Avskrifter fra Sokndal

Landtals Register paa
dend Almindelige skatt och Land
hielp, som effter Ko: May:tz Naa
digste befalning war bedagit af
Wdgiffuis aff Jedderen och Dalleren
Lehne til Martinij Anno 1620

                                              

Myndtene bereignidt till
LXXXXVJ β dansche paa en
Gammell daller 

Hettlands Schibrede

Leiglendinge

Mickell Bielland                  j Dr
Adtzer Eige                       v ort
Sigurd Quinuog                  j Dr
Jon Effuie                         j Dr
Børild Effuie                      j Dr
Tarald Eye                        v ort

Ødegaarde och Huusmendtt

Adtzer Quinuog                 ½ Dr

Sogendals Schibrede 

Leiglendinger

Sigbiørn Aamod                 j Dr
Tolleff Liland                     j Dr
Sørve Fidie                       v ort
Oluff Frøland                     j Dr
Helge Aamod                     iij ort
Jacob ibm                         j Dr
Lauridtz ibm                      j Dr
Gulich Aarstad                   iij ort
Jacob Steenberg               v ort
Alff Bøe                           j Dr

                   x Dr

Omund Houge                   v ort
Jacob Skredder                 iij ort
Jffuer Bøe                        v ort
Alff Frøland                       v ort
Aasull Houge                     iij ort
Jacob Houge                     iij ort
Lauritz och Laβe Bøe          j Dr
Torbiørn och Eiloff ibm        j Dr
Torgius och Dauid ibm         j Dr
Enken Lille Aamdall             j Dr

                   x Dr

Tarald och Halduord
Barestad                          v ort
Anne ocj Sigbiørn ibm        v ort
Jsaach Røβeland                v ort
Anders Baresta                  v ort
Jens Øffre Sourdall             iij ort
Dauid Neder Regland           iij ort
Torsten ibm                      iij ort
Jacob Gudeland                 iij ort
Lauridtz ibm                      iij ort
Dauid och Anders Barestad  v ort

                   x Dr

Aschild Liøtofft                  j Dr
Omund Ambdall                  v ort
Peder Øffreschouff             v ort
Biørn Elffuestrøm               v ort
Joen Støle                        iij ort
Aaβe SkiffuerAas               j Dr
Torgius ibm                       j Dr
Gunder Sandbacke             iij ort
Hermand Støle                  iij ort
Erich Logge                      j Dr 

                   x Dr

Enken och Jens Løuig          v ort
Ewund Totthammer            iij ort
Oluff och Christian
Neβuog                            v ort
Joen Knubdall                    iij ort
Sigbjørn Møβe                   iij ort
Christopher Skaraaβ           iij ort
Eigner och Oluff Wadland    v ort
Oluff Birkeland                   v ort
Torsten Støle                    j Dr
Halduor Myβe                    j Dr 

                   x Dr 

J [uleselig] E                     iij ort
Oukild Frøland                   iij ort
Friderich Myland                v ort
Thore Backe                     v ort
Gulich Frøtleff                   iij ort
Thore Aalgaard                  v ort
Halduor Haaland                v ort
Suend Aarstad                  iij ort
Willum Lindtland                 j Dr
Støle Jndre Myβe               j Dr 

                   x Dr 

Jacob Mylland                   j Dr
Peder Egelie                      j Dr
Omund Myland                  v ort
Steen ibm                        j Dr
Oluff ibm                          j Dr
Mickell ibm                        j Dr
Gulich Guedall                    j Dr
Knud Møland                     iij Dr
Torgius Bøe                      j Dr
Jørgenn Aarshuus              j Dr 

                   x Dr 

Joffre Hanebøe                  v ort
Mickell Smid                      j Dr
Biørn Løffaas                     v ort
Omund Bøe                       iij ort
Suend och Johannes
Aarstad                           j Dr
Oluff ibm                          v ort
Enken Øffre Løfaas            iij ort
Oluff ibm                          iij ort
Omund Emerstenn              j Dr
Mickell Reguig                   j Dr 

                   x Dr 

Asgud Skougstad               j Dr
Lauridtz Birkeland               iij ort
Trund Offuendall                v ort
Oluff Hegdall                     v ort
Tormou Wrdall                   v ort
Peder Balle                       iij ort
Oluff Emersteen                 iij ort
Hans Skaraasβ och
Siguor Regdall                   v ort
Rolff Sourdall                    iij ort
Endre Thielland                  iij ort
Niels Roβeland                   iij ort
Daniell Rebland                  iij ort 

                   xj Dr j ort 

Huusmend och Ødegaardsmend

Biørnn Loeg                      ½ Dr

Erich Egelie                       ½ Dr

Endre Egeland                   ½ Dr

Oluff Lij                            ½ Dr

Johann Steenland och
Raβmus Telne                 ½ Dr

Olle Oβuold                       ½ Dr

Raβmus Sollie                    ½ Dr

Tollach Løningen och
Oluff ibm                          ½ Dr

Stephan Midstøle               ½ Dr

Jacob Fiedland                  ½ Dr

Mickell Oβuold                   ½ Dr

Lauridtz Midstøle               ½ Dr

Tostenn Ombdall               ½ Dr

Knud Brandsboe och
Suend Liøtofft                   ½ Dr

Jon Brandsberg                  ½ Dr

Omund Hetleschou             ½ Dr

Halduord Wrdall                 ½ Dr

Raβmud Wenine                 ½ Dr

Oluff Selberrig                   ½ Dr

Bernnt Skaraaβ                 ½ Dr

Willum Helleuigen               ½ Dr

Anders Quamb                   ½ Dr

Dorrete Rebland                 ½ Dr

Oluff Regeland                   ½ Dr

Pouell Røekenn                  ½ Dr

Tarald Egeland                  ½ Dr

Biørn SkiffuerAas               ½ Dr

Lauridtz Omersten och
Anders ibm                       ½ Dr

Christen Lille Regdall           ½ Dr

Anders Sell                       ½ Dr

Gulich Hannebøe                ½ Dr

Niels Skreder                     ½ Dr

Niels Kiedland                    ½ Dr

Hans Bundtmager               ½ Dr

Suend Mysβe                    ½ Dr

Biørn ibm                          ½ Dr

Siguord                            ½ Dr

Oluff Draland                     ½ Dr

Knud Øriβland                    ½ Dr

Torgius Gudeland och
Ingeborrig Reffsland           ½ Dr

                    xx Dr

Drenge for halff Lønn

Lauritzs Aarhuus                j ort