Avskrifter fra Sokndal

Mand tall och Rigtig for Thegnelβe
Paa Jedernis och Dahllernis foge
deriβ vnge mand kiøn fra 12 aar
och der offer forklaring paa
Ehn huer Alder saavelβom førloghed
och døgtighed effter hans: Exel:
Hr: stattholders befaling
Forfatted Ano
1659

Soggendals Prestegil
Sogndals Sogn och Skibb:
 

Kand tiene om be
hoff giøris

Torgier Ormβsen Østebøe

20 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm:

Halffuevoxenn

Oluff Biørnβen Aarhuβ

16 Aar

Thiener Jacob Aarhuβ

Kand tiene om behoff giøris Endre Halffuorβen
St: Roβeland
18 Aar Ehr hoβ sin Steffader

Kand tiene om
Behoff giøris

Olee Gunderβen Midbøe

16 Aar

Ehr hoβ sin fader,

Kand tiene om behoff giøris

Anders Gunderβen Frøland

16 Aar

Haffr tient Jacob Frøland

Tiener om behoff giøris

Peder Christenβen Neβwig

16 Aar

Ehr hoβ sin fader

Thiener om Behoff giøris

Biørn Omundβen Y:Aalgaard

16 Aar

Thiner paa Y:Aalgaard

Kand tienne om behoff giøris

Marchus Børilβen Y:Aalgaard

18 Aar

Ehr hoβ sin Steffader

Beretis at haffue Nedfaldβot

Lauridz Christenβen Y:Barestad

18 Aar

Ehr hoβ sin Steffader

Thiener Om behoff giøris

Mickell Toleffβen Y:Barestad

20 Aar

Thiner Jon ibm:

Liden aff wext

Thore Knnudzen Bahrestad

16 Aar

Thiner Jacob ibm:

Kand tiene Om Nødtrenger

Omund Olffβen West Bahrestad

16 Aar

Ehr hoβ sin fader,

Ferdig karll

Naffuer Belestzen Stenberg

24 Aar

Thiendte Larβ ibm:

Kand tiene Om Behoff giøris

Peder Endreβen Natland

20 Aar

Ehr hoβ sin Moder

ferdig karll
K:

Thomas Pedersen
ibm:

24 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm:

Beretis at haffue Nedfaldβot

Brønnell Adzerβen Hetleschoff

28 Aar

Ehr hoβ sin fader

Jche Synderlig
tenlig

Lauridz Ellifβen
Fidie

20 Aar

Ehr hoβ sin fader

Kand tiene Om behoff giøris

Sørffue Eliffβen

16 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm:

Liden aff wext

Lauridz Bendtzen Frøtløff

16 Aar

Ehr hoβ sin Moder
En fatig Enche

ferdig karll

Jacob Jacobβen
Bierliy

24 Aar

Ehr hoβ sin Broder ibm:

Kand tiene Om Nød trenger

Tormod Christenβen
ibm:

16 Aar

Thiener Thor ibm:

Kand tiene Om Nød trenger

Søffren Tormundzen Jndre Møβe

16 Aar

Ehr hoβ sin Steffader ibm:

Ehr Wandføhr och hans tær ehr aff frøβen

Thore Siffuerβen Wiggen

20 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm:

ferdig karll

Salve Adtlachβen
Cronen

28 Aar

Thiener ibm:

ferdig karll

Ovell Markusen
Sollj

24 Aar

Thiendte paa for:ne Solj

Jche Synderlig Døgtig

Tron Thorβen Eggelj

16 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm:

ferdig karll

Erich Effuenβen Eggeland

24 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm:

ferdig karll

Jacob Jacobβen
N: Møβe

26 Aar

Thiener Lauridz ibm:

Liden aff wext och gandsche V-døgtig

Nielβ Naffuerβen ibm

14 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm

ferdig karll

Steen Ennerβen Store Aalgaard

24 Aar

Thiener Biørn ibm

Halff woxen

Tarell Hanβen
Draffland

14 Aar

Ehr hoβ Olle ibm:

W-døgtig

Raβmus Effuenβen
N:Aamod

12 Aar

Thiener Jens ibm:

Beretis at were syg

Lauridz Jacobβen
ibm

24 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm

ferdig karll

Jacob Berendtzen Y:Effuie

20 Aar

Thiener Eling ibm:

Halffuoxen

Hans Aanenβen N:Sourdall

16 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm:

Kand tiene Om bhoff giøris

Olff Larβen
Biercheland

20 Aar

Thiener Mickel ibm:

Kand tiene Om Nød trenger

Biørn Omundzen
Houge

16 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm:

ferdig karll
K:

Sibiørn Dirichβen
Ø:Løffaaβ

24 Aar

Sigis at were i Lyβefiord

Kand tiene Om behoff giøris

Peder Larβen
Yter Miyland

16 Aar

Thiener Nielβ ibm:

