Avskrifter fra Sokndal

Specification
Paa det unge Mandkiøn
Som tid effter anden sig herfra fogderiet til fremmede
Steder hafver begifvet, ved hvad leilighed de ere
Bort gaaen, hvad kundskab deres venner om
demmen till denne tiid kand hafve hafft, og endelig
Aarsagen hvor fore de sig her ud af Riget farett
Fanteres, for fattet effter Velædle og Welb:
Hr Commerce Raad og Amptmand Nobels
Ordre af datto 3 Julj 1723, i følge hans kongl:
Mayt:s Allernaadigste udgifne befaling
Dat: Rosenborg d 4 Junj 1723

Soggendahls Schibrede

 

De absenterede  Personers Nafne

 

Ved Hvad Leilighed de er bortkommen og hvor lenge siden

Om deres venner og
paarørende nogen kundskab fra dennem siden deris bort Reiβe hafft hafver

For hvad Aarsag
De sig har fra riget
har absenteret

1

Biørn Toerkild
sen

Søgt Leiglighed øster
paa landet at komme
over till Holland med
hvem vides icke, har
været her fra udj 6 Aar

Ao 1722 favde hafft
Kundskaber fra ham og
hand seiler fra Amster
dam, paa Westindi
en, om hand agter
sig nogen tiid hiem
igen vides icke

For at blive be
friet for udskrift
ning bortreiβt

2

Alf Hoskuldsen
Aalgaard

Leiligheden vi
des icke, har væ
ret her J fra udj
7 Aar

Farer fra Am
sterdam som Ma
tros for hyre, om
hans hiemkomst
har hand paarø
rende hafft kundska
ber fra ham Ao
1722 at ville komme
hiem

For at blive be
friet for udskrift
ning bortreiβt

3

Lars Torgiusen
Stølle

Leiligheden vides
icke har været
borte 7 Aar

Farer fra Am
Sterdam som Ma
tros, om hand og
tar sig frem vides icke
og har ingen kund
skaber om

For at blive be
friet for udskrift
ning bortreiβt

4
5

Alf Larβen og
Jofre Larβen
Ørridzland

har over landdøgt
leilighed øster paa
for at komme over
till Kiøbenhafn
har været her ifra
udj 3 Aar

er begge J Kiøben
hafn og siges at de
skall være antagen
til Maanetz tienere

For at blive be
friet for udskrift
ning bortreiβt

6

Jofre Jacobs:
Roβseland

Leiligheden vides
icke, har været bor
te udj 8te Aar

Har J sidste Krig
været i hans Kong:
Mayst:s Søe tieniste
er gifft og Boer øster
paa Sømmen

For at blive be
friet for udskrift
ning bortreiβt

7

Tosten Perβ:
Wester Barrestad

Leilig heden vides
icke, har været bor
te udj 2de Aar

Opholder sig J Ber
gen og farer derfra
paa Grønland

For at blive be
friet for udskrift
ning bortreiβt

8

Johannes Johan
neβen Sourdall

Gaaen over land
till Bergen har
været borte 1 ½ Aar

Tiener J Bergen
hos een Bager
hvis nafn vides icke

For at blive be
friet for udskrift
ning bortreiβt

9

Toer Aasmon
βen Øfre Rege
land

Har paa 3 a 4 Aar
opholdet sig i Bergen
og var hiemme i Hin
Aar

Farer paa Grønland
Med det Grøndlanske
Compagnie effter
beretning siden 7 Aar
hand sidst Reist bort
siges at vill ned
sette sig der

For at blive be
friet for udskrift
ning bortreiβt

10

Endre Aβmon
Sen Regeland

Leilig heden vides icke
har været borte udj
8te Aar

Gifft og nedsat
sig i Bergen hvor
hand og farer fra som
tømmermand

For at blive be
friet for udskrift
ning bortreiβt

11

Adzer Aanon
Sen Store Regel:

Hved Hvad Leilighed
vides icke, har været
borte udj 10 Aar

Farer fra ”Seveck
sel” med deres hommen
byser som farer paa
Stavanger, kubdskab
fra ham Ao 1723

For at blive be
friet for udskrift
ning bortreiβt

12

Olle Taraldsen
Wester Barrestad

Ved hvad Leilighed vi
des icke

Er for 5 Aar siden reist
til Kiøbenhafn og
berettes af hans For
ældre der at være an
tagen udj hans kongl:
Mayst: Søe tieniste

