Avskrifter fra Sokndal

Som Deris Kongl: May:ts Foged Ædle Sr. Ole Zacha
Riæsen haver til stillet mig Jacob Castensen Kirsebom Lens mand
udi Sogendals Skibb:r Copie af de høye herrer udi Camercolegio deeris
Naadigste Rescrpit Dat: Rente Cameret d: 20 November 1728,
Med der paa grundende, Velbmente hr. Fogdens ordre til mig
Datto, d: 30 December 1728 betreffende dend store ulykelige
Ilds raade som din Kongl: Residents stad Kiøbenhafn er overgan-
gen, hvad en hver Perßon udi dette Sogendals Skib:r effter stand
og vilkaar til deris hielp og nogenledis opreysning af Christelig
andagt godvillig give og udlove wille saa haver ieg effter skyldig
ste pligt som mig tillagde ordre fuld byrdet saaledis at ieg
ey allene sligt for en hver haver kundgiort og for de enfoldige bety
det dend særdelis store Kongs: naade og mildhed i mod undersaatter
nu, men og ibeste maade for maaet en hver Til icke at misbruge
saadan høy Kongs: naade og frihed og effter saa denne propositconer haver
ieg da endelig indhentet en hværs Svar eller løfte om hvor meget
en hvær give vil som herefter Specialister ved en hvers nafn og nommer er
an førte.
 

No  

Dr

Ort

ß

1 Haneberg

Knud Biørnsen
Madame Bruns

     
2 Westre Barstad

Tarel Jacobsen
Peder anderßen
Alw Olsen
Toßten larsen

 

 

1
1
1

 

.
.
.
16

3 Kirkebøe

Gabriel Kirsebom borger

     
4 Midbøe

Tron Steffensen
Ole omonßen

 

 

2

 

.
16

5 Store Aarstad

Torgier Jonßen
Jacob michelsen
Christen Biørnß
Charl Toßtensen

 

 

2
1
1
1

 
6 Øfre Aamod

Hans Samuelsen
Zacarias Jacobß
Samuel Finsen

   

 

12
12
12

7 Frøyland

Jens Chornelsen
Enken Maren
Jacob Chastenß

 

 

1
1
2

 

8
.
16

8 Lindland

Hans Alfsen
Wilom Erichßen
Jacob Jacobsen
Jon Jacobsen

   

 

12
12
8
12

9 Østre Barstad

Sigbiørn torkelsen
Haavar osmonsen
Lars Jonsen
Guleg Gulegß
Tarel Sigbiørns:
Erich Toßtensen
Jon Persen
Rasmand aamonß

 

 

1

 

.
16
12
.
12
16
16

10 Østrebøe

Anders Bentzen degn
Salve Svensen
Hans Nilsen

 

1

 

.
16

 
11 Nedre Mysse

Torkel Torgiusen
Navar Michelsen
Aaval aavalsen
Tarel gunderß

 

 

2
.
2

 

.
12
.
12

12 Indre Mydland

Salve Hansen
Ole Nilsen
Lars Torßen
Tor Kalsen
Eylef Larßen

 

 

1
1
1
1
1

 

.
.
8

13 Nedre Aamod

Eylef andersen
Erich giør aldrig gaat [sic.]

 

 

1

 
14 Houge

Lars Jacobsen
Johanis Johanß
Jens Chornelsen
Nils Hansen Elle

 

 

.
2

 
15 Stenberg

Haaskol Tollagß
Wellum Jacobß
Haavar Eylufsen
Aamon Eylufsen

   

 

12
12
12
12

16 Frøtlof

Tirgius oßmonß
Andris Navarsen
Lars Olsen
Tron Jonsen

 

 

2

 


8
16
8

17 Store Aalgaard

Peder Hoskolsen
Hans Salvesen
Salve Hoskolsen

 

 

1
.
1

 

.
16

18 Haaland

Hans i Vigen
Lars Haaland
Jacob Navarß
Torkel

 

 

.
1

 

8
8
8

19 Store Roseland

Bryniel Tolagß
Jacob Jacobsen
Aamon Torsen

 

 

1

 

.
12
12

20 Elvestrøm

Tolag Hoskulsen
Halvor Tostenß
Peder Jonsen

 

 

.
.
1

 

12

21 Ytre Mydland

Eylef Tolagsen
Tolag Sigbiørnß
Ole Asbiørnsen
Eylef Larsen

 

 

1
.
.
1

 

8
16
12
8

22 Fidie

Jacob Larsen Corporal
Jofre Larsen
Atlag Michelß

   

 

12

23 Tothammer

Thiophilus Bowidz
Hans Olsen

   

1

 

24 Nesvaag

Jens Michelsen
Eyner Nilsen
Nils Nilsen
Aamon Gunderß

 

 

1

 

.
12
.
12

25 Øfre Regeland

Wellum Larsen
Christen Vermundß
Søren Tollagsen
Ole Houskoldsen

   

 

12
12
12
12

26 Nedre Løfaas

Jacob Halvorsen
Madame Brun

 

 

1

 

8

28

Immersten

Jon Tarelsen
Jacob Tostensen

     
29 Øfre Løfaas

GierMund Tostenß
Tosten Nilsen

 

 

1

 
30 Urdal

Rasmand anderß
Jørgen Endresen
Jens Halvorsen
Bryniel Navarß

   

 

