Avskrifter fra Sokndal

Skatte Register och Al

mindlig mandtall

offuer den skatt der udgaffs aff Bøn

der och Menige Almue thill fastelaffun

Ao 1628

aff

 

Jedderen
Dallerne

 

Hedtlandtz schibberede

 

Leilendinger

 

Adzer Eye                        v ort

Ziffuerd Quiuogh                j Dr

Mickell Biedlan                   v ort

Tharald Eye                      j Dr

Joen Effuie                       iiii ½ ort

Børild Effuie                      iiii ½ ort

 

Øddegaardsmend och huβmend

 

Adzer Quiuogh                   ½ Dr

 

Sogendals Schibberede

 

Jordeigne Bønder

                  

Olluff Myeland aff hans Oddel, som her iii ½ løber smør, korn 1 spd,

Gaff Penninge – vij ortt ij β

 

Leilendinger

 

         1.

Thormoe Omod                  j Dr

Søffre, Biørn Fedje             v ort

Eiluff Frøland                     j Dr

Helge Omod                      ½ Dr

Jacob ibid                         j Dr

Lauridz ibid                       j Dr

Tholleff Lindland                j Dr

Jacob Thollach Stehnberg   vj ort

Bendt Frøttleff                  j Dr

Jacob Houge                     iij ort

 

         x Dr

 

         2.

Nielβ Roβeland                   j Dr

Encken Frøland                  v ort

Omund Houge                    j Dr

Aaβell ibid                        iij ort

Lauridz Bøe                       j Dr

Jacob ibid                         j Dr

Jørgen, Eiluff                     j Dr

Jacob, Hans Schreder         iij ort

Joen och Ormb                  v ort

Erich Loegh                      j Dr

 

         x Dr

 

         3.

Jffuer Bøe                        v ort

Jsach Roβeland                 v ort

Jacob Øffre Sourdal            iij ort

Dauid N. Regeland              iij ort

Thorsten ibid                    iij ort

Thollach Goudeland            iii ½ ort

Lauridz ibid                       iij ort

Lauridz Barestad                j Dr

Adzer och Zigbiørn             v ½ ort

Dagh och Olluff                 v ort

 

         x Dr

 

         4.

Enken Barestad                 j Dr

Per, Olle Øffrisland             v ort

Knud Elffuestrømb              v ort

Ziffuord Liøtofft                 iij ort

Per Ambdal                       j Dr

Omund Stølle                    j Dr

Jacob, Anne Amdal             j Dr

Oelle SchiffuerAaβ             iij ort

Thorgius ibid                     j Dr

Niels Stelle                       j Dr

 

         x Dr

 

         5.

Attlach Sandbeck              ½ Dr

Hermand Støelle                ½ Dr

Aff Løguigh                       vj ort

John Knubdall                    iij ort

Aff Nesuogh                      v ½ ort

Endre Kiedland                  iii ½ ort

Aff Schouffstad                 j Dr

Thrund Thodhammer           v ort

Anders Ribland                  iij ort

Niels LøffAas                     iij ort

Halduor Wrdall                   iij ort

 

         x Dr

 

         6.

Ejnar, Olle Watland            v ort

Lauridz Birckeland              iij ort

Naffe, Børild Myland           vj ort

Thore Bache                     v ort

Øuchild Frøttleff                iij ort

Mickell Reguig                   iij ort

Halduor Myβe                    j Dr

Daniell Berleij                    iii ½ ort

Peder ibid                         iij ort

Anders Zeell                     iiii ½ ort

 

         x Dr

 

         7.

Thorre Aalgaard                 v ort

Halduor Haaland                v ort

Thrund Øffuendall              v ort

Omund Jmmerstehn            iii ½ ort

Oelle ibid                          ii ½ ort

Jacob Lønning                   j Dr

Oelle Drageland                 iij ort

Aamund, Lars Sourdal         v ort

Fredrich, Suend Myβe         v ort

Willum Lindland                  j Dr

 

         x ½ Dr

 

         8.

Johan Jndre Myβe              j Dr

Siffuord Hegdal                  iij ort

Omund Haneberg               j Dr

Thorgius ibid                     iij ort

Suend Ohrstad                  j Dr

Oelle och Tholleff               j Dr

Mickell smid                      j Dr

Jørgen Arhuus                   j Dr

Oelle Hegdall                     j Dr

Biørn LøffAas                    j Dr

 

         ix ½ dr

 

         9.

Stehn Mylland                   j Dr

Joen Guedal                      j Dr

Giermund Eggelje               v ort

Jacob Hanneberg               v ort

Tholleff Gyeland                v ort

Oelle Birckeland                 ii ½ ort

Raβmus Birckeland             ii ½ ort

Jacob Thogxe                   j Dr

Staale Myland                   j Dr

 

ix Dr

 

Arme

 

Thormoe Wrdal                  ii ½ ort

Ingebrett ibid                    ii ½ ort

Marcus Arstad                   ½ Dr

 

         viij ortt

 

Øddegaardsmend och husmend

Huer ½ Dr

 

Raβmud Dydland

Oelle Lje

Mickell Arβuold

Jacob Goudeland

Thorre Zellje

Raβmus Bratteberg

Anond Hedtleschouff

Jacob Wenje

Ormb Gyland

Niels Quamb

 

         v Dr

 

Hans Buntmager

Aschild Bramboe

Pouell Lønning

Effuind Eggelje

Thomas L. Regdal

Aff Midstøell

Knud Thelnes

Jens Maal

 

         iiij Dr

 

Arme

Huer j ort

 

Hans Knubedalstrand

Encken Løffaas

Bennd Schomager

Willum Heluigen

Encken Myland

Niels Barestad

Peder ibid

Anders ibid

 

         ij Dr

 

Drenge for halff Løn

Huer j ort

 

Anond Barestad

Knud Stehnbergh

Endre ibid

Erich Bøe

Suenungh Thodhammer

 

         v ortt

 

 

                1.       Odelsmand              vij ort ij β

                89.     Lejlendinger             Lxxxix Dr

                3.       Forarmede              vij ortt

                18.     Øddegaardszmend    ix Dr

                8.       Arme gaff               ij Dr

                5.       Drenge                   v ortt