Avskrifter fra Sokndal

Tredie Aars tage
[Krongods]
1650

 

Joen Berliud aff en hud

Penge                    -        ½ Dr

 

Laurids Cronen aff ½ løb tallig

Penge                    -        ½ Dr

 

Peder Huβetued aff 4 ½ mk smør
Penge                    -        vj β

 

Peder Løitoft aff 2 ½ pnd Smør
Penge                    -        iij ort viij β

 

Marchus Løining aff 6 mk Smør
Penge                    -        viij β

 

Jacob och Hans Regland aff 2 huder
Penge                    -        j Dr

 

Jacob Reguig aff j hud och ½
pund tallig
Penge                    -        ½ Dr xvj β

 

Niels och Halduor Skiffuer-
aaβ aff
½ løb Smør
Penge                    -        ½ Dr

 

Adlach och Olluff Skougstad
af 2 pund tallig
Penge                    -        ½ Dr xvj β

 

Biørn Thued aff 3 faarsch.
Penge                    -        xviij β

 

 

Første Bøxell
[Krongods]
1650

 

Fest Biørn Erichsen i Sogendal
27 mk Smør i Loug, som
hans Moder for hannom op-
gaff for
Penge                    -        viij Dr

 

 

Jndtegt føste Bøxell

[Kirkegods]

 

Anno 1650 den 11 Aprill

Leyet Hellge Pederβen 15 mk

Smør i Sourdall Som Gurrj

For hannom Opdrog

Gaff                       -        iij Dr

 

Den 11 Agoestj leyet Jens

Chrstensβen 15 mk smør

At bruge i Lille Regedall

Gaff                       -        iii ½ Dr

 

Den 13 Decembr Leyet Tholleff

Christenβen j spd Smør i Nes

uog

Gaff                       -        iiij Dr

 

Jndtegt tredie Aars tage

Annis 1651 & 1652

[Kirkegods]

 

Oluff Nesuog aff ½ løb

Smør                      -        ½ dr

 

Gurrj Saurdall aff j pnd

Oc vj mk smør         -        i ½ ort iiij β

 

Jacob Ambdall aff ½ spd

Smør                      -        ½ ort

 

Oluff Seell aff Smør i ½ spd

Gaff                       -        i ½ ort

 

Niels Berghyden aff j spd

Smør                      -        j ort

 

Olle ibm: aff v Engelsche

Gaff                       -        j ort

 

Wermund Lenelj aff ½ spd

Smør                      -        ½ ort

 

Einer Wattland aff Smør

ij snd                     -        ½ dr xvj β

 

Jacob och Hanβ Eghammer aff

Smør ½ løb             -        ½ Dr

 

Siffuer Ribland aff Smør

½ løb                     -        ½ Dr

 

Hanβ Ousuold aff Smør

½ løb                     -        ½ Dr

 

Suend Niuland aff

Huder j                   -        ½ Dr

Tredie Aars tage
[Krongods]
1652

Effuind Eggeland aff 18 mk tallig
Penge                    -        j ort

Lauridz Guedall for 2 pnd Smør
Penge                    -       
½ Dr xvj β

Torgier ibm: aff 18 mk Smør
Penge                    -        j ort

Peder Liøtofft aff 2 ½ pnd Smør
Penge                    -        iij ort viiij β

Biørn Maalls aff j Pund tallig
Penge                    -        j ort vij β

Torgius ibid. aff 12 mk Smør
Penge                    -        xvj β

Niels N: Myeland aff 2 pnd 6 mk Smør
Penge                    -        iij ort

Torsten ibidm: aff ½ løb Smør
Penge                    -        ½ Dr

Schulle Ø: Mysβe aff en halff hud
Penge                    -        j ort

Peder Ørridzland aff 2 Pund 18 mk Smør
Penge                    -        iij ort xvj β

Bendt Skireffueraaβ aff et pund Smør
Penge                    -        j ort viij β

Gunder Løguig aff j løb Smør
Penge                    -        j Dr

Tredie Aars tage
[Krongods]
1653

Biørn Erichsen paa Logh aff
½ hud it pnd Smør    -        i ½ ort

Jacob och Hans Regeland aff
huder ij                    -       
½ Dr

Joen Berliud aff j hud  -        ½ Dr

Thollack och Karen Nesuog aff
Smør
½ Løb              -        ½ Dr

Niels och Halduor Schieffuer
aaβ aff Smør
½ løb    -        ½ Dr

Lauridz Cronen j spd tallig -   j ort

Adtlach och Olle Schougstad
aff 2 pnd Smør         -        
½ Dr xvj β

Markus Løining aff vj mk
Smør                      -         viij β

Peder Ørislj [sic.] aff j pnd
Smør                      -         j ort

Biørn Fedie aff 5 faarsch -    xv β

Første Bøxel
[Krongods]
1653

Fest Halduor Oelβen ½ løb
brug i Løguig som hans
fader opgaff
gaff                            -    vj Dr

Samme ledis Fest Joen Oelβen
idt Spands brug i Ørisland
som han fader oplod
gaff                            -    v Dr

Fest Anders Lauridzen j
Spands brug i den Jord
Cronen som hans fader oplod
gaff                            -    v Dr

Tredie Aars tage
[Krongods]
1654

Jacob Effuie aff ½ løb Smør - ½ Dr

Oluff Drageland aff ok pnd
Smør                            -   
½ Dr xvj β

Anders Nesuog ½ løb talg -    ½ Dr

Thore J Mysβe ½ pund
vj mk talg                      -    j ort ix β

Rasmus Reguig j hud
j pnd talg                      -   
½ Dr xvj β

Peder Thelleneβ j pnd Smør -  j ort viij β

Oluff N: Myland j spd S:    -    j ort

Bertell och Peder Omdall
Smør ii
½ pnd                  -    j Dr xvj β

Jacob Gulland j spd Smør  -    ort

Peder Schiffueraaβ ½ pnd S: - xvj β

thore Egelj aff j spd Smør -     j ort