Avskrifter fra Sokndal

 

FørsteByxell

[1635]

 

 

Sogendals Schibberede

 

 

Annamitt aff Simon Gullichsenn for

j Spands leye udj SchiffuerAas

Penge - iij dr

 

Jens Moel aff j Pund smør j for:ne Moel

Anders Thoresen for hannom Oplod

gaff - iiij dr

 

Jacob Dauidsen aff 1/2 løbs leye i Skiff-

uerAas Thorgius Gundersenn for hannom

opgaff

gaff - vij dr

 

 

Lauridtz Eiluffsen aff 1/2 løbs leye udj

Cronen Ødegaard, huilchen gaard hid indtil

haffuer ligget Øde, Under SchiffuerAas, och

hand dend nu Haffuer Optagett

gaff - vij dr

 

Joen Jacobsen aff 1/2 hus i Berliud, Thosten

Berliud for hannom Opgaff

Penge - iij dr

 

 

Tredie Aars Tage

 

 

Sogendals Schibbrede

 

 

Oelle Søffrensen Schouffstad aff i1/2 pund thallig - 1/2 dr

Biørn Eiluffsen aff iij faarschind - xij sk

Oelle SkiffuerAas aff 1/2 løb smør - 1/2 dr

Anders Thoresen aff j S Pund udj Moel - j ort

Oelle Nesuogh aff 1/2 løb - 1/2 dr

Erich Lough aff i1/2 hud - iij ort

Knud Liøtofft aff ij Pnd smør - ii1/2 ort iiij sk

Brønild Høllen aff iij mk smør - vj sk