Avskrifter fra Sokndal

Fortegnelse paa dem som findes i Sogendals Sogn at kunde giffue Consumptions eller folkeskat Anno 1684

 

Sognespræsten ok hans Hustrue

Haffuer 3 Drenger

Noch 5 Piger

Haffuer ingen Hæster, men 2 Hopper

 

H: Jonas Reimer, ere Medbroder

 

Christen Lauritzen ok hans Hustrue

hand er Degn her til Sognet, men haffuer ingen fri Degnegaard, men haffuer Kun en Part i Aarstad som hand haffuer leid aff Sognepræsten i Staffanger ok giffuer deraff alle Skatter, ok udreder knechte som andre Bønder, derfor  formaar hand icke at giffue Consumptions eller folkeskatt, enten for Sig eller sin Hustrue, Søn och Tienistepige, Thi hans Løn for Bestilingen er Saa ganske ringe.

 

Borgerskabets Familia

 

Biørn Kiddelβen ok hans Hustrue

haffuer til dend borgelig Brug En Dreng ok en Pige. Noch til den Part de bruger i Aarstad, en Dreng og en Pige

 

Johan Henrichsen ok hans Hustrue

haffuer en Søn som farer for Baads mand Noch en Dreng ok en Pige til deres Gaardpart, som de brugger

 

Jon Lauritzen ok hans Hustrue,

haffuer en Pige til Sin gaard

 

Lauritz Mattiβen ok hans Hustrue

haffuer en Dreng ok en Pige til Deris Gaard

 

Peder Zachariasøn ok hans Hustrue

haffuer en Pige til deris Gaard

 

Petter Zachariason ok hans Hustrue

haffuer en Dreng ok j Pige til deris Gaard

 

Hans Danielβen ok hans Hustrue

siger sig verken at haffue nu enten Dreng eller Pige

 

Laurits Nielβen ok hans Hustrue

haffuer en Pige og en Dreng til deris Gaard

 

Unge karle

 

Kield Torgiuβen farer paa Biørn Kiddelβens Skude for Skipper

 

Jacob Pederβen farer paa Biørn Kiddelβens Jacht for Skipper

Ommund Pederβen farer paa Johan Henrichsens Skude for Skipper

 

Willom Jacobβsen Skomager, naar hand icke kand faa Arbeid, seiler hand for Baadsmand

 

Jacob Jonβen farer for sin Fader eller andre for Skipper

 

Christopher Lauritzen farer paa sin Faders Lauritz Matthiβens Skude for Skipper, ok undertiden for andre.

 

Niels Laritzen farer paa Laurits Matthiβens Jacht for Skipper

 

Casten Jacobβen farer med Petter Zachariasøn for Baadsmand

 

Henrich Zachariasøn farer med Peder Zachariasøn for Styrmand

 

Ole Nielsen farer med Laurits Nielsen for Styrmand

 

Niels Skrædder i Næsvaag, ok hans Qvinde

Hand giør Vedmels Klæder for Bønderne, men hans Middeler er saae ringe.

 

Dette at være richtigt Mandtal bekiender

Jacob Jochumβen, egen Haand

Eeg, 5 May

Anno 1684