Avskrifter fra Sokndal

 

Roulle
Over det Mandskab som til Hans kongl: May:ts
Søetieniste og Divisionernes Recrutering ere
udskrevne af Stavanger Amts Districts
SøeLimitter udi Ryefylcke samt Jederen og
Dahlernis Fougderier, ved dend deroveraller=
=Naadigste Anordnede Commission holden
in November Anno 1726

 

Lægs
Mændenes Navne

Lægder-nes
N:oe

De udskrevne Personers
Navne og Tilnavne

Alder

Jederen og Dahlernes
Fogderie
Sogendahls Sckibrede

Jacob Nielßen Løweland

Edvard Torckelßen Knubdahl

1

2

Ole Osmundsen Stølewig

22 aar