Avskrifter fra Sokndal 

Første bøxell
[1658]

Aamon Wellombβen Leyet
j spnd Smør i Reguig gaff
        Penge - j Dr

Olle Drageland Leyet ij pnd Smør udj for:ne gaard gaff
        Penge - xvj Dr

 

 

Tredie Aarβ tage

[1658]

 

Hetlandz Skibbred

 

Jacob Y. Effuie aff ½ løb iij mk
         Penge - ½ Dr iiij β

 

Raβmus Skogernes
aff iij faarschd.
        Penge - xviij β

 

 

Sogendal Skibb:

 

Peder SkiffuerAaβ aff ½
pnd Smør
        Penge - xvj β

 

Oluff Mylland af j pnd Smør
        Penge - j ort viij β

 

Thore Eegelij aff j pund talg
        Penge - j ort

 

Storre Omdall aff j løb ½ pund v mk Smør
        Penge - j Dr xxi½ β i½ alb:

 

Peder Thelnes aff j pnd Smør

        Penge - j ort viij β

 

Thore J: Mysβe aff j pnd SMør

        Penge - j ort viij β

 

Jacob Goudeland aff ix mk Smør

        Penge - xij β

Jacob och Elling Amdall smør j spd
        Penge - j ort

Aff j pund smør i Ø: Myββe
        Penge - j ort viij β

Aff j pund smør i Bramboe
        Penge - j ort

Effuind och Erich Egeland tallig j spand
        Penge - j ort

Lauridz Guedall smør ii½ pund vj mk
        Penge - iii½ ort

Thorgier Steenβland smør ½ pnd
        Penge - ½ ort

Johannes Loug smør j pnd iij mk
        Penge - i
½ ort

Jacob och Affuold Liøtofft smør ii½ pund
        Penge - iij ort viij β

Aff ½ løb tallig i Maall
        Penge - ½ Dr

Aff ½ løb tallig i Neeβuog
        Penge - ½ Dr

Øriβlannd smør iii½ pnd
        Penge - j Dr xvj β

Reguig huder j tallig ½ pnd
        Penge - ½ Dr xvj β

Benndt Schiffueraas smør j pnd
        Penge - j ort viij β

Tostenn N: Mylannd smør ½ løb
        Penge - ½ Dr

Niels ibm: smør iij spnd
        Penge - iij ort

 

 

 

Indteggt och Udgifft

Paa Kierchenis Weigne

Udj Staffuangers Leen Beregnit

Paa Philip og Jacobj Ao 1659

Och fremdellis paa Threj Aars

Tijde Jndtill Aarsdagen

Ao 1662

 

Indtegtt Thredie Aars Thage

Aff kierkeniβ Jorder for

Thrende Aaringe

 

Sogndals Kierche

 

Tholleff Øriβland aff ehn halff huud

Gaff             j ort

 

Hanβ Neβuog aff en hallf løb Smør

Gaff             ½ dr

 

Hellie Suurdhall aff ½ løb Smør

Gaff             ½ dr

 

Gurj och Liβebett Buestøell aff vij mk Smør

Gaff             ½ ort

 

Elling Ambdall aff Smør ½ løb – ½ dr

 

Olle Selle aff Smør 1 pnd – 3 mk

Gaff             i ½ ort

 

Peder Lindlij aff Smør ix mk

Gaff             ½ ort

 

Knud Wadtland aff Smør 2 pnd

Gaff             ½ dr xvj β

 

Joen Eighammer aff Smør ½ løb

Gaff             ½ dr

 

Hanns Kijttland aff Smør ½ løb

Gaff             ½ dr

 

Axel Ouβuold af Smør 18 mk

Gaff             j ort

 

Peder L. Regdall aff Smør 15 mk

Gaff             xx β

 

Sualestad aff Smør j pnd – j ort 8 β

 

 

[Kronens gods]

 

Første Bøxell

 

Dend 21 Junij [1659] Leyett Lauridtz Hannβenn j spand smør wdj Landschyld brug i Cronen Gaff

         Penge – x Dr

 

Dend 15 Nouembr [1659] Leyett Halffuor Schiffuelannd vj mk talig i Schiffueraaβ Gaff

         Penge – iij Dr

 

Dend 2 Martij Anno 1660 Leyett Tarrald Omundβenn j pund smør i Drageland som Olle ibm: for hannem affstaad, med dennd Condition Hand dennd Andenn partt och med første schulle Bekomme, Gaff udj første tage

         Penge – vj Dr

 

Anno 1660 dennd 3 Februuarij Leyett Roleff Torchildβenn j spd smør J Landschyld brug J Samme Jord Steenβland Gaff

         Penge – vij Dr

 

Tredie Aarβ tage

[1659]

 

 

 

Berliud Joen och Jacob aff j huud

         Penge – ½ Dr

 

Cronen Anders smør j pnd

         Penge j ort

 

Goudeland Sørffue Jacobs: smør ix mk

         Penge – xij β

 

Løguig Gunder smør – ½ løb

         Penge – ½ Dr

 

Mogennβ Lønning smør – vj mk

         Penge – viij β

 

Ø. Mysse talig ½ løb

         Penge – j Dr

 

Reglannd vj huder
        Penge - J Dr

 

Skiffueraas Nielβ smør j pnd

         Penge – j ort

 