For at blive be
friet for udskrift
ning bortreiβt

13

Gunder Willum
sen Steenberg

Ved hvad leilighed,
kand ey faa at vides

Har for 3 Aar siden
reist til Kiøbenhafn
og der udj tieniste
antagen for tømmer
mand paa Nyeholm

For at blive be
friet for udskrift
ning bortreiβt

14

Niels Jonβen
Frøeland

Har Reist over land
øster paa landet og
der støgt lerlighed og
kommen her J fra

Er siden hans bort
Reiβe 7 Aar, været
om udj Kiøbenhafn
og har sig opholden der
Været udj Søe tieniste
J sidste Krig, er gifft
og sig der nedsat

For at blive
befriet for udskrif
ning bortreiβt

15

Jacob Jansen
Frøland

Gaaen her J fra
med een by basker
for 3 Aar siden

Er J Kiøbenhafn
Og der Antagen til
Aar tiener
effter beretning fra
ham Ao 1723

For at blive
befriet for udskrif
ning bortreiβt

16

Hendrick Torsen
Hauge

Med hvad leilighed
vides icke, er for 5
Aar siden bort reist

Effter Kundskab af
hans Skrifvelse af
datto 8de Maj 1723 er
hand antagen udj
Kiøbenhafn til Aar tiener

For at blive
befriet for udskrif
ning bortreiβt

17

Salve Aamon
βen Mydland

Er ved sin Broder
Hoskoll Aamonβen
blefven ført til Ber
gen Ao 1712

Skall nu effter sidste
kundskaber fra fam
farer fra Amsterdam
dog ey nogen skrifft fra
ham der om, om hand
sig der har ned sat eller
agter sig frem, vides icke

For at blive
befriet for udskrif
ning bortreiβt

18

Tosten Halvor
βen Aarrestad

Er for 3 Aar siden
mecheret over land
øster til Arrendahl

Og effter beretning
af hans paa røren
de skall hans opholde
sig i Arrendahl, om
der tiener eller farer
fra, vides icke

For at blive
befriet for udskrif
ning bortreiβt

19

Charl Fride
rickβen, Skief
veraas

Har Ao 1712 med Pe
der Sørenβen fra
Bergen stue pri
ser som den tid var
her paa hafnen beliggende, bort Reist
till Bergen

Har siden den tiid
opholdet sig i Ber
gen hvor hand end
nu sig opholder

 

20

Toer Jonβen Egeli J Sire Heijen

Har Ao 1710 søgt
Leilighed till Kiøb
enhafn med hvem
vides icke

Har udj sidste tiid
været udj hans Kongl:
Mayst: Søetieniste, er
gifft og Boer Øster
i Po
β Grunden

For at blive

befriet for udskrif

ning bortreiβt

21

Tollef Jonβen
ibm

Er for 2 Aar siden
for fløttet till
Lister Amt

Er gifft og Boer i
Hitterøe

 

De Absenterede af Søelemitterne

22

Tiel Tollagβen
Nornæs

Har for 2 Aar
Siden begifvet sig
her i fra, med hvad leilighed vides icke

Effter sidste Kundskab
fra fam skall hand fa
re fra Holland for
hyre, om hans framkomst vides icke, har i sidste Krig været i hans: Kong: Mayst:s tieniste

Bortreist for at
Søge leilighed paa
Fremmede Steder, for medelst manqerer leilighed her

23

Knud Efvenβen
Maall

Har for 3 Aar siden
Begifvet sig har
J fra søgt leilighed
med een Hollandsk hommer byβe over till Holland da hand og effter nogen Aars forløb skall og ta sig hiem igien

 

Hvor hand effter beret
Ning fra fam, farer
i fra, paa Westindien

Beretter at være bortreist for at ville forsøge sig paa fremmede Steder

24

Jacob Jonβen
Fød J Soggendahls
Stranden

Er her J fra ........
i ........... ud
Commenderet
i hans Mayts: tieniste

Har nu nedsat sig
Øster i Poβ Grunden

Har søgt leilighed  ved giffter maall till Boexell

25

Niels Toers:
Føed paa Holen
under Stoere
Regedall

Er for 5 Aar siden
Bort reist med
Hvad leilighed vides
icke

Er J Kiøbenhafn
effter beretning fra
fam in Maj Ao 1723
hvor hand er antagen
till maanetz tiener

Han Reiste for at
opsøge sin Broder
J Kiøbenhafn