Avskrifter fra Sokndal

Schatte Register och

Almindelig Mandtal offuer

Den schatt der war paa buden

Aff meeninge Bønder och Almue att

Schulde Wdgiffuis til 4 Terminer

Och andis thil Phillippj Jacobj

Anno 1628

 

Aff

 

Jedderen Dallerne Lehn

 

Mønten herunden Beregnid

Paa j Rdr – 96 β

 

Hedlandtz Skib:

 

Leilendinge

 

Adzer Eye                        -        v

Ziffuord Quinuog                -        j dr

Michell Biedland                 -        v

Tharald Eye                      -        j dr

Joen Effuie                       -        4 ½ ort

Børild Effuie                      -        4 ½

 

Øddegaardsmend och Huβmend

Huer ½ dr

 

Adtzer Quinuog

 

Sogendals Skib

 

JordeGuodtz

 

Olle Mydland aff smør iii ½ løb

Korn j spd gaff den 4. partt

Penge -        i ½ Rdr xx β

 

Leilendinge

 

1

 

Tormoe Aamoed                -        j dr

Sørffue Biørn Fedie             -        v

Ejluff Frøland                    -        j dr

Helge Omoed                    -        ii ½ ort

Jacob ibid                         -        j dr

Lauridz ibid                       -        j dr

Tholleff Lindland                -        iiij ½ ort

Jacob Stehnberig               -        v

Benten Frøtleff                  -        j dr

Jacob Houge                     -        iij ort

 

         x dr

 

2

 

Niels Roβland                    -        j dr

Enken Frøland                    -        v ort

Omund Houge                    -        j dr

Aβel ibid                           -        iij ort

Lauridz Bøe                       -        j dr

Jacob ibid                         -        j dr

Jørgen oc Eiluff                 -        j dr

Jacob Schredder               -        iij ort

Joen och Ormb                  -        v

Erich Loeg                        -        j dr

 

         x dr

 

3

 

Jffuer Bøe                        -        v ort

Jsach Roβeland                 -        v

Jacob Ø. Suurdal               -        iij

Dauid N. Regdal                 -        iij

Thorsten ibid                    -        iij

Tollach Goudeland              -        j dr

Lauridz ibid                       -        iij ort

Lauridz Barstad                 -        j dr

Adzer Zigbiørn                   -        v ort

Dag, Olle                          -        v

 

         x dr

 

4

 

Enchen Barstad                 -        j dr

Peder Øffrisland                 -        v ort

Knud Elffuestrømb              -        v

Ziffuerd Liøtofft                 -        iij

Peder Ombdal                    -        j dr

Omund Støelle                   -        j dr

Jacob, Anne Omdal            -        j dr

Olle SchieffuerAaβ             -        iij ort

Thorgius                          -        j dr

Niels Støelle                      -        j dr

 

         x dr

 

5

 

Atlach Sandbeck

Hermand Støele                 -        j dr [tilsammen]

Aff Løguig                        -        vj ort

Aff Nesuog                       -        v

Joen Knubdal                    -        iij

Endre Kiedland                  -        iii ½

Endre Aβgud Schuffstad      -        j dr

Thrund Thodhammer           -        v ort

Anders Ribland                  -        iij

Niels LøffAas                     -        iij

Halduor Wrdal                   -        iij

 

         ix dr i ½ ortt

 

6

 

Einar Olle Watland              -        v ort

Lauridz Bircheland              -        j dr

Naffe Børild Myland            -        vj ort

Thorre Bache                    -        v

Øuchild Frøttleff                -        iij

Michell Reguig                   -        iij

Halduor Mysβe                  -        iii ½

Daniell Berliue                    -        iij

Peder ibid                         -        iij

Anders Zeel                      -        j dr

 

         ix dr i ½ ortt

 

7

 

Jacob Hanneberg               -        v ort

Halduor Haaland                -        v

Thrund Øffuendal               -        v

Omund Jmerstehn              -        iij

Olle ibid                           -        iij

Jacob Lønning                   -        iij

Thorre Aalgard                  -        v

Olle Drageland                   -        iij

Dauid Larz Sourdal             -        v

Fredrich Mysβe                  -        j dr

 

         x j ort

 

8

 

Biørn LøffAaβ                    -        j dr

Omund Hanneberg              -        iiij ½ ort

Thorgius                          -        iii ½

Suend Aarstad                  -        j dr

Olle och Thodleff               -        j dr

Michell Smid                      -        j dr

Jørgen Aarhus                   -        j dr

Olle Hegdal                       -        j dr

Thormoe Jngebrett Wrdal    -        v ort

Olle Bircheland                  -        iij ort

 

         x dr

 

9

 

Willum Lindland                  -        j dr

Joen J. Myβe                    -        j dr

Stehen Myland                  -        j dr

Joen Guedal                      -        j dr

Giermund Egelje                 -        v ort

Tholleff Gyland                  -        iij

Marcus Arstad                   -        j dr

Jacob Thoxe                     -        j dr

 

         viij dr

 

Arme

 

Raβmus Bircheland             -        iij ort

Jffuer Hegdall                    -        iij ort

 

Ødegaardsmend och huβmend

huer ½ dr

 

1

 

Raβmus Dydland

Oluff Lij

Suend Eggeljen

Michell Arβuold

Jacob Goudeland

Thorre Solje

Raβmus Brasberg

Anond Hatleschouff

Jacob Wenie

Jens Maal

 

         v dr

 

2

 

Niels Quamb

Suend Myβe

Hans Buntmager

Aschild Bramboe

Pouell Lønningh

Effuind Eggeland

Thomas L. Regdal

Aff Midstøelle

Knud Thelnes

Orm Gyland

Steffen Myestøell

 

         v dr

 

Arme

huer j ort

 

Hans Knubedalstrand

Enken LøffAaβ

Berend Schomager

Willum Heluigen

 

         j dr

 

Drenge for j [sic.] Løn

huer j ort

 

Anond Barstad

Knud Stenberg

Endre Aalgard

Erich Bøe

 

         j dr