Skoffstad Tallach smør ij pnd

         Penge – ½ Dr xvj β

Tredie Aarβ tage

[1660]

Aff j spnd tallig i Egeli
        Penge - j ort

Aff ½ spnd tallig i Goedeland
        Penge - ½ ort

Halffuor Løguig, aff ½ løb Smør
        Penge - ½ Dr

Thore Indre Myββe ½ hud
        Penge - j ort

Aff ½ pund Smør i Schiffueraas gaff Anders
        Penge - xvj β

Thelnees, Smør j spnd tallig vj mk
        Penge - j ort viij β

Ø. Mysβe aff j spand Smør
        Penge - j ort

Første Bøxel

Anno 1660 den 18 Julij, Leyet
Gunder kipper - 18 mk Smør i Neβ,
uog, som hans fader for hannom goed,
uilligen haffuer affstaaedt, och be,
loffuet, at hand den anden halffuepart
med første, och skall niude, Gaff
        Penge - vj Dr

 

Den 18 Nouemb: Leyet Lauritdz
Knudβen, j spnd Smør i Bramboe,
som Olle til forn paaboede, och nu
for hannom goeduilligen haffuer op,
lot, gaff i første tage
        Penge - v Dr

 

For:ne Dato Leyet Øybrand Simonβ
j pund Smør Lanndschyld brug i schouff
stad, som hanβ fader for Hannom oploed
och aff forde
        Penge - vj Dr

 

Anno 1661 Den 13 Januarij
Leyet Lauridtz Biørnβenn Fedie iij
faarschind i en ødegaard, liggendis
under for:ne Fedie, som hans fader
goeduilligen oplod, gaff
        Penge - iij Dr

 

Tredie Aarβ tage

[1661]

 

Drageland toe pund Smør
        Penge -
½ ort xvj β

Egeland Effuind och Erich aff et pund tallig
        Penge - j ort viij β

Guedall och Stenβland toe pund Smør
        Penge -
½ Dr xvj β

Loug Johannis aff ¾ hudder
        Penge - j ort ij β

Liøtofft Jacob och Ouffuell aff halftredie pund Smør
        Penge - ¾ Dr viij β

Maall tallig en halff løb
        Penge -
½ Dr

N: Myland Tosten aff en halff Løb Smør
        Penge -
½ Dr

Niels [ibm:] threj Spand
        Penge - iij β

Ø: Myβe Skulle aff et pund Smør
        Penge - j ort viij β

Neβuog tallig en halff løb
        Penge -
½ Dr

Øriβland halftredie pund Smør
        Penge - j Dr xvj β

Reguig en Hud och et halff pund tallig
        Penge -
½ Dr xvj β

Første Bøxell

[1662]

Thomas Pederβen Reffβland aff fire faarschind
        Penge - iiij Dr

Zigbiørn Taraldsen aff toe pund Smør i Reg
uig, som Raβmus Olβen for hannom
affstaaede, gaff
        Penge - x Dr

Laurids Lauridβen ett pund Smør i Gudal
som hans fader for hannom affstaaed gaff
        Penge - v Dr

Tredje Aars tage

[1662]

Berliud, Joen och Jacob en hud
        Penge - ij ort

Cronen, Anders ett spand tallig
Laurids en halff hud
        Penge - ij ort

Gudall och Steensland, Roel 18 mk Smør
        Penge - j ort

Goudeland, Sørue Jacobβen It halff Spand Smør
        Penge - xij β

Loug, Biørn ett pund trej mk tallig
        Penge - i
½ ort

Løguig, Gunder en halff Løb Smør
        Penge -
½ Dr

Lønning, Marchus, Sex mercher Smør
        Penge - viij β

Regeland, Christen, och Jacob en hud
Hans en hud
        Penge - j Dr

Skiffuor Aas, Bendt, Smør ett Pund
Niels en hud
        Penge -
½ Dr xxxij β

Skougstad, Olle ett pund Smør
        Penge - j ort viij β

Første Bøxell

[1663]

Sted och fest til Ole Reyersen en aff Ko:
Ma: Jorder liggendiβ i Sogendalβ schibbr:
Nauffnlig Bramboe skylder Aarligen udj
Landschyld 18 mk: tallig, huorfore gaffuiβ
hanβ Ko: Ma: til første buxell                    -    4 Rdr

Endnu Sted och fest til Suend Gunderβen,
En halff hud och fire mercher Smør i øffre Re,
geland i Sogendal schibbr: huorfore gaffuiβ
hans Ko: Ma: til første buxell                    -    7 Rdr

Tredie aars tage

[1663]

Gaff Peder Bertel och Hanβ aff St: Omdal
aff j løb och
½ pnd Smør                        -    j Dr 16 β

Gaff Peder Schiffueraaβ aff ½ pnd Smør    -    16 β

Gaff Peder Telneeβ aff j pnd Smør            -    1 ort 8 β

Gaff Thore J: Myβe aff j pnd Smør            -    1 ort 8 β

Gaff Ebron [sic.] Schougestad
aff j pnd Smør                                       -   1 ort 8 β

Gaff Jacob Gudland aff 9 mk tallig             -    12 β

Gaff Ole Mydland aff j spd Smør               -    j ort

Gaff Thore Egelie aff j Spd Smør               -    j ort