Avskrifter fra Sokndal

Regenschab
Ofuer
Kongt May Allernaadigste
Paabudne Tuende Terminer
Kop och quegschat
Udj
Jederens och Dallerens
fougderj
Effter her ued følgende Pre-
Sternis original Mandtaller
Anno
1683


 

Sogendal Sogen

Her Jacob Jochunβen Kirβebom, Proust ofuer Dallerne och Sognepræst Til Sogendalβ gield

Ham sielf 1 ½ RDr Hanβ hustru Lige Saa Er 3-0-0
Deriβ 5 børn, Jchun De Trej Ofuer 10 Aar, huer ½ RDr, Er 1-0-2

Threj Arbedz Drenger, och fem Piger, huer 1 ort 8 β Er 2-2-16
En Gammel Jalch och En Hoppe Til at Arbeide med huer 1 ort 8 β, Er 1-2-16
Et føl ¾ Aar 1-0-16
En 3 Aarβ Gammel Tiur 0-0-16
19 Kiør, Støchet 16 β, Er 3-0-16
4 Kalfue ä 6 β, Er 0-1-0
60 faar, Støchet 2 β, Er 1-1-0

Capellanen Hr Jonaβ Henrichβen Reimer Som er Ugifft, Och tilholder hoeβ Sogne Præsten som er Her Jacob Kirβebom 0-2-0

Borgere Boende i Sogendal

Biørn Kidelβen och hans hustru huer 1 ½ RDr, Er 3-0-0
Haffuer 3 børn Ingen Er 5 Aar Gammel
Angifuet En dreng och en pige Huer 1 ort 8 β, Er 0-2-16
Noch hafuer hand en Soldat Ued Nafn Biørn Toreβen paa Sin Ledβgaard
Deβligeste En Pige, derfor 0-1-8

Sion Pederβen En gammel blind Och Svag mand, Som er kommen meget Til Agterβ
Hans hustru 0-2-0
En vogβen Datter 0-2-0
3 Smaa børn
3 Dregne, huer 1 ort 8 β 0-2-16

Joen Roβeland och hans hustrue Huer 1 ½ RDr, Er 3-0-0
En Woxen Søn 0-2-0
En tieniste Pige til gaar Den som hand Skatter och Skylder Af 0-1-8

Johan Hinrichβen och hans hustru huer 1 ½ RDr, Er 3-0-0
Tou børn Ofuer 10 Aar huer ½ RDr, er 1-0-0
En karl som Tiener for Baadsmand paa hans skude 0-1-8
En dreng och en pige som tienner paa En gaard som hand Maa Schatte och Skylder af huer 1 ort 8 β, Er 0-2-16

Lauridz Mathiβen Løguig och hans hustru huer 1 ½ RDr, Er 3-0-0
Hafuer for faa Aar sigen Lid stoer skaade, Til landz och Wandz Er der ofuer kommen til Agterβ Sende Tou Sønner ued med En Liden Skude forgangen Sønder men ere Iche Endnu Hiem kommen, Wed icke om de Lefuer ellef iche, haffer Ellers 3 Smaa børn. Til gaarden som hand Gifuer schat och skyld af, en dreng och en Pige huer 1 ort 8 β, Er 0-2-16

Peder Aarestad och hans hustru huer 1 ½ RDr, Er 3-0-0
Haffuer En Liden Søn 1 ½ Aar gammel
Til Gaarden Som Hand Schatter och Skylder af, en Dreng och en pige huer 1 ort 8 β, Er 0-2-16

Petter Løfaaβ Och hans hustru huer 1 ½ RDr, Er 3-0-0
En liden Søn 1 ½ Aar
Til gaarden Som hand Schatter och Skylder of En pige 0-1-8
En Soldat i Tieneste Saa Lenge det Warer

Hanβ Danielβen och hans hustru huer 1 ½ RDr, Er 3-0-0
En pige 0-1-8

Lauridz Nielβen En Enlig Karl 1-2-0
En dreng 0-1-8

Margrete Sal Albretz, Hindiβ mand var En Strandβider i Helwig, Hafuer Jngen børn som Er 10 Aar
For hinde 0-2-0
En dreng och en pige huer 16 β, Er 0-1-8

Unge Karle

Henrich Zachariaβen 0-2-0
Jacob Pederβen 0-2-0
Olle Som I forgangen Aar Tiente Biørn Kidelβen 0-2-0

 

Nielβ Neβuog Som Arbeider for Bønder paa Schredder Haanduerch, men har Liden fortieneste 0-2-0
Hanβ quinde 0-2-0

Willum Jacobβen Skomager 0-2-0