Avskrifter fra Sokndal

Jederen och Dallernis
Fougderies Rulle
Offuer de udualde aff almuens
Enroullerine, effter hans Høy: Exell:
Høgbaarne Herre, her Stadholder Gulden
Lew, Anmodning, bestaaende udi
= 497 mand
Anno 1673

Sogendall Schibr:

Opsiddere Gaarde De udualde
Jacob
Sander
Hans
Krichebøe 1 Leg 1 Niels Houge, ey vert sold:
Niels
Peder
Johans
Carnelis
Houge 2 Hans Aanonßen Bøe
ey vert sold:
Besße
Søren
Quam
Lie
3 Johans Houge, ey
vert sold:
Daniel
Enchen
Haneberg 2 Leg 4 Olle Bramboe, vert sold:
Lars
Biørn
N: Omod
Olle Bramboe
Enchen Aarstad 3 Leg 5 Laurs Wattland ey vert sold:
Thore
Lars
Wattland
Erich
Joen
Alff
Sørffue
Lindland 4 Leg 6 Adzer Lindland ey vert sold:
Joen
Peder
Øridtzland,

Portell

7 Joen Øridtzland ey vert sold:
Joen
Torgier
Michel
Brynild
Ø:Bøe 5 Leg 8 Hans St: Regeland ey vert sold:
Lars
Hans
Vermund
St. Regeland med Eghammer 9 Tarild Drageland, vert sold:
Hans
Tarild
Drageland
Steen
Jacob
Guland 10 Vermund Regeland ey vert sold:
Enchen Frøland 6 Leg 11 Hendrich Gyeland ey vert sold:
Hans
Rasmus
Sørffue
Løffueland
Fredrich
Rasmus
Tolleff
Gyeland 12 Raßmus ibm: ey vert sold:
Sammuel
Jacob
Ø. Omod 7 Leg 13 Steen Seele vert sold:
Enchen
Lars
Fidie med Tuedt
Alff Sandbach 14 Alff Sandbach ey vert sold:
Annon
Steen
Olle
Seelle
Jacob
Aadt
Anders
Olle
W. Barestad 8 Leg 15 Anders W. Barestad vert sold:
Ingell
Suend
Jens
Endre
Uhrdall 16 Knud Vennie, vert sold:
Tolliv
Michel
Enchen
Ø: Sourdall med Buestøl 17 Michel Sourdal ey vert sold:
Annon
Enchen
N: Sourdall
Knud Wennie
Joen
Lars
Omund
Peder
Torsten
Jacob
& Enchen
Ø. Barestad 9 Leg 18 Omund Barestad ey vert sold:
Michell
Lars
Christopher
Steenberig med Eghammer 19 Jacob Torgrims: ey vert sold:
Brynild
Thore
Egelie 20 Michel Steenberig ey vert sold:
Olle
Torgier
Carl
Johans
Iffuer
Bircheland 10 Leg 21 Torgier Bircheland ey vert sold:
Christen
Hans
Ougendall
Thollach
Joen
Berliud 22 Hans Ougendall ey vert sold:
Peder Telnes
Torgius Sellebøe 23 Niels Nesuog ey vert sold:
Siffuor
Olle
Ribland
Olle
Niels
Christen
Nesuog
Aannon
Alff
Gunder
N. Regland 11 Leg 24 Alff Regeland ey vert sold:
Joen
Hoffuer
Rasmus
Str: Rosßeland
Anders
Enchen
Immersteen 25 Annon Regeland ey vert sold:
Lars
Niels
Løgvig
Annon
Enhen
Hegdall 26 Annon Hegdall ey vert sold:
Niels L: Regland
N. Løvas med sletten 12 Leg
Torsten Ø. Løfaas 27 Torsten Løvaas ey vert sold:
Jacob
Torgius
Aarhuus
Thore Knubedall
Sigbiørn Reguig
Enchen Dydland
Enchen Maal
Nordnes
Torsten
Elleff
Olle
Y: Mydland 13 Leg 28 Lars Gudal ey vert sold:
gl: Lars
u: Lars
Gudall
Enchen
Knud
Schougstad
Erich
Eiffuind
Egeland under Schougstad 29 Erich Egeland ey vert sold:
Gullich
Jacob
Y: Aalgaard
Axell
Olle
Aarsuold 30 Olle Aarsuold ey vert sold:
Marchus Lønning i Elffuen
Tallach
Askild
Øritdzland
Halduor
Tollach
Effuind
Goudeland 14 Leg 31 Peder Netland vert sold:
Adzuer
Sigbiørn
Hetleschoug
Peder
Olle
Omund
Netland 32 Sigbiørn Hetleschoug ey vert sold:
Gunder Suinland
Affuel
Elling
Tollif
Toxen 33 Olle Frøtleff vert sold:
Knud
Joen
Leyel
Omund
N: Stølle
Nafue
Lars
Olle
Frøtlef 34 Lars Frøtlef ey vert sold:
Stephen Midbøe 15 Leg
Olle
Knud
Tothammer 35 Peder Schiffueraas, ey vert sold:
Halduor
Bent
Peder
Schiffueraas
Carll Reeg 36 Karl Reeg, ey vert sold:
Biørn
Jacob
Omund
Olle
Enchen
I: Mydland 16 Leg 37 Olle I: Mydland ey vert sold:
Brynild
Lars
Gullich
Michel
Enchen
Aarstad 38 Halduor Myrstøl, ey vert sold:
Lars
Jacob
Hans
Haaland 39 Jacob Haaland, ey vert sold:
Torgius Sollie
Hellie
Halduor
Myrstøl
Lars
Michel
Torgius
Jacob
Enchen
N: Møsße 17 Leg
Biørn
Peder
Enchen
St: Aalgaard 40 Peder Aalgaard, ey vert sold:
Olle
Salue
Lønning 41 Salue Lønning, ey vert sold
Marchus
Jacob
I. Møsße 42 Marchus I: Møsße, ey vert sold:
Hans
Bertel
Str: Ombdal
Endre
Niels
Elffuestrøm 18 Leg 43 Niels Elffuestrøm, ey vert sold:
Offuel
Jacob
Liøtofft
Michel
Staale
Enchen
L: Ombdall 44 Brynild St: Egelie, ey vert sold:
Torgius
Tore
Bache med Portell
Enchen
Brynild
Str: Egelie
Tosten Ø. Stølle
Sigbiørn Steensland 45 Sigbiørn Steensland vert sold:
SUMMA 45 Mand
HETLAND      
Biørn
Bent
Tomas
Refsland 6 Leg  
Gunder
Roall
Groff 10 Leg  
Anbiørn
Roall
Quiwog    
Elling
Jacob
Sigbiørn
Gunder
Y: Efuie    
Olle
Offuel
Enchen
J: Efuie 11 Leg 30. Mickel Bielland, ey vert sold:
Einer
Mickel
Bielland    
Raβmus Skogernæs    
 

Nogle af de gamle Soldater,
som ingen Jord bruger, och Ere ledi-
ge Karle och Huusmend

Sogendal skibr.

 

JAcob Jmmersteen
Halfuor Hegdall
Brynild Parag [?]

Knud Drageland
Olle Belles. Løfaas
Lars Asguds Reeg