Avskrifter fra Sokndal

Indtegt første Bøxel

[Kirkegods]

 

Anno 1648 den 25 Junj Leyet

Niels Børildsen ½ pnd Smør i

Suallestad

Gaff                       -        ii ½ Dr

 

Jndtegt tredie aars tage

Annis 1647, 1648 & 1649

[Kirkegods]

 

½ løb Smør i Nesuog          ½ Dr

½ løb Smør i Saurdal          ½ Dr

½ spd Smør i Buestøl          ½ ort

½ løb Smør i Amdall            ½ Dr

i ½ spd Smør i Seel            i ½ ort

 

Første Bøxel

[Krongods]
1648

Feste Peder Omundβøn en halff løbs
Leye i 2
½ mk Smør udj Liøtofft, som hans
Broder Hoffuor for hannom haffuer fra-
steeden, for
Penge                                                 -    xij Dr

Feste Gunder Løguig en halff løb Smør
wdj Løeguig, som hand "mindete" Sl. Lauritdz
Løgiugs børen och Arffueinger fra
Penge                                                -    x Rd

Tredie aars tage
[Krongods]
1648

Peder och Bertell Ombdall aff j løb ½
pnd Smør
Penge                                                 -    j Dr xvj skilling

Olle Drangeland [sic.] aff 2 pnd Smør
Penge                                                -    ij ort xvj β

Thoere Egelj aff j pnd tallig
Penge                                                -    j ort

Jacob Goudelannd aff j pnd tallig
Penge                                                -    j ort

Peder Huβtueed aff vj mk tallig
Penge                                                -    vj β

Jacob Ø: Myesße aff j hud ½ pnd tallig
Penge                                                -    ij ort xvj ß

Anderß Neßuog for ½ løb tallig
Penge                                                -    ½ Dr

Olle Øridtzland for 2 pnd 18 mk smør
Penge                                                -    iij ort xvj ß

Peder Thelneß aff j pnd Smør
Penge                                                -    j ort viij ß

Gunder Løeguig aff een løb
Penge                                                -    j Dr

Første Bøxel

[Krongods]
1649

Fest Schulle Biørnβen ½ hud, och sex mk
tallig, udj J: Mysβe, for
Penge                                                -    v Dr

Bøxled Søren Olsen och Thorgius
Jacobsen, en halff løb Smør udj Maal,
for
Penge                                                -    x dr

 

Tredie aars tage
[Krongods]
1649

Edling Effiue aff j pund 8 mk smør
Penge                                                -    j ort x β ij alb:

Bramboe aff 18 mk thallig
Penge                                                -    j ort

Eggeland aff ½ pund sex mk tallig
Penge                                                -    j ort

Lauridtz och Thorgius Guedal, aff 2 pnd
j spd Smør
Penge                                                -    iij ort xvj β

Aff Maalen [sic.] for ½ løb thallig
Pange                                                -    ½ Dr

Peder Øridtzland aff j spd
Smør
Penge                                                 -    j ort