Avskrifter fra Sokndal

Almindelig Mantals Re

gister offver Den seniste for høyede skatt

som aff Bønder och Manige Almue war paa

buden att schulde Wdgiffue then S. Johann

Anno 1625

Ryefølcke

Dallerne och Jedren Lehne

 

Mønten herunder Bereigned

po en heel Drl lxxxxvj β

 

Hedtlands Skibberede

 

Leilendinger

 

Adtzer Eye                       vj ort

Siffuord Quinuog                v ort

Mickel Biedland                  v ort

Tharald Eye                      vj

Joen Evie                         vj ort

Børild Effue                       v ½ ort

 

Øddegaardtz Mend

Och Huusmend

 

Adtzer Quinuog                 ii ½ ort

 

Sogendals schibberede

 

Leilendinge

 

         1

 

Zigbiørn Omod                   v ort

Søffred Biørn Fedje            vij

Elluff Frøeland                   v

Helge Aamod                     iij ort

Jacob ibid                         v ort

Lauridtz ibid                      v ort

Thodleff Lindland               v ort

Jacob Steenberg               vj ort

Bent Frøttleff                    v

Jacob Houge                     j Dr

 

         xii ½ dr

 

         2

 

Niels Roβland                    v ort

Alff Frøeland                     vj

Omund Houge                   v ort

Aβel ibid                           j Dr

Laruidtz Bøe                     v ort

Jacob ibid                         v

Thorbiørn och Elluff            v

Jacob Schreder                 j Dr

Joen och Ormb                  vj ort

Erich Loog                        v ort

 

         xii ½ Dr

 

         3

 

Iffer Bøe                          vj ort

Jβach Roβland                   vj

Jacob Goudedal                 j Dr

Dauid N: Regeland              j Dr

Thorsten ibid                     j Dr

Jacob Goudeland               j Dr

Lauridtz                           j Dr

Lauridtz Bahrstad               vj ort

Adtzer och Zigbiørn            viij ort

Dag Bahrstad                    v ort

 

         xii ½ Dr

 

         4

 

Anders Bahrstad                v ort

Per Ørisland                      vj

Knud Elffuestrømb              vj

Aschild Liøtofft                  j Dr

Per Ambdal                       v ort

Omund Stølle                    v

Jacob, Ane Ambdal             j Dr

Roald, Oele SchiffuerAas     v ort

Thorgius ibid                     v ort

Thorsten Stølle                 v

 

         xii ½ Dr

 

         5

 

Enken Sandbeck

Hermand Stølle                  vj ort

Aff Løguig                        ix ort

Aff Neβuog                       vj ort

Joen Knubdal                     j Dr

Endere Kielland                  j Dr

Endere, Aβgud Schoustad   v ort

Thrund Todhammer            vj

Siffuerd Arstad                  j Dr

Anders Ribland                  iiij ort

Niels LøffAas                     ½ Dr

 

         xij Dr ½ ort

 

         6

Einer och Oele Watland       vj ort

Lauridtz Bercheland            vj

Naffe, Børild Myeland          v

Thore Backe                     vj

Gulich, Jacob Thoxe           vj

Øuchild Frøtleff                 j Dr

Mickel Reguig                    j Dr

Halduor Myβe                    v ort

Daniel Berlje                      j Dr

Per ibid                            j Dr

 

         xii ½ Dr

 

         7

 

Torre Aalgard                    vj ort

Halduor Handeland             vj ort

Thrund Øffuendal               vj

Omund Jhmerstehen           j Dr

Oluff ibid                          j Dr

Siffuerd Regdal                  v ort

Jacob Lønnig                     j Dr

Oele Dragland                   j Dr

Dauid, Lars Sourdal            v ort

Frederich Myeβe                iii ½ ort

Wellum Lindland                 v ort

 

         xii ½ ort

 

         8

 

Joen Jndre Myβe                v ort

Steen Myland                    v

Encken och Oele                ix ort

Mickel Myeland                  v

Joen Guedal                      v

Giermund Eggelje               v

Joefre Hanneberg              vj

Thodleff Gyeland               j Dr

Raβmus Bierckeland            j Dr

Tharald Ø. Løffaas             ij ort

 

         xij Rd i ½ ort

 

         9

 

Biørn Løffaas                     v ort

Omund Hanneberg              v ort

Thorgius                           v

Suend Arstad                    v

Oele och Thodleff              v

Mickel Smid                      v

Jørgen Aarhuus                 v

Oele Hegdal                      v

Thormou, Ingebert

Whrdall                            vj

L. Oelle Birckeland              j Dr

 

         xii ½ Dr

 

Anders Zel                        v ort

Enken Ø. Løffaas               ij ort

Halduor Whrdal                  j Dr

 

         ii ½  dr j ort

 

Øddegaardtz Mend och

Huusmend

 

         1

 

Giermund Ørisland

Raβmus Dydland

Oele Lje

Erick Eggeljen

Mickel Arsuold

Jacob Goudeland               huer ii ½ ort

Gulich Arstad

Tollach Soelje

Raβmus Bratzberg

Omund Hadtleschou

 

         vj Rd j ort

 

         2

 

Jørgen Selebøe

Anders Gyeland

Niels Quamb

Gulech SchiffuerAas

Suend Myβe                     huer ii ½ ort

Jørgen Bøe

Mickel Heluigen

Thosten Ambdal

Hans Buntmager

Enken Eggeland

 

         vj Rd j ort

 

         3

 

Hans Knubstrand               ii ½ ort

Effuind Egeland                 ii ½ ort

Goude Bøe                        ii ½ ort

Siffuord Haaland                ii ½ ort

Pouel Lønning                    ii ½ ort

 

         iij Rd ½ ort

 

Arme

 

 

Biørn Brambøe                   i ort 6 β

Anders Jhmmerstehn          i ort 6 β

Pouel Røchen                    i ort vj β

Benten Schomager             i ort vj β

Lauridtz Careldβ:               i ort vj β

Suend Liøtofft                   i ort vj β

Aff Midstøel                      ½ Dr

Knud Thelnes                    i ort vj β

Hans Scharaas                  i ort vj β

 

         iij Dr

 

Drenge for halff løn

 

Anond Barstad

Knud Steenberg

Jacob Ambdal

Eirbrand Myeland               huer j ort vj β

Endere Aalgard

Halle Lindland

 

         vii ½ ort