Avskrifter fra Sokndal

Forklaring : 1) Det skulle betales 6 skilling pr. hode, pluss en 6. part av tjenerens lønn.
                  2) Tallet som står etter tegnet / er den skatten (i skilling) vedkommende måtte ut med.

Allerunderdaningst
Forfatted
Mandtall og Bereigning,
Udi
Jederen og Dallerens
Fougderie
O
fver

De Extraordinaire Paabuddene Skatter, som effter vores
Kongl: Maj:
te Sub dato 21de february = 1711: Allernaadigst
udgangen forordning er blefven anførrdt, at svarre
og betalle, effter derom med hver Schibrede, antagende
sambtlige Prosternige jndbeskrivede Mandtaller,
med wiidere deres egne Speciale,= saavelsom
andre Particulaire, paa Landet boende Personers
skrifttlige angifvelsens widere formeld

Pro

Anno - 1711

Sogendahls Schibrede

Songne Præsten Mag. Søfren Brun, annmelding udi herfølgende Sin allerunderdanigst jndbesckrivelse omgifvelse med No 19 te Signeret, Self at bære Perugte, hvoraf hand og efter Dend allernaadigste Kongl. ForOrdning antagees at betahle 3Rd

Liigeledes anførres for hans hustrue og Datters brugende Sætter, af 3 Rd / 6

Hans Familia Bestaar ellerse udi hanem Self, med hustrue, 5 børn, Sambt 3de tienistedrenge og 2 tienistepiger, Deraf beregnes á = 6

Hvilke forermelte = 7 tienere, hand /: foruden sit spæde Barns Amme, som hand self exciperer :/ anmelder sambtligen at gifver til aarlig løn udi Penge og Klæder in alles - 21 Rd 40 s, deraf andføres Sietteparten, á = 16

Dette Schibrede, Sorterer ellers directe under Sogendahls Præstegield, og Hoffved Sougen, hvor til og eigentlig Svarer forermelte Songen Præsten med No 20 Signerede angifelse og inføres da.

1. Hanneberg

Bruges af Mag. Søfren Brun, med eendeehl at bfven antegende hans tienere, Saavelsom af Knud Biørnsen, hvis tienere findes hver efter anføredt med hans Bopæl ud SogenDahls Stranden

Ellers antegnede, paa forbemeldte gaard

Hannebergs grund boende huusmænd Namblig

1. Friderich Torkelsen med hustrue / 12

2. Søfren Torstensen med hustrue, og enn Datter / 18

3. Jacob Michelsen med hustrue, og enn Datter / 18

4. Een gammel huusqvinde Ellj / 6

5. Een dito Guurj Hofvardsdatter / 6

6. Een dito Marj Olufsdatter / 6

2. Wester Barrestad

1. Tarald Jacobsen med hustrue, 2de børn og 2 de tienere / 36
Een Dreng, niuder til løn 2 Rd, Deraf / 32
Een Pige faar 1¾ Rd / 28 / 60

2. Laurids Jacobsen med hustrue, og 3de børn / 30

3. Peder Andersen med hustrue, 2de børn, og enn tienistepige, som niuder 1¼ Rd, Deraf / 20 / 20

4. Alf Olufsen med hustrue, hans moder, og enn tienistepige, som effter Lehnsmandens beretning faar 1 Rd, deraf / 22 / 16 - ej i Præstens mantal

3. KircheBøe

Bruges af Gabirel Kirsebom hvis tienere jlige maader findes anførdt med hans Boepæll udj Sogendahls Stranden

4. MidBøe

1. Enken Magla TronnsDatter, hendes Datter, og DatterDatter / 18

2. Tronn Stephensen, med hustrue, og 2de tienere / 24
Een pige gifves til løn 1¾ Rd, Deraf / 28
Een Dreng faar effter egen beretning 1 Rd /16 - ej i Præstens mantal / 22

3. Oluf Stephensen, med hustrue, enn Datter, og 2 de Tienistefolch / 30
Een pige 1¼ Rd, Deraf / 20
Een Dreng, faar effter Lehnsmandens beretnig 1 Rd, deraf / 16 / 36 - ej udi Præstens mantal

5. Stoere Aarestad

1. Henrich Zacariasen, med hustrue, 2de børn, og 2de tienistefolch / 48
Een Dreng gifves til løn 2½ Rd, deraf / 20
Een Pige i gifves 1¾ Rd / 28
2de Smaa dito niuder hver 82 s, deraf á 12 s / 28[?]

