Avskrifter fra Sokndal

SougnePresteris Mandtals
Udj
Jedderens og Dalernes Fougderie
Kop og Qwegschatte Mandtal
Ao 1683

 

Borgere boende i Sogendal

Biørn Kiddeelβen ok hans Hustrue har 3 smaa Børn, ingen er 5 Aar gamel
Haffuer angiffet en Dreng og en pige
Noch haffuer hand en Knecht paa Gaarden som hand bruger, menlig Biørn Thorβen, Noch til Gaarden en Pige

Simon Pederβen, men gammel blind ok svag Mand, som er kommen meget til achters. Foruden hans hustru haffuer hand en Datter som er voxen Nok 3 smaa børn
Ittem 2 Drenge

Jon Roβeland ok hans Hustru haffuer en voxen Søn
Noch en Pige til Gaarden som hand skatter ok skylder for

Johan Henrichsen ok hans Hustru haffuer 2 Børn offuer 10 Aar gamle Noch en liden Søn
Haffuer en Karl som tiener hanem paa hans Skude for Baadsmand
Noch en Dreng ok en Pige til Gaard som de giffuer Skat og Skyld af

Lauridz Matthiβen Løgewig ok hans Hustru haffuer faar faa Aar Siden lidt stor Skade til Lands ok Vands, ere deroffer kommen til achters. Sende 2 Sønner du med en liden Skude, denne er forgangen i Sommer, men ere icke endens hiemkommen, wed icke om de Leffuer eller icke.
Haffuer ellers 3 smaa Børn
Til Gaarden haffuer hand en Dreng ok en Pige

Peder Aarstad ok hans Hustru haffuer en liden Søn 1 ½ Aar gammel
Til Gaarden haffuer hand en Dren och en Pige

Petter Løffaas ok hans Hustru haffuer en liden Søn 1 ½ Aar gammel
Til Gaarden haffuer de en Pige Noch en Knecht, saa lenge de varer

Hans Danielβen ok hans Hustru angiffuer en Pige

Laurits Nielβen har en Dreng

Torgius Aarhus er sat til at være Gastgeber, haffuer ingen fortienist men stor umag, skatter som andre Bønder, mener derfor at hand bliffuer forskaanet for denne skat.

Margrete S: Alberts, hendis Mand vaar en Strandsidder i Helvig
Haffuer ingen børn som er 10 Aar
Men haffuer en Dreng och en Pige

Henrich Zachariaβen farer med sin Broder Peder Arstad for en Baadsmand

Jacob Pederβen som i forgangen Aar for Baadsmand, er paa sin egen Haand

Stoer Ole som i forgangen Aar tiente hos Biørn Kiddelβen, er nu paa sin egen Haand

Niels Næswaag ok hans Quinde, hand arbeider for Bønder paa Skredderhaandverk, men han liden fortieniste.

Niels Skredder, ungkarl, som forgangen

Willom Jacobβen Skomager

Her er ellers nogle fattige folck boende ved Stranden som i forgangen Aar siges Uagtvider at de være gamel ok fattige, sa de formetter icke at giffue nogen Skat

Borgere som haffuer Gaarde, men at effterdi de Skatter som Bønder, ok udstaar at Tjeghol som de giffuer, derfor mener de sig at bliffue for skaaned for Quægskat som andre Bønder haffuer derfor icke angiffuet deres Quæg.

At dette er en richtig fortegnelse vidner Jeg underskreffne
Jacob Jacumβen Kirsebom, egen Haand
Eeg i Sogendal
Den 1 Martii
Anno 1683

Om kopskat og Qvægskat aff Sogendals Sogn Anno 1683

Jacob Kirsebom och hans Hustru haffuer 3 Børnsom ere offuer 10 Aar ok 2 jche
Noch paa Præstegaarden 3 Drenge ok 5 Piger
Præstegaarden er ganske ringe baade til Ager ok Eng, holder de kun En gammel Jalck ok en Hoppe til at arbeide med
Noch et føl ¾ Aar gammel
En Tyr 3 Aar gammel
9 titten Kiøre
4 Kalffer. 60 Faar

H: Jonas Henrichsen Reimer Medtiener til Sogendals Guld
Skatter for sin Person allene.

Christen Aarstad Degn til Sogendals Sogn, ok hans Quinde har 2 Børn som ere offuer 10 Aar gamle
Hand haffuer ingen fri Gaard som Degner i Danmarck, men giffuer Skat ok Skyld, holde Knechte som de andre Bønder, derfor mener hand at hand maa være fri for Qvægskat, thi effterdj hand haffuer saa ganske ringe Løn formaar hand icke meer end andre gemene Bønder.