Avskrifter fra Sokndal

 Af forskreffne Sogendall skibbredz Land fordringskab,
och Rytterskatt, sambt fierde och sidste Termin prin
cessin steur for A N N O 1 6 6 6  for
β och Meninge Almue Lydligen er Oplæst, Och be
findiβ Saaledis som Skreffuet er at Udgiffues
och Oppebergneβ, Jngen Gaardz Landskyld at Werre
for Ringet Ey heller Nogen Gaard, Liden eller Stor
at Werre Wdelaacht, Ittem findes icke Nogen
HaandWekchs folch, Peberβuenne, Søuer, Strandsidere,
Huusmend, eller Tieniste drenge, som Kunde giffue
Ko: Ma: Nogen Skat, Bekreffter wj, Effter Skrefne
Nielβ Kiedland, Lenβmand, Lauridz Mysβe, Zigbiørn
LøffAaβ, Christen Regeland, Knud Stølle, Och Jacob
Regedall, Ædβoerne Laug Retteβmend J bemeldte
Sogendall skibbr: med Woreβ Zignetter paa Thrøch
Actum Soegeindalls Thingstue, Huor Aldmin-
delig Somnerting holteβ d: 28. May 1668