2. Knud Torgiersen, med hustrue, 3de børn, og 3de tienistefolck / 48
Een Dreng niuder 2 Rd deraf / 32s
2de Piger, som hver nyder udi løn 1 ¾ Rd, deraf á 28 s / 56

3. Knud Sigbiørnsen, med hustrue, 2de børn /30
En tienistepige, som gifves 1¾ Rd, deraf / 28

Huusmand Adzer Brynjielsen, med hustrue og 2de børn / 24

6. Øfre Ommoed

1. Find Ingvardsen, med hustrue, 2de børn, og 2de tienistefolck / 36
Een liden Dreng niuder 1 Rd, deraf / 16 s
Een Pige gifves 1¾ Rd, / 28 s

2. Hans Samuelsen, med hustrue, eet børn / 24
Een tienistepige, som gifves 1¾ Rd / 28

3. Alf Jacobsen ung Karl, hans moder, og 2de tienistepiger / 24
Dend eene niuder 72 s, deraf / 12
Dend annen gifves 1¾ Rd, / 28

7. Frøeland

1. Leensmannen Carsten Jacobsen Kirsebom, med hustrue, 2de børn, og 3de tienistefolck / 54
Een Dreng niuder til løn 2 Rd, deraf / 32
Een Pige, gifves 1¾ Rd, / 28
Nock effter egen beretning, een giethedreng, som niuder 1 Rd / 16 - ej udi Præstens mantal

2. Jens Corneliusen, med hustrue, 3de børn, og 2de tienistefolck / 42
Drengen gifves 2 Rd, deraf / 32
Pigen faar 1¾ Rd, / 28

Huusmand Joen Lauridsen, med hustrue, og 2de børn / 24

Laurids Knudsen, med hustrue / 12

Enken Karj Sandersdatter, og een datter / 12

8. Lindland

1. Hans Alfsen med hustrue, 3de børn, een Myndling, og 2. tienistefolck / 48
af hvilket een Dreng faar 1¼ Rd, deraf / 20
Een Pige, faar 1¾ Rd, deraf / 28

2. Peder Sørfresen, med hustrue, 2de børn, hans Søster, sambt een tienistedreng / 36
Drengen faar til løn 1¼ Rd, deraf / 20

3. William Ericksen, med hustrue, 3de børn, og een tienistepige / 36
Pigen faar 1½ Rd, deraf / 22

4. Encken Astrj Joensdatter, og 3de børn / 24

9. Øster Barrestad

1. Torkild Lauridsen med hustrue, 2de døtter, og een Tienistedreng / 30
Drengen faar 2½ Rd, deraf / 40

2. Laurids Joensen med hustrue, 3de børn, og een Pige / 36
Pigen faar 1¾ Rd, deraf / 28

3. Hafuar Omundsen, med hustrue, 2de børn, og 2de tienistefolck / 36
Een Dreng faar 1½ Rd, deraf / 24
Een Pige, gifves 1¾ Rd / 28

4. Erick Torstensen, med hustrue, og een Datter / 18

5. Carl Torstensen, med hustrue, hans morfader, og een tienistepige / 24
Pigen som gifves til løn 1¾ Rd, deraf / 28

6. Peder Ellingsen, med hustrue, een Datter, og een Dreng / 24
Drengen niuder 1¼ Rd / 20

7. Soldaterqvinden, Steinvor Eilufsdatter, eet barn, hendes Wær-moder, og =søster, sambt 2de tienistefolck / 36
Dend eene dreng niuder 1¼ Rd, deraf / 20
Dend anden faar 2½ Rd, / 40

8. Salfve Osmundsen, med hustrue, og een tienistepige / 18
Tienistepigen, hvis løn er 1¼ Rd, deraf / 20

9. Omund Joensen med hustrue, een søn, og een tienistepige / 24
Tienistepigen gifves 1¾ Rd, deraf / 28

10. ØsteBøe

1. Dengnen Anders Bendtzen, med hustrue, eet barn, og 2de tienistefolck / 30
Een Dreng niuder 2¾ Rd, deraf / 44
Een Pige faar 1¾ Rd, / 28

2. Oluf Joensen, med hustrue, og 2de børn / 24

3. Lauridz Hansen, med hustrue, og 3de børn / 30

Huusmand Halfvor, med hustrue, og een huusqvinde / 18

11. Neder Mysse

1. Torrkild Torgiersen, med hustrue, og 3de børn, hans Fader, og 2de tienistefolck / 48
Pigen niuder til løn 1¾ Rd, deraf / 28
Giethedrengen faar effter Lehnsmandens beretning / 62, deraf / 10
2/3 - ej udi Præstens mandtal

2. Jacob Torgiersen, med hustrue, og 2de børn / 24

3. Lauridz Toersen med hustrue, og 3de børn / 30

4. Nafvar Michelsen, med hustrue, og 4re børn / 36

5. Asbiørn Lauridzsen, med hustrue, 2de børn, og hans Wermoder / 30

12. Indre Mydland

1. Jacob Lauridzsen, med hustrue, og 2de tienere / 24
Een dreng niuder til løn 1 Rd 12 s, deraf / 18
Een Pige faar 1¾ Rd, deraf / 28

2. Torre Lauridzsen, med hustrue, og een tienistepige / 18
Pigen gifves til løn 1¾ Rd, deraf / 28
Hand er ellers anteignet at hafve een tienistedreng, mens som samme er enroulleret til Reserva Soldat, er hand derfore exciperet;

