Avskrifter fra Sokndal

Fortegnelse paa dennom som effter Kongl: Mys: aller naadigste Comsumptions forordning faar betale toldskat i Sogendals Sogn, Anno 1682

 

Hr. Jacob Kirsebom oc hans Qvinde, har en Daatter Ane Jacobsdatter, 22 Aar gammel.
2 Drenger Ole Tostensen oc Willum Jacobsen, Desligeste 5 Piger.
Hæste har han ingen, uden en gammel Jalk [Vallak] som er bleffen siug af den smitsomme hæstesot, ved ikke om den bliffuer b:holden eller ikke.
Efferdi Præstegaarden er saa ganske ringe til Affl, saa korn, oc holder mere Wreg [?], Derfor haffuer Jeg i mange Aar brugt neder Løffaaß, hvor Jeg haffuer en Dreng Eluff Haavardsen oc en Pige.
Noch i Frøeland 4 Huder ok et pund Smør, hvor til Jeg haffuer en Dreng Larrs Mickelßen oc en Pige. Men effterdj Jeg giffuer Skat ok holder Karste [?] af diße Gaarder, haaber Jeg, at Jeg ing der holden frj som andre Bøender.

Hr. Jonas Henrichsen Medtiener til Sogendals Præstegield holder ved nu huerchen Dreng eller Pige.

Sædedegne haffuer vi ingen i Dette Prosti, men en part war fattige Bønder, som giffuer Skat, oc Rettighed aff deris Gaarder som andre Bønder, hvilket falder dem tungt noch, oc formaar ikke at giffue widere Skat.

En part sidder i nogle smaa Huuse som Husmænd, oc haffuer intet at skatte af.

Gastgæberen Torgius Jacobßen boende paa Aarhuus haffuer taget sin Broder Ole Jacobßen til Hielp, men ville ikke befatte sig med Gastgæberi, om de skulle giffue folkeskat, thi der er ingen fortieneste hos, men maa skatte ok udstaa anden Byegsel aff deris Gaard, oc maa ikke beholde deris Drenge fri.

Borgerene som bor i Sogendal ere diße

 1. Simon Pederßen haffuer i mange Aar, end oc for hans kom til dette Præstegield wæret blind, oc er en gammel ok meget swag, haffuer derfor ganske ringe Brug, formaar ikke at giffue en stor Skat, men i sin Huusholdning haffuer han sin Quinde Och en Daatter, Berrette SimonsDatter 16 Aar gammel
  Noch en tiener, som farer paa hans Jackt for Styrmand

 2. Biørn Kiddelsen ok hans Quinde haffuer i Deris Huusholdning til Deris Handel 2 Drenge, Kield Torgrimsen ok Kield Dirikßen.
  Noch til sin Gaard er Dreng Oluff Torgrimsen
  Noch haffuer han i sin tieniste 2 Kneckte, som han mener at hand nyder fri for folkeskat.
  Desliget haffuer hand en Amme, ok en Pige
  Noch en Pige til Gaarden

 3. Jon Lauritzen ok hans Quinde, haffuer en Søn Jacob Jonßen, ungefær 20 Aar, som farer paa Deris farkost for Skipper oc Styrmand
  Noch en Pige til Deris Gaard
  Och en Kneckt som Dyrker Gaarden

 4. Johan Henrichsen ok hans Quinde haffuer en Søn Jacob Johansen, ungefær 14 Aar gammel
  Noch en Dreng til Baadsmand
  Desliget en Dreng ok en Pige til Gaarden

 5. Laurtiz Matthißen ok hans Quinde haffuer en Dreng ok en Pige til Deris Gaard

 6. Niels Matthißen ok hans Quinde haffuer en Dreng ok en Pige til Gaarden

 7. Peder Zachariaßen ok hans Quinde haffuer en Dreng ok en Pige til Deris Gaard

 8. Petter Zachariaßen ok hans Quinde haffuer kun en Pige til Deris Gaard

 9. Hans Danielßen ok hans Quinde haffuer en Pige ok en liden Dreng

 10. . Lauritz Nielßen er ugift, ok holder til hos sin Moder.

 

Unge Karle, som ikke haffuer tagit ved Tieniste

 

 1. Christopher Lauritzen, farer for Skipper eller Styrmand, paa de smaa farkoster, undertiden for sin Fader, undertiden for andre.

 2. Willom Jacobßen farer for Styrmand eller Baadsmand for Niels Matthißen, som er en megit Swag Mand

 3. Jacob Pederßen farer for Biørn Kiddelßen for Skipper

 4. Asbiørn Tollefßen farer for Biørn for Baadsmand

 5. Oluff Nielsßen farer for sin Broder Lauritz Nielsßen for Baadsmand

 

Andre Huusfolk, Mands eller Quindes Personer ere udarmede folk, som ikke farmaar at giffue Skat

Dette at være riktig fortegnelse paa alle vi vide at der bør eller kand giffue folkeskat, widere vi med wore Hænder ok Signeter herunder. Actum Sogendal Den 10 Aprilis, Anno 1682

Jacob Kirsebom (sign.)
egen Haand
Peder Zakariaßön (sign.)
Eghd