Avskrifter fra Sokndal

En

Almindelig Jordebog

Huor vdi findis Jndført alle Jorder

Och Jordeparte, stoere och smaae, Be

bygte och øde, huer Eigere och [uleselig]

eigere, med tilligende herlighed samt

huer byxelen er raadi [uleselig] denis

besidderes och deris taxerede [uleselig]

offver

Stavangers Lehne

1661

 

Hedtlandz skibbrede

 

Eye

 

 

Odlandt øde der under

Smør – i ½ løb

Huder – ij

Eyer Staffuenger skole med bøxell

Smør – j spd

Er Sogendals presteboels med bøxell

Gunder

Aawold

iii ½ dr

J: Effuie

Smør – i ½ løb

Odell

Jon

Oelle

ij dr

Y:Effuie

Smør – ½ løb

Eyer Kongen med bøxell

Fornøden quernsted

Elling

Jacob

Sigbiørn

ij dr

Biedland

Smør – j løb 18 mk

Ligger till Udsten Closter med bøxell

Hertill fornøden quernsted

Einer

Michell

ij dr

Quiwoegh

Smør – ij spd

Ligger till Sogendals presteboel med bøxell

Anbiørn

Roall

i ½ dr

Groff

Smør – ij spd

Ligger till Sogendals presteboel med bøxell

Gunder

Roall

v ort

Skogernes

Faarschind – iij

Kongens med bøxell

Raβmus

j ort

Refsland øde under Eie

Faarschind – vj

Kongens med bøxell

Niels

Biørn

Disβe ere Slet Udarmede

Sogendals skibberede

Herud foeris Jorderne med deirs Wisse Landschyld Gaardenis skatter som

Eigere och LandzEigere sambt Bøxelen Raader och desβenlillig Beβiderne nu er Taxerit med herlighed

 

Fuldegaarder

Hanebergh

Legwold øde under gaarder

Smør – iii ½ løb ½ spd

Odell

Daniell

Niels

Er Lenβmands  Gaard som hand niuder schat frj

W. Barestad

Smør – iij løbe

Odels godz

Jacob

Peder

Oelle

Aamond

vj dr

Kierchebøe

Smør – iij løb

Eiger Udsten Closter med bøxell

Lauritz

Jacob

Sander

iiij ½ dr

Midbøe

Smør – i ½ løb

Huder – iij

Odell

Goude

Joefre

Thorgius

Alff

iiij ½ dr

Frøeland

Smør – iij løb

Huder – iij

j løb følger lector med bøxell

ij løber 3 huder er Gaarmandz godz

Thorrid[?]

Jon

Enchen

vj dr

Aarstad

Smør – iiij ½ løb

Tillhører Staffuanger Presteboel med bøxell

Thorgius

Søren

Tosten

vij dr

Omod

Smør – iij løb

Till Hører Hospitallet med bøxell

Samuell

Jacob

iiij ½ dr

Lindland

Smør – iij løb

Huder – iij

Odelsgodz

Hertill er quernsted och Noget Laxefische

Tolleff

Søren

Allff

Joen

Erich

vij dr

Ø: Barestad

Smør – iij lø

i ½ løb till Bispen – Bispen bygger

i ½ løb Er odell – Bispen bygger

Lauridz

Rasmus

Joen

Salve

Lauridz

Niels

Oelle

Dagh

vj dr

Østebøe

Smør – i ½ løb

Huder – iij

Er Odels godz

Joen

Orm

Jørgen

Michel

Tollach

iiij dr

Hallfvegaarder

N: Nysβe

Smør – ij løb

Odell

Med quernsted till huuβbehoff

Lauridz

Naffr

Torgius

Enchen

Michel

iiij dr

J: Mydland

 

 

Nota

Smør – ij løb

Odell

Hertill er hielpelig quernsted till

Denne gaard er for Ringe Sadt for Landschyld och Kand med leillighed forhøyes

Biørn

Lauridz

vj dr

N: Omod

Smør – ij løb

Odels godz

Biørn

Jacob

ii ½ dr

Houge

Smør – ij løb

j løb till Capelanen i Staffuanger med bøxel

j løb Odell med bøxell

Behielpelig quernsted

Omund

Brønild

Peder

Niels

iii ½ dr

Regeland

 