3. Oval Ovalsen, med hustrue, eet barn, og een tienistepige / 24
Pigen niuder 1
1/3 Rd, deraf / 21

4. Omund Hoskuldsen, med hustrue, og 3de børn / 30

5. Lauridz Ommundsen, med hustrue, og 3de børn / 30

6. Lauridz Jacobsen, med hustrue, og 2de børn / 24

13. Neder Ommoed

1. Sifver Johansen, med hustrue, og een Datter / 18

2. Soldatt Toere Steenersens hustrue / 6

3. Tarald Jacobsen, med hustrue, eet børn, og en tienistepige / 24
Pigen gifves 1¾ Rd, deraf / 28

14. Houge

1. Johannes Johansen, med hustrue, een datter, og 2de tienistefolck / 30
Een Dreng niuder til løn 2 Rd, deraf / 32
Een Pige faar 1¾ Rd, deraf / 28

2. Lauridz Jacobsen ung Karl, og 2de tienistepiger / 18
Dend eene pigen niuder effter Lensmandens beretning, udj løn 1¾ Rd, deraf / 28 - ej udi Præstens mandtal
Dend anden faar ligesaa 1 Rd / 16 - ej udi Præstens mandtal

Huusmand Cornelius Jacobsen, een datter, og een huusqvinde / 18

15. Steenberg

1. Willum Jacobsen, med hustrue, og een tienistepige / 18
Pigen niuder til løn 1
¾ Rd, deraf / 28

2. Eiluf Hofversen, med hustrue, og 4re børn / 36

3. Joen Pedersen, med hustrue, 2de børn, og een huusqvinde / 30

4. Encken Ingeborg Biørnsdatter, og 2de Døttre / 18

Huusmand Aasser Tollefsen, med hustrue / 12

16. Frøtlef

1. Nafvar Jacobsen, med hustrue, og 3de børn / 30

2. Oluf Bendtsen, enkemand, og 2de brøn / 18

3. Nafvar Brynildsen, med hustrue, og 3de børn, og een liden Dreng / 36
Drengen faar udi løn 1Rd, deraf / 16

Huusmand, Niels Sørfresen, med hustrue, og 2de børn / 24

17. Stoere Aalgaard

1. Salfve Houskuldsen, med hustrue, 2de børn, og 2de tienistefolck / 36
Een Dreng niuder til løn 1¾ Rd, deraf / 28
Een Pige faar 1¾ Rd, deraf / 28

2. Peder Houskuldsen, med hustrue, og 2de tienere / 24
Een Pige niuder til løn 1¾ Rd, deraf / 28
Giethe drengen faar effter lensmandens beretning 48 s, deraf / 8
Derforuden een Dreng, som er enroulleret, til Reserva Soldatt, og derfor frje

3. Encken Gundvor Alfsdatter, og een Søn / 12

18. Haaland med Haalandsvig

1. Halfvor Torgiersen, med hustrue, og een Datter / 18

2. Lauridz Eilufsen med hustrue, og 2de børn / 24

3. Soldatter qvinden, med 3de børn / 24

4. Oluf Torgiersen enckenmand / 6

5. Lauridz Omundsen, med hustrue, 2de børn, og een giethedreng / 30
Giethedrengen faar effter lensmandens beretning til løn 64s, deraf / 10

19. Stoere Rosseland

1. Jacob Joensen, med hustrue, og 4re børn / 36

2. Niels Joensen, med hustrue, een tienistepige / 18
Pigen, hvis løn er 1¾ Rd, deraf / 28

3. Encken Kristj Joffresdatter, 3de børn, og een tienistedreng / 30
Drengen faar effter Lensmandens beretning 1½Rd, deraf / 28

20. Elfvestrøem

1. Jacob Kiervaldsen med hustrue, 3de børn, og een liden giethepige / 36
Pigen niuder effter lensmandens beretning 72s, deraf / 12

2. Soldaterqvinden Astrj Lauridzdatter, 2de børn, hendes broder, og 2de tienere / 36
Een Dreng niuder til løn 2Rd, deraf / 32
Een Pige gifves 1¾ Rd, deraf / 28

3. Encken Gurrj Andersdatter / 6

21. Yttere Mydland

1. Tollach Eilufsen, med hustrue, 5. børn og hans mormoder / 48

2. Lauridz Eilufsen, med hustrue, 2de børn, og een tienistepige / 30
Pigen faar til løn 1¾ Rd, deraf / 28

3. Lauridz Torgiusen, med hustrue, 3de børn, og enn tienistepige / 36
Pigen faar til løn 1¼ Rd, deraf / 20

4. Tollach Sigbiørnsen, med hustrue, og een liden tienistepige / 18
Pigen gifves 1
1/3 Rd , deraf / 21

22. Fiddie

1. Asbiørn Tollefsen med hustrue, 2de Døttre, og een tienistedreng / 30
Drengen faar 2¾ Rd, deraf / 44

2. Lauridz Eilufsen, med hustrue / 12

23. Tothammer

1. Oluf Knudsen, med hustrue, og 4re børn / 36

2. Lauridz Olufsen med hustrue, og 4re børn / 36

24. Næsvaag

1. Jens Mickelsen, med hustrue, 3de børn, een gammel huusqvinde, sambt 2de tienistefolck / 48
Een Dreng niuder til løn 3Rd, deraf / 48
Een Pige faar 1¾ Rd, deraf / 28

