Avskrifter fra Sokndal

Odels Jorde-Bogh

Offuer

Jedderen och Dallernis

Fougderij Anngiffuitt och for

fattit paa fierings tingen samme

stedz, Anno 1639

 

Hetlands schibbrede

 

Børrilld Effuie och hans børn
                                  
      Smør            ij løb 4 mk

 

Sogendals schibbrede

 

Jacob Steenbergh        Smør            ij løber

 

Omund Støle               Smør            ij pnd

 

Jacob Frland med sine Sødschinde

                                 Smør            iiij pnd

 

Thrund Thothammer    Smør            ½ løb

 

Zigbiørn Louland         Korn             iij weter

 

Olle Hegdall                Huder           ½

 

Daniel Hannebergh      Smør            iij pnd

 

Omund Hannebergh    Smør            ij pnd vj mk

 

Knud Hannebergh       Smør            j pnd

 

Thorgier Hannebergh  Smør            iij pnd

 

Biørn Fidie vdj

         Mydland             Smør            xviij mk

         Egelj                  Smør            ½ løb

 

Anders Immerstein    Smør            j pnd

 

Aasβell Houge           Smør            ½ løb

                                Kalffschind     viij

 

Gunder Løguigh          Smør            iij pnd vj mk

 

Peder Øridzland vdj

         Egeland             Smør            ½ løb

         Helland              Korn             ½ pnd

 

Thorchild Aalgard       Smør            ½ løb ½ pnd

                                Engelscher     ½

 

Halduor Haaland        Smør            1½ løb

 

Giermund LøffAasβ

         Egelj                 Smør            ½ løb xviij mk

         Ranes                Smør            j pnd

         LøffAaβ                               ½ løb vj mk

         Eye i Quindisdall   S               ½ pund

 

Haldour Mysβe udj

                                  Smør            xj mk

         J. Aarstad           Smør            j pund

         Lønningh             S:                ½ pd

 

Willum Lindland i Mysβe                j pnd j mk S:

 

Tolleff Lindland             Korn             j wett

 

Jon Knubedall               Smør            ½ løb

 

Aagot LøffAaβ              Smør            j spand

 

Jffer Bøe i Sourdall   

      Smør            j pnd iij mk

         Tothammer           Smør            j spand

         LøffAaβ                Korn             j spand

 

Einer Frøttleff i Ø. LøffAaβ

                                   Smør            xiii ½ mk

 

Fredrich Mysβe och Naffe ibid

                                   Smør            ½ løb iiij mk

 

Niels Rosβeland            Smør            xiiij mk

 

Halduor Wedall med sine med Eyere

         Ibid                    Smør            j løb

 

Dauid Regeland            Smør            ½ løb

 

Thosten ibid                 S:                ½ løb

 

Lauridtz Gudland          Smør            xiiij mk

 

Colben Offuendall         Smør            j spd

 

Ingebrett Wrdall i Wadland            vij spand K:

 

Tholleff Myelland          Smør            ½ løb

         Birckeland            Smør            j spd

 

Lauridtz Birckeland       Smør            j pd viij mk

De Andre medEyere      Smør            j pd

 

Olle Myland                 Smør            i ½ løber j spd

         Mysβe                 Smør            ½ løb j spd

         Hettland              Korn             vij spd Korn

         Kollestrand          Smør            ij pd

         Østebøe              Smør            i ½ løber

         Midbøe                S:                ij løber

         Egelj                   S:                v mk

         Sourdall               S:                j pd iij mk

         Moy                    Smør            ij pund

         Arnstad J Lunde                       vj mk

Beløber Sig thilsammen

         Smør viij løber j pnd ix mk

         Korn vij spd

NB Skatter ickon aff

Viij løber viij Spd Korn

 

Her Olluff Bendixen
         Thiøtte              Korn            j pund

         Schorland          Smør            j pd

         Hanebergh         Smør            j spd ½ mk

 

Jørgen Mysrtøll          Smør            viij mk

 

Aasβe Regland och hindis S: huβnbundtz Arffuinger

         Suaneβ             Smør            ij pd

                                Huder           j

 

Siffordt Regdall          Smør            ½ løb

 

Erich Loegh               Smør            j pd ix mk

 

         Summa Paa dette Schibbrede

 

                                Smør            xxxiij løb i ½ mk

                                Korn             iij pd ij spd

                                Huder           ii½

                                Kalffschind     xvi½