Avskrifter fra Sokndal

Hans Kongl:may:ets Allernaad:st

Paabudne Kop och Quegschatte Regen,

Schab efter Prestinens forteignelβer

Udj

Jederens och Dallerens

Fougderi

Anno 1684

 

 

Sogendal Sogen

 

Her Jacob Jochumsen Kirsebom Proust

Ofuer Dallerne och Sogneprest til Sogen

dals Skiuld,

 

Ham Sielf       3 Rdr

Hans hustrue Ligeβaa, er                       6-0-0

 

Af deris 4de børn Ichun et

Ofuer 14 Aar, som gifuer

For                                                    1-0-0

 

2 drenge och 4 piger, huer

½ Rdr 16 β, er                                     4-0-0

 

Capellanen her Jonas Henrichβen Rei

Mer, Han er U-gift och Alholder hous

Sognepresten bemelte hr. Jacob Kirβe

Bom                                                   1-2-0

Item for en dreng                                 0-1-8

 

Paa Præstegaarden

 

2 Avledz hopper a ½ RDr 16 β

Er                                                      1-1-0

16 kiør, støchet 1 ort 8 β, er                  5-1-0

1 Tyr                                                 0-1-0

4 Kalfuer, Støchet 12 β, er                     0-2-0

40 farr och Lam Haab, Støchet

4 β, Er                                                1-2-0

4de Suin a 4 β, Er                                 0-0-16

 

Borgere Boende J

Sogendal

 

Biørn Kiedelsen Gastgifuer                      3-0-0

Hans hustrue                                       3-0-0

 

En tienneste dreng och En

Pige, huer ½ RDr 16 β, er                       1-1-8

 

Smaa Borgeris

Kopschat af følgende tilfald

 

Joen Lauridzen och hans hustrue             3-0-0

Lauridz Mathiβen och hans

Hustrue                                              3-0-0

Johan Henrichβen och hans

Hustrue                                              3-0-0

Peder Zacariasen och hans

Hustrue                                              3-0-0

Petter Zacariaβen och hans

Hustrue                                              3-0-0

Lauridz Nielβen och hans

Hustrue                                              3-0-0

Hans Danielβen och hans hustrue            3-0-0

En Pige                                               0-2-16

 

Vnge Karle af

Ringe Wilkor

 

Henrich Zacariasen                               0-1-8

Christopher Lauridzen                            0-1-8

Jacob Joensen                                     0-1-8

Jacob Johanβen                                   0-1-8

Kield Torgierβen                                   0-1-8