Kand tiene Om Nød trenger

Tolach Powelβen
Regh

20 Aar

Ehr hoβ sin Moder ibm:

Halffwoxen

Jacob Einarβen
Ørβland

15 Aar

Thiener Olle ibm:

ferdig karll

Steffen Olffβsen J:Myland

20 Aar

Ehr hoβ sin Moder ibm:

ferdig karll
K:

Lauridz Suendzen
ibm:

22 Aar

Thiener for:ne Enke

ferdig karll

Johannes Gunnerβen
ibm:

18 Aar

Thiendte Larβ ibm

Kand tiene Om Nød trenger

Thormod Brønelβen
Eggelj

18 Aar

Ehr hoβ sin Steffader ibm:

Kand tiene Om behoff giøris

Mickell Nielβen
Ø:Stølle

18 Aar

Thiener Thosten ibm:

Liden aff wext

Dauid Bendtzen
Scheffueraaβ

16 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm:

Ferdig karll

Søffren Larβen
Watland

22 Aar

Thiener Enner ibm

Liden aff wext

Siffuer Eleffβen
Barstad

16 Aar

Thiener Gunner ibm

Liden aff wext

Halffuor Siffuerβen
Aarβuold

16 Aar

Thiener Adβell ibm:

Ferdig karll

Adtlach Knudzen
Hanneberg

20 Aar

Thiener Nielβ ibm:

Ferdig karll

K:

Hoskild Jonsβen
Frøtløff

24 Aar

Holder till paa for:ne gaard

Ferdig karll

Christen Gunderβen
Hallen

18 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm:

Kand tiene Om behoff giøris

Hans Raβmusen
J.Skaret

20 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm:

Ferdig karll

Alff Toleffβen
Bøe

26 Aar

Bruger Jord – 3 spand Smør

Ferdig karll

Christen Jacobβen
Regland

24 Aar

Bruger ½ løb

Findis V-døgtig och ehr gifft

Olle Biercheland

16 Aar

Bruger den tridie part i gaarden

Ferdig karll

Hans Pederβen
Omdall

22 Aar

Bruger j pund Smør

En gamel Dreng

Halffuor Nielβen
Roβeland

40 Aar

Bruger ½ løb


Hettlands Skibb: Vdi:
Sogndals Sogn:
 

Ferdig karll

Sigbiørn Torbiørnβen
Effvie

20 Aar

Ehr hoβ sin Stiffader ibm:

Ferdig karll
K:

Siffuer Gunnerβen
Eye

20 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm:

Ferdig karll

Mickell Suendβen
Bieland

20 Aar

Bruger ½ løb

Ferdig karll

Enner Biedland Dreng

22 Aar

Ehr hoβ for:nr Mand ibm:

Liden aff wext

Enner Jonsβen
Effuie

18 Aar

Ehr hoβ sin fader ibm:


Borger Drenge Vdi:
for:ne Sogn:
 

Ferdig karll

Sibiørn Taarellβen
Arstad

34 Aar

Er Tolderens Føster [sic.] Søn

Ferdig Carell

Olff Janβen
ibm:

20 Aar

Er hu hoβ Tolderen

Ferdig karll

Thorgier Gudβen
Løewig

22 Aar

Thiener Gunder ibm

Ferdig karll

Povell Anderβen
ibm:

20 Aar

Thiener Viseteren

Ferdig karll

Tarell Aanenβen

24 Aar

Thiener Simen J Stranden

Ferdig karll

Johannes Hindrichβ:

23 Aar

Holder till hoβ for:ne Mand

Ferdig karll

Peder Janβen

20 aar

for:ne Simens kiøbsuend

 

Alff Adβerβen
Hanneberg
Tøger Toleffβen

20 Aar

14 Aar

Thiener Lenβmanden
Daniell Hanneberg

 

Tosten Salueβen
Wermund Aanenβen
Jørgen Christopherβen
Jan Gudβen

20 Aar
19 Aar
18 Aar
18 Aar

Thiener SognePresten

At Dette forbe:tee er nu regtig fortegnelβe paa Alle Drenge, och Vnge Mandschab, fra 12 Aar gamell, och der Offuer som vdj Sogndals Prestegield findis, der herudj V-beregnet Som Allerde till Riggens Thieneste aff Leggeens Vdganger og er Bekiender vi Vnder Schrifft, med Voris Zigneter och voris Vndertegnelβe, Actum Sogndals: Thing:Stuffe, Den 8 Aprili Anno 1659 

        [L.S.]                   [L.S.]          [L.S.]           [L.S.]           [L.S.]           [L.S.]

Jacob Jochumβen
Kirsebom egen hand