Avskrifter fra Sokndal

Første bøxell Oppebaaren

Dette Aar

[1620]

 

Sogendalls schibreede

 

Amon Myland aff en hud tandsche [?]

i for:ne gaard som Staale for hannom

goeduilligen oploed, gaff

Pendinge                          -        vij daler

 

Rolff Lauritsenn aff ½ lobs leie wdj

Schivueraas efterdj hand fick Enken

egienn

Penninge                          -        v daler

 

Niels Schadberig aff Eggersund leide

J pnd smør Aarlig landschiuld derudj for

en wrif naffu huud som deris Moder

for [?] goeduilligen oplod, gaff

Penninge                          -        v daler

 

Erich Thordsenn Leide en ødeplads

Kallet Buerstøllen for

Penninge                          -        j daler

 

Peder Christensen leide j spd i

Rosland, som Joen paabode, gaff

Penninge                          -        iij daler