Avskrifter fra Sokndal

Oddels Jordebog
Offuer Jedderen och Dallernis Leene
Som paa huer schibbredzting eer sam
mestedtz Vnder forseiling av lagenn
beschreffuinn Anno 1624
 

Hedtlandtz Skibbrede
Den 28 sept Anno 1624

Erich Tiøn med sine stiffbørn
           ibid        
                   Smør            j løb
           Effuje
                   Smør            j løb
           Solje
                   Smør            j pund

Børrilld Effuie
          Gro
ßereid
                   Smør            xx mk

Jon Effuje
          Grøtfield
                   Smør            vi mk
 

Sogendals Skibbrede
Den 30 sept Anno 1624

 

Erich Loeg
         Gieriβdall
                   Smør            ij spd ix mk 

Enchen Sourdall
         ibid
                   Smør            j pnd
         Goudeland
                   Smør            vj mk 

Lauris Bircheland med sine Eigere
         ibid
                   Smør            j løb 

Olle Sellebøe
         Midbrød
                   Korn             i ½ spd 

Tormou Wrdall po Sin egen och hans børns wegne
         ibid
                   Smør            j løb 

Enchen Løffaas po hendis børns wegne
        
ibid
                   Smør            j spd 

Olluff Løffaas
        ibid
                   Smør            j spd 

Lauris Goudeland
         ibid
                   Smør            ix mk
         Sellebøe
                   Smør            iij mk 

Biørn Løffaas po hans Børns wegne
         Hanneberg
                   Smør            viij mk 

Jacob Goudeland med sine Broder
         ibid
                   Smør            j pund 

Tholleff Gyland        
         ibid
                   Smør            ½ løb 

Gulich Gugdall po Sine Børns wegne
         Omod
                   Smør            j pund
         Sourdall
                   Smør            vj mk 

Dauid Regelannd med sine Egere
         ibid
                   Smør            ½ løb 

Torsten Reggelannd
         ibid
                   Smør            ½ løb
         Sellebøe
                   Smør            4 ½ mk 

Jffuer Bøe
         Sourdall
                   Smør            j pund
         Stapnes
                   Korn             i ½ spd 

Omund Jmmersten med Sine Børn
         ibid
                   Smør            ½ løb

Sørffue Fedje med Sine Søsters børn
         Hoffland
                   Korn             j pund
         Mydland
                   Smør            ½ løb
         Eig L  
                   Huder           ½
         Eigelij
                   Smør            vj mk 

Omund Hanneberg med Sin medegere och Søster børn
         ibid
                   huder           i ½
                   Smør            ½ pund
         Sellebøe
                   Huder           ½
                   Smør            ½ mk 

Jacob Hanneberg med sin formandtz Moder och med eigere
         ibid
                   Huder           ij
         Goudeland
                   Smør            vj mk
         Houchland
                   Smør            ix mk
         Moj
                   Smør            ix mk 

Torgius Hanneberg
         ibid
                   Huder           j 

Jsach Roseland
         Jmmersten
                   Smør            ½ løb 

Trund Thodhammer
         Gyland
                   Smør            j spd 

Siffuer Regedall
         ibid
                   Smør            xj mk
         Wrestad
                   Smør            ½ løb 

Hans Buntmager
         Regedall
                   Smør            iiij mk 

Halduor Haaland med sin med eigere
         ibid
                   Smør            i ½ løb
         Mysβe
                   Smør            j pund
         Grøtfiell
                   Smør            j pund 

Lauris Omod med sine eigere
         Hoffland
                   Korn             ij wetter 

Trund Offuendall
         ibid
                   Smør            ½ løb

Willumb Lindland med sin eigere
         Mysβe
                   Smør            ½ løb 

Steen Myland
         Løffaas
                   Smør            ½ løb 

Olluff Mylannd
         ibid
                   Smør            i ½ løb
         Hetlannd
                   Korn             vij spd 

Aβell Houge med sine medeigere
         Omod
                   Smør            j pnd 

Jon Knubedall
         ibid
                   Smør            ½ løb 

Tolleff Frølannd med sin Eigere
         Kylannd
                   Smør            ii ½ pund
         Hestad
                   Smør            x mk
         Koldestrannd
                   Smør            ½ løb x mk
         Midstøell
                   Smør            j pund 

S: her Jacob Hansen
         Tiøtte
                   Korn             j pund 

Taralld Regeland
         Suanes
                   Smør            ij pund
                   huder           j 

Jacob Stenberg
         Arstad
                   Smør            j løb
         Løning med sine med eigere
                   Smør            j pund 

Tore Bache
         Tingsdall
                   huder           i ½
                   Engelsch       iij 

Tore Aalgard
         ibid
                   Smør            i ½ løb 

Peder Øuriβland
         Egeland
                   Smør            ½ løb
         Halleland
                   Korn             ½ pund 

Giermund Egelje
         ibid
                   Smør            iij spd
         Vdj Øye po sine stiffbørns wegne
                   huder           ½  

Frederich Mysβe
         ibid
                   Engelsch       ½  

Steffenn Midstøell
         ibid
                   Smør            j pund 

Forschreffne Guodtz paa for:ne tid och sted saaldis at werre angiffuen aff dennem som Odell er Eigendis vdj Sogendalls schibbrede Lige som forschr:ne staar, Bekreffter wj Efftersch: Peder N: Krage Sorenschriffuer Alff Frøland Peder Øriβland Sørffue Fedje Tormou Wrdall och Zigbiørn Randestad med Vorris Zigneter her Vnder trøgt

Actum ut Supra

 

[L.S.]