2. Niels Toersen enroullerit, med hustrue, og 2de børn / 18

3. Niels Nielsen, med hustrue, og 2de børn / 24

4. Tollack Toresen med hustrue, og 3de børn / 30

25. Øfre Regeland

1. Osmund Pedersen, med hustrue, og 3de børn / 30
Hvoraf den eene tiener for fremmede folck, en stund, og niuder udi løn 1Rd 36s, deraf / 20

2. Willum Lauridzsen, med hustrue, og 2de børn / 24

3. Christen Wermundsen, med hustrue, hans Fader, og een liden giethepige / 24
Giethepigen faar effter lensmandens beretning 48s, deraf / 8

4. Knud Troensen, enroulleret og udcommanderet, hans hustrue, 2de søstere, og een giethepige / 24
Pigen faar 48s, deraf / 8

26. Eeghammer

Er ej beboed, men bruges af nestforbemeldte gaards opsiddere.

27. Neder Løefaas

1. Peter Zakariasen, med hustrue, eet barn, og 3. tienistefolck / 36
Een Dreng niuder til løn 2 Rd, deraf / 32
2de piger faar hver 1
¾ Rd, deraf á 28 / 56

2. Jan Jacobsen ugifft, hsns broder, og een tienistepige / 18
Pigen faar til løn 1¾ Rd, deraf / 28

28. Øfre Løefaas

1. Giermund Torstensen, med hustrue, og 4re børn / 36

2. Niels Torstensen, med hustrue, 2de børn, og een liden giethepige / 30
Piges faar effter husbondens egen tilstand 1¼ Rd, deraf / 20 - ej udi Præstens mandtal

29. Immersteen

1. Knud Jacobsen, med hustrue, og 4re børn / 36

2. Tarrald Olufsen, med hustrue, og 5. børn / 42

Huusmand Osmund Olufsen, med hustrue, og eet barn / 18

Oluf Billesen, med hustrue / 12

30. Uhrdahl

1. Svend Gundersen, med hustrue, og 3de børn / 30

2. Halfvor Jfversen, med hustrue, og Jt barn / 18

3. Jørgen Endresen, med hustrue, og 4re børn / 36

4. Biørn Tormodsen, med hustrue, hans Fader og Moder, samt en tienistepige / 30
Pigen faar til løn 1 Rd, deraf /16

5. Saldater qvinden, og eet Barn / 12

31. Neder Regeland

1. Aanon Hansen, med hustrue / 12

2. Oluf Omundsen, med hustrue, 3de børn, og een huus qvinde, med hendes barn (uden løn) / 42

3) Encken Torrj Pedersdatter, 3de sønner, een huus qvinde, uden løn, og een tienistedreng / 36
Drengen faar 1½ Rd, deraf / 24

32. Lille Aalgaard

1. Gullich Adtsersen, med hustrue, og 2de børn / 24

2. Jacob Hallesen, med hustrue, og 2de børn, og een huusqvinde uden løn / 30

33. Birckeland

1. Lauridz Gundersen, med hustrue, og 2de børn / 24

2. Jacob Ifversen, med hustrue, og eet barn / 18

3. Rasmus Jsachsen enkemand, 2de børn, og een huusqvinde / 24

4. Encken Gitlouf Tollachsdatter, og een søn / 12

5. Encken Marthe Jsachsdatter, og een tienistedreng / 12
Drengen niuder til løn effter lensmandsens beretning 1 Rd, deraf / 16 - ej udi Præstens mandtal

34. Neder Støelle

1. Joen Waldemarsen, med hustrue, hans Moder, eet barn, og 2de tienistepiger / 36
Pigene, som hver for sig niuder udi løn 1½ Rd, deraf á 24s / 48

2. Encken Gundlou Nafvarsdatter, eet barn, hendes Wærmoder, og 2de tienistefolck / 30
Een Dreng niuder til løn 1½ Rd, deraf / 24
Een Pige faar, effter lensmandens beretning til løn 1 Rd, deraf / 16 - ej udi Pr'stens mandtal

35. Lille Rosseland

1. Joffred Johansen. med hustrue, og een søn, eet fosterbarn, og een tienistepige / 30
Pigen gifves til løn 1¾ Rd, deraf / 28

