Avskrifter fra Sokndal

Madtal
Offuer
Hans Kongl: Mayst: allernaadigste
Paabudne famile Landehielp J Jed
Derens och Dalerens Proustier
Som ligger udj de tuinde
Fougderier Jederens och
Dalerens Fougderj, Sampt
Lister Leen Anno
1675

Dalernis Proustj

Sogendals Prstegield Personer Taxt RDr

Her Jacob Jochumβn Kirsebom 12 2 24
Her Jonas Reimers Capellan 1 1 1
Degnen 3 1 3

Efferschreffne Borgere til Staffuanger

Birn Kieldβn i Sogendal 8 1 8
Simon Pederβn 6 1 6
Johan Henriksen 5 1 5
Lauritz Mathisen 5 1 5
Niels Mathisen 4 1 4
Joen Lauritzen 4 1 4
Jan Janβen 2 1 2
Peder Zacharian 1 1 1
Lauritz Nielβen 1 1 1