Eghammer

der under

Huder – ij

Eyer kongen ej bøxell

Smør – j løb

Sogendall Presteboel och Samme Kierche

Eyer huer halffpart med bøxell

Hertill Een Bechequern

Hans

Jacob

Christen

iiij dr

Frøtleff

Smør – i ½ løb

Odell

Hertill Er quernsted

Lauridz

Naffe

Einer

ii ½ dr

Str:Aalgaar

Smør – i ½ løb

Odell

Salue

Biørn

iij dr

Haaland

Smør – i ½ løb

Odell

Thenlig quernsted

Lauridz

Torgiuβ

iij dr

Steenberig

 

Egeland øde derunder

Smør – i ½ løb

Ere Lector med bøxell

Smør – ½ løb

Følger Udsten Closter med bøxell

Lauridz

Muchell

iij dr

N: Løffaas

Sletten derunder

Smør – j løb

 

Smør - ½ løb

Ligger till Sogendals presteboel med bøxell

Bruges aff H: Jacob

ii ½ dr

St.Rosseland

Smør – i ½ løb

Følger Bispen med bøxell

Hertill er quernsted

Joen

Aβbiørn

Raβmus

iij dr

Ellfvestrøm

Smør – i ½ løb

Eiger Sogendals presteboel med bøxell

Hertill er quernsted till huuβbehoff

Endre

iii ½ dr

Y: Mydland

Smør – i ½ løb

Eiger Kong: med bøxell

Niels

Tosten

Oelle

iii ½ dr

Fedie

 

 

 

Tued øde derunder

Smør – j løb

Giedschind – ij

Staffuanger schole eyer hallffpart med bøxell

Odels godz hallffpart med bøxell

Faarschind – iij

Følger kongen med bøxell

Herunder er quernsted och Laxefische

Eiluff

ii ½ dr

Todthammer

Smør – i ½ løb

Wandsøe presteboel – j løb – presten bygger

Odels godz – ½ løb – presten bygger

Herill Er Bechequern och Laxefischerj

Trund

Knud

iij dr

Neswogh

Smør – j løb

Tallig – ½ løb

Kongen eyer – ½ løb

Sogendals presteboel ½ løb, huer Bygger sin Partt

Sogendals kierche ½ løb

Christen

Anders

Oelle

ij dr

 

 

Wdj dette schibbrede ehr 9 fuldegaard huer Regnit for 6 dr och 18 halffue gaarder huer – 3 dr – Beleffe – 108 dr

Ødegaarder

Ø:Løffaas

Smør – j løb j spd

j spd smør till Sogendals presteboel

j løb er Odelsgodz och bygger Alt

Giermund

Zigbiørn

ij dr j ort

Jmmersteen

Smør – j løb

Odell

Hertill er Een Bechequern

Anders

Christen

ij dr

Wrdall

 

Nota

Smør – j løb

Odell

Hertill er goed quernsted

Och findis dend gaard alt for Ringe Sadt for Landschyld

Jngell

Gunder

Christoff.

Jens

iij dr

N:Regeland

Smør – j løb

Odell

Anond

Gunder

ij dr

Y:Aalgaar

Smør – j løb

Følger Sogendals Presteboel med bøxell

Hertill er hielpelig quernsted

Jacob

Gullich

i ½ dr

Bircheland

Smør – j løb

Odell

Her till Jtt quernsted

Gunder

Michell

Jffur

Johanis

Oelle

ij dr

N:Støelle

Smør – j løb

Følger Capelanen i Staffuanger med bøxell

Och er hertill Een Bechequern

Knud

Leyel

Knud

ii ½ dr

L:Røβeland

Smør – j løb

Ehr Bispen med bøxell

Hertill en quernsted med nogen [uleselig]

Hallduor

Peder

ij dr

Toxen

Smør – j løb

Eyer Sogendals presteboel med bøxell
Hertill Er hielpelig quernsted

Toleff
Aawold
Elling

i ½ dr

Str:Omdall

 

