Avskrifter fra Sokndal

Indtegt første Bøxel

[Kirkegods]

 

Anno 1642 dend 30 Jully Bytte Wermund

paa Berghøyden, och Karl Liedj Jorde med

huer Andre, Och Er offuer alt j pund iij mk smør

Gaff                       -        ii ½ Dr

 

Anno 1645 dend 20 septbembris, Oplod

Anders Ribland for sin Søn Siffuordt, for:ne

Grund schylder j løb Smør

Gaff                       -        vj Dr

 

Indtegt tredie aars tage

[Kirkegods 1642-1645]

 

Jacob Knubdal                   aff      ½ løb ibid               ½ Dr

Olle Berghøyden                aff      ½ spand                 ½ ort

Kidel Øridzland                  aff      i ½ spand               i ½ ort

Enchen Regdal                  aff      ix mark                   xx β

Hans Ouβuold                    aff      ½ løb                     ½ Dr

Olluff Porttel                     aff      j pnd                      ½ Dr

Thorgiuβ Niuland                aff      j hud                      ½ ort

Olluff Neβuog                    aff      ½ løb Smør             ½ Dr

Jacob Sourdal                   aff      ½ løb                     ½ Dr

Aff ½ spand Smør i Bustøl                                         ½ ort

Jens Ambdal                     aff      j spand S               j ort

Olluff Seel                        aff      i ½ spd                  i ½ ort

Aff Berghøden                            i ½ spd                  i ½ ort

Wermund Liedj                            ½ spd                    xij β

Einer Wattland                  aff      ij pnd S:                 j Dr

Aff ½ løb i Eighammer                                              ½ Dr

Thore Regdal                              xv mk Smør             xx β

Hans Ouβuold                             ½ løb                     ½ Dr

Thorguis och Suend Niuland          j hud                     ½ ort

 

Tredie aars tage

[Krongods]
1644

   

Joen Berliud                    aff        j hud                      ½ Dr
Laurids Cronen                aff       
½ løb                     ½ Dr

Erich Loug                      aff        1 ½ hud                  iij ß

Aff Regeland                               1 ½ hud                 1 Dr

Jacob Reguig                              1 hud ½ pd Smør      ½ Dr xvj β

Aβlach Oelle Schougstad   aff        ij pd Smør               ½ Dr xvj β

Biørn Thrund                   aff        iij forshd [sic.]         xviij β

 

 

Første Bøxel

[Krongods]
1645

 

Fest Bertell Endresenn 21 mk.
Smør i Amdall och 1 1/4 mk
i Ødegaarden der Tueden som

Per Nielsenn for hannom Op-
loed gaff der aff                -    x Dr

 

Fest Joenn Erichsenn och hanβ
Broder Johannes tilsammen
1
½ hud i Loug deris Moder
for dennem opgaff, gaff
der aff                            -    xiiij Dr

 

Festitt Anders Dagβenn
½ løb Smør i Nesoug hans ver-
Moder for hannom oploed
gaff der aff                    -    xiij Dr

 

Leyet Olluff Perβenn ½ løb
vj mk Smør J Ørrisland hans
fader for hannem oploed
gaff der aff                    -    x Dr

 

Tredie aars tage

[Krongods]
1645

   

Peder Omdall                    aff j løb ½ pnd Smør            ½ Dr xvj β
Laurs Bramboe                  aff j spnd Smør                   1 ort
Oelle Drageland                 aff ij pund                          j ort viij β
Thoere Egeland                 aff j spnd                           j ort
Jacob Guudland                 aff j spd                            j ort
Børrild halffue Liøtofft         ehr iii½ pund Smør              iij ort viij β
Laurs Løguig                     ½ løb Smør                        ij ort viij β
Staalle Mydlannd               iij spd                                iij ort
Oelle ibid                         aff i spd                             j ort
Jacob Mysβe                    aff j hud ½ pnd Smør           ½ Dr xvj β
Peder Telnis                     aff j pd.                             j ort viij β

 

Første Bøxel

[Krongods]
1646

Disligeste fest Joen Thollachβen
j spand Smør i Bramboe, hand
med wrang beretning Sagde att
Laurids Bramboe for hannom opgaff
Gaff deraff                                -    v Dr

Och efftersom Oelle Kiddelβen Siden
frembkomb, med Sandomlige be-
retning och gand bescheed som for:ne
Laurids, Aff hand samme gaard
och Jordeparrt for hannom haffde
Oplatte Och inted anden, Bleff
hannom samme Jord Leyett
Gaff deraff Penge                     -    v Dr

Fest Per Omundβenn j spand xv mk
Smør i Liøtofft, Børild fra
døde
Gaff der aff Penge                    -    vij Dr

Tredie aars tage

[Krongods]
1646

Effuind Egeland                aff j spd Smør                    j Dr
Aff
½ pund i ...echuiland                                          xvj β
Per Huuβtueed                aff x mk smør                     vj β
Gunner Løguig                 aff ½ løb Smør                   ½ Dr
Jens Maall                      aff ½ løb                           ½ Dr