Avskrifter fra Sokndal

Stawanger Ambt
Jederen og Dalernis Fogderie
Lex Rulle

Offuer de effter Kongl: May:st allernaadigste
ergangne befaling, Til Deris høy greflige Excell
Høy Velbaarne Herre, Hr. Feltmarchall og Geheime
Raad Von Wedel, Saa og deris Excell høyadel
Welbaarne Herr Geheime Raad og Vice Stadtholder
Hr. Friederich von Gabel:/ Indrettede halve Reserve
Soldater under det Westerleniske Regiment af
Capitain Hejermans Compagnies District,
foretagen og Expederit paa Oberstad den 28. og
29. Aprilis Ao. 1700

Sogendall Schibr:

 

 

58de legd [En mann pr. 2 legder]
Stoere Aarstad
Aarhuus
Ørridsland med underliggende Portel
Tellesnes
Lauridz Salveson Urdal - 19
59de
Lindland
Backe med underliggende Portel
Loug
60de
Østebøe
Øfre regeland med Eeghammer
Cronen
Eegelie i Siireheyen
Soellie
Lauridz Steenßen Seele - 18
61de Legd
Øfre Ommod
Fiddie med Tved øde
Sandbeck
Seelle
Steensland
Lønning i Elfven
62de
Wester Barestad
Urdahl
Skougen under Netland
Bradtsberrig
Jacob Knudßen Øster Barestad = 24
63de
Øster Barestad
Steenberrig med Eegeland
Eegelie i Svaheyen
Norrnes
64de
Dydland
Maal
Ytter Mydland
Gudahl
Skougstad
Ougendahl
Øfre Sourdahl med Buuestøel der under
Lie
Haagen Torgiusßen Mold - 23
65de Legd
Lille Aalgaard
Aarsvold
Lille Ørridsland
Kielland
Drageland
Toxßen
Brambøe
66de
Goudeland
Hatleskoug
Netland
Svinland
Gyeland
Neder Stølle
Vinnie
Inder Mysße
Hoffuer Hoffuersßen Omdal - 24
67de
Elfvestrøm
Øfre Støelle
Lille Rosßeland
Skiffveraas
Stoere Omdahl
68de
Inder Mydland
Neder Sourdahl
Neder Mysße
Gudland
Naffuer Jacobßen Haaland - 28
69de Legd
Lille Aarestad
Haaland med Haalandswiig
Myerstøel
Lille Omdahl
Liøtofft
Huustvedt øede under Liøtofft og
Stoere Omdahl
Høllender under Liøtofft