løb
J Eickhammer wnder Regelannd             1/2 løb smør
Stølle                                               1/2 løb smør
//J Øriszlannd                                    9 mk. smør//
    //Er nu 7 spand//
Ribland                                             1 pd. smør
J Lille Regelannd                                 9 mk. smør
Portell //wnder Ørisland och Backe//     1 sp. smør
    Er nu 1 pund
Aaszuoldt                                         1 sp. smør
Ørisland                                           1 sp. smør

Sogendals phræstebohl

Præstegaarden heder Egtt
Kand saais till 6 1/2 pund bygh
Eng kand auffles till at føde 6 kiør Och 1 hest.

Ødegaarde herunder, ere Skaaraas
Taxierit for    1 1/2 løb smør
Nedre Schaaraas for 1/2 løb smør
Quam for      1/2 løb smør
Eng hertil. Kand fødis 14 nødt Och 1 hest.

Setter och Stølle her till
Erre thuende
Herffueland och Toskeland

Landschyld J Sogndall

J Eghammer               1/2 løb smør
Sletnne                     1/2 løb smør
Løffaas                     1 løb smør
Quam                       1/2 løb smør
Hegdall                     1/2 løb smør
Thoxenn                   1/2 løb smør
J Omdall                    1/2 løb smør
Ellestrøm                   1/2 løb smør
Braxbøe                    1/2 løb smør
Yttre Aalgaard           1/2 løb smør
Quiwog eller Graaff     1/2 løb smør
J Barestad                 1 pd. och 3 mk. smør
J Mylland øffre           9 mk. smør
J hiemre Mysza          9 mk. smør
J Orrestad                 18 mk. smør
J Ouriszland               9 mk. smør
J Sælle                      9 mk. smør
J øffre Løffaas           18 mk. smør
Liidt                         18 mk. smør
J Løgewiig                 9 mk. smør
J Neszwog                 18 mk. smør
J Wattland                 18 mk. smør
Vennie                       1 pd. smør
J Regedall                  9 mk. smør

Thienden Aff Sogndall Ehr

Kornn henn ved             8 pundt
                        12 pd.
Redegierd aff Orestad    18 mk. smør
Lax henn wed               1 quarter
Ost henn wed               6 pundt.

Egersunds phræstebohls landschyld
(i Sokndal)

J Birkeland                         3 faarschinndt

Vanse phræstebohls landschyld
J Socknedall i nordre læhn

J Thotthammer                  1 løb smør och 2 laxse.