Avskrifter fra Sokndal

Jedderens och Dallerens
Fougderie
Mandtal offuer hans Kongl:
Maysts: allernaadigste Paa
Budne begge Terminer Con
Sumption, folche och
Copulation Skat
Anno 1681Dallerens Prousti

Sogendal Sogen

Prousten her Jacob Jochumββøn Kirssebom for sin egen Perβon Effter hans Kongl: Mayts: allernaadigste forordning frj, hellerβ for hanβ hustru, En datter
Tou Drenger och 4 piger á 2 slette daller, Er til Betalling 10-2-16
En gamel Pige Offuer 72 Aar j Bemeldte her Jacobβ huuβholdning, som giffues koesten for guds schyld, derfor haabeβ allernaadigst for skaansel

Paa forschreffne her Jacobs affuelβ gaard, En Dreng och Tou Piger, som formedes Naadigst frj Effterdj dee aff Schatteβ lige ved andre Bønder

Cappelanen her Jonaβ er hoβ Sogne Præsten

Berørte her Jachob Kirβebom, som haffuer [uleselig] Dreng eller Pige 11-2-16

Degnen och hand Kone som haffuer En dreng och En Pige. Efftersom hand er Baade och bruger gaards huor aff hand Skatter och Skylder lige ved andre Bønder, och derfor Ydermere formoder iche videre at Betynges

Sogne presten en hest 1-0-0

Effterschreffne Borgere som Boer = 19 Mile fra Stavanger

Simon Pedersβøn En gammel blind Mand, Er kommen gandske till agters, haffuer Ringe brug, for sig, sin quinde, En daatter och en Dreng, Vededte formodrr at slippe Med 4-0-0

Joen Lauridtzøn haffuer Ringe Kiøbmands brug, hand och sin quinde och Søn 9-0-0
Bruger hellers Gaard, och der aff schatter och Schylder lige ved andre Bønder, haffuer der En Pige och En aff [uleselig], som frj formodis

Lauritz Mathiesβøn, sin Quinde, en Søn och Een Datter som haffuer ringe Kiøbmandschab 12-0-0
Bruger En Gaardtz part haffuer der En dreng och En Pige, som Vuderidtz formodis frj, effterdj hand aff gaarden schatter och Schylder som en ander Bonde

Biørn Kidelsβøn sin quinde En dreng och En Amme 12-0-0
Bruger Gaard huor aff schatter lige ved andre Bønder, holder der En dreng og En pige som vuderidtz frj formodies

Johan Henrichβøn, hans Quinde och En dreng 9-0-0
Bruger och gaard och deraff schatter huor paa En dreng og En Pige som frj forhaabes

Niels Mathiesβøn och hans Quinde 6-0-0
Bruger GaardeJord och der aff schatter, huor hand haffuer En dreng och En Pige som frj formodes

Peder Zachariasβøn, och hans quinde haffuer Ringe Handel 6-0-0
Haffuer deriβ beste Næring aff en gaard som schatter aff lige ved Bønderne, huor paa de haffuer En dreng og en pige som formodis frj

Petter Zachariasβøn och hans Quinde, nyligen taget Borgerschab 6-0-0
Haffuer hid Jndtil Jngen brug hafft, paa hans Bejede gaard Er en Pige och En aff [uleselig] som frj formodis

Hans Danielβøn och hans quinde, nyligen kommen sammen, har En Pige 9-0-0

Lauritdz Nielsβøn En Enslig Karl 3-0-0

Strandsidere

Albret J Heluig och hans Quinde 2-0-0
Quindens gammel Moder forhaabes frj

Nielβ Schredder J Neβuog och hans quinde, arbeider for Bønder 2-0-0

Rolff J Stranden och hans Quinde 2-0-0

Simon Smed En Enlig fattig Mand 1-0-0

Frederich Bødker, hans Quinde och en Stiffdatter, Er forarmede folck, der for vuderedtz formonden at slippe med 1-2-0

En Ung Karl Jacob som Læβer for Børn 1-0-0

Mickel Jngebretβen baadsmand 1-0-0

Olluff Nielβøn och hans quinde 2-0-0