Avskrifter fra Sokndal

Efter at Siølegeren Efter Høie Ordre
er uddraget for Land Legeren for j Aaret
Anno = 1681 Er Af Welbte: her Maior Bildt
her huerfuet, Af de tolf pund Korns-
Landsckyld, paa hundwog J Goe schibbrede, J
Jederens och Dallernes fougderij hans Ko=
Ma= Waares Allernaadigste Arfue Konning
og herre tilhørende, fulle Vere bemeldte
Maiors med hans underhafuende Lieutnan-
tes og fendriches 4. frigaarder som før war
Tuende Soldatter Leger, og udj ded
Compagnie de Marine Indført, Huor
med Alle Siølegenes J forschrefne fougderj
War 75. Mend Naar bemeldte frigaarder
fratages, er dj kon 73. Og som
er fares, Tallet Jcke Maa formindskes,
da Naar BeRørte Leger bliffuer efter
denne Lignelßes Maade, Vorder de-
fuldt = 75. Og der med er Ingen Afgang
paa leger eller Soldatens tal, enten
til Landz eller Vandz, Og effter
hans Excell:e her Geheime Raad og
Stifts befallingßmandz, Min gunstig
Lens herre, her Baron Ludvig Rosen Krands=
es Resolution, paa her Maior Beldtes –
Supplication, Af Nestleden 16 Februarj
er denne Rulle for fattet J Efter
følgende Maaneder = 1683

 

No. 146

Staaende soldatter
1681

Leger

Legß Mend
til de Staaende soldatter

70

Østen Olßen Neßuog Kircke Bøe – 2 løber smør
Houge – 2 løber smør
Watland – 1 1/3 løber smør
Knubedal – 1 løb smør
Tore Knubedal

71

Joen Staaleßen Øfer Mysße Hanneberg – 3 2/3 løber smør
Neder Omod – ½ løb smør
Quam – ½ løb smør
Reeg – ½ pund smør
Nilsß Hanneberg

72

Knud Tollachß: Dydland Neder Løfaas med sletten – ½ løb smør
Frøeland – 3 ½ løber smør
Øfuer Løvaas – j løb smør
Tosten Løfaas

73

Dauid Raßmuß: Store Roßeland Birckeland – 1 løb 12mk. smør
Bierliud – j løb smør
Sellebøe – ½ løb smør
Ribland – j løb smør
Neßuog – ½ løb smør
Neder Regland – j løb smør
Hans Bickeland

74

Jacob Sifuerßen Østebøe Store Roßeland – ½ løb smør
Immersteen – j løb smør
Løguig – j løb smør
Reguig – 2 pund smør
Stor Regdal – 2 pund smør
Hegdal – 2 ½ pund smør
Lønning – ½ løb smør
Hoffuer Hegdal

75

Aßbiøren Haluorßen Scharaaß Frøtløf – ½ løb smør
Midbøe – 2 løber 1 pund
smør
Stor Egelj – 2 pund 6 mk. smør
Løfueland – 2 pund smør
Lille Regdal – j pund 6 mk. smør
Brynjel Egelj

Datum Stauanger = 22 februarj 1683