Avskrifter fra Sokndal

Sogendals Sogn
Fortegnelse paa mine folk som findes
Paa Eeg Preæstegaard, den 2 januarii
Anno 1685


Jeg ok min Hustrue haffer 4 børn, dog kun en offuer 14 Aar
Nok haffuer Jeg 2 Drenger Og 4 Piger

Noch er her paa Gaarden min Medtiener H: Jonas Henrikβen
Hand haffuer ok en Dreng

Efftersom her falt lidet Hø Kand vi kun lidet føde, ok staar til Gud, hvad vi kand beholde til
sommeren kommer, men nu haffuer vi paa Præstegaarden
2 Arbeids Hopper
16 Kiør ok en Tyr
4 Kalffue
40 Faar ok Lam til sammen
4 Swin

Fortegnelse paa Borgerskabet i Sogendal deris folck, effter deris egen Angiffuelse

Biørn Kiddelβen, som ok er Gastgiber, ok hans Hustrue haffuer 3 smaa Børn, 2 ligger endnu i Vugge.
Noch angiffuer hand en Dreng ok en Pige.

Diβe effterfølgende Borgere haffue Liden Brug, ok beklager sig at de Icke formaar at giffue meer Skat med J Rdr for sig selff ok j Rd for deris Quinder

Jon Lauritzen ok hans Hustrue Haffuer en Pige til deris Gaard

Lauritz Matthiβen ok hans Hustrue Haffuer ingen woxne Børn hiemme Men 5 smaa Børn, det ældste icke Fuldt 11 Aar gammel
Til sin Gaardepart haffuer hand En Dreng ok en Pige

Johan Henrichsen ok hans Hustrue haffuer ingen Børn hiemme som er offer 14 Aar
Haffuer en Dreng som farer for  Baadsmand, som hand mener at være fri Noch til hans Gaardepart haffuer hand en Dreng ok en Pige

Peder Zachariasøn ok hans Hustrue Haffuer et Barn 3 Aar gammel Som de nok formaar at giffue Skat af
Haffuer til deris Gaardpart en Pige

Hans Danielβen ok hans Hustrue Haffuer en Pige

Petter Zachariasøn ok hans Hustrue Haffuer et Barn 2 Aar gammel Som de nok formaar at Skatte af
Til deris Gaardepart haffuer de En Dreng ok en Pige

Lauritz Nielβen ok hans Hustrue
Haffuer til deris Gaardepart en Dreng ok en Pige

Noch er her nogle unge Karle, som Icke ere besatte

Henrich Zachariaβøn, farer for en Baadsmand med noget smaat Kremmeri

Christopher Lauridzen farer for Skipper paa en Jacht Drechtig unGefer 3 Læster

Jacob Jonβen farer for Skipper Paa en Jacht drechtig 2 ½ Læster

Jacob Johanβen farer for Skipper paa en liden Skude 4 Læster Drechtig

Kield Torgiuβen farer paa en Skude 5 Læster Drechtig

Effterdi de fører icke større farkoSter, mener de at de bliffer forskoNede for Skat, indtil de farer større Farkoster ok kan fortiene noget Til at giffue Skat aff.

At dette er richtig fortegnelse widner

Jacob Jochumβen Kirsebom
med egen haand

Org til et Anno
Ut supra

Denne fortegnelse tillige med
De andre aff dallerene, er Ført
Fougden tilstillet d: 20 Januarj
1685
Endre Govertβøn Egh