2. Dend bortRømbte Omund Joffredsens hustrue, og 6. børn / 42

36. Toxen

1. Torsten Tollefsen, med hustrue og 2de børn / 24

2. Brynild Tollefsen, med hustrue og 4re børn / 36

3. Peder Ovalsen, med hustrue og eet barn / 18

37. Schiefveraas

1. Eiluf Lauridzsen, meg hustrue og 3de børn / 30

2. Jacob Eilufsen, med hustrue og 2de børn / 24

3. Asbiørn Halfvorsen, med hustrue og eet barn / 18

38. Stoere Omdahl

1. Enckenn Malene Olufsdatter, og 3de børn / 24

2. Michel Jiødelsen, med hustrue, og een tienistepige / 18
Pigen niuder til løn 1¼ Rd, deraf / 24

39. Løegevigen

1. Willum Jacobsen, med hustrue, 6. børn, hans Wær søester, og een tienistepige / 60
Pigen niuder til løn 1
¾ Rd, deraf / 28

2. Houskuld Omundsen, Ung Karl, hans søester, og 2de tienitstefolck / 24
Een dreng niuder til løn 1¼ Rd ,deraf / 20
Een Pige faar 1¾ Rd, deraf / 28

40. Ørridsland

1. Joen Olufsen enckemand, een søn, og 2de tienistepiger / 24
Dend ene niuder til løn 1¾ Rd, deraf / 28
Dend anden faar 72s, deraf / 12

2. Lauridz Joffredsen, med hustrue, og 3de børn / 30

3. Biørn Joensen med hustrue, og 4re børn / 36

4. Peder Lauridzsen med hustrue / 12

Huusmand Peder Lauridzsen, med hustrue, og eet barn / 18

41. Aarhuus

1. Oluf Jacobsen enckemand, 4re børn, og 2de tienistepiger / 42
Dend ene niuder til løn 1
¾ Rd, deraf / 28
Dend anden faar effter lensmandens beretning 48s, deraf / 8 - ej udi Præstens mandtal

2. Encken Maren Lange, 2de børn, og een tienistepige / 24
Pigen niuder til løn 1¾ Rd, deraf / 28

Een gammel huusmand Jacob Olufsen / 6

42. Bierliud

1. Ingebret Torgiesen, med hustrue og 4re børn / 36

2. Svend Torgiesen, med hustrue, 4re børn, og een huusqvinde / 42

43. Lille Omdahl

1. Giermund Adtlacksen, med hustrue og 6. barn / 48

2. Adtlack Brynnildsen, med hustrue, 4re børn, og een tienistedreng / 42
Drengen niuder 1¼ Rd, deraf / 20

44. Lille Aarestad

1. Halfvor Stephensen, med hustrue og 2de børn / 24

2. Svend Brynnildsen, med hustrue, 4re børn, og een huusqvinde / 42

3. Sifver Staalesen, med hustrue, og 2de børn / 24

4. Torgius Jngebretsen, med hustrue, eet barn og een tienistepige / 24
Pigen faar til løn 1 Rd, deraf / 16

45. Watland

1. Torgier Jofreesen enkemand, 6. børn, og hans gamle Moder / 48

2. Encken Marretta Joensdatter, og een Stiffdatter / 12

46. Kielland

1. Lauridz Nielsen, med hustrue, 6. børn, 3de hans BroderBørn, og 4re tienistefolck / 90
Een Dreng gifves til løn 1¼ Rd, deraf / 20
Een Ditto, gifves 2½ Rd, deraf / 40
2de Piger, faar hver 2 Rd á 32s / 64

47. Liøetoft

1. Sifver Ovaldsen, med hustrue, hans gl: Fader, og 2de tienistefolck / 30
Een Dreng gifves udi løn 1¾ Rd, deraf / 28
Een Pige, iligemaade 1¾ Rd, deraf / 28

2. Niels Jacobsen, med hustrue, og eet Fosterbarn / 18

3. Joen Jacobsen, med hustrue og eet barn / 18

48. Loug

1. Tollach Biørnsen, med hustrue, 4re børn, hans Moder, og een tienistedreng / 48
Drengen faar til løn 1¾ Rd, deraf / 28

2. StaaleBørrildsen, med hustrue, og 5. børn / 42

49. Gyeland

1. Torgier Tollachsen, med hustrue og een Datter / 18

2. Michel Henrichsen, med hustrue og 2de børn / 24

3. Torgier Rasmussen, med hustrue og eet barn / 18

4. Lauridz Torgiersen, med hustrue og eet barn / 18

50. Stoere Eegelie

1. Nafvor Brynnildsen, med hustrue, hans moder, og een liden tienistepige / 24
Pigen faar til løn 1 Rd, deraf / 16

2. Atlach Marckusen, med hustrue, og een giethepige / 18
Pigen faar 1 Rd 16s, deraf / 18
2/3

51. Øfre Støelle

1. Encken Groe Lauridzdatter, og 8te børn / 54

52. Lille Ørridsland

1. Svennou Biørnsen, med hustrue og 3de børn / 30

2. Stephen Gullichsen, emd hustrue og 2de børn / 24

53. Seelle

1. Michel Joffredsen, med hustrue, een gammel huusqvinde, og een tienistepige / 24
Pigen niuder til løn 1¼ Rd, deraf / 20

