Avskrifter fra Sokndal


FørsteByxell

[1635]Sogendals SchibberedeAnnamitt aff Simon Gullichsenn for

j Spands leye udj SchiffuerAas

Penge                        -                     iij dr


Jens Moel aff j Pund smør j for:ne Moel 

Anders Thoresen for hannom Oplod

gaff                           -                     iiij dr


Jacob Dauidsen aff 1/2 løbs leye i Skiff-

uerAas Thorgius Gundersenn for hannom

opgaff

gaff                          -                      vij drLauridtz Eiluffsen aff 1/2 løbs leye udj

Cronen Ødegaard, huilchen gaard hid indtil

haffuer ligget Øde, Under SchiffuerAas, och

hand dend nu Haffuer Optagett

gaff                         -                      vij dr


Joen Jacobsen aff 1/2 hus i Berliud, Thosten

Berliud for hannom Opgaff

Penge                     -                      iij drTredie Aars TageSogendals SchibbredeOelle Søffrensen Schouffstad aff i1/2 pund thallig  - 1/2 dr

Biørn Eiluffsen aff iij faarschind                            - xij sk

Oelle SkiffuerAas aff 1/2 løb smør                        - 1/2 dr

Anders Thoresen aff j S Pund udj Moel                  - j ort

Oelle Nesuogh aff 1/2 løb                                    - 1/2 dr

Erich Lough aff i1/2 hud                                      - iij ort

Knud Liøtofft aff ij Pnd smør                                - ii1/2 ort iiij sk

Brønild Høllen aff iij mk smør                              - vj sk