Avskrifter fra Sokndal

 

Første Bøgszell

[1634]

 

 

Sogendals Schibberede

 

 

Lauridtz Øchildsen aff et halff pund smør j Brambøe

gaff - ij dr

 

Olluff Schougstad aff Ett halff pund smør i bemelte

gaard, som hans fadr for hamd Affstoed

gaff deraff - vij ordt

 

Torekild Thrundsen aff edt spandt smør j Thelnes

gaff - iij RixDr

 

Hanns Eiluffsenn en hud udj Regelannd

gaff der aff - vij dr

 

Feste ieg Jacob Christensen en hud udj Regeland

gaff der aff - vij Rdr

Thi S: Tharald Regelands quinde

haffde Opsagt garden for dem begge

 

 

Tredie Aars Tage

 

 

Sogendals Schibbrede

 

 

Poffuel Torchildsen aff sex mk smør gaff - viij sk

Jacob Øffre Mysse aff en Pund gaff - 1/2 dr

Gunder Løghuigh aff en half løb smør - 1/2 dr

Jenns Malle aff et spand talligh - j ordt

Effuind Eggelje aff 1/2 pund talligh - xvj sk

Tarald Regeland aff 2 huder gaff - j dr

Thorgius SchiffuerAas aff 1/2 løb smør - 1/2 dr

Johnns Guedall aff 2 pund smør - ii1/2 ordt iiij sk

Anders Rabslannd [sic.] af 1/2 løb smør - 1/2 dr

Niels Støelle aff 1/2 løb smør - 1/2 dr

Thosten Ombdall aff j spand talligh - j ortt

Michel Reeguigh aff 1/2 huud gaff - j ordt