2. Einar Steensen, med hustrue, 2de børn, og een gammel huus qvinde / 30

Huusmand Tollef med hustrue, og eet barn / 18

Tvende gammele huus qvinder / 12

54. Hegdal

1. Lauridz Michelsen, med hustrue og 2de børn / 24

2. Christen Lauridzsen, med hustrue og 2de børn / 24

55. Egeland under Steenberg

1. Lauridz Lauridzsen, med hustrue og 3de børn / 30

2. Enckenn Ingeborg Isacksdatter, og 2de børn / 18

56. Indre Mysse

1. Christian Olufsen, med hustrue, 2de børn, og een tienistepige / 30
Pigen niuder 1¼ Rd , deraf / 20

2. Trond Tormondsen, med hustrue, eet barn, og een tienistepige / 24
Pigen faar 1
¾ Rd, deraf / 28

57. Cronnen

1. Adtzer Erichsen, med hustrue, 2de børn, og een huusqvinde / 30

2. Rolf Sigbiørnsen, med hustrue, 3de børn, og hans Wær Moder / 36

58. Guedahl

1. Halfvor Pedersen, med hustrue, eet barn, og een tienistepige / 24
Pigen niuder 1½ Rd, deraf / 24

59. Drageland

1. Eiluf Hansen, med hustrue, eet barn, og 2de tienistepiger / 30
Dend eene faar til løn 1Rd 12s, deraf / 18
Dend anden niuder 1¾ Rd, deraf / 28

60. Regevig

1. Peder Omundsen, med hustrue, 4re børn, og 1. tienistepige / 42
Pigen faar 84s, deraf 14

Huusmand Elling Haagensen, med hustrue / 12

61. Maal

1. Lauridz Jacobsen, med hustrue, og 3de børn / 30

2. Efven Erichsen, med hustrue, og 3de børn / 30

3. Encken Lisabeth Lauridzdatter, og eet barn / 12

Huusmand Christen Olufsen, med hustrue og 2de børn / 24

62. Løefveland

1. Niels Jacobsen, med hustrue / 12

2. Jacob Nielsen, med hustrue og een tienistedreng / 18
Drengen faar effter lensmandens beretning 1¼ Rd, deraf 20 - ej udi Præstens mandtal

3. Niels Lauridzsen, med hustrue og 5. børn / 42

Huusmand Toere Nielsen, med hustrue, og eet barn / 18

63. Myerstøel

1. Gullick Olufsen, med hustrue, 5. børn, og hans Wærmoder / 48

2. Peder Olufsen, med hustrue, og eet barn / 18

64. Lønning

1. Anders Kiddelsen med hustrue, og 2de børn / 24

65. Knubbedahl

1. Toere Lauridzsen, med hustrue, og een liden giethedreng / 18
Drengen faar effter lensamandens beretning 1¼ Rd, deraf / 20 - ej udi Præstens mandtal

2. Edvardt Torkildsen, med hustrue og eet barn / 18

66. Neder Sourdahl

1. Johannis Gundersen, med hustrue, 2de børn, og hans wærmoder, sambt een tienistepige / 36
Pigen faar udi løn 1¾ Rd, deraf / 28

2. Salfve Wermundsen enckemand, 3de børn, hans wærmoder, og een tienistepige / 36
Pigen nuider 1 Rd, deraf / 16

67. Goudeland

1. Michel Torgiersen, med hustrue, 2de børn, og een liden tienistepige / 30
Pigen faar 72s, deraf 12

2. Ifver Tollachsen, med hustrue, eet barn, og 3de hans sødskende / 36

68. Ougnedahl

1. Joen Tollachsen, med hustrue, 2de børn, og hans WærFader / 30

2. Hans Aanonsen, med hustrue, og eet Fosterbarn / 18

3. Sigbiørn Jacobsen, med hustrue, og 3de hand sødskende / 30

69. Hetleschoug

1. Sigbiørn Nafversen, med hustrue / 12

2. Torckild Lauridzsen, med hustrue, eet barn, een huusqvinde, og een tienistepige / 30
Pigen gifves til løn 1¾ Rd, deraf / 28

70. Netland

1. Anders Pedersen, med hustrue, 2de børn, eet Fosterbarn, og een tienistedreng / 36
Drengen faar 1 Rd, deraf / 16

71. Svinland

1. Gunder Osmundsen, med hustrue, eet barn, 2de hans sødskende, og een tienistepige / 36
Pigen faar udi løn 1¾ Rd, deraf / 28

72. Stoere Regedahl

1. Willum Løegevigens, her paa gaarden holden liden tienistedreng / 6
Drengen gifves til løn 64s, deraf / 10
2/3 - ej udi Præstens mandtal

2. Tomas Jacobsen, med hustrue, 2de børn, hans moder, og een tienistedreng / 36
Drengen faar til løn 2 Rd, deraf / 32 - ej udi Præstens mandtal