16
16
12
16

31 Nedre Regeland

Jacob Jacobsen
Biørn Olsen
Torkilß encke

 

 

1

 

8
.
12

32 Lille Aalgaard

Lars Adsersen
Rasmand Tostenß

   

 

8
16

33 Birkeland

Anbiørn Jonsen
Chresten Rasmuß
Gunder Larsen

   

 

12
12
12

34 Nedre Støle

Jon Valdemarsen
Tolag Sørensen

 

 

1

 

8
16

35 Lille Rosseland

Fridrich aamonsen
Aamon Asmundsen

   

 

.
12

36 Toxen

Karl Jacobsen arm
Atlag Markusen
Ovald Persen

   

 

.
12
12

37 Schieveraas

Eylef Jacobsen
Jacob Jacobsen
Tosten Persen

 

 

1
1
1

 

8

38 Store Omdal

Per Hansen

 

1

 
39 Løgevig

Houskald amonß
Jacob Wellemsen

     
40 Ørsland

Tollef Biørnsen
Lars Jofresen
Per Larsen
Jon Biørnsen

   

 

16
12
16

41 Aarhuus

Han[s] Persen
Knud Torgiuß

 

 

1
1

 
42 Berlyd

Gunder Larsen
Torgius Ingebretß

 

 

.
1

 

16

43 Lille Omdal

Atlag Brynielß
Asbiørn

 

 

.
1

 

16

44 Aarestad

Bryniel Svenß
Staale Siurß
Jon
Michel Hadvarß

 

 

.
.
.
1

 

16
16
16

45 Vatland

Giermund Brynielß
Gunder Torgierß

 

 

1

 

.
16

46 Kiedland

Jacob Larsen

 

1

12

47 Løtoft

Siur Aavaldsen
Jacob Tiervalßen

 

 

1

 
48 Log

Tolag Biørnsens encke
Trond Olsen

 

 

1
2

 
49 Gyland

Christan Jacobß
Lar[s] Torgiersen
Eyner Jonsen
Sven Torgierß

 

 

1
1
1

 

.
.
.
16

50 Egelien

Sigbiørn Olsen
Navar Brynielsen

 

 

1

 

.
16

51 Øvre Støle

Atlag Giermundß
Tostein Torgiusen

 

 

 

.
12

52 Øritzland

Ole Stenersen } bæge ere
Lars Jacobsen } armede

     
53 Sæl

Michel Jofresen
Eyner Stensen

   

 

12
12

54 Hegdal

Bærent
Ole

     
55 Egeland

Lars Larsen
Nils Michelsen

   

 

16
16

56 Øfre Møsse

Tron

 

 

2

 
57 Chronen

Rolf Sigbiørnsen

 

 

2

 
58 Gudal

Rasmand Sigbiørnsen

 

 

1

 
59 Drageland

Eylef Hansen
Jacob Gundersen

   

 

12
16

60 Regvig

Hemming Sigbiørnsen

     
61 Maal

Eyven
Andris Larsen
Lars Jacobsen

   

 

12
16
12

62 Løveland

Jacob Nilsen
Nils

 

 

1

 

.
16

63 Myrstøl

Jon Jacobsen
Halvor Gulegsen

   

 

.
12

64 Løyning

Anders Kiedelsen

   

 

12

65 Knubedal

Lars Olsen
Edvart Torkelsen
Knud Atlagsen

   

 

.
12
16

66 Nedre Surdal

Hans Hansen
Torn Johansen

   

 

12
12

67 Goudeland

Aanen Olsen
Tolag Iversen

   

 

12
12

68 Ougendal

Sigbiørn Jacobsen
Tolag Jonsen

 

 

1

 
69 Hetleskoug

Jacob Torkelsen

   

 

12

70 Nætland

Anders Andersen

 

 

1

 
71 Suinland

Ole Siursen
Anders osmundß

   

 

16
12

72 Store Regedal

Christopher Wellumß
Tomas encke

 

 

2

 
73 Bache

Sven Torkelsen
Sven Jacobsen

   

 

.
12

74 Sanbec

Alv Asßersen

 

 

1

 
75 Bratsberg

Per Rasmußen

   

 

16

76 Qam [sic.]

Lars Jacobsen

 

 

1

 
77 Aasvold

Lars Maavrisen
Tollag Olßen

   

 

12
12

78 Selebøe

Tolag

   

 

12

77 Ribland

Jacob Torgiersen

   

 

12

80 Øfre Surdal

Per Aanßen
Endre olsen

   

 

12
12

81 Dydland

Anders Knudsen

 

 

1

 
82 Skogestad

Torkel Olsen
Michel

   

 

8
16

83 Wingie

Bruges af magister Bloch

     
84 Lille Regedal

Michel Larsen

   

 

12

92 Egeland under Skogestad      
93 Gudland

Ole Olsen

   

 

12

94 Bramboe

Osmon Gulegsen

     
95 Egelien i Sirehegien

Jon Torsen

   

 

12

96 Lien

Erich Knudsen

   

 

12

97 Solie

Torgier Haaskaalß

   

 

12

98 Tellenes

Ole Olsen

   

 

16

99 Egelien i Svaheien

Andris Jacobsen
Tor Tollagsen

     
100 Reg

Lars Markusen

 

 

1

 
101 Stensland

Tareld

   

 

8

102 Løyning i Elven

Tomas sin encke

   

 

12

103 Nornes

Mattis Nilsen