Avskrifter fra Sokndal

Oedels Mandtall

Udi Jæderen oc Dallernis

Fougderie, Efftersom Det Aff Commissari

Erne Her paa Steeden ehr forfatted

Huor udi Oedels Bønderne ehr TilReig

Nidt och wdi hart korn anslagen efter

Welb: Jens Juels Taxt, In Anno 1625.

Halff Roes Thienniste att Wdgiffue Nemblig

Aff 300 Tønder hart korn 60 Rix Daller

Bereignidt fra Phillippi 1661 Och till

Den i Januarij Anno 1662

 

Sogendals Skibbr

 

Endre Elffue Strøm

         Heskestad     Smør ½ løb

 

Peder Hoffue

         Stapnes        korn ij spd

 

Todleff Lindland

         Hoffland        korn j pnd

                            Smør iij mk

 

Sal. Jacob Steenberig

Arffuinger

         Aalgaard       Smør ij pnd iij mk

 

Engel, Gunder, Christopher och Jens Urdall

         Urdall            Smør j løb

 

Engel Urdall

         Gyland          Smør ½ spd

 

Aagodt Laug

         Ørretom        Smør j spd

 

Tarald Hedtleschoug

         Ibm              Smør xviij mk br } self

 

Michel Steenberig paa sine Stiffbørns weigne

         Aarstad         Smør j pnd

         Løning           Smør i ½ pnd

 

Samuell Aamoed och hans medArffuinger

         Jmmersteen   Smør ½ løb

         Kydland         Smør ii ½ pnd

         Nordnes        Smør iij mk

         Hoffland        Korn iij spd

 

Aaβell Hoffue och hans med Arffuinger

         N: Aamoed     Smør j pnd

         Quamuig        ½ pnd

         Botnet          Smør xviij mk

 

Thomas Regdall

         Regdall          Smør xxiij mk

         Offuendall      Smør ½ løb

 

Rasmus Barrestad

         Regdall          Smør vi ½ mk

 

Sal: Biørn Fidies Arffuinger

         Egelj Jnder     ij pnd

         J. Mylland      Smør j spd

 

Hoffuor Stølle

         Eggelands dall Smør x ½ mk

 

Giermund Løff Aas

         Løffaas         Smør j løb br } 3 spd

 

Jffuer Goudeland

         Goudeland     Smør j pnd vj mk } br: S:

         Stocheland    korn i ½ pnd

 

Offuen Goudeland

         Goudeland     Smør xv mk } br: self

 

Halffuor Rosβeland

         Mysβe          Smør j spd

         N. Regland    Smør iiij mk

 

Olle Øriβland

         Eggeland       Smør ½ løb

         Halleland       korn ½ pnd

 

Sigbiørn Løff Aas

         Knubedall      Smør j spd

 

Gunder Løguig

         Jmmersteen   Smør ½ løb

         Nornees        Smør iij mk

 

Salffue Aalgaard med sine med Arffuinger

         Steenberig     Smør ½ løb xvi ½ mk

         Aalgaard        Smør iij spd iii ½ mk } br: S

 

Gullich Nordnees

         Nordnees       Smør iij mk } br: Self

 

Steffen Aarstad

         Aarstad         Smør ij pnd } br: Self

 

Laurids Mysβe

         Myse            Smør ij pnd } br: Self

 

Laurids och Thørgius

Haaland        Smør i ½ løb } br: self

 

her Jacob Jacobsen

         Quie             Smør i ½ pnd

 

Torre Knubedall

         Knubedall      Smør j spd } br: S:

 

Gunder Suinland

         S:land          Smør ½ løb } br: S:

 

Daniell Hanneberg

         Hanneberg     Smør ij løb j pnd vj mk } br: S:

 

Jacob Danielβen

         Hanneberg     Smør j spd } br: self

 

Niels Omundsen

         Ibm              Smør ½ løb } br: self

 

Johannes Loug

         Ibm              Smør ½ løb

 

Biørn Mylland

         Mylland         Smør ½ løb j pnd iij mk } br: S:

         Aamoed        Smør ½ løb

 

Laurids Olβen

         Mylland         Smør ii ½ pnd iiij mk } br: Sielff

         Aamoed         Smør ½ løb

 

Jacob Olβen

         W: Barestad   huder iij - i ½ Engelscher

         Midbøe          huder ij

                            Smør ij pnd vj mk

 

Joen Olleβen

Østebøe        huder iij

                   Smør i ½ løb

 

Tollech Gylland

         Gyland          Smør j pnd } br: sielf

 

Stephan Olβen

         Midbøe          huder i ½

                            Smør iij spd

         N: Mysse       Smør iij spd

 

Niels Y: Myland

         N: Surdall      Smør iij spd

         Hedtland       korn vij spd

 

Aagaat Gyland paa hinis børns Weigne

         Gyland          Smør j spd } br: S:

 

Michell Bircheland

         Bircheland     Smør ½ pnd } br: sielf

 

Jffuer och Gunder Lauridssønner

         Bircheland     Smør j pnd

 

Johannes Beendtsen

         Bircheland     Smør ½ pnd

 

Olle Raβmuβen

         Bircheland     Smør j pnd } br: Sielff

 

Gietleff Mysβe paa hinis børns weigne

         Mysβe          Smør j pnd } br: sielf

 

 

Summa Sogendal Skibbr:

 

Korn    -        v pund

Smør   -        xxviij løber ii ½ pnd vij mk

Huder  -        ix – i ½ Engelscher

 

AffKorttis Oudelβmendennes ægte brug och besiddelβe

 

Smør   -        xij løber xxi ½ mk

 

Bliffuer den Endellig Summa som schatten schal betalles aff

 

Korn    -        v pund

Smør   -        xvi ½ løber ½X mk

Huder  -        ix – i ½ Engelscher