73. Backe

1. Torkild Biørnsen, med hustrue, og 5. børn / 42

2. Jacob Biørnsen, med hustrue, 4re børn, og een tienistepige / 42
Pigen niuder 1
¾ Rd, deraf / 28

74. Sandbeck

1. Adzer Alfsen, med hustrue, og 2de børn / 24

75. Bradtzberg

1. Rasmus Aanonsen, med hustrue, og 5. børn / 42

76. Qvam

1. Lauridz Jacobsen, med hustrue, 3de børn, og een tienistepige / 36
Pigen faar effter lensmandens beretning 1 Rd, deraf / 16 - ej udi Præstens mandtal

77. Aarsvold

1. Oluf Hansen, med hustrue, og 3de Døttre / 30

2. Niels Axelsen, med hustrue, 3de børn, og een tienistepige / 36
Pigen gifves 1 Rd, deraf / 16

78. Sælebøe

1. Tollach Olufsen, med hustrue, een Søn, og een tienistepige / 24
Pigen gifves 1 Rd, deraf / 16

79. Ribland

1. Anders Jacobsen, med hustrue, og eet barn / 18

2. Torgier Steenersen, med hustrue og 2de børn / 24

80. Øfre Sourdahl

1. Jacob Helliesen, med hustrue, og een Fosterdatter / 18

2. Endre Olufsen, med hustrue, 4re børn, og hans Wærmoder / 42

81. Dydland

1. Knud Tollachsen, med hustrue, een Datter, og eet Fosterbarn / 24

2. Anders Knudsen, med hustrue, og 3de børn / 30

82. Schougestad

1. Knud Olufsen, med hustrue, og 3de børn / 30

2. Axel Knudsen, med hustrue, eet barn, og een liden tienistedreng / 24
Drengen faar 1 Rd, deraf / 16

83. Winnie

1. Rasmus Tiervoldsen, med hustrue, een Datter, og een gammel qvinde, uden løn / 24

84. Lille Regedahl

1. Gundlef Lauridzsen, med hustrue, og 4re børn / 36

85. Tved Øede under Fiddie

86. Huustved under Liøetoft

87. Portel Øede under Ørridsland

88. Huustved under Stoere Omdahl

89. Høllender under Liøetoft

90. Portel under Backe

91. Buurstøel under Sourdahl

Hvilke 7 Øedegaarder, ej er beboed

92. Egeland under Schougstad

1. Friderich Børrildsen, enckemand, og 2de tienere / 18
Een pige niuder til løn 1¼ Rd, deraf / 20
Een giethedreng faar 48s, deraf / 8 - ej udi Præstens mandtal

93. Gudland

1. Joen Henrichsen, med hustrue, og een Søn / 18

94. Bramboe

1. Rasmus Gullichsen, emd hustrue, og 3de børn / 30

95. Egelie i Siirheyen

1. Joen Toersen, med hustrue, og 6. børn / 48

96. Lie

1. Børrild Jacobsen, med hustrue, 2de børn, og een tienistepige / 30
Pigen faar effter lensmandens beretning 1¼ Rd, deraf / 20 - ej udi Præstens mandtal

97. Soellie

1. Houskuld Marckusen, med hustrue, 2de børn, hans Wærmoder, og Søster / 36

98. Tellenes

1. Stephan Jacobsen, med hustrue, og 3de børn / 30

99. Lille Egelie i Svaheyen

1. Tollach Brynildsen, med hustrue og 2de børn / 24

100. Reeg

1. Lauridz Marckusen, med hustrue, 3de børn, og een tienistedreng / 36
Drengen faar effter lensmandens beretning 1¾ Rd, deraf / 28

101. Steensland

1. Sigbiørn Rolfsen, med hustrue, 2de børn, og een tienistedreng / 30
Drengen faar effter lensmandens beretning 1 Rd, deraf / 16 - ej udi Præstens mandtal

102. Lønning i Elfven

1. Tomas Osmundsen, med hustrue, 2de børn, og een liden tienistedreng / 30
Drengen faar 1Rd 8s, deraf / 17
1/3

103. Nordnæs

1. Tollach Nielsen, med hustrue, og 4re børn / 36

104. Schougen under Netland

1. Peder Endresen, med hustrue, / 12

De paa Sogendahls Stranden boende Borgere og skippere, nemblig

1. Gabriel Jacobsen Kirsebom, Borger til Christianssand, med hustrue, 5. børn, 2de huusqvinder, og 3de tienistefolck / 72
Een dreng faar til løn 2¾ Rd, deraf / 42
2de piger niuder tilsammen 2½ Rd, deraf / 72

2. Niels Hansen Elle, Borger til Christianssand, med hustrue, 2de børn, og 2de tienistefolck / 36
Een dreng niuder aarlig løn 1¼ Rd, deraf / 20
Een pige faar 2 Rd, deraf / 32

3. Theophilus Bovidtz, med hustrue, 2de børn, og 2de tienistefolck / 36
Een dreng faar til løn 2½ Rd, deraf / 40
Een pige niuder 2¼ Rd, deraf / 36

