Avskrifter fra Sokndal

Jederens och Dallernes

Fougderies Bereigning

 

Offuer Hans Kong: May:st

Allernaadigste Paabudne Bygg

Terminer Consumption ogh

Folcheschatt, Effter her hoes

følgende Præsternes ori-

-ginall Angifvelβe

Anno 1685

 

Sogendals Sogen

 

Prousten og Sognepræsten Hr. Jacob

Jochumβen Kirβeboms hudstrue

                                      Consumption  1-1-8

Een Søn 14 Aar gammell

                                      Consumption 1-1-8

Aff Stalden

                                      Consumption 1-0-0

Cappellanen Hr. Jonas Hen

Rickβen Rejmer

                                      Consumption 0-2-16

 

Borgere i Sogendall

 

Biørn Kidelβen og hans hudstrue

hafuer een Thienner som fahrer

for Baadzmand, sampt een

tienistepige

                                      Consumption 12-0-0

                                      Flockeschatt  0-1-16

Derforuden Een dreng og Een

Pige till auflegaarden

 

Ingen Consumption gifuer

Effterdj at hans gaard lige wed

Andre Bønder schatter, men

Folckeschatt betalles                                     1-1-16

 

Joen Lauridzen og hans hudstrue

                                      Consumption 6-0-0

Hafuer Een pigee till deris aufle

Gaard, der af schattes lige wed

Andre bønder, huorfor ickon

Folckeschatt betalles                                      0-0-16

 

Lauridz Mathieβen og hans

Hudstrue

                                      Consumption 6-0-0

Till Aufle gaarden Een dreng

og een pige, og fordj schatter

af gaarden paa lige maade

som nest er meldt. Betaller

ichon folckeschatt                                0-1-16

 

Johan Henrichβen og hans hustrue

Med een thiener som fahrer

For Baardzmand

                                      Consumption 9-0-0

                                      Folckeschatt  0-1-0

Een dreng og Een pige til deris

Aufle gaard, og effterdj af samme

Gaard schatter, derfor betaler

Alleniste folckeschatt                            0-1-16

 

Hans Danielβen og hans hustrue

sampt Een tieniste Pige

                                      Consumption 9-0-0

                                      Folckeschatt  0-0-16

 

Peder Zachariaβen og hans hustrue

                                      Consumption 6-0-0

Till deris brugende Jord Een

Pige, og som af Gaarden schattes

Gifues kun folckeschatt                         0-0-16

 

Petter Zachariaβen og hans

Hudstrue

                                      Consumption 6-0-0

Af Een dreng og Een pige till

Deris aufle gaard, huoraff

Schattes, derfor betalles alle

Niste folckeschatt                                0-1-16

 

Lauridz Nielβen og hans hudstrue

                                      Consumption 6-0-0

Till deris auflegaard Een dreng

Og pige, og efterdj at af denne

Standsen af alle forind førte

aufle gaarder schattes og skylder

leije med Bønderne, derfor betales

ichon uden folckeschatt                         0-1-16

 

Efftermeldte unge Karle

Folckeschatt

 

Henrich Zachariaβen                             1-0-0

Jacob Joenβøn                                     1-0-0

Jacob Janβøn                                       1-0-0

 

Summa                            Consumption 64-1-8

                                      Folckeschatt  6-1-0