Huβtued derunder

Smør – j løb

Eiger Kongen med bøxell

Smør – iiij ½ mk

Er Kongens med bøxell

Behielpelig quernsted

Peder

Berttell

ii ½ dr

Løgwigh

Smør – j løb

Eyer Kongen med bøxell

Gunder

Halword

ij dr

Øfrisland

Porttill øde

Smør – iii ½ spd

Smør – ½ spd

Er Kongens med bøxell

Hertill er hielpelig quernsted

Oelle

Peder

Joen

ii ½ dr

Aarhuus

Smør – j løb

½ løb till Bispen – Bispen skeeder bøxelen

½ løb Odelsgodz – Bispen skeeder bøxelen

Hertill er Temmelig Laxeficherj

Jaocb

ij dr j ort

Berliu

Smør – ½ løb

Huder – j

J hud eyer Kongen med bøxell

½ løb er Odel med bøxell

Hertill er quernsted

Joen

Tolleff

ij dr

Omdall

Smør – j løb

Till Sogendals presteboel och samme Kierche

Huer sin hallffue part med bøxell

Jacob

Jacob

Elling

Staale

ij dr

Skieffveraaβ

Smør – j løb

H. Kong med bøxel

Niels

Halduord

Peder

Bend

ij dr

Aarestad

Smør – j løb j spd

J spd Eiger Sogendals presteboel med bøxell

Resten er Odell

Steffen

Oelle

Brønill

Gulich

ii ½ dr

Wadtland

Smør – iiij spd

Sogendalls presteboel och ibm kirche eyer

Huer sin halffpart med bøxell

Ejner

Hallduor

Tord

ii ½ dr

Cronen

Tallig – ½ spd

Huder – j

Eyer Kongen med bøxell

Lauridz

Anders

j dr

J. Myβe

Tallig – ½ spd

Huder – j

Eyer Kongen med bøxell

Skulle

Tord

v ort

Guedall

Smør – ij spd

Er Kongens med bøxell

Hertill Eeh Bechequern

Lauridz

j dr

Drageland

Smør – ij spd

Er Kongens med bøxell

Hertill er hielpelig quernsted

Oelle

Tarall

½ dr

Regwigh

Tallig – ½ spd

Huder – j

Er Kongens med bøxell

Raβmus

j dr

Egeland wed Skoustad

Tallig – j spd

Er kongens med bøxell

Hertill Een Bechequern

Effuind

iij ort

Liøtofft

 

Huβtued øde derunder

Smør – ii ½ spd

Ehr Kongens med bøxell

Smør – iiij ½ mk

Er Kongens med bøxell

Aawald

Jacob

i ½ dr

Lough

Huder – i ½

Er Kongens med bøxell

Hertill er hielpelig quernsted

Johans

Biørn

ij dr

Maall

Tallig – ½ løb

Kongens med bøxell

Och Jtt lidet quernsted

Søren

Torgius

j dr

Løffueland

Huder – j

Er Hoβpitalledz med bøxell

Hanns

ij dr

Myrstøell

Smør – ij spd

Odell

Jacob

Hellie

Oelle

j dr

Lønningh

Smør – ½ løb

Odell

Attlach

Oelle

iij ort

Gydlannd

Smør – iij spd

Odell

Henrich

Tolleff

Enchen

i ½ dr

Knobedall

Smør – ½ løb

Odell

Torre

iij ort

N: Sourdall

Smør – ij spd

Odell

Aanon

Enchen

j dr

Goudeland

Smør – ij spd

Odell

Jffr

Øffuindh

j ½ dr

Ougendall

Smør – ½ løb

Odell

Hertill behielpelig quernsted

Jens

Christen

i ½ dr

Hedtleskovff

Smør – ½ løb

Odell

Adzer

Torchel

j dr

Nedtlannd

Smør – ½ løb

Odell

Ommund

Oelle

j dr

Svindland

Smør – ½ løb

Odell

Gunder

j Dr

Str: Reghdall

Smør – ½ løb

Odell

Hertill fornøden quernsted

Tommis

Jacob

j ½ dr

Solie

Smør – j spd

Odell

Torgier

iij ort

Backe

 