4. Knud Biørnsen, Ung Karl, med 4re tienere / 30
Een dreng niuder 2½ Rd, deraf / 40
2de piger faar tilsammen 2 Rd, deraf / 64
Een giethedreng faar effter lensmandens beretning 1 Rd, deraf / 16 - ej udi Præstens mandtal

Andre Fattige Strandsiddere, huusmend, arbeidere og fiskere

1. Oluf Torstensen, med hustrue, og 2de Døtter / 24

2. Knud Nielsen, med hustrue, og 2de børn / 24

3. Oluf Christophersen, med hustrue, og 4re børn / 36

4. Hans Hansen Ofve, med hustrue, og een Søn / 18

5. Hans Hansen dend yngre, udcommanderet, hans hustrue, og eet barn / 12

6. Gunder Halfvorsen Ofve, med hustrue / 12

7. Encken Ellen Sahl: Joen Svendsens, med een huusqvinde, og Søn / 18

8. Encken Jngerj Sahl: Willum Tomasen / 6

9. Hans Jacobsen, med hustrue / 12

10. Ansten Steensen, med hustrue og eet barn / 18

11.Ommund Olufsen, med hustrue og een Søn / 18

12. Oluf Toersen, med hustrue / 12

13.Oluf Salfvesen med hustrue, hans moder, og søester / 24

14. Rasmus Svendsen, med hustrue, og een Datter / 18

15. Encken Anna Sahl: Anders Olufsens, og eet barn / 12

16. Peder Joensen Skaffer, med hustrue, og een Datter / 18

17. Marj Olufsdatter Eye, og een Datter / 12

18. Encken Allouf Sifversdatter / 6

19. Staale Adlachsen, med hustrue, og 4re børn / 36

20. Adzser Davidsen med hustrue, og 4re børn / 36

21. Oluf Carlsen, med hustrue, og 3de børn / 30

22. Jacob Christophersen, med hustrue, og eet barn / 18

23. Søfren Svendsen, med hustrue, og eet barn / 18

24. Joen Staalesen, med hustrue, og een Datter / 18

25. Oluf Knudsen, med hustrue, og een Søn / 18

26. Tollach Michelsen, med hustrue / 12

27. Encken Adlou Rasmusdatter, og een Datter / 12

28.Lauridz Einersen, med hustrue, og 2de børn / 24

29. Jacob Biørnsen, med hustrue, og 3de børn / 30

Gårder fra Hetland Skibrede, men som hører til Sokndal Prestegjeld

22. Eye svarer til No 20 (Hetland)

1. Jacob Joensen, med hustrue, og een fosterdatter / 18

2. Gunder Jacobsen, med hustrue, og een tieniste pige, som niuder udj løn 1 ¾ RD / 18 / 28

3. Knud Torstensen, ungkarl, og een tienistepige hvis løn er 1 ¾ RD deraf / 12 / 28

4. Soldatter qvinden Karj TorstensDatter, een Søn, og 2de tienistefolch / 24
Een dreng niuder til Løn 2 ½ RD deraf 40s
Een Piige, faar 1 ¾ RD deraf 28

32. Indre Efvie

1. Oluf Torstensen med hustrue, og 3de børn / 30

2. Torkild Adtlachsen, med hustrue, Een Fosterdatter, og een tienistedreng, som effter Lensmandens beretning, faar 1 RD deraf / 24 / 16

3. Ovald Olufsen, med hustrue, og 2de Døttre / 24

43. Yttere Efvie

1. Sigbiørn Torgrimsen, med hustrue, og 2de tienere / 24
Een dreng faar effter lendmandens beret ning til løn 1 RD deraf 16S ej udj Præstens Mandtal og Een Piige niuder 1 ½ RD 24 / 24

2. Knud Oufsen, med hustrue, og 2de børn / 36

3. Svend Ellingsen enkemand, og 2de børn / 30

49. Biedland svarer til angif. No 20 (Hetland)

Gunder Torstensen, med hustrue, 3de Sønner, og 2de tienistefolch / 42
Een dreng niuder aarl: Løn 1 ¼ Rd deraf 20S
Een Piige gifves 1 ¾ Rd deraf 28

63. Qvievog Svarer til No. 20 (Hetland)

1. Troen Michelsen, med hustrue, 2de børn, og een tienestedreng, faar til Løn 1 ¼ Rd deraf / 30

2. Encken Torj SifversDatter, og 2de tienistefolch / 48
Een Dreng, niuder til Løn 1 ¼ Rd deraf 20 S
Een Piige faar 1 ¾ Rd 28

64. Grof

1. Joen Rolfsen, med hustrue, Een Søn, og Een ej udj Præstens Mandtal tienistepige, som niuder Effter beretning til Løn 1 ½ Rd, deraf / 24 / 24

2. Soldaterqvinden, Anne StephensDatter, og 2de børn / 18

83. Refsland under Eye

1. Niels Jacobsen, med hustrue, og 2de Døtter / 24

2. Soldaterqvinden Sirj JoensDatter, og 2de børn / 18

98. Schaagernes

Jacob Olufsen, med hustrue, og Een Søn / 18