Avskrifter fra Sokndal


Første Bøgszell

[1634]



Sogendals Schibberede



Lauridtz Øchildsen aff et halff pund smør j Brambøe

gaff                                -                                      ij dr


Olluff Schougstad aff Ett halff pund smør i bemelte

gaard, som hans fadr for hamd Affstoed

gaff deraff                       -                                      vij ordt


Torekild Thrundsen aff edt spandt smør j Thelnes

gaff                                -                                       iij RixDr


Hanns Eiluffsenn en hud udj Regelannd

gaff der aff                      -                                      vij dr


Feste ieg Jacob Christensen en hud udj Regeland

gaff der aff                      -                                      vij Rdr

Thi S: Tharald Regelands quinde

haffde Opsagt garden for dem begge



Tredie Aars Tage



Sogendals Schibbrede



Poffuel Torchildsen aff sex mk smør gaff - viij sk

Jacob Øffre Mysse aff en Pund gaff         - 1/2 dr

Gunder Løghuigh aff en half løb smør     - 1/2 dr

Jenns Malle aff et spand talligh              - j ordt

Effuind Eggelje aff 1/2 pund talligh        - xvj sk

Tarald Regeland aff 2 huder gaff            - j dr

Thorgius SchiffuerAas aff 1/2 løb smør   - 1/2 dr

Johnns Guedall aff 2 pund smør             - ii1/2 ordt iiij sk

Anders Rabslannd [sic.] af 1/2 løb smør - 1/2 dr

Niels Støelle aff 1/2 løb smør                - 1/2 dr

Thosten Ombdall aff j spand talligh        - j ortt

Michel Reeguigh aff 1/2 huud gaff          - j ordt