Porttill øde derunder

Smør – ij spd

Odell

Smør – ½ spd

Er Kongens med bøxell

Hertill er fornøden quernsted

Torgius

Tord

i ½ dr

Egeliie

Smør – iij spd

Odell

Bechequern

Attlach

j dr

Sandbech

Smør – ½ løb

Er Udsten Closters med bøxell

Allff

iij ort

Brandzberigh

Smør – ij spd

Sogendals presteboels med bøxell

Fonøden quernsted

Brønilld

j dr

Quamb

Smør – ½ løb

Sogendals presteboel med bøxell

Besβe

j dr

Aarswold

Smør – ½

Eyer Soggendals K. med bøxell

Hans

Axell

j dr

Ø: Støella

Smør – iij spd

Eyer for:ne Kirche med bøxell

Tosten

v ort

Ørisland

Smør – iij spd

Sogendals presteboell och samme Kierche

Eyer huer sin hallffuepart med bøxell

Aschill

Tollach

j dr

Kiedland

Smør – j løb j spd

Eyer Skoelen i Staffuanger med bøxell

Och er hertill Jtt Ringe Laxefischende

Jacob

ij dr

Zeell

Smør – iij spd

Sogendals presteboell och samme Kierche

Eyer huer sin hallffpart med bøxell

Olle

Anond

v ort

 

 

50 Ødegarder i ½ dr er – 75 dr

Gylland

Tallig – j spd

Er Kongens med Byxell

Jacob

Sørffue

iij ort

Bramboe

Tallig – j spd

Kongens med bexell

Fornøden quernsted

Lauridz

½ dr

Tellneβ

Smør – j spd

Kongens med bøxell

Peder

½ dr

Egelie

Tallig – j spd

Kongens med bøxell

Torre

½ dr

Sellebøe

Smør – ½ løb

Odell

Torgier

½ dr

Egelie

Smør – ix mk

Odell

Knud

½ dr

Hegdall

Smør – ½ løb j spd

Eyer Sogendals presteboel med bøxell

Oelle

Aamon

iij ort

Lie

Smør – j spd

Sogendals presteboel med bøxell

Fornøden quernsted

Oelle

½ dr

Ribland

Smør – ½ løb

Er Sogendals Kierches med bøxell

Siffuert

iij ort

Ø: Sourdall

Buuestøell derunder

Smør – ½ løb

Smør – ix mk

Disβe 2 Jorder er Sogendals Kierches med bøxell

Hellge

2 Enchen

½ dr

O

Dydland

Smør – ½ løb

j spd till Bispen, Bispen Raader bøxell

j spd er Odell, Bispen Raader bøxell

Anders

iij ort

L:Regedall

Smør – j spd vj mk

Sogendals presteboel och Kierchen

Huer sin hallffpart med bøxell

Jngebret

Jβach

iij ort

Skowstad

Tallig – ij spdt

Er Kongens med bøxell

Øybrand

½ dr

Lønningh

wdj Elffuen

Smør – vj mk

Kongens med bøxell

Mouridz

j ort

Steensland

Smør – ½ spd

Kongens med bøxell

Rodleff

i ½ ort

Nordnes

Smør – vj mk

Odell

Enchen

Slet forarmed

Wennie

Smør – ½ løb

Er Sogendals presteboels med bøxell

Gunder

Peder

Slet for

Armede

Regh

Smør – ½ spd

6 mk till Biβpen, Bispen Raader Bøxelen

6 mk till Oedell, Bispen Raader Bøxelen

Hans

Slet for Armed

Skaraas

Beretter Presten At were uden Landschylld Allene Enn Slette Under Prestegaarden

 

 

 

 

15 Smaa och Ringe Øde Jorder, som resten Slett for Armede och Jche Høyere Ennd forbett:e Kunde Taxeris som Bedrager – 8 dr 1 ½ ort

 

Summa offuer dette skibbreds

Landschyld och Taxerede schatt – 185 dr 1 ½ ort

Landschylden Smør            – 99 løb 2 spd 3 mk

                   Huder           – 22 ½

                   Buchschind    - 2

                   Faarschind     - 3

Aff Kortning

For de Arme

                   Smør            - 3 ½ løb ½ spd

Bliffuer Beholden

                   Smør            - 96 løb 3 mk

                   Huder           - 22 ½

                   Giedschind     - 2

                   Faarschind     - 3

 

Skattenn                          - 185 dr 1 ort vj β